+

آلبانی > کاتالوگ سکه

آلبانی 1 لک 2008 - obverseآلبانی 1 لک 2008 - reverse
آلبانی 1 لک, 2008 - 2013
استیل با روکش مس
, 3g, 18.1mm
KM# 75a
سکه های جاری: آلبانی
آلبانی 1 لک 1996 - obverseآلبانی 1 لک 1996 - reverse
آلبانی 1 لک, 1996
برنز
, 3g, 18.1mm
KM# 75
سکه های جاری: آلبانی
بها: $ 0.52
آلبانی 5 لکه 1995 - obverseآلبانی 5 لکه 1995 - reverse
آلبانی 5 لکه, 1995 - 2011
استیل با روکش نیکل
, 3.12g, 20mm
KM# 76
سکه های جاری: آلبانی
آلبانی 10 لکه 2009 - obverseآلبانی 10 لکه 2009 - reverse
آلبانی 10 لکه, 2009 - 2013
استیل با روکش برنج
, 3.6g, 21.25mm
KM# 77a
سکه های جاری: آلبانی
آلبانی 10 لکه 2000 - obverseآلبانی 10 لکه 2000 - reverse
آلبانی 10 لکه, 1996 - 2000
آلومینیوم - برنز
, 3.6g, 21.25mm
KM# 77
سکه های جاری: آلبانی
بها: $ 0.4 - 0.58
آلبانی 20 لکه 2012 - obverseآلبانی 20 لکه 2012 - reverse
آلبانی 20 لکه, 2012
استیل با روکش برنج
, 4.6g, 23mm
UC# 1
سکه های جاری: آلبانی
بها: $ 2.07
آلبانی 20 لکه 2000 - obverseآلبانی 20 لکه 2000 - reverse
آلبانی 20 لکه, 1996 - 2000
آلومینیوم - برنز
, 5g, 22.5mm
KM# 78
سکه های جاری: آلبانی
آلبانی 50 لکه 2004 - obverseآلبانی 50 لکه 2004 - reverse
آلبانی 50 لکه, 2004
مس - نیکل
, 5.5g, 24.25mm
KM# 91
سکه های جاری: آلبانی
بها: $ 2.51
آلبانی 50 لکه 2003 - obverseآلبانی 50 لکه 2003 - reverse
آلبانی 50 لکه, 2003
مس - نیکل
, 5.5g, 24.25mm
KM# 86
سکه های جاری: آلبانی
بها: $ 5.15
آلبانی 50 لکه 2000 - obverseآلبانی 50 لکه 2000 - reverse
آلبانی 50 لکه, 1996 - 2000
مس - نیکل
, 5.5g, 24.25mm
KM# 79
سکه های جاری: آلبانی
آلبانی 100 لکه 2000 - obverseآلبانی 100 لکه 2000 - reverse
آلبانی 100 لکه, 2000
دو آلیاژی: مرکز آلومینیوم - برنز ، حلقه مس - نیکل
, 6.7g, 24.75mm
KM# 80
سکه های جاری: آلبانی
بها: $ 1.19
آلبانی 10 لکه 2005 - obverseآلبانی 10 لکه 2005 - reverse
آلبانی 10 لکه, 2005
85th Anniversary - Tirana as Capital
آلومینیوم - برنز
, 3.6g, 21.25mm
KM# 93
سکه های یادبود: آلبانی
بها: $ 5.95
uCoin