+

بلغارستان > کاتالوگ سکه

بلغارستان 1 استوتینکا 2000 - obverseبلغارستان 1 استوتینکا 2000 - reverse
بلغارستان 1 استوتینکا, 2000
Brass plated Steel /magnetic/
استیل با روکش برنج
, 1.8g, 16mm
KM# 237a
سکه های جاری: بلغارستان
بها: $ 0.12
بلغارستان 1 استوتینکا 1999 - obverseبلغارستان 1 استوتینکا 1999 - reverse
بلغارستان 1 استوتینکا, 1999 - 2002
آلومینیوم - برنز
, 1.8g, 16mm
KM# 237
سکه های جاری: بلغارستان
بلغارستان 2 استوتینکی 2000 - obverseبلغارستان 2 استوتینکی 2000 - reverse
بلغارستان 2 استوتینکی, 2000
Brass plated Steel /magnetic/
استیل با روکش برنج
, 2.5g, 18mm
KM# 238a
سکه های جاری: بلغارستان
بها: $ 0.16
بلغارستان 2 استوتینکی 2000 - obverseبلغارستان 2 استوتینکی 2000 - reverse
بلغارستان 2 استوتینکی, 1999 - 2002
آلومینیوم - برنز
, 2.5g, 18mm
KM# 238
سکه های جاری: بلغارستان
بلغارستان 5 استوتینکی 2000 - obverseبلغارستان 5 استوتینکی 2000 - reverse
بلغارستان 5 استوتینکی, 2000
Brass plated Steel /magnetic/
استیل با روکش برنج
, 3.5g, 20mm
KM# 239a
سکه های جاری: بلغارستان
بها: $ 0.13
بلغارستان 5 استوتینکی 1999 - obverseبلغارستان 5 استوتینکی 1999 - reverse
بلغارستان 5 استوتینکی, 1999 - 2002
آلومینیوم - برنز
, 3.5g, 20mm
KM# 239
سکه های جاری: بلغارستان
بلغارستان 10 استوتینکی 1999 - obverseبلغارستان 10 استوتینکی 1999 - reverse
سکه های جاری: بلغارستان
بلغارستان 20 استوتینکی 1999 - obverseبلغارستان 20 استوتینکی 1999 - reverse
سکه های جاری: بلغارستان
بلغارستان 50 استوتینکی 1999 - obverseبلغارستان 50 استوتینکی 1999 - reverse
سکه های جاری: بلغارستان
بلغارستان 1 لو 2002 - obverseبلغارستان 1 لو 2002 - reverse
بلغارستان 1 لو, 2002
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج
, 7g, 24.5mm
KM# 254
سکه های جاری: بلغارستان
بها: $ 0.71
بلغارستان 2 لوا 2015 - obverseبلغارستان 2 لوا 2015 - reverse
بلغارستان 2 لوا, 2015
دو آلیاژی: مرکز برنج، حلقه مس - نیکل
, 9g, 26.5mm
KM# 337
سکه های جاری: بلغارستان
بها: $ 2.1
بلغارستان 50 استوتینکی 2007 - obverseبلغارستان 50 استوتینکی 2007 - reverse
بلغارستان 50 استوتینکی, 2007
Bulgaria's Membership in European Union
مس - نیکل
, 5g, 22.5mm
KM# 291
سکه های یادبود: بلغارستان
بها: $ 1.36
uCoin