+

ژاپن > کاتالوگ سکه

ژاپن 1 ین 1991 - obverseژاپن 1 ین 1991 - reverse
ژاپن 1 ین, 1990 - 2015
آلومینیوم
, 1g, 20mm
Y# 95.2
سکه های جاری: ژاپن
ژاپن 1 ین 1989 - obverseژاپن 1 ین 1989 - reverse
ژاپن 1 ین, 1989
Heisei
آلومینیوم
, 1g, 20mm
Y# 95.1
سکه های جاری: ژاپن
بها: $ 0.13
ژاپن 5 ین 1991 - obverseژاپن 5 ین 1991 - reverse
ژاپن 5 ین, 1990 - 2015
برنج
, 3.75g, 22mm
Y# 96.2
سکه های جاری: ژاپن
ژاپن 5 ین 1989 - obverseژاپن 5 ین 1989 - reverse
ژاپن 5 ین, 1989
Heisei
برنج
, 3.75g, 22mm
Y# 96.1
سکه های جاری: ژاپن
بها: $ 0.44
ژاپن 10 ین 1995 - obverseژاپن 10 ین 1995 - reverse
ژاپن 10 ین, 1990 - 2016
برنز
, 4.5g, 23.5mm
Y# 97.2
سکه های جاری: ژاپن
ژاپن 10 ین 1989 - obverseژاپن 10 ین 1989 - reverse
ژاپن 10 ین, 1989
Heisei
برنز
, 4.5g, 23.5mm
Y# 97.1
سکه های جاری: ژاپن
بها: $ 0.2
ژاپن 50 ین 1998 - obverseژاپن 50 ین 1998 - reverse
ژاپن 50 ین, 1990 - 2014
مس - نیکل
, 4g, 21mm
Y# 101.2
سکه های جاری: ژاپن
ژاپن 50 ین 1989 - obverseژاپن 50 ین 1989 - reverse
ژاپن 50 ین, 1989
مس - نیکل
, 4g, 21mm
Y# 101.1
سکه های جاری: ژاپن
بها: $ 0.53
ژاپن 100 ین 1998 - obverseژاپن 100 ین 1998 - reverse
ژاپن 100 ین, 1990 - 2016
مس - نیکل
, 4.8g, 22.6mm
Y# 98.2
سکه های جاری: ژاپن
ژاپن 100 ین 1989 - obverseژاپن 100 ین 1989 - reverse
ژاپن 100 ین, 1989
مس - نیکل
, 4.8g, 22.6mm
Y# 98.1
سکه های جاری: ژاپن
بها: $ 0.96
ژاپن 500 ین 2007 - obverseژاپن 500 ین 2007 - reverse
ژاپن 500 ین, 2000 - 2016
نیکل - برنج
, 7g, 26.5mm
Y# 125
سکه های جاری: ژاپن
ژاپن 500 ین 1997 - obverseژاپن 500 ین 1997 - reverse
ژاپن 500 ین, 1990 - 1999
مس - نیکل
, 7.2g, 26.5mm
Y# 99.2
سکه های جاری: ژاپن
uCoin