افغانستان
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

افغانستان - کاتالوگ سکه

افغانستان>افغانی دوم|2003 - 2014
 دوره

افغانستان 1 افغانی - obverseافغانستان 1 افغانی - reverse
1 افغانی
2004 - 2005
استیل با روکش مس, 3.28g, ø 20mm
KM# 1044
بها: $ 0.57
افغانستان 2 افغانی - obverseافغانستان 2 افغانی - reverse
2 افغانی
2004 - 2005
فولاد ضد زنگ, 4.1g, ø 22mm
KM# 1045
بها: $ 0.69
افغانستان 5 افغانی - obverseافغانستان 5 افغانی - reverse
5 افغانی
2004 - 2005
برنج, 5.08g, ø 24mm
KM# 1046
بها: $ 0.75

افغانستان>افغانی اول|1925 - 2002
 دوره

افغانستان 1 پول - obverseافغانستان 1 پول - reverse
1 پول
1930
برنز, 1g, ø 15mm
KM# A922
بها: $ 48.19
No ImageNo Image
1 پول
1930
برنز, 1g, ø 15mm
KM# 922
تعداد ضرب
افغانستان 2 پول - obverseافغانستان 2 پول - reverse
2 پول
1925 - 1926
برنز, 2g, ø 18mm
KM# 905
تعداد ضرب

افغانستان 2 پول - obverseافغانستان 2 پول - reverse
2 پول
1929 - 1930
برنز, 2g, ø 18mm
KM# 917
تعداد ضرب
افغانستان 2 پول - obverseافغانستان 2 پول - reverse
2 پول
1932 - 1935
برنز, 2g, ø 18mm
KM# 928
بها: $ 4.72
افغانستان 2 پول - obverseافغانستان 2 پول - reverse
2 پول
1937
برنز, 2g, ø 15mm
KM# 936
بها: $ 2.87

افغانستان 3 پول - obverseافغانستان 3 پول - reverse
3 پول
1937
برنز, 2.5g, ø 16mm
KM# 937
بها: $ 3.72
افغانستان 5 پول - obverseافغانستان 5 پول - reverse
5 پول
1925 - 1926
برنز, 3g, ø 22mm
KM# 906
بها: $ 7.33
افغانستان 5 پول - obverseافغانستان 5 پول - reverse
5 پول
1930 - 1931
برنز, 3g, ø 22mm
KM# 923
تعداد ضرب

افغانستان 5 پول - obverseافغانستان 5 پول - reverse
5 پول
1932 - 1935
برنز, 3g, ø 21mm
KM# 929
بها: $ 3.41
افغانستان 5 پول - obverseافغانستان 5 پول - reverse
5 پول
1937
برنز, 3.03g, ø 17mm
KM# 938
بها: $ 4.52
افغانستان 10 پول - obverseافغانستان 10 پول - reverse
10 پول
1925 - 1927
مس, 6g, ø 24mm
KM# 907
بها: $ 4.69

افغانستان 10 پول - obverseافغانستان 10 پول - reverse
10 پول
1929 - 1930
مس, 5.8g, ø 25mm
KM# 918
بها: $ 3.41
افغانستان 10 پول - obverseافغانستان 10 پول - reverse
10 پول
1932 - 1935
مس, ø 23mm
KM# 930
بها: $ 3.41
افغانستان 10 پول - obverseافغانستان 10 پول - reverse
10 پول
1937
مس - نیکل, 2.5g, ø 18mm
KM# 939
بها: $ 2.58

افغانستان 20 پول - obverseافغانستان 20 پول - reverse
20 پول
1925 - 1926
نقره 0.500, 2g, ø 19mm
KM# 908
تعداد ضرب
افغانستان 20 پول - obverseافغانستان 20 پول - reverse
20 پول
1929 - 1930
مس, 5.56g, ø 25mm
KM# 919
بها: $ 0.57
افغانستان 25 پول - obverseافغانستان 25 پول - reverse
25 پول
1930
مس, 6g, ø 25mm
KM# 924
بها: $ 3.13

افغانستان 25 پول - obverseافغانستان 25 پول - reverse
25 پول
1933 - 1937
برنج, 7g, ø 24mm
KM# 931
بها: $ 0.66
افغانستان 25 پول - obverseافغانستان 25 پول - reverse
25 پول
1937
مس - نیکل, 2.9g, ø 20mm
KM# 940
بها: $ 3.82
افغانستان 25 پول - obverseافغانستان 25 پول - reverse
25 پول
1951 - 1954
برنز, 3g, ø 20mm
KM# 941
بها: $ 2.51

افغانستان 25 پول - obverseافغانستان 25 پول - reverse
25 پول
1952 - 1953
استیل با روکش نیکل, 3g, ø 20mm
KM# 943
بها: $ 1.17
افغانستان 25 پول - obverseافغانستان 25 پول - reverse
25 پول
1952
آلومینیوم, 2.5g, ø 24mm
KM# 945
بها: $ 3.81
افغانستان 25 پول - obverseافغانستان 25 پول - reverse
25 پول
1952 - 1955
استیل با روکش نیکل, 3g, ø 20mm
KM# 944
بها: $ 0.15

افغانستان 25 پول - obverseافغانستان 25 پول - reverse
25 پول
1973
استیل با روکش برنج, 2.52g, ø 19mm
KM# 975
بها: $ 1.95
افغانستان 25 پول - obverseافغانستان 25 پول - reverse
25 پول
1978
آلومینیوم - برنز, ø 19.5mm
KM# 990
بها: $ 1.01
افغانستان 25 پول - obverseافغانستان 25 پول - reverse
25 پول
1980
آلومینیوم - برنز, 2.3g, ø 19mm
KM# 996
بها: $ 1.28

افغانستان 50 پول - obverseافغانستان 50 پول - reverse
50 پول
1951
برنز, 4.8g, ø 22.5mm
KM# 942
بها: $ 3.64
افغانستان 50 پول - obverseافغانستان 50 پول - reverse
50 پول
1952 - 1955
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 22.3mm
KM# 946
بها: $ 0.58
افغانستان 50 پول - obverseافغانستان 50 پول - reverse
50 پول
1973
استیل با روکش مس, 3.1g, ø 21mm
KM# 976
بها: $ 1.56

افغانستان 50 پول - obverseافغانستان 50 پول - reverse
50 پول
1978
آلومینیوم - برنز, 3.1g, ø 20.9mm
KM# 992
بها: $ 0.91
افغانستان 50 پول - obverseافغانستان 50 پول - reverse
50 پول
1980
آلومینیوم - برنز, 3.16g, ø 21mm
KM# 997
بها: $ 0.98
افغانستان ½ افغانی - obverseافغانستان ½ افغانی - reverse
½ افغانی
1925 - 1927
نقره 0.500, 5g, ø 25mm
KM# 909
بها: $ 3.8

افغانستان ½ افغانی - obverseافغانستان ½ افغانی - reverse
½ افغانی
1928
نقره 0.500, 5g, ø 25mm
KM# 915
بها: $ 9.27
افغانستان ½ افغانی - obverseافغانستان ½ افغانی - reverse
½ افغانی
1929 - 1931
نقره 0.500, 5g, ø 25mm
KM# 920
بها: $ 3.44
افغانستان ½ افغانی - obverseافغانستان ½ افغانی - reverse
½ افغانی
1931 - 1932
نقره 0.500, 4.75g, ø 24mm
KM# 926
بها: $ 3.36

افغانستان ½ افغانی - obverseافغانستان ½ افغانی - reverse
½ افغانی
1933 - 1937
نقره 0.500, 4.75g, ø 24mm
KM# 932
بها: $ 3.36
افغانستان ½ افغانی - obverseافغانستان ½ افغانی - reverse
½ افغانی
1952
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 22.3mm
KM# 947
بها: $ 1.55
افغانستان 1 افغانی - obverseافغانستان 1 افغانی - reverse
1 افغانی
1925 - 1928
نقره 0.900, 10g, ø 29mm
KM# 910
بها: $ 6.45

افغانستان 1 افغانی - obverseافغانستان 1 افغانی - reverse
1 افغانی
1929 - 1931
نقره 0.900, 9.95g, ø 30mm
KM# 921
بها: $ 6.45
افغانستان 1 افغانی - obverseافغانستان 1 افغانی - reverse
1 افغانی
1961
استیل با روکش نیکل, 4g, ø 23mm
KM# 953
بها: $ 0.65
افغانستان 1 افغانی - obverseافغانستان 1 افغانی - reverse
1 افغانی
1978
مس - نیکل, 4.6g, ø 23mm
KM# 993
بها: $ 1.26

افغانستان 1 افغانی - obverseافغانستان 1 افغانی - reverse
1 افغانی
1980
مس - نیکل, 6.18g, ø 23mm
KM# 998
بها: $ 0.88
افغانستان 2 افغانی - obverseافغانستان 2 افغانی - reverse
2 افغانی
1958
آلومینیوم, 2.5g, ø 24mm
KM# 949
بها: $ 4.37
افغانستان 2 افغانی - obverseافغانستان 2 افغانی - reverse
2 افغانی
1961
استیل با روکش نیکل, 5.3g, ø 25.1mm
KM# 954
بها: $ 0.98

افغانستان 2 افغانی - obverseافغانستان 2 افغانی - reverse
2 افغانی
1978 - 1979
مس - نیکل, 6g, ø 25mm
KM# 994
بها: $ 0.37
افغانستان 2 افغانی - obverseافغانستان 2 افغانی - reverse
2 افغانی
1980
مس - نیکل, 6.21g, ø 25mm
KM# 999
بها: $ 1.26
No ImageNo Image
2½ افغانی
1926 - 1927
نقره 0.900, 25g, ø 38mm
KM# 913
بها: $ 13.98

افغانستان 5 افغانی - obverseافغانستان 5 افغانی - reverse
5 افغانی
1958
آلومینیوم, 3g
KM# 950
بها: $ 7.45
افغانستان 5 افغانی - obverseافغانستان 5 افغانی - reverse
5 افغانی
1961
استیل با روکش نیکل, 8.04g, ø 29mm
KM# 955
بها: $ 1.61
افغانستان 5 افغانی - obverseافغانستان 5 افغانی - reverse
5 افغانی
1973
مس - نیکل با روکش استیل, 7.1g, ø 27.5mm
KM# 977
بها: $ 3.41

افغانستان 5 افغانی - obverseافغانستان 5 افغانی - reverse
5 افغانی
1978
مس - نیکل, 7.4g, ø 27mm
KM# 995
بها: $ 1.87
افغانستان 5 افغانی - obverseافغانستان 5 افغانی - reverse
5 افغانی
1980
مس - نیکل, 7.4g, ø 27mm
KM# 1000
بها: $ 1.59

uCoin