آلبانی
×
کشور
جمهوری خلق
1945 - 1991
×
دوره
×
ارزش
×
سال
سکه های یادبود
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کاتالوگ سکه > کشور: آلبانی > جمهوری خلق (1945-1991) > سکه های یادبود  | جستجو 

آلبانی>1945 - 1991|جمهوری خلق

 دوره
آلبانی 5 کیندارکا - obverseآلبانی 5 کیندارکا - reverse5 کیندارکا 1969
Liberation
آلومینیوم, 0.8g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.29
آلبانی 10 کیندارکا - obverseآلبانی 10 کیندارکا - reverse10 کیندارکا 1969
Liberation
آلومینیوم, 1.2g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.02
آلبانی 20 کیندارکا - obverseآلبانی 20 کیندارکا - reverse20 کیندارکا 1969
Liberation
آلومینیوم, 1.6g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.92
آلبانی 50 کیندارکا - obverseآلبانی 50 کیندارکا - reverse50 کیندارکا 1969
Liberation
آلومینیوم, 2g, ø 24.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.79
آلبانی 1 لک - obverseآلبانی 1 لک - reverse1 لک 1969
Liberation
آلومینیوم, 2.3g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.37
آلبانی 2 لکه - obverseآلبانی 2 لکه - reverse2 لکه 1989
Liberation
مس - نیکل, 7.6g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.04
آلبانی 5 لکه - obverseآلبانی 5 لکه - reverse5 لکه 1987
Durrës Port
مس - نیکل, 28.2g, ø 38.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 13.78
آلبانی 5 لکه - obverseآلبانی 5 لکه - reverse5 لکه 1988
Albanian railroads
مس - نیکل, 28.2g, ø 38.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 17.80

uCoin