اتریش
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

اتریش - کاتالوگ سکه

اتریش >اتحادیه اروپا (یورو)|2002 - 2018
 دوره

اتریش 1 سنت - obverseاتریش 1 سنت - reverse
1 سنت
2002 - 2018
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 3082
بها: $ 0.02
اتریش 2 سنت - obverseاتریش 2 سنت - reverse
2 سنت
2002 - 2018
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 3083
بها: $ 0.02
اتریش 5 سنت - obverseاتریش 5 سنت - reverse
5 سنت
2002 - 2018
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 3084
بها: $ 0.06

اتریش 10 سنت - obverseاتریش 10 سنت - reverse
10 سنت
2002 - 2007
برنج, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 3085
بها: $ 0.12
اتریش 10 سنت - obverseاتریش 10 سنت - reverse
10 سنت
2008 - 2018
برنج, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 3139
بها: $ 0.12
اتریش 20 سنت - obverseاتریش 20 سنت - reverse
20 سنت
2002 - 2007
برنج, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 3086
بها: $ 0.24

اتریش 20 سنت - obverseاتریش 20 سنت - reverse
20 سنت
2008 - 2018
برنج, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 3140
بها: $ 0.24
اتریش 50 سنت - obverseاتریش 50 سنت - reverse
50 سنت
2002 - 2007
برنج, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 3087
بها: $ 0.59
اتریش 50 سنت - obverseاتریش 50 سنت - reverse
50 سنت
2008 - 2018
برنج, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 3141
بها: $ 0.59

اتریش 1 یورو - obverseاتریش 1 یورو - reverse
1 یورو
2002 - 2007
Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 3088
بها: $ 1.18
اتریش 1 یورو - obverseاتریش 1 یورو - reverse
1 یورو
2008 - 2018
Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 3142
بها: $ 1.18
اتریش 2 یورو - obverseاتریش 2 یورو - reverse
2 یورو
2002 - 2006
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 3089
بها: $ 2.35

اتریش 2 یورو - obverseاتریش 2 یورو - reverse
2 یورو
2008 - 2018
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 3143
بها: $ 2.35

اتریش >ECU|1979 - 1998
 دوره

No ImageNo Image
½2 یورو
1997
Gustav Klimt
مس - نیکل, ø 34mm
KM# M13
تعداد ضرب
No ImageNo Image
½2 یورو
1998
Wiener Schatzkammer
مس - نیکل, ø 34mm
KM# M15
تعداد ضرب
No ImageNo Image
5 ECUs
1995
Johann Strauss
مس - نیکل, ø 37mm
X# 22
تعداد ضرب

No ImageNo Image
5 یورو
1996
Formation of Austria
مس - نیکل, 23.51g, ø 37mm
X# 38
تعداد ضرب
No ImageNo Image
5 ECUs
1996
Wolfgang Amadeus Mozart
مس - نیکل, ø 37mm
X# 27
تعداد ضرب
No ImageNo Image
5 ECUs
1997
Franz Schubert
مس - نیکل, ø 37mm
X# 29
تعداد ضرب

No ImageNo Image
5 ECUs
1998
Joseph Haydn
مس - نیکل, ø 37mm
X# 31
تعداد ضرب

اتریش >جمهوری دوم|1946 - 2001
 دوره

اتریش 1 گروشن - obverseاتریش 1 گروشن - reverse
1 گروشن
1947
روی, 1.8g, ø 17mm
KM# 2873
بها: $ 0.75
اتریش 2 گروشن - obverseاتریش 2 گروشن - reverse
2 گروشن
1950 - 1994
آلومینیوم, 0.9g, ø 18mm
KM# 2876
بها: $ 0.15
اتریش 5 گروشن - obverseاتریش 5 گروشن - reverse
5 گروشن
1948 - 1994
روی, 2.5g, ø 19mm
KM# 2875
بها: $ 0.15

اتریش 10 گروشن - obverseاتریش 10 گروشن - reverse
10 گروشن
1947 - 1949
روی, 3.5g, ø 21mm
KM# 2874
بها: $ 0.22
اتریش 10 گروشن - obverseاتریش 10 گروشن - reverse
10 گروشن
1951 - 2001
آلومینیوم, 1.1g, ø 20mm
KM# 2878
بها: $ 0.11
اتریش 20 گروشن - obverseاتریش 20 گروشن - reverse
20 گروشن
1950 - 1954
آلومینیوم - برنز, 4.5g, ø 22mm
KM# 2877
بها: $ 1.03

اتریش 50 گروشن - obverseاتریش 50 گروشن - reverse
50 گروشن
1946 - 1955
آلومینیوم, 1.4g, ø 22mm
KM# 2870
بها: $ 0.45
اتریش 50 گروشن - obverseاتریش 50 گروشن - reverse
50 گروشن
1959 - 2001
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 19.5mm
KM# 2885
بها: $ 0.12
اتریش 1 شیلینگ - obverseاتریش 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1946 - 1957
آلومینیوم, 2g, ø 25mm
KM# 2871
بها: $ 0.4

اتریش 1 شیلینگ - obverseاتریش 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1959 - 2001
آلومینیوم - برنز, 4.2g, ø 22.5mm
KM# 2886
بها: $ 0.2
اتریش 2 شیلینگ - obverseاتریش 2 شیلینگ - reverse
2 شیلینگ
1946 - 1952
آلومینیوم, 2.8g, ø 28mm
KM# 2872
بها: $ 1.21
اتریش 5 شیلینگ - obverseاتریش 5 شیلینگ - reverse
5 شیلینگ
1952 - 1957
آلومینیوم, 4g, ø 31mm
KM# 2879
بها: $ 2.39

اتریش 5 شیلینگ - obverseاتریش 5 شیلینگ - reverse
5 شیلینگ
1960 - 1968
نقره 0.640, 5.2g, ø 23.5mm
KM# 2889
بها: $ 2.8
اتریش 5 شیلینگ - obverseاتریش 5 شیلینگ - reverse
5 شیلینگ
1968 - 2001
مس - نیکل, 4.8g, ø 23.5mm
KM# 2889a
بها: $ 0.32
اتریش 10 شیلینگ - obverseاتریش 10 شیلینگ - reverse
10 شیلینگ
1957 - 1973
نقره 0.640, 7.5g, ø 27mm
KM# 2882
بها: $ 4.04

اتریش 10 شیلینگ - obverseاتریش 10 شیلینگ - reverse
10 شیلینگ
1974 - 2001
مس - نیکل, 6.2g, ø 26mm
KM# 2918
بها: $ 0.21

اتریش >جمهوری اول (شیلینگ)|1925 - 1938
 دوره

اتریش 1 گروشن - obverseاتریش 1 گروشن - reverse
1 گروشن
1925 - 1938
برنز, 1.6g, ø 17mm
KM# 2836
بها: $ 0.63
اتریش 2 گروشن - obverseاتریش 2 گروشن - reverse
2 گروشن
1925 - 1938
برنز, 3.3g, ø 19mm
KM# 2837
بها: $ 0.54
اتریش 5 گروشن - obverseاتریش 5 گروشن - reverse
5 گروشن
1931 - 1938
مس - نیکل, 3g, ø 17mm
KM# 2846
بها: $ 1.19

اتریش 10 گروشن - obverseاتریش 10 گروشن - reverse
10 گروشن
1925 - 1929
مس - نیکل, 4.5g, ø 22mm
KM# 2838
بها: $ 0.46
اتریش 50 گروشن - obverseاتریش 50 گروشن - reverse
50 گروشن
1934
مس - نیکل, 5.5g, ø 24mm
KM# 2850
بها: $ 48.44
اتریش 50 گروشن - obverseاتریش 50 گروشن - reverse
50 گروشن
1935 - 1936
مس - نیکل, 5.5g, ø 24mm
KM# 2854
بها: $ 3.55

اتریش ½ شیلینگ - obverseاتریش ½ شیلینگ - reverse
½ شیلینگ
1925 - 1926
نقره 0.640, 3g, ø 19mm
KM# 2839
بها: $ 3.46
اتریش 1 شیلینگ - obverseاتریش 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1924
نقره 0.800, 7g, ø 26mm
KM# 2835
بها: $ 6.04
اتریش 1 شیلینگ - obverseاتریش 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1925 - 1932
نقره 0.640, 6g, ø 25mm
KM# 2840
بها: $ 4.86

اتریش 1 شیلینگ - obverseاتریش 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1934 - 1935
مس - نیکل, 7g, ø 26mm
KM# 2851
بها: $ 3.5
اتریش 5 شیلینگ - obverseاتریش 5 شیلینگ - reverse
5 شیلینگ
1934 - 1936
نقره 0.835, 15g, ø 31mm
KM# 2853
بها: $ 16.6
اتریش 25 شیلینگ - obverseاتریش 25 شیلینگ - reverse
25 شیلینگ
1926 - 1931
طلا 0.900, 5.88g, ø 21mm
KM# 2841
بها: $ 253.6

اتریش >جمهوری اول (کرون)|1923 - 1924
 دوره

اتریش 100 کرونر - obverseاتریش 100 کرونر - reverse
100 کرونر
1923 - 1924
برنز, 1.67g, ø 17mm
KM# 2832
بها: $ 1.63
اتریش 200 کرونر - obverseاتریش 200 کرونر - reverse
200 کرونر
1924
برنز, 3.33g, ø 19mm
KM# 2833
بها: $ 1.2
اتریش 1000 کرونر - obverseاتریش 1000 کرونر - reverse
1000 کرونر
1924
مس - نیکل, 4.5g, ø 22mm
KM# 2834
بها: $ 1.41

اتریش >کرون اتریش - مجارستان|1892 - 1918
 دوره

اتریش 1 هلر - obverseاتریش 1 هلر - reverse
1 هلر
1892 - 1916
برنز, 1.7g, ø 17mm
KM# 2800
بها: $ 0.41
اتریش 1 هلر - obverseاتریش 1 هلر - reverse
1 هلر
1916
برنز, 1.7g, ø 17mm
KM# 2823
بها: $ 10.72
اتریش 2 هلر - obverseاتریش 2 هلر - reverse
2 هلر
1892 - 1915
برنز, 3.35g, ø 19mm
KM# 2801
بها: $ 0.44

اتریش 2 هلر - obverseاتریش 2 هلر - reverse
2 هلر
1916 - 1918
آهن, 2.7g, ø 17mm
KM# 2824
بها: $ 0.41
اتریش 10 هلر - obverseاتریش 10 هلر - reverse
10 هلر
1892 - 1911
نیکل, 3g, ø 18.9mm
KM# 2802
بها: $ 0.42
اتریش 10 هلر - obverseاتریش 10 هلر - reverse
10 هلر
1915 - 1916
مس - روی - نیکل, 3g, ø 19mm
KM# 2822
بها: $ 0.45

اتریش 10 هلر - obverseاتریش 10 هلر - reverse
10 هلر
1916
مس - روی - نیکل, 3g, ø 19mm
KM# 2825
بها: $ 0.62
اتریش 20 هلر - obverseاتریش 20 هلر - reverse
20 هلر
1892 - 1914
نیکل, 4g, ø 21mm
KM# 2803
بها: $ 0.52
اتریش 20 هلر - obverseاتریش 20 هلر - reverse
20 هلر
1916 - 1918
آهن, 3.5g, ø 21mm
KM# 2826
بها: $ 0.52

اتریش 1 کرونا - obverseاتریش 1 کرونا - reverse
1 کرونا
1892 - 1907
نقره 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 2804
بها: $ 3.75
اتریش 1 کرونا - obverseاتریش 1 کرونا - reverse
1 کرونا
1912 - 1916
نقره 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 2820
بها: $ 4.64
اتریش 2 کرونا - obverseاتریش 2 کرونا - reverse
2 کرونا
1912 - 1913
نقره 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 2821
بها: $ 10.06

اتریش 1 دوکات - obverseاتریش 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1872 - 1915
طلا 0.986, 3.49g, ø 20mm
KM# 2267
بها: $ 150.8
اتریش 5 کرونا - obverseاتریش 5 کرونا - reverse
5 کرونا
1900 - 1907
نقره 0.900, 24g, ø 36mm
KM# 2807
بها: $ 23.2
اتریش 5 کرونا - obverseاتریش 5 کرونا - reverse
5 کرونا
1909
نقره 0.900, 24g, ø 36mm
KM# 2813
بها: $ 31.74

اتریش 5 کرونا - obverseاتریش 5 کرونا - reverse
5 کرونا
1909
نقره 0.900, 24g, ø 36mm
KM# 2814
بها: $ 23.16
اتریش 10 کرونا - obverseاتریش 10 کرونا - reverse
10 کرونا
1892 - 1906
طلا 0.900, 3.39g, ø 19mm
KM# 2805
بها: $ 139.9
اتریش 10 کرونا - obverseاتریش 10 کرونا - reverse
10 کرونا
1909 - 1912
طلا 0.900, 3.39g, ø 19mm
KM# 2816
بها: $ 153.2

اتریش 10 کرونا - obverseاتریش 10 کرونا - reverse
10 کرونا
1909
طلا 0.900, 3.39g, ø 19mm
KM# 2815
تعداد ضرب
اتریش 4 دوکات - obverseاتریش 4 دوکات - reverse
4 دوکات
1872 - 1915
طلا 0.986, 13.96g, ø 40mm
KM# 2276
بها: $ 579
اتریش 20 کرونا - obverseاتریش 20 کرونا - reverse
20 کرونا
1892 - 1905
طلا 0.900, 6.775g, ø 21mm
KM# 2806
بها: $ 279.3

اتریش 20 کرونا - obverseاتریش 20 کرونا - reverse
20 کرونا
1909 - 1915
طلا 0.900, 6.78g, ø 21mm
KM# 2818
بها: $ 341.5
اتریش 20 کرونا - obverseاتریش 20 کرونا - reverse
20 کرونا
1916
طلا 0.900, 6.78g, ø 21mm
KM# 2827
تعداد ضرب
اتریش 100 کرونا - obverseاتریش 100 کرونا - reverse
100 کرونا
1909 - 1915
طلا 0.900, 33.88g, ø 37mm
KM# 2819
بها: $ 2,057

اتریش >گولدن اتریش - مجارستان|1857 - 1892
 دوره

اتریش 5/10 کرویزر - obverseاتریش 5/10 کرویزر - reverse
5/10 کرویزر
1858 - 1866
مس, 1.7g, ø 17.2mm
KM# 2182
بها: $ 1.22
اتریش 5/10 کرویزر - obverseاتریش 5/10 کرویزر - reverse
5/10 کرویزر
1877 - 1885
مس, 1.67g, ø 17mm
KM# 2183
بها: $ 1.05
اتریش 5/10 کرویزر - obverseاتریش 5/10 کرویزر - reverse
5/10 کرویزر
1891
مس, 1.6g, ø 17mm
KM# 2184
بها: $ 1.48

اتریش 1 کرویزر - obverseاتریش 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1858 - 1881
مس, 3.4g, ø 19.25mm
KM# 2186
بها: $ 0.8
اتریش 1 کرویزر - obverseاتریش 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1885 - 1891
مس, 3.3g, ø 19mm
KM# 2187
بها: $ 1.39
اتریش 4 کرویزر - obverseاتریش 4 کرویزر - reverse
4 کرویزر
1860 - 1864
مس, 13.2g, ø 27mm
KM# 2194
بها: $ 1.41

اتریش 5 کرویزر - obverseاتریش 5 کرویزر - reverse
5 کرویزر
1858 - 1864
نقره 0.375, 1.333g, ø 16mm
KM# 2197
بها: $ 8.54
اتریش 5 کرویزر - obverseاتریش 5 کرویزر - reverse
5 کرویزر
1867
نقره 0.375, 1.333g, ø 16mm
KM# 2198
تعداد ضرب
اتریش ¼ فلورین - obverseاتریش ¼ فلورین - reverse
¼ فلورین
1872 - 1875
نقره 0.520, 5.34g, ø 24mm
KM# 2217
تعداد ضرب

اتریش 10 کرویزر - obverseاتریش 10 کرویزر - reverse
10 کرویزر
1858 - 1865
نقره 0.500, 2g, ø 18mm
KM# 2204
بها: $ 9.1
اتریش 10 کرویزر - obverseاتریش 10 کرویزر - reverse
10 کرویزر
1867
نقره 0.500, 2g, ø 18mm
KM# 2205
تعداد ضرب
اتریش 10 کرویزر - obverseاتریش 10 کرویزر - reverse
10 کرویزر
1868 - 1872
نقره 0.400, 1.666g, ø 18mm
KM# 2206
بها: $ 1.76

اتریش 20 کرویزر - obverseاتریش 20 کرویزر - reverse
20 کرویزر
1852 - 1856
نقره 0.900, 4.32g, ø 22mm
KM# 2211
تعداد ضرب
اتریش 20 کرویزر - obverseاتریش 20 کرویزر - reverse
20 کرویزر
1852
نقره 0.900, 4.32g, ø 22mm
KM# 2210
بها: $ 189.4
اتریش 20 کرویزر - obverseاتریش 20 کرویزر - reverse
20 کرویزر
1868 - 1872
نقره 0.500, 2.7g, ø 21mm
KM# 2212
بها: $ 3.15

اتریش ¼ فلورین - obverseاتریش ¼ فلورین - reverse
¼ فلورین
1857 - 1859
نقره 0.520, 5.34g, ø 24mm
KM# 2213
بها: $ 4.52
اتریش ¼ فلورین - obverseاتریش ¼ فلورین - reverse
¼ فلورین
1859 - 1865
نقره 0.520, 5.34g, ø 24mm
KM# 2214
بها: $ 7.1
اتریش ¼ فلورین - obverseاتریش ¼ فلورین - reverse
¼ فلورین
1866
نقره 0.520, 5.34g, ø 24mm
KM# 2215
تعداد ضرب

اتریش ¼ فلورین - obverseاتریش ¼ فلورین - reverse
¼ فلورین
1867 - 1871
نقره 0.520, 5.34g, ø 24mm
KM# 2216
تعداد ضرب
اتریش 1 فلورین - obverseاتریش 1 فلورین - reverse
1 فلورین
1857 - 1865
نقره 0.900, 12.34g, ø 29mm
KM# 2219
بها: $ 7.84
اتریش 1 فلورین - obverseاتریش 1 فلورین - reverse
1 فلورین
1866
نقره 0.900, 12.34g, ø 29mm
KM# 2220
تعداد ضرب

اتریش 1 فلورین - obverseاتریش 1 فلورین - reverse
1 فلورین
1867 - 1871
نقره 0.900, 12.34g, ø 29mm
KM# 2221
بها: $ 48.27
اتریش 1 فلورین - obverseاتریش 1 فلورین - reverse
1 فلورین
1872 - 1892
نقره 0.900, 12.34g, ø 29.24mm
KM# 2222
بها: $ 10.72
اتریش 1 ورینشتالر - obverseاتریش 1 ورینشتالر - reverse
1 ورینشتالر
1857 - 1865
نقره 0.900, 18.51g, ø 32mm
KM# 2244
بها: $ 35.23

اتریش 1 ورینشتالر - obverseاتریش 1 ورینشتالر - reverse
1 ورینشتالر
1866 - 1867
نقره 0.900, 18.51g, ø 32mm
KM# 2245
بها: $ 96.54
اتریش 2 فلورین - obverseاتریش 2 فلورین - reverse
2 فلورین
1859 - 1865
نقره 0.900, 24.69g, ø 36mm
KM# 2230
تعداد ضرب
اتریش 2 فلورین - obverseاتریش 2 فلورین - reverse
2 فلورین
1866
نقره 0.900, 24.69g, ø 36mm
KM# 2231
تعداد ضرب

اتریش 2 فلورین - obverseاتریش 2 فلورین - reverse
2 فلورین
1867 - 1872
نقره 0.900, 24.69g, ø 36mm
KM# 2232
بها: $ 144.8
اتریش 2 فلورین - obverseاتریش 2 فلورین - reverse
2 فلورین
1872 - 1892
نقره 0.900, 24.69g, ø 36mm
KM# 2233
بها: $ 48.27
اتریش 2 ورینشتالر - obverseاتریش 2 ورینشتالر - reverse
2 ورینشتالر
1866 - 1867
نقره 0.900, 37.04g, ø 41mm
KM# 2250
تعداد ضرب

اتریش 4 فلورین - obverseاتریش 4 فلورین - reverse
4 فلورین
1870 - 1892
طلا 0.900, 3.226g, ø 19mm
KM# 2260
بها: $ 135.2
اتریش 1 دوکات - obverseاتریش 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1872 - 1915
طلا 0.986, 3.49g, ø 20mm
KM# 2267
بها: $ 150.8
اتریش 8 فلورین - obverseاتریش 8 فلورین - reverse
8 فلورین
1870 - 1892
طلا 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 2269
بها: $ 268.8

اتریش 4 دوکات - obverseاتریش 4 دوکات - reverse
4 دوکات
1872 - 1915
طلا 0.986, 13.96g, ø 40mm
KM# 2276
بها: $ 579

اتریش >امپراطوری اتریش|1806 - 1857
 دوره

اتریش ¼ کرویزر - obverseاتریش ¼ کرویزر - reverse
¼ کرویزر
1812
مس, 1.2g, ø 18.8mm
КМ# 2106
بها: $ 2.55
اتریش ¼ کرویزر - obverseاتریش ¼ کرویزر - reverse
¼ کرویزر
1816
مس, 2.19g, ø 19.4mm
КМ# 2107
بها: $ 3.65
اتریش ¼ کرویزر - obverseاتریش ¼ کرویزر - reverse
¼ کرویزر
1851
مس, 1.37g, ø 17.5mm
КМ# 2180
بها: $ 3.04

اتریش ½ کرویزر - obverseاتریش ½ کرویزر - reverse
½ کرویزر
1812
مس, 2.1g, ø 21mm
КМ# 2109
بها: $ 1.6
اتریش ½ کرویزر - obverseاتریش ½ کرویزر - reverse
½ کرویزر
1816
مس, 4.38g, ø 22.9mm
КМ# 2110
بها: $ 1.66
اتریش ½ کرویزر - obverseاتریش ½ کرویزر - reverse
½ کرویزر
1851
مس, 2.7g, ø 19.7mm
КМ# 2181
بها: $ 2.48

اتریش 1 کرویزر - obverseاتریش 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1812
مس, 3.42g, ø 25mm
КМ# 2112
بها: $ 3.79
اتریش 1 کرویزر - obverseاتریش 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1816
مس, 8.1g, ø 26.6mm
КМ# 2113
بها: $ 2.88
اتریش 1 کرویزر - obverseاتریش 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1851
مس, 5.4g, ø 22.5mm
КМ# 2185
بها: $ 2.32

اتریش 2 کرویزر - obverseاتریش 2 کرویزر - reverse
2 کرویزر
1848
مس, 18.48g, ø 31.1mm
КМ# 2188
بها: $ 22.98
اتریش 2 کرویزر - obverseاتریش 2 کرویزر - reverse
2 کرویزر
1851
مس, 10.8g, ø 25.9mm
КМ# 2189
بها: $ 6.6
اتریش 3 کرویزر - obverseاتریش 3 کرویزر - reverse
3 کرویزر
1812
مس, 8.75g, ø 33mm
КМ# 2116
بها: $ 3.86

اتریش 3 کرویزر - obverseاتریش 3 کرویزر - reverse
3 کرویزر
1815
نقره 0.346, 1.7g, ø 19mm
КМ# 2117
بها: $ 7.22
اتریش 3 کرویزر - obverseاتریش 3 کرویزر - reverse
3 کرویزر
1817 - 1824
نقره 0.346, 1.7g, ø 18mm
КМ# 2118
بها: $ 1.93
اتریش 3 کرویزر - obverseاتریش 3 کرویزر - reverse
3 کرویزر
1825 - 1830
نقره 0.346, 1.7g, ø 19mm
КМ# 2119
بها: $ 0.26

اتریش 3 کرویزر - obverseاتریش 3 کرویزر - reverse
3 کرویزر
1831 - 1835
نقره 0.346, 1.7g, ø 18mm
КМ# 2121
بها: $ 1.18
اتریش 3 کرویزر - obverseاتریش 3 کرویزر - reverse
3 کرویزر
1835 - 1836
نقره 0.346, 1.7g, ø 18mm
КМ# 2190
بها: $ 14.42
اتریش 3 کرویزر - obverseاتریش 3 کرویزر - reverse
3 کرویزر
1837 - 1848
نقره 0.346, 1.7g, ø 17.8mm
КМ# 2191
بها: $ 4.23

اتریش 3 کرویزر - obverseاتریش 3 کرویزر - reverse
3 کرویزر
1851
مس, 16.41g, ø 30mm
КМ# 2193
بها: $ 7.17
اتریش 5 کرویزر - obverseاتریش 5 کرویزر - reverse
5 کرویزر
1815
نقره 0.438, 2.23g, ø 20mm
КМ# 2122
بها: $ 19.26
اتریش 5 کرویزر - obverseاتریش 5 کرویزر - reverse
5 کرویزر
1817 - 1824
نقره 0.438, 2.33g, ø 22mm
КМ# 2123
بها: $ 9.36

اتریش 5 کرویزر - obverseاتریش 5 کرویزر - reverse
5 کرویزر
1825 - 1830
نقره 0.438, 2.33g, ø 22mm
КМ# 2124
تعداد ضرب
No ImageNo Image
5 کرویزر
1832 - 1835
نقره 0.438, 2.33g, ø 22mm
КМ# 2126
بها: $ 19.26
اتریش 5 کرویزر - obverseاتریش 5 کرویزر - reverse
5 کرویزر
1835 - 1836
نقره 0.438, 2.23g, ø 20mm
КМ# 2195
بها: $ 12.02

اتریش 5 کرویزر - obverseاتریش 5 کرویزر - reverse
5 کرویزر
1837 - 1848
نقره 0.438, 2.1g, ø 20mm
КМ# 2196
بها: $ 2.35
اتریش 6 کرویزر - obverseاتریش 6 کرویزر - reverse
6 کرویزر
1848
نقره 0.428, 2.23g, ø 19.5mm
КМ# 2199
بها: $ 6.36
اتریش 6 کرویزر - obverseاتریش 6 کرویزر - reverse
6 کرویزر
1849
نقره 0.438, 1.91g, ø 19.5mm
КМ# 2200
بها: $ 4.32

اتریش 10 کرویزر - obverseاتریش 10 کرویزر - reverse
10 کرویزر
1809 - 1810
نقره 0.500, 3.89g, ø 24mm
КМ# 2131
تعداد ضرب
اتریش 10 کرویزر - obverseاتریش 10 کرویزر - reverse
10 کرویزر
1815
نقره 0.500, 3.89g, ø 24mm
КМ# 2132
بها: $ 14.44
اتریش 10 کرویزر - obverseاتریش 10 کرویزر - reverse
10 کرویزر
1817 - 1824
نقره 0.500, 3.89g, ø 24mm
КМ# 2133
بها: $ 24.07

اتریش 10 کرویزر - obverseاتریش 10 کرویزر - reverse
10 کرویزر
1825 - 1830
نقره 0.500, 3.89g, ø 24mm
КМ# 2134
بها: $ 264.8
اتریش 10 کرویزر - obverseاتریش 10 کرویزر - reverse
10 کرویزر
1832 - 1835
نقره 0.500, 3.89g, ø 24mm
КМ# 2136
بها: $ 28.88
اتریش 10 کرویزر - obverseاتریش 10 کرویزر - reverse
10 کرویزر
1835 - 1836
نقره 0.500, 3.9g, ø 23mm
КМ# 2201
تعداد ضرب

اتریش 10 کرویزر - obverseاتریش 10 کرویزر - reverse
10 کرویزر
1837 - 1848
نقره 0.500, 3.89g, ø 22.7mm
КМ# 2202
بها: $ 6.73
اتریش 10 کرویزر - obverseاتریش 10 کرویزر - reverse
10 کرویزر
1852 - 1855
نقره 0.500, 2.16g, ø 18mm
КМ# 2203
بها: $ 28.85
اتریش 15 کرویزر - obverseاتریش 15 کرویزر - reverse
15 کرویزر
1807
مس, 13.12g, ø 35.12mm
КМ# 2138
بها: $ 6.74

اتریش 20 کرویزر - obverseاتریش 20 کرویزر - reverse
20 کرویزر
1806 - 1813
نقره 0.583 , 6.68g, ø 28mm
КМ# 2141
بها: $ 3.97
اتریش 20 کرویزر - obverseاتریش 20 کرویزر - reverse
20 کرویزر
1811 - 1816
نقره 0.583 , 6.68g, ø 28.3mm
КМ# 2142
بها: $ 9.68
اتریش 20 کرویزر - obverseاتریش 20 کرویزر - reverse
20 کرویزر
1817 - 1824
نقره 0.583 , 6.68g, ø 28mm
КМ# 2143
بها: $ 3.97

اتریش 20 کرویزر - obverseاتریش 20 کرویزر - reverse
20 کرویزر
1825 - 1828
نقره 0.583 , 6.68g, ø 28mm
КМ# 2144
بها: $ 6.74
اتریش 20 کرویزر - obverseاتریش 20 کرویزر - reverse
20 کرویزر
1829 - 1830
نقره 0.583 , 6.68g, ø 27.6mm
КМ# 2145
بها: $ 8.41
اتریش 20 کرویزر - obverseاتریش 20 کرویزر - reverse
20 کرویزر
1831 - 1835
نقره 0.583 , 6.68g, ø 26.62mm
КМ# 2147
بها: $ 8.58

اتریش 20 کرویزر - obverseاتریش 20 کرویزر - reverse
20 کرویزر
1831
نقره 0.583 , 6.68g, ø 27.6mm
КМ# 2146
بها: $ 38.51
اتریش 20 کرویزر - obverseاتریش 20 کرویزر - reverse
20 کرویزر
1835 - 1836
نقره 0.583 , 6.68g, ø 27mm
КМ# 2207
تعداد ضرب
اتریش 20 کرویزر - obverseاتریش 20 کرویزر - reverse
20 کرویزر
1837 - 1848
نقره 0.583 , 6.68g, ø 29mm
КМ# 2208
بها: $ 5.88

اتریش 20 کرویزر - obverseاتریش 20 کرویزر - reverse
20 کرویزر
1852
نقره 0.583 , 6.68g, ø 26mm
КМ# 2210
تعداد ضرب
اتریش 20 کرویزر - obverseاتریش 20 کرویزر - reverse
20 کرویزر
1852 - 1856
نقره 0.900, 4.32g, ø 22mm
КМ# 2211
بها: $ 17.31
اتریش 30 کرویزر - obverseاتریش 30 کرویزر - reverse
30 کرویزر
1807
مس, 17.5g, ø 37.5mm
КМ# 2149
بها: $ 11.07

اتریش ½ تالر - obverseاتریش ½ تالر - reverse
½ تالر
1808 - 1810
نقره 0.835, 14g, ø 35mm
КМ# 2151
تعداد ضرب
اتریش ½ تالر - obverseاتریش ½ تالر - reverse
½ تالر
1811 - 1815
نقره 0.835, 14.03g, ø 35mm
КМ# 2152
بها: $ 57.7
اتریش ½ تالر - obverseاتریش ½ تالر - reverse
½ تالر
1817 - 1824
نقره 0.835, 14.03g, ø 35mm
КМ# 2153
تعداد ضرب

اتریش ½ تالر - obverseاتریش ½ تالر - reverse
½ تالر
1825 - 1830
نقره 0.835, 14.03g, ø 35mm
КМ# 2154
تعداد ضرب
اتریش ½ تالر - obverseاتریش ½ تالر - reverse
½ تالر
1831
نقره 0.835, 14.03g, ø 33mm
КМ# 2155
تعداد ضرب
اتریش ½ تالر - obverseاتریش ½ تالر - reverse
½ تالر
1832 - 1835
نقره 0.835, 14.03g, ø 33mm
КМ# 2156
تعداد ضرب

اتریش ½ تالر - obverseاتریش ½ تالر - reverse
½ تالر
1835 - 1836
نقره 0.835, 14.03g, ø 31mm
КМ# 2224
تعداد ضرب
اتریش ½ تالر - obverseاتریش ½ تالر - reverse
½ تالر
1837 - 1848
نقره 0.835, 14.03g, ø 30.1mm
КМ# 2225
تعداد ضرب
اتریش ½ تالر - obverseاتریش ½ تالر - reverse
½ تالر
1848 - 1851
نقره 0.835, 14.03g, ø 31mm
КМ# 2227
تعداد ضرب

اتریش ½ تالر - obverseاتریش ½ تالر - reverse
½ تالر
1852 - 1856
نقره 0.900, 12.99g, ø 31mm
КМ# 2228
تعداد ضرب
اتریش 1 تالر - obverseاتریش 1 تالر - reverse
1 تالر
1807 - 1810
نقره 0.835, 28.06g, ø 40mm
КМ# 2160
تعداد ضرب
اتریش 1 تالر - obverseاتریش 1 تالر - reverse
1 تالر
1811 - 1815
نقره 0.835, 28.06g, ø 40mm
КМ# 2161
بها: $ 70.46

اتریش 1 تالر - obverseاتریش 1 تالر - reverse
1 تالر
1817 - 1824
نقره 0.835, 28.06g, ø 40mm
КМ# 2162
بها: $ 48.08
اتریش 1 تالر - obverseاتریش 1 تالر - reverse
1 تالر
1825 - 1830
نقره 0.835, 28.06g, ø 40mm
КМ# 2163
بها: $ 50.26
اتریش 1 تالر - obverseاتریش 1 تالر - reverse
1 تالر
1831
نقره 0.835, 28.06g, ø 40mm
КМ# 2164
تعداد ضرب

اتریش 1 تالر - obverseاتریش 1 تالر - reverse
1 تالر
1832 - 1835
نقره 0.835, 28.06g, ø 40mm
КМ# 2165
تعداد ضرب
اتریش 1 تالر - obverseاتریش 1 تالر - reverse
1 تالر
1835 - 1836
نقره 0.835, 28g, ø 39mm
КМ# 2238
تعداد ضرب
اتریش 1 تالر - obverseاتریش 1 تالر - reverse
1 تالر
1837 - 1848
نقره 0.835, 28.28g, ø 38.61mm
КМ# 2240
بها: $ 85.04

اتریش 1 تالر - obverseاتریش 1 تالر - reverse
1 تالر
1848 - 1851
نقره 0.835, 28g, ø 39mm
КМ# 2241
تعداد ضرب
اتریش 1 تالر - obverseاتریش 1 تالر - reverse
1 تالر
1852 - 1856
نقره 0.900, 26g, ø 38mm
КМ# 2243
تعداد ضرب
اتریش 4 دوکات - obverseاتریش 4 دوکات - reverse
4 دوکات
1842
طلا 0.986, 13.96g
КМ# 2270
تعداد ضرب

uCoin