+

اتریش > کاتالوگ سکه

اتریش 1 سنت - obverseاتریش 1 سنت - reverse
1 سنت 2002 - 2017
استیل با روکش مس
, 2.3g, ø 16.25mm
اتریش  - KM# 3082
اتحادیه اروپا (یورو)
اتریش 2 سنت - obverseاتریش 2 سنت - reverse
2 سنت 2002 - 2017
استیل با روکش مس
, 3.06g, ø 18.75mm
اتریش  - KM# 3083
اتحادیه اروپا (یورو)
اتریش 5 سنت - obverseاتریش 5 سنت - reverse
5 سنت 2002 - 2017
استیل با روکش مس
, 3.92g, ø 21.25mm
اتریش  - KM# 3084
اتحادیه اروپا (یورو)
اتریش 10 سنت - obverseاتریش 10 سنت - reverse
10 سنت 2008 - 2017
برنج
, 4.1g, ø 19.75mm
اتریش  - KM# 3139
اتحادیه اروپا (یورو)
اتریش 10 سنت - obverseاتریش 10 سنت - reverse
10 سنت 2002 - 2007
برنج
, 4.1g, ø 19.75mm
اتریش  - KM# 3085
اتحادیه اروپا (یورو)
اتریش 20 سنت - obverseاتریش 20 سنت - reverse
20 سنت 2008 - 2017
برنج
, 5.74g, ø 22.25mm
اتریش  - KM# 3140
اتحادیه اروپا (یورو)
اتریش 20 سنت - obverseاتریش 20 سنت - reverse
20 سنت 2002 - 2007
برنج
, 5.74g, ø 22.25mm
اتریش  - KM# 3086
اتحادیه اروپا (یورو)
اتریش 50 سنت - obverseاتریش 50 سنت - reverse
50 سنت 2008 - 2017
برنج
, 7.8g, ø 24.25mm
اتریش  - KM# 3141
اتحادیه اروپا (یورو)
اتریش 50 سنت - obverseاتریش 50 سنت - reverse
50 سنت 2002 - 2007
برنج
, 7.8g, ø 24.25mm
اتریش  - KM# 3087
اتحادیه اروپا (یورو)
اتریش 1 یورو - obverseاتریش 1 یورو - reverse
1 یورو 2008 - 2017
Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring
, 7.5g, ø 23.25mm
اتریش  - KM# 3142
اتحادیه اروپا (یورو)
اتریش 1 یورو - obverseاتریش 1 یورو - reverse
1 یورو 2002 - 2007
Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring
, 7.5g, ø 23.25mm
اتریش  - KM# 3088
اتحادیه اروپا (یورو)
اتریش 2 یورو - obverseاتریش 2 یورو - reverse
2 یورو 2008 - 2017
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring
, 8.5g, ø 25.75mm
اتریش  - KM# 3143
اتحادیه اروپا (یورو)
uCoin