اتریش
×
کشور
×
دوره
×
سری ها
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

اتریش - کاتالوگ سکه

اتریش >اتحادیه اروپا (یورو)|2002 - 2019
 دوره

اتریش 1 euro cent - obverseاتریش 1 euro cent - reverse
1 euro cent
2002 - 2019
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 3082
بها: $ 0.02
اتریش 2 euro cent - obverseاتریش 2 euro cent - reverse
2 euro cent
2002 - 2019
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 3083
بها: $ 0.02
اتریش 5 euro cent - obverseاتریش 5 euro cent - reverse
5 euro cent
2002 - 2019
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 3084
بها: $ 0.06

اتریش 10 euro cent - obverseاتریش 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2002 - 2007
برنج, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 3085
بها: $ 0.11
اتریش 10 euro cent - obverseاتریش 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2008 - 2019
برنج, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 3139
بها: $ 0.11
اتریش 20 euro cent - obverseاتریش 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2002 - 2007
برنج, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 3086
بها: $ 0.22

اتریش 20 euro cent - obverseاتریش 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2008 - 2019
برنج, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 3140
بها: $ 0.22
اتریش 50 euro cent - obverseاتریش 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2002 - 2007
برنج, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 3087
بها: $ 0.56
اتریش 50 euro cent - obverseاتریش 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2008 - 2019
برنج, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 3141
بها: $ 0.56

اتریش 1 یورو - obverseاتریش 1 یورو - reverse
1 یورو
2002 - 2007
دو آلیاژی: مرکز نیکل با روکش مس - نیکل، حلقه نیکل - برنج, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 3088
بها: $ 1.12
اتریش 1 یورو - obverseاتریش 1 یورو - reverse
1 یورو
2008 - 2019
دو آلیاژی: مرکز نیکل با روکش مس - نیکل، حلقه نیکل - برنج, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 3142
بها: $ 1.12
اتریش 2 یورو - obverseاتریش 2 یورو - reverse
2 یورو
2002 - 2006
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 3089
بها: $ 2.24

اتریش 2 یورو - obverseاتریش 2 یورو - reverse
2 یورو
2008 - 2019
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 3143
بها: $ 2.24

اتریش >ECU|1979 - 1998
 دوره

اتریش ½2 یورو - obverseاتریش ½2 یورو - reverse
½2 یورو
1997
Gustav Klimt
مس - نیکل, ø 34mm
KM# M13
تعداد ضرب
اتریش ½2 یورو - obverseاتریش ½2 یورو - reverse
½2 یورو
1998
Wiener Schatzkammer
مس - نیکل, ø 34mm
KM# M15
بها: $ 7.03
اتریش 5 ECUs - obverseاتریش 5 ECUs - reverse
5 ECUs
1995
Johann Strauss
مس - نیکل, 22.5g, ø 37mm
X# 22
بها: $ 4.06

اتریش 5 ECUs - obverseاتریش 5 ECUs - reverse
5 ECUs
1996
Wolfgang Amadeus Mozart
مس - نیکل, ø 37mm
X# 27
بها: $ 4.13
No ImageNo Image
5 یورو
1996
Formation of Austria
مس - نیکل, 23.51g, ø 37mm
X# 38
بها: $ 6.19
اتریش 5 ECUs - obverseاتریش 5 ECUs - reverse
5 ECUs
1997
Franz Schubert
مس - نیکل, 22.7g, ø 37mm
X# 29
بها: $ 7.1

اتریش 5 ECUs - obverseاتریش 5 ECUs - reverse
5 ECUs
1998
Joseph Haydn
مس - نیکل, ø 37mm
X# 31
بها: $ 4.47

اتریش >جمهوری دوم|1946 - 2001
 دوره

اتریش 1 گروشن - obverseاتریش 1 گروشن - reverse
1 گروشن
1947
روی, 1.8g, ø 17mm
KM# 2873
بها: $ 0.62
اتریش 2 گروشن - obverseاتریش 2 گروشن - reverse
2 گروشن
1950 - 1994
آلومینیوم, 0.9g, ø 18mm
KM# 2876
بها: $ 0.19
اتریش 5 گروشن - obverseاتریش 5 گروشن - reverse
5 گروشن
1948 - 1994
روی, 2.5g, ø 19mm
KM# 2875
بها: $ 0.15

اتریش 10 گروشن - obverseاتریش 10 گروشن - reverse
10 گروشن
1947 - 1949
روی, 3.5g, ø 21mm
KM# 2874
بها: $ 0.21
اتریش 10 گروشن - obverseاتریش 10 گروشن - reverse
10 گروشن
1951 - 2001
آلومینیوم, 1.1g, ø 20mm
KM# 2878
بها: $ 0.1
اتریش 20 گروشن - obverseاتریش 20 گروشن - reverse
20 گروشن
1950 - 1954
آلومینیوم - برنز, 4.5g, ø 22mm
KM# 2877
بها: $ 0.97

اتریش 50 گروشن - obverseاتریش 50 گروشن - reverse
50 گروشن
1946 - 1955
آلومینیوم, 1.4g, ø 22mm
KM# 2870
بها: $ 0.43
اتریش 50 گروشن - obverseاتریش 50 گروشن - reverse
50 گروشن
1959 - 2001
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 19.5mm
KM# 2885
بها: $ 0.11
اتریش 1 شیلینگ - obverseاتریش 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1946 - 1957
آلومینیوم, 2g, ø 25mm
KM# 2871
بها: $ 0.38

اتریش 1 شیلینگ - obverseاتریش 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1959 - 2001
آلومینیوم - برنز, 4.2g, ø 22.5mm
KM# 2886
بها: $ 0.19
اتریش 2 شیلینگ - obverseاتریش 2 شیلینگ - reverse
2 شیلینگ
1946 - 1952
آلومینیوم, 2.8g, ø 28mm
KM# 2872
بها: $ 1.15
اتریش 5 شیلینگ - obverseاتریش 5 شیلینگ - reverse
5 شیلینگ
1952 - 1957
آلومینیوم, 4g, ø 31mm
KM# 2879
بها: $ 1.52

اتریش 5 شیلینگ - obverseاتریش 5 شیلینگ - reverse
5 شیلینگ
1960 - 1968
نقره 0.640, 5.2g, ø 23.5mm
KM# 2889
بها: $ 2.69
اتریش 5 شیلینگ - obverseاتریش 5 شیلینگ - reverse
5 شیلینگ
1968 - 2001
مس - نیکل, 4.8g, ø 23.5mm
KM# 2889a
بها: $ 0.3
اتریش 10 شیلینگ - obverseاتریش 10 شیلینگ - reverse
10 شیلینگ
1957 - 1973
نقره 0.640, 7.5g, ø 27mm
KM# 2882
بها: $ 3.85

اتریش 10 شیلینگ - obverseاتریش 10 شیلینگ - reverse
10 شیلینگ
1974 - 2001
مس - نیکل, 6.2g, ø 26mm
KM# 2918
بها: $ 0.24

اتریش >جمهوری اول (شیلینگ)|1925 - 1938
 دوره

اتریش 1 گروشن - obverseاتریش 1 گروشن - reverse
1 گروشن
1925 - 1938
برنز, 1.6g, ø 17mm
KM# 2836
بها: $ 0.6
اتریش 2 گروشن - obverseاتریش 2 گروشن - reverse
2 گروشن
1925 - 1938
برنز, 3.3g, ø 19mm
KM# 2837
بها: $ 0.52
اتریش 5 گروشن - obverseاتریش 5 گروشن - reverse
5 گروشن
1931 - 1938
مس - نیکل, 3g, ø 17mm
KM# 2846
بها: $ 1.12

اتریش 10 گروشن - obverseاتریش 10 گروشن - reverse
10 گروشن
1925 - 1929
مس - نیکل, 4.5g, ø 22mm
KM# 2838
بها: $ 0.44
اتریش 50 گروشن - obverseاتریش 50 گروشن - reverse
50 گروشن
1934
مس - نیکل, 5.5g, ø 24mm
KM# 2850
بها: $ 47.23
اتریش 50 گروشن - obverseاتریش 50 گروشن - reverse
50 گروشن
1935 - 1936
مس - نیکل, 5.5g, ø 24mm
KM# 2854
بها: $ 3.36

اتریش ½ شیلینگ - obverseاتریش ½ شیلینگ - reverse
½ شیلینگ
1925 - 1926
نقره 0.640, 3g, ø 19mm
KM# 2839
بها: $ 3.32
اتریش 1 شیلینگ - obverseاتریش 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1924
نقره 0.800, 7g, ø 26mm
KM# 2835
بها: $ 6.87
اتریش 1 شیلینگ - obverseاتریش 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1925 - 1932
نقره 0.640, 6g, ø 25mm
KM# 2840
بها: $ 4.75

اتریش 1 شیلینگ - obverseاتریش 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1934 - 1935
مس - نیکل, 7g, ø 26mm
KM# 2851
بها: $ 3.32
اتریش 5 شیلینگ - obverseاتریش 5 شیلینگ - reverse
5 شیلینگ
1934 - 1936
نقره 0.835, 15g, ø 31mm
KM# 2853
بها: $ 17.1
اتریش 25 شیلینگ - obverseاتریش 25 شیلینگ - reverse
25 شیلینگ
1926 - 1931
طلا 0.900, 5.88g, ø 21mm
KM# 2841
بها: $ 242.6

اتریش >جمهوری اول (کرون)|1923 - 1924
 دوره

اتریش 100 کرونر - obverseاتریش 100 کرونر - reverse
100 کرونر
1923 - 1924
برنز, 1.67g, ø 17mm
KM# 2832
بها: $ 1.56
اتریش 200 کرونر - obverseاتریش 200 کرونر - reverse
200 کرونر
1924
برنز, 3.33g, ø 19mm
KM# 2833
بها: $ 1.14
اتریش 1000 کرونر - obverseاتریش 1000 کرونر - reverse
1000 کرونر
1924
مس - نیکل, 4.5g, ø 22mm
KM# 2834
بها: $ 1.15

اتریش >کرون اتریش - مجارستان|1892 - 1918
 دوره

اتریش 1 هلر - obverseاتریش 1 هلر - reverse
1 هلر
1892 - 1916
برنز, 1.7g, ø 17mm
KM# 2800
بها: $ 0.4
اتریش 1 هلر - obverseاتریش 1 هلر - reverse
1 هلر
1916
برنز, 1.7g, ø 17mm
KM# 2823
بها: $ 9.55
اتریش 2 هلر - obverseاتریش 2 هلر - reverse
2 هلر
1892 - 1915
برنز, 3.35g, ø 19mm
KM# 2801
بها: $ 0.42

اتریش 2 هلر - obverseاتریش 2 هلر - reverse
2 هلر
1916 - 1918
آهن, 2.7g, ø 17mm
KM# 2824
بها: $ 0.4
اتریش 10 هلر - obverseاتریش 10 هلر - reverse
10 هلر
1892 - 1911
نیکل, 3g, ø 18.9mm
KM# 2802
بها: $ 0.43
اتریش 10 هلر - obverseاتریش 10 هلر - reverse
10 هلر
1915 - 1916
مس - روی - نیکل, 3g, ø 19mm
KM# 2822
بها: $ 0.43

اتریش 10 هلر - obverseاتریش 10 هلر - reverse
10 هلر
1916
مس - روی - نیکل, 3g, ø 19mm
KM# 2825
بها: $ 0.59
اتریش 20 هلر - obverseاتریش 20 هلر - reverse
20 هلر
1892 - 1914
نیکل, 4g, ø 21mm
KM# 2803
بها: $ 0.49
اتریش 20 هلر - obverseاتریش 20 هلر - reverse
20 هلر
1916 - 1918
آهن, 3.5g, ø 21mm
KM# 2826
بها: $ 0.5

اتریش 1 کرونا - obverseاتریش 1 کرونا - reverse
1 کرونا
1892 - 1907
نقره 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 2804
بها: $ 3.54
اتریش 1 کرونا - obverseاتریش 1 کرونا - reverse
1 کرونا
1912 - 1916
نقره 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 2820
بها: $ 4.45
اتریش 2 کرونا - obverseاتریش 2 کرونا - reverse
2 کرونا
1912 - 1913
نقره 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 2821
بها: $ 9.54

اتریش 1 دوکات - obverseاتریش 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1872 - 1915
طلا 0.986, 3.49g, ø 20mm
KM# 2267
بها: $ 149.2
اتریش 5 کرونا - obverseاتریش 5 کرونا - reverse
5 کرونا
1900 - 1907
نقره 0.900, 24g, ø 36mm
KM# 2807
بها: $ 21.67
اتریش 5 کرونا - obverseاتریش 5 کرونا - reverse
5 کرونا
1909
نقره 0.900, 24g, ø 36mm
KM# 2813
بها: $ 28.55

اتریش 5 کرونا - obverseاتریش 5 کرونا - reverse
5 کرونا
1909
نقره 0.900, 24g, ø 36mm
KM# 2814
بها: $ 22.24
اتریش 10 کرونا - obverseاتریش 10 کرونا - reverse
10 کرونا
1892 - 1906
طلا 0.900, 3.39g, ø 19mm
KM# 2805
بها: $ 139.8
اتریش 10 کرونا - obverseاتریش 10 کرونا - reverse
10 کرونا
1909
طلا 0.900, 3.39g, ø 19mm
KM# 2815
تعداد ضرب

اتریش 10 کرونا - obverseاتریش 10 کرونا - reverse
10 کرونا
1909 - 1912
طلا 0.900, 3.39g, ø 19mm
KM# 2816
بها: $ 142.2
اتریش 4 دوکات - obverseاتریش 4 دوکات - reverse
4 دوکات
1872 - 1915
طلا 0.986, 13.96g, ø 40mm
KM# 2276
بها: $ 565.4
اتریش 20 کرونا - obverseاتریش 20 کرونا - reverse
20 کرونا
1892 - 1905
طلا 0.900, 6.775g, ø 21mm
KM# 2806
بها: $ 273.8

اتریش 20 کرونا - obverseاتریش 20 کرونا - reverse
20 کرونا
1909 - 1915
طلا 0.900, 6.78g, ø 21mm
KM# 2818
بها: $ 295.9
اتریش 20 کرونا - obverseاتریش 20 کرونا - reverse
20 کرونا
1916
طلا 0.900, 6.78g, ø 21mm
KM# 2827
تعداد ضرب
اتریش 100 کرونا - obverseاتریش 100 کرونا - reverse
100 کرونا
1909 - 1915
طلا 0.900, 33.88g, ø 37mm
KM# 2819
بها: $ 1,725

اتریش >گولدن اتریش - مجارستان|1857 - 1892
 دوره

اتریش 5/10 کرویزر - obverseاتریش 5/10 کرویزر - reverse
5/10 کرویزر
1858 - 1866
مس, 1.7g, ø 17.2mm
KM# 2182
بها: $ 1.92
اتریش 5/10 کرویزر - obverseاتریش 5/10 کرویزر - reverse
5/10 کرویزر
1877 - 1885
مس, 1.67g, ø 17mm
KM# 2183
بها: $ 2.28
اتریش 5/10 کرویزر - obverseاتریش 5/10 کرویزر - reverse
5/10 کرویزر
1891
مس, 1.6g, ø 17mm
KM# 2184
بها: $ 1.96

اتریش 1 کرویزر - obverseاتریش 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1858 - 1881
مس, 3.4g, ø 19.25mm
KM# 2186
بها: $ 0.74
اتریش 1 کرویزر - obverseاتریش 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1885 - 1891
مس, 3.3g, ø 19mm
KM# 2187
بها: $ 1.32
اتریش 4 کرویزر - obverseاتریش 4 کرویزر - reverse
4 کرویزر
1860 - 1864
مس, 13.2g, ø 27mm
KM# 2194
بها: $ 1.28

اتریش 5 کرویزر - obverseاتریش 5 کرویزر - reverse
5 کرویزر
1858 - 1864
نقره 0.375, 1.333g, ø 16mm
KM# 2197
بها: $ 10.08
اتریش 5 کرویزر - obverseاتریش 5 کرویزر - reverse
5 کرویزر
1867
نقره 0.375, 1.333g, ø 16mm
KM# 2198
تعداد ضرب
اتریش ¼ فلورین - obverseاتریش ¼ فلورین - reverse
¼ فلورین
1872 - 1875
نقره 0.520, 5.34g, ø 24mm
KM# 2217
تعداد ضرب

اتریش 10 کرویزر - obverseاتریش 10 کرویزر - reverse
10 کرویزر
1858 - 1865
نقره 0.500, 2g, ø 18mm
KM# 2204
بها: $ 4.78
اتریش 10 کرویزر - obverseاتریش 10 کرویزر - reverse
10 کرویزر
1867
نقره 0.500, 2g, ø 18mm
KM# 2205
تعداد ضرب
اتریش 10 کرویزر - obverseاتریش 10 کرویزر - reverse
10 کرویزر
1868 - 1872
نقره 0.400, 1.666g, ø 18mm
KM# 2206
بها: $ 2.43

اتریش 20 کرویزر - obverseاتریش 20 کرویزر - reverse
20 کرویزر
1868 - 1872
نقره 0.500, 2.7g, ø 21mm
KM# 2212
بها: $ 3.6
اتریش ¼ فلورین - obverseاتریش ¼ فلورین - reverse
¼ فلورین
1857 - 1859
نقره 0.520, 5.34g, ø 24mm
KM# 2213
بها: $ 4.3
اتریش ¼ فلورین - obverseاتریش ¼ فلورین - reverse
¼ فلورین
1859 - 1865
نقره 0.520, 5.34g, ø 24mm
KM# 2214
بها: $ 10.03

اتریش ¼ فلورین - obverseاتریش ¼ فلورین - reverse
¼ فلورین
1866
نقره 0.520, 5.34g, ø 24mm
KM# 2215
بها: $ 14.22
اتریش ¼ فلورین - obverseاتریش ¼ فلورین - reverse
¼ فلورین
1867 - 1871
نقره 0.520, 5.34g, ø 24mm
KM# 2216
تعداد ضرب
اتریش 1 فلورین - obverseاتریش 1 فلورین - reverse
1 فلورین
1857 - 1865
نقره 0.900, 12.34g, ø 29mm
KM# 2219
بها: $ 17.85

اتریش 1 فلورین - obverseاتریش 1 فلورین - reverse
1 فلورین
1866
نقره 0.900, 12.34g, ø 29mm
KM# 2220
تعداد ضرب
اتریش 1 فلورین - obverseاتریش 1 فلورین - reverse
1 فلورین
1867 - 1871
نقره 0.900, 12.34g, ø 29mm
KM# 2221
بها: $ 19.03
اتریش 1 فلورین - obverseاتریش 1 فلورین - reverse
1 فلورین
1872 - 1892
نقره 0.900, 12.34g, ø 29.24mm
KM# 2222
بها: $ 11.41

اتریش 1 ورینشتالر - obverseاتریش 1 ورینشتالر - reverse
1 ورینشتالر
1857 - 1865
نقره 0.900, 18.51g, ø 32mm
KM# 2244
بها: $ 36.34
اتریش 1 ورینشتالر - obverseاتریش 1 ورینشتالر - reverse
1 ورینشتالر
1866 - 1867
نقره 0.900, 18.51g, ø 32mm
KM# 2245
بها: $ 127.2
اتریش 2 فلورین - obverseاتریش 2 فلورین - reverse
2 فلورین
1859 - 1865
نقره 0.900, 24.69g, ø 36mm
KM# 2230
بها: $ 126

اتریش 2 فلورین - obverseاتریش 2 فلورین - reverse
2 فلورین
1866
نقره 0.900, 24.69g, ø 36mm
KM# 2231
تعداد ضرب
اتریش 2 فلورین - obverseاتریش 2 فلورین - reverse
2 فلورین
1867 - 1872
نقره 0.900, 24.69g, ø 36mm
KM# 2232
بها: $ 176.9
اتریش 2 فلورین - obverseاتریش 2 فلورین - reverse
2 فلورین
1872 - 1892
نقره 0.900, 24.69g, ø 36mm
KM# 2233
بها: $ 97.45

اتریش 2 ورینشتالر - obverseاتریش 2 ورینشتالر - reverse
2 ورینشتالر
1866 - 1867
نقره 0.900, 37.04g, ø 41mm
KM# 2250
تعداد ضرب
اتریش 4 فلورین - obverseاتریش 4 فلورین - reverse
4 فلورین
1870 - 1892
طلا 0.900, 3.226g, ø 19mm
KM# 2260
بها: $ 140.3
اتریش 1 دوکات - obverseاتریش 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1872 - 1915
طلا 0.986, 3.49g, ø 20mm
KM# 2267
بها: $ 149.2

اتریش 8 فلورین - obverseاتریش 8 فلورین - reverse
8 فلورین
1870 - 1892
طلا 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 2269
بها: $ 261.2
اتریش 4 دوکات - obverseاتریش 4 دوکات - reverse
4 دوکات
1872 - 1915
طلا 0.986, 13.96g, ø 40mm
KM# 2276
بها: $ 565.4

اتریش >امپراطوری اتریش|1806 - 1857
 دوره

اتریش ¼ کرویزر - obverseاتریش ¼ کرویزر - reverse
¼ کرویزر
1812
مس, 1.2g, ø 18.8mm
KM# 2106
بها: $ 3.54
اتریش ¼ کرویزر - obverseاتریش ¼ کرویزر - reverse
¼ کرویزر
1816
مس, 2.19g, ø 19.4mm
KM# 2107
بها: $ 3.48
اتریش ¼ کرویزر - obverseاتریش ¼ کرویزر - reverse
¼ کرویزر
1851
مس, 1.37g, ø 17.5mm
KM# 2180
بها: $ 4.69

اتریش ½ کرویزر - obverseاتریش ½ کرویزر - reverse
½ کرویزر
1812
مس, 2.1g, ø 21mm
KM# 2109
بها: $ 1.95
اتریش ½ کرویزر - obverseاتریش ½ کرویزر - reverse
½ کرویزر
1816
مس, 4.38g, ø 22.9mm
KM# 2110
بها: $ 2.91
اتریش ½ کرویزر - obverseاتریش ½ کرویزر - reverse
½ کرویزر
1851
مس, 2.7g, ø 19.7mm
KM# 2181
بها: $ 1.97

اتریش 1 کرویزر - obverseاتریش 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1812
مس, 3.42g, ø 25mm
KM# 2112
بها: $ 3.56
اتریش 1 کرویزر - obverseاتریش 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1816
مس, 8.1g, ø 26.6mm
KM# 2113
بها: $ 2.97
اتریش 1 کرویزر - obverseاتریش 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1851
مس, 5.4g, ø 22.5mm
KM# 2185
بها: $ 2.18

اتریش 2 کرویزر - obverseاتریش 2 کرویزر - reverse
2 کرویزر
1848
مس, 18.48g, ø 31.1mm
KM# 2188
بها: $ 19.69
اتریش 2 کرویزر - obverseاتریش 2 کرویزر - reverse
2 کرویزر
1851
مس, 10.8g, ø 25.9mm
KM# 2189
بها: $ 6.04
اتریش 3 کرویزر - obverseاتریش 3 کرویزر - reverse
3 کرویزر
1812
مس, 8.75g, ø 33mm
KM# 2116
بها: $ 3.21

اتریش 3 کرویزر - obverseاتریش 3 کرویزر - reverse
3 کرویزر
1815
نقره 0.346, 1.7g, ø 19mm
KM# 2117
بها: $ 6.01
اتریش 3 کرویزر - obverseاتریش 3 کرویزر - reverse
3 کرویزر
1817 - 1824
نقره 0.346, 1.7g, ø 18mm
KM# 2118
بها: $ 1.83
اتریش 3 کرویزر - obverseاتریش 3 کرویزر - reverse
3 کرویزر
1825 - 1830
نقره 0.346, 1.7g, ø 19mm
KM# 2119
بها: $ 0.24

اتریش 3 کرویزر - obverseاتریش 3 کرویزر - reverse
3 کرویزر
1831 - 1835
نقره 0.346, 1.7g, ø 18mm
KM# 2121
بها: $ 1.12
اتریش 3 کرویزر - obverseاتریش 3 کرویزر - reverse
3 کرویزر
1835 - 1836
نقره 0.346, 1.7g, ø 18mm
KM# 2190
بها: $ 13.73
اتریش 3 کرویزر - obverseاتریش 3 کرویزر - reverse
3 کرویزر
1837 - 1848
نقره 0.346, 1.7g, ø 17.8mm
KM# 2191
بها: $ 1.49

اتریش 3 کرویزر - obverseاتریش 3 کرویزر - reverse
3 کرویزر
1851
مس, 16.41g, ø 30mm
KM# 2193
بها: $ 6.4
اتریش 5 کرویزر - obverseاتریش 5 کرویزر - reverse
5 کرویزر
1815
نقره 0.438, 2.23g, ø 20mm
KM# 2122
بها: $ 18.32
اتریش 5 کرویزر - obverseاتریش 5 کرویزر - reverse
5 کرویزر
1817 - 1824
نقره 0.438, 2.33g, ø 22mm
KM# 2123
بها: $ 8.92

اتریش 5 کرویزر - obverseاتریش 5 کرویزر - reverse
5 کرویزر
1825 - 1830
نقره 0.438, 2.33g, ø 22mm
KM# 2124
تعداد ضرب
اتریش 5 کرویزر - obverseاتریش 5 کرویزر - reverse
5 کرویزر
1832 - 1835
نقره 0.438, 2.33g, ø 22mm
KM# 2126
بها: $ 18.34
اتریش 5 کرویزر - obverseاتریش 5 کرویزر - reverse
5 کرویزر
1835 - 1836
نقره 0.438, 2.23g, ø 20mm
KM# 2195
بها: $ 11.44

اتریش 5 کرویزر - obverseاتریش 5 کرویزر - reverse
5 کرویزر
1837 - 1848
نقره 0.438, 2.1g, ø 20mm
KM# 2196
بها: $ 4.48
اتریش 6 کرویزر - obverseاتریش 6 کرویزر - reverse
6 کرویزر
1848
نقره 0.428, 2.23g, ø 19.5mm
KM# 2199
بها: $ 6.08
اتریش 6 کرویزر - obverseاتریش 6 کرویزر - reverse
6 کرویزر
1849
نقره 0.438, 1.91g, ø 19.5mm
KM# 2200
بها: $ 3.92

اتریش 10 کرویزر - obverseاتریش 10 کرویزر - reverse
10 کرویزر
1809 - 1810
نقره 0.500, 3.89g, ø 24mm
KM# 2131
تعداد ضرب
اتریش 10 کرویزر - obverseاتریش 10 کرویزر - reverse
10 کرویزر
1815
نقره 0.500, 3.89g, ø 24mm
KM# 2132
بها: $ 13.74
اتریش 10 کرویزر - obverseاتریش 10 کرویزر - reverse
10 کرویزر
1817 - 1824
نقره 0.500, 3.89g, ø 24mm
KM# 2133
بها: $ 22.91

اتریش 10 کرویزر - obverseاتریش 10 کرویزر - reverse
10 کرویزر
1825 - 1830
نقره 0.500, 3.89g, ø 24mm
KM# 2134
بها: $ 252.2
اتریش 10 کرویزر - obverseاتریش 10 کرویزر - reverse
10 کرویزر
1832 - 1835
نقره 0.500, 3.89g, ø 24mm
KM# 2136
بها: $ 27.49
اتریش 10 کرویزر - obverseاتریش 10 کرویزر - reverse
10 کرویزر
1835 - 1836
نقره 0.500, 3.9g, ø 23mm
KM# 2201
بها: $ 25.19

اتریش 10 کرویزر - obverseاتریش 10 کرویزر - reverse
10 کرویزر
1837 - 1848
نقره 0.500, 3.89g, ø 22.7mm
KM# 2202
بها: $ 6.41
اتریش 10 کرویزر - obverseاتریش 10 کرویزر - reverse
10 کرویزر
1852 - 1855
نقره 0.500, 2.16g, ø 18mm
KM# 2203
بها: $ 14.98
اتریش 15 کرویزر - obverseاتریش 15 کرویزر - reverse
15 کرویزر
1807
مس, 13.12g, ø 35.12mm
KM# 2138
بها: $ 6.59

اتریش 20 کرویزر - obverseاتریش 20 کرویزر - reverse
20 کرویزر
1806 - 1813
نقره 0.583, 6.68g, ø 28mm
KM# 2141
بها: $ 3.78
اتریش 20 کرویزر - obverseاتریش 20 کرویزر - reverse
20 کرویزر
1811 - 1816
نقره 0.583, 6.68g, ø 28.3mm
KM# 2142
بها: $ 6.72
اتریش 20 کرویزر - obverseاتریش 20 کرویزر - reverse
20 کرویزر
1817 - 1824
نقره 0.583, 6.68g, ø 28mm
KM# 2143
بها: $ 10.03

اتریش 20 کرویزر - obverseاتریش 20 کرویزر - reverse
20 کرویزر
1825 - 1828
نقره 0.583, 6.68g, ø 28mm
KM# 2144
بها: $ 6.42
اتریش 20 کرویزر - obverseاتریش 20 کرویزر - reverse
20 کرویزر
1829 - 1830
نقره 0.583, 6.68g, ø 27.6mm
KM# 2145
بها: $ 10.72
اتریش 20 کرویزر - obverseاتریش 20 کرویزر - reverse
20 کرویزر
1831 - 1835
نقره 0.583, 6.68g, ø 26.62mm
KM# 2147
بها: $ 7.25

اتریش 20 کرویزر - obverseاتریش 20 کرویزر - reverse
20 کرویزر
1831
نقره 0.583, 6.68g, ø 27.6mm
KM# 2146
بها: $ 36.65
اتریش 20 کرویزر - obverseاتریش 20 کرویزر - reverse
20 کرویزر
1835 - 1836
نقره 0.583, 6.68g, ø 27mm
KM# 2207
تعداد ضرب
اتریش 20 کرویزر - obverseاتریش 20 کرویزر - reverse
20 کرویزر
1837 - 1848
نقره 0.583, 6.68g, ø 29mm
KM# 2208
بها: $ 6.94

اتریش 20 کرویزر - obverseاتریش 20 کرویزر - reverse
20 کرویزر
1852 - 1856
نقره 0.900, 4.32g, ø 22mm
KM# 2211
بها: $ 14.56
اتریش 20 کرویزر - obverseاتریش 20 کرویزر - reverse
20 کرویزر
1852
نقره 0.583, 6.68g, ø 26mm
KM# 2210
بها: $ 121.4
اتریش 30 کرویزر - obverseاتریش 30 کرویزر - reverse
30 کرویزر
1807
مس, 17.5g, ø 37.5mm
KM# 2149
بها: $ 10.17

اتریش ½ تالر - obverseاتریش ½ تالر - reverse
½ تالر
1808 - 1810
نقره 0.835, 14g, ø 35mm
KM# 2151
تعداد ضرب
اتریش ½ تالر - obverseاتریش ½ تالر - reverse
½ تالر
1811 - 1815
نقره 0.835, 14.03g, ø 35mm
KM# 2152
بها: $ 54.91
اتریش ½ تالر - obverseاتریش ½ تالر - reverse
½ تالر
1817 - 1824
نقره 0.835, 14.03g, ø 35mm
KM# 2153
تعداد ضرب

اتریش ½ تالر - obverseاتریش ½ تالر - reverse
½ تالر
1825 - 1830
نقره 0.835, 14.03g, ø 35mm
KM# 2154
تعداد ضرب
اتریش ½ تالر - obverseاتریش ½ تالر - reverse
½ تالر
1831
نقره 0.835, 14.03g, ø 33mm
KM# 2155
تعداد ضرب
اتریش ½ تالر - obverseاتریش ½ تالر - reverse
½ تالر
1832 - 1835
نقره 0.835, 14.03g, ø 33mm
KM# 2156
تعداد ضرب

اتریش ½ تالر - obverseاتریش ½ تالر - reverse
½ تالر
1835 - 1836
نقره 0.835, 14.03g, ø 31mm
KM# 2224
تعداد ضرب
اتریش ½ تالر - obverseاتریش ½ تالر - reverse
½ تالر
1837 - 1848
نقره 0.835, 14.03g, ø 30.1mm
KM# 2225
تعداد ضرب
اتریش ½ تالر - obverseاتریش ½ تالر - reverse
½ تالر
1848 - 1851
نقره 0.835, 14.03g, ø 31mm
KM# 2227
تعداد ضرب

اتریش ½ تالر - obverseاتریش ½ تالر - reverse
½ تالر
1852 - 1856
نقره 0.900, 12.99g, ø 31mm
KM# 2228
تعداد ضرب
اتریش 1 تالر - obverseاتریش 1 تالر - reverse
1 تالر
1807 - 1810
نقره 0.835, 28.06g, ø 40mm
KM# 2160
تعداد ضرب
اتریش 1 تالر - obverseاتریش 1 تالر - reverse
1 تالر
1811 - 1815
نقره 0.835, 28.06g, ø 40mm
KM# 2161
بها: $ 67.11

اتریش 1 تالر - obverseاتریش 1 تالر - reverse
1 تالر
1817 - 1824
نقره 0.835, 28.06g, ø 40mm
KM# 2162
بها: $ 49.8
اتریش 1 تالر - obverseاتریش 1 تالر - reverse
1 تالر
1825 - 1830
نقره 0.835, 28.06g, ø 40mm
KM# 2163
بها: $ 47.83
اتریش 1 تالر - obverseاتریش 1 تالر - reverse
1 تالر
1831
نقره 0.835, 28.06g, ø 40mm
KM# 2164
تعداد ضرب

اتریش 1 تالر - obverseاتریش 1 تالر - reverse
1 تالر
1832 - 1835
نقره 0.835, 28.06g, ø 40mm
KM# 2165
تعداد ضرب
اتریش 1 تالر - obverseاتریش 1 تالر - reverse
1 تالر
1835 - 1836
نقره 0.835, 28g, ø 39mm
KM# 2238
تعداد ضرب
اتریش 1 تالر - obverseاتریش 1 تالر - reverse
1 تالر
1837 - 1848
نقره 0.835, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 2240
بها: $ 117.6

اتریش 1 تالر - obverseاتریش 1 تالر - reverse
1 تالر
1848 - 1851
نقره 0.835, 28g, ø 39mm
KM# 2241
تعداد ضرب
اتریش 1 تالر - obverseاتریش 1 تالر - reverse
1 تالر
1852 - 1856
نقره 0.900, 26g, ø 38mm
KM# 2243
بها: $ 454.6
اتریش 4 دوکات - obverseاتریش 4 دوکات - reverse
4 دوکات
1842
طلا 0.986, 13.96g
KM# 2270
تعداد ضرب

اتریش 4 دوکات - obverseاتریش 4 دوکات - reverse
4 دوکات
1856
طلا 0.986, 13.96g, ø 39.5mm
KM# 2271
تعداد ضرب

اتریش >Holy Roman Empire (Thaler)|1741 - 1805
 دوره

اتریش 1/12 تالر - obverseاتریش 1/12 تالر - reverse
1/12 تالر
1741
نقره 0.583
KM# 1675
تعداد ضرب
اتریش ½ تالر - obverseاتریش ½ تالر - reverse
½ تالر
1741 - 1743
نقره 0.875, 14.41g
KM# 1677
تعداد ضرب
اتریش ½ تالر - obverseاتریش ½ تالر - reverse
½ تالر
1744 - 1745
نقره 0.875, 14.41g
KM# 1713
تعداد ضرب

اتریش ½ تالر - obverseاتریش ½ تالر - reverse
½ تالر
1746 - 1750
Francis I
نقره 0.835, 14.41g
KM# 2035
تعداد ضرب
اتریش ½ تالر - obverseاتریش ½ تالر - reverse
½ تالر
1746 - 1753
نقره 0.875, 14.41g, ø 34mm
KM# 1741
تعداد ضرب
اتریش ½ تالر - obverseاتریش ½ تالر - reverse
½ تالر
1749 - 1750
Maria Theresa - Arms of Styria in centre
نقره 0.875, 14.41g
KM# 1773
تعداد ضرب

اتریش ½ تالر - obverseاتریش ½ تالر - reverse
½ تالر
1751 - 1754
Maria Theresa - Arms of Styria in Centre
نقره 0.875, 14.03g, ø 34mm
KM# 1797
تعداد ضرب
اتریش ½ تالر - obverseاتریش ½ تالر - reverse
½ تالر
1751 - 1765
Francis I
نقره 0.835, 14.07g, ø 35mm
KM# 2036
تعداد ضرب
اتریش ½ تالر - obverseاتریش ½ تالر - reverse
½ تالر
1754 - 1757
نقره 0.833, 14.03g, ø 34mm
KM# 1815
تعداد ضرب

اتریش ½ تالر - obverseاتریش ½ تالر - reverse
½ تالر
1756 - 1765
Maria Theresa - Arms of Tyrol in Centre
نقره 0.833, 14.03g, ø 35mm
KM# 1821
تعداد ضرب
اتریش ½ تالر - obverseاتریش ½ تالر - reverse
½ تالر
1758 - 1765
Maria Theresa - Arms of Austria in Centre
نقره 0.833, 14.03g, ø 34mm
KM# 1822
تعداد ضرب
اتریش ½ تالر - obverseاتریش ½ تالر - reverse
½ تالر
1766 - 1777
Maria Theresa - Arms of Tyrol in Centre
نقره 0.833, 14.03g, ø 35mm
KM# 1848
تعداد ضرب

اتریش ½ تالر - obverseاتریش ½ تالر - reverse
½ تالر
1766 - 1771
Maria Theresa - Arms of Austria in Centre
نقره 0.833, 14.03g, ø 35mm
KM# 1846
تعداد ضرب
No ImageNo Image
½ تالر
1768
نقره 0.833, 14.07g, ø 35mm
KM# 2072
تعداد ضرب
اتریش ½ تالر - obverseاتریش ½ تالر - reverse
½ تالر
1772
Maria Theresa - Arms of Austria in Centre
نقره 0.833, 14.03g, ø 35mm
KM# 1864
تعداد ضرب

اتریش ½ تالر - obverseاتریش ½ تالر - reverse
½ تالر
1773 - 1780
نقره 0.833, 14.03g, ø 35mm
KM# 1867
تعداد ضرب
اتریش ½ تالر - obverseاتریش ½ تالر - reverse
½ تالر
1781 - 1790
نقره 0.833, 14.07g, ø 35mm
KM# 2073
تعداد ضرب
اتریش ½ تالر - obverseاتریش ½ تالر - reverse
½ تالر
1790 - 1792
Leopold II
نقره 0.833, 14.03g, ø 35mm
KM# 2098
تعداد ضرب

اتریش ½ تالر - obverseاتریش ½ تالر - reverse
½ تالر
1792 - 1804
نقره 0.833, 14.03g, ø 35mm
KM# A2149
بها: $ 22.39
اتریش ½ تالر - obverseاتریش ½ تالر - reverse
½ تالر
1804 - 1806
نقره 0.833, 14g, ø 37mm
KM# 2150
تعداد ضرب
اتریش 1 تالر - obverseاتریش 1 تالر - reverse
1 تالر
1741 - 1744
نقره 0.833, 28.82g, ø 43.5mm
KM# 1678
تعداد ضرب

اتریش 1 تالر - obverseاتریش 1 تالر - reverse
1 تالر
1744 - 1745
نقره 0.833, 28.82g, ø 43.5mm
KM# 1714
تعداد ضرب
اتریش 1 تالر - obverseاتریش 1 تالر - reverse
1 تالر
1746 - 1753
M. Theresa - Eagle with Austria Shield in Centre
نقره 0.875, 28.82g, ø 42mm
KM# 1966
تعداد ضرب
اتریش 1 تالر - obverseاتریش 1 تالر - reverse
1 تالر
1746 - 1750
Francis I
نقره 0.833, 28.82g, ø 41mm
KM# 2037
تعداد ضرب

اتریش 1 تالر - obverseاتریش 1 تالر - reverse
1 تالر
1746 - 1765
نقره 0.875, 28.82g, ø 40mm
KM# 1742
بها: $ 309.7
اتریش 1 تالر - obverseاتریش 1 تالر - reverse
1 تالر
1751 - 1765
نقره 0.875, 28.82g, ø 41mm
KM# 2038
تعداد ضرب
اتریش 1 تالر - obverseاتریش 1 تالر - reverse
1 تالر
1751 - 1765
نقره 0.875, 28.82g, ø 40mm
KM# 1799
تعداد ضرب

اتریش 1 تالر - obverseاتریش 1 تالر - reverse
1 تالر
1754 - 1765
M. Theresa - Eagle with Austria Shield in Centre
نقره 0.833, 28.06g, ø 42mm
KM# 1817
بها: $ 258.1
اتریش 1 تالر - obverseاتریش 1 تالر - reverse
1 تالر
1754 - 1765
نقره 0.833, 28.06g
KM# 1816
تعداد ضرب
اتریش 1 تالر - obverseاتریش 1 تالر - reverse
1 تالر
1758 - 1765
M. Theresa - St. Anna and Austrian Arms on Reverse
نقره 0.833, 28.06g
KM# 1823
تعداد ضرب

اتریش 1 تالر - obverseاتریش 1 تالر - reverse
1 تالر
1761 - 1765
Francis I - 3 letters below bust
نقره 0.833, 28.14g
KM# 2039
تعداد ضرب
No ImageNo Image
1 تالر
1765
Maria Theresa - eagle with Styria shield in centre
نقره 0.833, 28.06g
KM# 1836
تعداد ضرب
اتریش 1 تالر - obverseاتریش 1 تالر - reverse
1 تالر
1765 - 1776
نقره 0.833, 28.06g
KM# 1838
تعداد ضرب

اتریش 1 تالر - obverseاتریش 1 تالر - reverse
1 تالر
1765 - 1777
نقره 0.833, 28.14g
KM# 2074
تعداد ضرب
اتریش 1 تالر - obverseاتریش 1 تالر - reverse
1 تالر
1765 - 1772
نقره 0.833, 28.06g
KM# 1839
تعداد ضرب
No ImageNo Image
1 تالر
1768 - 1769
Joseph II - w/o dot after "BURG"
نقره 0.833, 28.14g
KM# 2076
تعداد ضرب

اتریش 1 تالر - obverseاتریش 1 تالر - reverse
1 تالر
1772 - 1780
نقره 0.833, 28.06g, ø 41mm
KM# 1866
بها: $ 35.22
اتریش 1 تالر - obverseاتریش 1 تالر - reverse
1 تالر
1773 - 1780
نقره 0.833, 28.14g
KM# 2075
بها: $ 25.69
اتریش 1 تالر - obverseاتریش 1 تالر - reverse
1 تالر
1780
نقره 0.833, 28.06g, ø 41mm
KM# T1
بها: $ 22.77

اتریش 1 تالر - obverseاتریش 1 تالر - reverse
1 تالر
1781 - 1790
نقره 0.833, 28.14g, ø 41mm
KM# 2077
تعداد ضرب
اتریش 1 تالر - obverseاتریش 1 تالر - reverse
1 تالر
1790 - 1792
نقره 0.833, 28.06g, ø 41mm
KM# 2100
تعداد ضرب
اتریش 1 تالر - obverseاتریش 1 تالر - reverse
1 تالر
1790
Leopold II-Arms Surrounded by Griffons on Reverse
نقره 0.833, 28.06g, ø 41mm
KM# 2099
تعداد ضرب

اتریش 1 تالر - obverseاتریش 1 تالر - reverse
1 تالر
1792
Francis II - Lettering "LEGE ET FIDE"
نقره 0.833, 28.06g, ø 40mm
KM# 2157
تعداد ضرب
اتریش 1 تالر - obverseاتریش 1 تالر - reverse
1 تالر
1792 - 1804
نقره 0.833, 28.06g, ø 40mm
KM# 2158
تعداد ضرب
اتریش 1 تالر - obverseاتریش 1 تالر - reverse
1 تالر
1804 - 1806
نقره 0.833, 28.06g, ø 40mm
KM# 2159
بها: $ 14.98

اتریش 1 دوکات - obverseاتریش 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1741
طلا 0.986, 3.5g
KM# 1679
تعداد ضرب
اتریش 1 دوکات - obverseاتریش 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1742 - 1744
طلا 0.986, 3.5g
KM# 1696
تعداد ضرب
اتریش 1 دوکات - obverseاتریش 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1743 - 1745
طلا 0.986, 3.5g
KM# 1705
تعداد ضرب

اتریش 1 دوکات - obverseاتریش 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1745 - 1765
Francis I
طلا 0.986, 3.5g, ø 21mm
KM# 1725
تعداد ضرب
اتریش 1 دوکات - obverseاتریش 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1746 - 1748
Maria Theresa
طلا 0.986, 3.5g
KM# 1744
تعداد ضرب
اتریش 1 دوکات - obverseاتریش 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1747 - 1765
Maria Theresa - Styria shield in centre
طلا 0.986, 3.5g
KM# 1756
تعداد ضرب

اتریش 1 دوکات - obverseاتریش 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1750 - 1765
Maria Theresa - Austria shield in centre
طلا 0.986, 3.48g
UC# 1
تعداد ضرب
اتریش 1 دوکات - obverseاتریش 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1750 - 1765
Maria Theresa - Tyrol shield in centre
طلا 0.986, 3.5g
KM# 1783
تعداد ضرب
اتریش 1 دوکات - obverseاتریش 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1764
طلا 0.986, 3.49g
KM# 1831
تعداد ضرب

اتریش 1 دوکات - obverseاتریش 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1765
طلا 0.986, 3.5g
KM# 1844
تعداد ضرب
اتریش 1 دوکات - obverseاتریش 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1765 - 1780
Maria Theresa - eagle with arms of Austria
طلا 0.986, 3.49g
KM# 1842
بها: $ 174.2
اتریش 1 دوکات - obverseاتریش 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1765
طلا 0.986, 3.49g
KM# 1843
تعداد ضرب

اتریش 1 دوکات - obverseاتریش 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1768 - 1779
Maria Theresa - eagle with arms of Tyrol
طلا 0.986, 3.5g
KM# 1858
تعداد ضرب
اتریش 1 دوکات - obverseاتریش 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1768 - 1769
Maria Theresa - eagle with arms of Styria
طلا 0.986, 3.5g
KM# 1857
تعداد ضرب
اتریش 1 دوکات - obverseاتریش 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1768 - 1780
طلا 0.986, 3.49g
KM# 1859
تعداد ضرب

اتریش 1 دوکات - obverseاتریش 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1780 - 1790
طلا 0.986, 3.49g
KM# 1873
تعداد ضرب
اتریش 1 دوکات - obverseاتریش 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1781 - 1786
Lettering: ARCH·AUST·D·BU·LO·M·DUX·HET
طلا 0.986, 3.5g
KM# 1874
تعداد ضرب
اتریش 1 دوکات - obverseاتریش 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1790 - 1792
طلا 0.986, 3.5g
KM# 1883
تعداد ضرب

اتریش 1 دوکات - obverseاتریش 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1792 - 1804
طلا 0.986, 3.5g
KM# 1886
تعداد ضرب
اتریش 1 دوکات - obverseاتریش 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1804 - 1806
طلا 0.986, 3.49g, ø 21mm
KM# 2167
تعداد ضرب
No ImageNo Image
2 دوکات
1745
طلا 0.986, 7g, ø 25mm
KM# 1727
تعداد ضرب

No ImageNo Image
2 دوکات
1746
طلا 0.986, 7g, ø 25mm
KM# 1726
تعداد ضرب
No ImageNo Image
2 دوکات
1746
طلا 0.986, 7g, ø 25mm
KM# 1745
تعداد ضرب
اتریش 2 دوکات - obverseاتریش 2 دوکات - reverse
2 دوکات
1768 - 1777
طلا 0.986, 7g, ø 25mm
KM# 1860
تعداد ضرب

اتریش 2 دوکات - obverseاتریش 2 دوکات - reverse
2 دوکات
1777 - 1780
طلا 0.986, 7g, ø 25mm
KM# 1869
تعداد ضرب
اتریش 2 دوکات - obverseاتریش 2 دوکات - reverse
2 دوکات
1781 - 1782
طلا 0.986, 7g, ø 25mm
KM# 1875
تعداد ضرب
اتریش 2 دوکات - obverseاتریش 2 دوکات - reverse
2 دوکات
1783 - 1787
طلا 0.986, 7g, ø 25mm
KM# 1876
تعداد ضرب

اتریش 2 دوکات - obverseاتریش 2 دوکات - reverse
2 دوکات
1799 - 1803
طلا 0.986, 7g, ø 25mm
KM# 1888
تعداد ضرب
No ImageNo Image
2 دوکات
1804
طلا 0.986, 7g, ø 25mm
KM# 2179
تعداد ضرب
No ImageNo Image
3 دوکات
1773 - 1778
طلا 0.986, 10.5g
KM# 1868
تعداد ضرب

اتریش 4 دوکات - obverseاتریش 4 دوکات - reverse
4 دوکات
1778 - 1779
طلا 0.986, 14g, ø 39mm
KM# 1871
تعداد ضرب
اتریش 4 دوکات - obverseاتریش 4 دوکات - reverse
4 دوکات
1786
طلا 0.986, 14g, ø 39mm
KM# 1881
تعداد ضرب
No ImageNo Image
4 دوکات
1790
طلا 0.986, 14g, ø 39mm
KM# 1884
تعداد ضرب

اتریش 4 دوکات - obverseاتریش 4 دوکات - reverse
4 دوکات
1793 - 1804
طلا 0.986, 14g, ø 39mm
KM# 1887
تعداد ضرب
اتریش 4 دوکات - obverseاتریش 4 دوکات - reverse
4 دوکات
1804 - 1806
طلا 0.986, 14g, ø 39mm
KM# 2175
تعداد ضرب
اتریش  5 دوكات - obverseاتریش  5 دوكات - reverse
5 دوكات
1741 - 1743
طلا 0.986, 17.5g
KM# 1680
تعداد ضرب

اتریش  5 دوكات - obverseاتریش  5 دوكات - reverse
5 دوكات
1745
طلا 0.986, 17.5g
KM# 1729
تعداد ضرب
اتریش  5 دوكات - obverseاتریش  5 دوكات - reverse
5 دوكات
1745
طلا 0.986, 17.5g
KM# 1728
تعداد ضرب
اتریش  5 دوكات - obverseاتریش  5 دوكات - reverse
5 دوكات
1746 - 1748
طلا 0.986, 17.5g
KM# 1746
تعداد ضرب

No ImageNo Image
5 دوكات
1747 - 1750
طلا 0.986, 17.5g
KM# 1758
تعداد ضرب
اتریش  5 دوكات - obverseاتریش  5 دوكات - reverse
5 دوكات
1777
طلا 0.986, 17.5g
KM# 1757
تعداد ضرب
اتریش 6 ducat - obverseاتریش 6 ducat - reverse
6 ducat
1741 - 1743
طلا 0.986, 21g
KM# 1681
تعداد ضرب

No ImageNo Image
6 ducat
1747
طلا 0.986, 21g
KM# 1759
تعداد ضرب
اتریش 6 ducat - obverseاتریش 6 ducat - reverse
6 ducat
1765
طلا 0.986, 21g
KM# 1845
تعداد ضرب
اتریش 10 دوکات - obverseاتریش 10 دوکات - reverse
10 دوکات
1743
طلا 0.986, 35g
KM# 1706
تعداد ضرب

No ImageNo Image
10 دوکات
1745
طلا 0.986, 35g
KM# 1730
تعداد ضرب
No ImageNo Image
10 دوکات
1748
طلا 0.986, 35g
KM# 1767
تعداد ضرب

اتریش >Holy Roman Empire (Kreuzer)|1741 - 1805
 دوره

اتریش 1 هلر - obverseاتریش 1 هلر - reverse
1 هلر
1763 - 1765
مس, 0.97g, ø 16mm
KM# 1975
تعداد ضرب
اتریش 1 هلر - obverseاتریش 1 هلر - reverse
1 هلر
1768
مس, 0.84g, ø 16mm
KM# 1976
تعداد ضرب
اتریش 1 هلر - obverseاتریش 1 هلر - reverse
1 هلر
1777 - 1779
مس, 1g, ø 16mm
KM# 1977
تعداد ضرب

اتریش ¼ کرویزر - obverseاتریش ¼ کرویزر - reverse
¼ کرویزر
1742 - 1747
نقره (بیلون), 0.36g, ø 10mm
KM# 1685
تعداد ضرب
اتریش ¼ کرویزر - obverseاتریش ¼ کرویزر - reverse
¼ کرویزر
1746
نقره (بیلون), 0.4g, ø 13mm
KM# 2003
تعداد ضرب
اتریش ¼ کرویزر - obverseاتریش ¼ کرویزر - reverse
¼ کرویزر
1746
نقره (بیلون), 0.5g, ø 13mm
KM# 1980
تعداد ضرب

No ImageNo Image
¼ کرویزر
1748 - 1749
نقره (بیلون)
KM# 1760
تعداد ضرب
اتریش ¼ کرویزر - obverseاتریش ¼ کرویزر - reverse
¼ کرویزر
1750 - 1759
نقره (بیلون), 0.4g, ø 12mm
KM# 1778
تعداد ضرب
اتریش ¼ کرویزر - obverseاتریش ¼ کرویزر - reverse
¼ کرویزر
1772 - 1777
مس, ø 20mm
KM# 2050
تعداد ضرب

اتریش ¼ کرویزر - obverseاتریش ¼ کرویزر - reverse
¼ کرویزر
1777 - 1779
مس, ø 21mm
KM# 1983
تعداد ضرب
No ImageNo Image
¼ کرویزر
1780
مس
KM# 1984
بها: $ 2.97
اتریش ¼ کرویزر - obverseاتریش ¼ کرویزر - reverse
¼ کرویزر
1781 - 1790
مس, 1.9g, ø 19mm
KM# 2051
بها: $ 3.35

اتریش ¼ کرویزر - obverseاتریش ¼ کرویزر - reverse
¼ کرویزر
1800
مس, 0.95g, ø 18mm
KM# 2105
بها: $ 14.28
No ImageNo Image
1 فنیگ
1748 - 1749
Francis I
مس
KM# 2000
تعداد ضرب
اتریش 1 فنیگ - obverseاتریش 1 فنیگ - reverse
1 فنیگ
1748 - 1750
مس
KM# 1978
تعداد ضرب

اتریش 1 فنیگ - obverseاتریش 1 فنیگ - reverse
1 فنیگ
1759 - 1765
Francis I
مس, 2.31g, ø 20mm
KM# 2001
بها: $ 52.02
اتریش 1 فنیگ - obverseاتریش 1 فنیگ - reverse
1 فنیگ
1759 - 1765
مس, 2.4g, ø 19.9mm
KM# 1979
بها: $ 2.67
اتریش ½ کرویزر - obverseاتریش ½ کرویزر - reverse
½ کرویزر
1741 - 1742
نقره 0.346, 0.6g, ø 15mm
KM# 1671
تعداد ضرب

اتریش ½ کرویزر - obverseاتریش ½ کرویزر - reverse
½ کرویزر
1744 - 1745
نقره 0.346, 0.5g, ø 15mm
KM# 1707
تعداد ضرب
اتریش ½ کرویزر - obverseاتریش ½ کرویزر - reverse
½ کرویزر
1747 - 1749
نقره 0.346, 0.51g, ø 15mm
KM# 1751
تعداد ضرب
اتریش ½ کرویزر - obverseاتریش ½ کرویزر - reverse
½ کرویزر
1760 - 1764
برنز, 5.2g, ø 21mm
KM# 1985
بها: $ 4.82

اتریش ½ کرویزر - obverseاتریش ½ کرویزر - reverse
½ کرویزر
1760 - 1764
برنز, 5.65g, ø 22mm
KM# 2006
بها: $ 6.52
اتریش ½ کرویزر - obverseاتریش ½ کرویزر - reverse
½ کرویزر
1772 - 1779
مس, 4.6g, ø 22mm
KM# 1987
بها: $ 1.73
اتریش ½ کرویزر - obverseاتریش ½ کرویزر - reverse
½ کرویزر
1772 - 1779
مس, 5.5g, ø 21mm
KM# 2052
بها: $ 0.9

اتریش ½ کرویزر - obverseاتریش ½ کرویزر - reverse
½ کرویزر
1780 - 1790
مس, 4g, ø 22mm
KM# 2053
بها: $ 6.18
اتریش ½ کرویزر - obverseاتریش ½ کرویزر - reverse
½ کرویزر
1780
مس, 4.6g, ø 22mm
KM# 1988
تعداد ضرب
اتریش ½ کرویزر - obverseاتریش ½ کرویزر - reverse
½ کرویزر
1800
مس, 1.8g, ø 20.5mm
KM# 2108
بها: $ 2.92

اتریش 1 کرویزر - obverseاتریش 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1742 - 1743
نقره (بیلون), 0.8g, ø 16mm
KM# 1688
بها: $ 19.57
اتریش 1 کرویزر - obverseاتریش 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1742
نقره (بیلون), 0.8g, ø 16mm
KM# 1686
تعداد ضرب
اتریش 1 کرویزر - obverseاتریش 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1742 - 1745
5 coat of arms on reverse
نقره (بیلون), 0.77g, ø 17mm
KM# 1689
تعداد ضرب

اتریش 1 کرویزر - obverseاتریش 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1745 - 1747
نقره (بیلون), 0.8g, ø 16mm
KM# 1719
تعداد ضرب
اتریش 1 کرویزر - obverseاتریش 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1746 - 1759
Maria Theresa - Eagle with arms of Austria
نقره (بیلون), 0.87g, ø 19.5mm
KM# 1735
بها: $ 223.9
اتریش 1 کرویزر - obverseاتریش 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1747 - 1760
نقره (بیلون), 0.71g, ø 15mm
KM# 2009.1
تعداد ضرب

اتریش 1 کرویزر - obverseاتریش 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1747 - 1748
Maria Theresa - Eagle with arms of Styria
نقره 0.346, 0.8g, ø 18mm
KM# 1752
تعداد ضرب
اتریش 1 کرویزر - obverseاتریش 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1748 - 1757
نقره (بیلون), 0.8g, ø 16mm
KM# 1761
تعداد ضرب
اتریش 1 کرویزر - obverseاتریش 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1749 - 1765
مس, 10.6g, ø 26mm
KM# 2007
بها: $ 5.86

اتریش 1 کرویزر - obverseاتریش 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1749 - 1754
Maria Theresa - Eagle with arms of Styria
نقره 0.346, 0.7g, ø 17mm
KM# 1771
تعداد ضرب
اتریش 1 کرویزر - obverseاتریش 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1755
نقره 0.346, 0.71g, ø 17mm
KM# 1818
بها: $ 178
اتریش 1 کرویزر - obverseاتریش 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1756 - 1762
نقره 0.346, 0.7g, ø 17mm
KM# 1820
تعداد ضرب

اتریش 1 کرویزر - obverseاتریش 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1760 - 1765
مس, 10.8g, ø 25mm
KM# 1993
بها: $ 3.98
اتریش 1 کرویزر - obverseاتریش 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1772 - 1779
Maria Theresa
مس, 11.6g, ø 25mm
KM# 1994
بها: $ 27.99
اتریش 1 کرویزر - obverseاتریش 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1772 - 1779
مس, 11.5g, ø 25mm
KM# 2054
بها: $ 8.04

اتریش 1 کرویزر - obverseاتریش 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1780 - 1790
مس, 7.4g, ø 24mm
KM# 2056
بها: $ 2.11
اتریش 1 کرویزر - obverseاتریش 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1780
مس, 6.8g, ø 24.3mm
KM# 1995
بها: $ 8.52
اتریش 1 کرویزر - obverseاتریش 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1780
مس, 7.1g, ø 24mm
KM# 2055
بها: $ 28.67

اتریش 1 کرویزر - obverseاتریش 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1800
مس, 3.4g, ø 23.5mm
KM# 2111
بها: $ 2.65
اتریش 3 کرویزر - obverseاتریش 3 کرویزر - reverse
3 کرویزر
1741
نقره 0.346, 1.7g
KM# 1672
تعداد ضرب
اتریش 3 کرویزر - obverseاتریش 3 کرویزر - reverse
3 کرویزر
1742 - 1745
نقره 0.346, 1.7g
KM# 1691
تعداد ضرب

اتریش 3 کرویزر - obverseاتریش 3 کرویزر - reverse
3 کرویزر
1746 - 1747
نقره (بیلون)
KM# 2011
تعداد ضرب
اتریش 3 کرویزر - obverseاتریش 3 کرویزر - reverse
3 کرویزر
1746 - 1749
نقره 0.346, 1.7g
KM# 1736
تعداد ضرب
اتریش 3 کرویزر - obverseاتریش 3 کرویزر - reverse
3 کرویزر
1747 - 1750
نقره (بیلون), 1.8g, ø 22mm
KM# 2012
تعداد ضرب

No ImageNo Image
3 کرویزر
1748 - 1762
Francis I - Eagle with arms of Tyrol
نقره (بیلون)
KM# 2014
تعداد ضرب
اتریش 3 کرویزر - obverseاتریش 3 کرویزر - reverse
3 کرویزر
1748 - 1765
Maria Theresa - Eagle with arms of Tyrol
نقره (بیلون), 1.9g, ø 21mm
KM# 1762
تعداد ضرب
No ImageNo Image
3 کرویزر
1749 - 1750
Maria Theresa - Eagle with arms of Styria
نقره 0.346
KM# 1772
تعداد ضرب

اتریش 3 کرویزر - obverseاتریش 3 کرویزر - reverse
3 کرویزر
1750 - 1763
Francis I
نقره (بیلون)
KM# 2015
تعداد ضرب
اتریش 3 کرویزر - obverseاتریش 3 کرویزر - reverse
3 کرویزر
1751 - 1765
Maria Theresa - Eagle with arms of Austria
نقره 0.346, 1.7g
KM# 1791
تعداد ضرب
No ImageNo Image
3 کرویزر
1751 - 1765
Maria Theresa
نقره (بیلون)
KM# 2016
تعداد ضرب

اتریش 3 کرویزر - obverseاتریش 3 کرویزر - reverse
3 کرویزر
1765 - 1780
نقره 0.350, 1.7g, ø 19mm
KM# 1996
بها: $ 559.8
اتریش 3 کرویزر - obverseاتریش 3 کرویزر - reverse
3 کرویزر
1766 - 1780
نقره (بیلون)
KM# 2057
تعداد ضرب
اتریش 3 کرویزر - obverseاتریش 3 کرویزر - reverse
3 کرویزر
1780 - 1784
نقره (بیلون)
KM# 2058
تعداد ضرب

اتریش 3 کرویزر - obverseاتریش 3 کرویزر - reverse
3 کرویزر
1782 - 1790
نقره (بیلون), 1.7g, ø 19mm
KM# 2059
تعداد ضرب
اتریش 3 کرویزر - obverseاتریش 3 کرویزر - reverse
3 کرویزر
1790 - 1792
نقره 0.346, 1.7g, ø 20mm
KM# 2095
تعداد ضرب
اتریش 3 کرویزر - obverseاتریش 3 کرویزر - reverse
3 کرویزر
1792 - 1799
نقره 0.346, 1.7g, ø 19mm
KM# 2114
تعداد ضرب

اتریش 3 کرویزر - obverseاتریش 3 کرویزر - reverse
3 کرویزر
1799 - 1803
مس, 8.75g, ø 30mm
KM# 2115
بها: $ 1.7
اتریش 5 کرویزر - obverseاتریش 5 کرویزر - reverse
5 کرویزر
1765
نقره 0.438, 2.33g, ø 22mm
KM# 1833
تعداد ضرب
اتریش 5 کرویزر - obverseاتریش 5 کرویزر - reverse
5 کرویزر
1772 - 1779
نقره 0.438, 2.33g, ø 21.5mm
KM# 1863
تعداد ضرب

اتریش 5 کرویزر - obverseاتریش 5 کرویزر - reverse
5 کرویزر
1778 - 1779
Eagle with arms of Tirol
نقره (بیلون)
KM# 1870
تعداد ضرب
No ImageNo Image
5 کرویزر
1783
نقره 0.438, 2.33g
KM# 2060
تعداد ضرب
اتریش 5 کرویزر - obverseاتریش 5 کرویزر - reverse
5 کرویزر
1788 - 1790
نقره 0.438, 2.83g, ø 21mm
KM# 2061
تعداد ضرب

اتریش 6 کرویزر - obverseاتریش 6 کرویزر - reverse
6 کرویزر
1741 - 1745
نقره 0.438, 3.3g, ø 25mm
KM# 1673
تعداد ضرب
اتریش 6 کرویزر - obverseاتریش 6 کرویزر - reverse
6 کرویزر
1742 - 1746
نقره (بیلون), 3.3g, ø 25mm
KM# 1692
تعداد ضرب
اتریش 6 کرویزر - obverseاتریش 6 کرویزر - reverse
6 کرویزر
1743
نقره (بیلون), 3.1g, ø 25mm
KM# 1704
تعداد ضرب

اتریش 6 کرویزر - obverseاتریش 6 کرویزر - reverse
6 کرویزر
1743 - 1745
نقره 0.438, 3.35g, ø 26mm
KM# 1703
تعداد ضرب
اتریش 6 کرویزر - obverseاتریش 6 کرویزر - reverse
6 کرویزر
1744
نقره (بیلون), 3.3g, ø 25mm
KM# 1711
تعداد ضرب
اتریش 6 کرویزر - obverseاتریش 6 کرویزر - reverse
6 کرویزر
1747 - 1751
نقره 0.438, 3.3g, ø 25mm
KM# 2018
تعداد ضرب

اتریش 6 کرویزر - obverseاتریش 6 کرویزر - reverse
6 کرویزر
1747
نقره 0.438, 3.2g, ø 26mm
KM# 1753
تعداد ضرب
اتریش 6 کرویزر - obverseاتریش 6 کرویزر - reverse
6 کرویزر
1747
نقره (بیلون)
KM# 1754
تعداد ضرب
No ImageNo Image
6 کرویزر
1748
نقره (بیلون)
KM# 1763
تعداد ضرب

No ImageNo Image
6 کرویزر
1750
نقره (بیلون)
KM# 1781
تعداد ضرب
اتریش 6 کرویزر - obverseاتریش 6 کرویزر - reverse
6 کرویزر
1795
نقره 0.438, 3.29g, ø 21mm
KM# 2127
تعداد ضرب
اتریش 6 کرویزر - obverseاتریش 6 کرویزر - reverse
6 کرویزر
1800 - 1803
مس, 13.2g, ø 33mm
KM# 2128
بها: $ 9.04

No ImageNo Image
7 کرویزر
1751 - 1765
Maria Theresa
نقره 0.420, 3.24g
KM# 1794
تعداد ضرب
اتریش 7 کرویزر - obverseاتریش 7 کرویزر - reverse
7 کرویزر
1751 - 1765
نقره 0.428, 3.24g, ø 24mm
KM# 2021
بها: $ 7.84
No ImageNo Image
7 کرویزر
1752 - 1763
نقره (بیلون)
KM# 1805
تعداد ضرب

اتریش 7 کرویزر - obverseاتریش 7 کرویزر - reverse
7 کرویزر
1768 - 1777
نقره 0.420, 3.24g
KM# C1973
تعداد ضرب
اتریش 7 کرویزر - obverseاتریش 7 کرویزر - reverse
7 کرویزر
1768 - 1776
Joseph II
نقره 0.420, 3.25g, ø 27mm
KM# 2062
تعداد ضرب
اتریش 7 کرویزر - obverseاتریش 7 کرویزر - reverse
7 کرویزر
1802
نقره 0.250, 4.68g, ø 26mm
KM# 2129
بها: $ 19.95

اتریش 10 کرویزر - obverseاتریش 10 کرویزر - reverse
10 کرویزر
1754 - 1766
نقره 0.500, 3.7g, ø 27mm
KM# 2023
بها: $ 6.16
اتریش 10 کرویزر - obverseاتریش 10 کرویزر - reverse
10 کرویزر
1754 - 1765
Maria Theresa - Eagle with arms of Tyrol
نقره 0.500, 3.07g, ø 24.2mm
KM# 1809
تعداد ضرب
No ImageNo Image
10 کرویزر
1754 - 1765
Maria Theresa - Eagle with arms of Styria
نقره 0.500, 3.07g, ø 24.2mm
KM# 1808
بها: $ 22.21

اتریش 10 کرویزر - obverseاتریش 10 کرویزر - reverse
10 کرویزر
1765
نقره 0.500, 3.89g
KM# 2024
تعداد ضرب
اتریش 10 کرویزر - obverseاتریش 10 کرویزر - reverse
10 کرویزر
1765 - 1780
Joseph II
نقره 0.500, 3.89g, ø 25mm
KM# 2063
تعداد ضرب
اتریش 10 کرویزر - obverseاتریش 10 کرویزر - reverse
10 کرویزر
1768 - 1780
Maria Theresa - Vienna
نقره 0.500, 3.89g, ø 24mm
KM# 1855
تعداد ضرب

اتریش 10 کرویزر - obverseاتریش 10 کرویزر - reverse
10 کرویزر
1770 - 1780
Maria Theresa - Hall in Tirol
نقره 0.500, 3.4g, ø 25.34mm
KM# 1862
تعداد ضرب
اتریش 10 کرویزر - obverseاتریش 10 کرویزر - reverse
10 کرویزر
1781 - 1790
نقره 0.500, 3.89g, ø 25mm
KM# 2065
بها: $ 110.4
اتریش 10 کرویزر - obverseاتریش 10 کرویزر - reverse
10 کرویزر
1784 - 1790
نقره 0.500, 3.77g, ø 24.5mm
KM# 2066
بها: $ 132.2

اتریش 10 کرویزر - obverseاتریش 10 کرویزر - reverse
10 کرویزر
1790 - 1792
نقره 0.500, 3.8g, ø 25mm
KM# 2096
تعداد ضرب
اتریش 10 کرویزر - obverseاتریش 10 کرویزر - reverse
10 کرویزر
1792 - 1797
نقره 0.500, 3.89g, ø 23.5mm
KM# 2130
بها: $ 13.44
اتریش 12 کرویزر - obverseاتریش 12 کرویزر - reverse
12 کرویزر
1795
نقره 0.250, 4.68g, ø 25mm
KM# 2137
بها: $ 54.97

اتریش 15 کرویزر - obverseاتریش 15 کرویزر - reverse
15 کرویزر
1741 - 1742
نقره 0.563, 6.4g
KM# 1674
تعداد ضرب
اتریش 15 کرویزر - obverseاتریش 15 کرویزر - reverse
15 کرویزر
1747 - 1750
نقره 0.563, 6.4g
KM# 1755
تعداد ضرب
اتریش 15 کرویزر - obverseاتریش 15 کرویزر - reverse
15 کرویزر
1747 - 1750
Francis I
نقره 0.563, 6.4g
KM# 2025
تعداد ضرب

اتریش 15 کرویزر - obverseاتریش 15 کرویزر - reverse
15 کرویزر
1748 - 1750
Small shield of Styria at centre
نقره 0.563, 6.4g
KM# 1764
تعداد ضرب
اتریش 15 کرویزر - obverseاتریش 15 کرویزر - reverse
15 کرویزر
1748 - 1750
Small shield of Tyrol at centre
نقره 0.563, 6.4g
KM# 1765
تعداد ضرب
اتریش 17 کرویزر - obverseاتریش 17 کرویزر - reverse
17 کرویزر
1750 - 1765
Small shield of Austria at centre
نقره 0.542, 6.12g
KM# 1782
تعداد ضرب

No ImageNo Image
17 کرویزر
1751 - 1763
Small shield of Tyrol at centre
نقره 0.542, 6.12g
KM# 1796
تعداد ضرب
اتریش 17 کرویزر - obverseاتریش 17 کرویزر - reverse
17 کرویزر
1751 - 1765
Small shield of Styria at centre
نقره 0.542, 6.12g
KM# 1795
تعداد ضرب
اتریش 17 کرویزر - obverseاتریش 17 کرویزر - reverse
17 کرویزر
1751 - 1765
Francis I
نقره 0.542, 6.1g, ø 29mm
KM# 2026
تعداد ضرب

اتریش 17 کرویزر - obverseاتریش 17 کرویزر - reverse
17 کرویزر
1765
نقره 0.542, 6.12g
KM# 2027
تعداد ضرب
اتریش 20 کرویزر - obverseاتریش 20 کرویزر - reverse
20 کرویزر
1754 - 1765
Francis I
نقره 0.583, 6.68g, ø 27mm
KM# 2028
بها: $ 4.98
اتریش 20 کرویزر - obverseاتریش 20 کرویزر - reverse
20 کرویزر
1754 - 1766
Eagle with Austria Arms on Breast
نقره 0.583, 6.68g, ø 27.3mm
KM# 1814
بها: $ 6.72

اتریش 20 کرویزر - obverseاتریش 20 کرویزر - reverse
20 کرویزر
1754 - 1765
Eagle with Tyrol Arms on Breast
نقره 0.583, 6.68g, ø 27.3mm
KM# 1813
تعداد ضرب
اتریش 20 کرویزر - obverseاتریش 20 کرویزر - reverse
20 کرویزر
1754 - 1765
Eagle with Styria Arms on Breast
نقره 0.583, 6.1g, ø 28.9mm
KM# 1812
بها: $ 6.72
اتریش 20 کرویزر - obverseاتریش 20 کرویزر - reverse
20 کرویزر
1765 - 1780
Joseph II
نقره 0.583, 6.68g, ø 29mm
KM# 2067
بها: $ 9.88

No ImageNo Image
20 کرویزر
1765
نقره 0.563, 6.68g
KM# 2029
تعداد ضرب
اتریش 20 کرویزر - obverseاتریش 20 کرویزر - reverse
20 کرویزر
1765
نقره 0.583, 6.68g, ø 27.7mm
KM# 2030
بها: $ 48.3
اتریش 20 کرویزر - obverseاتریش 20 کرویزر - reverse
20 کرویزر
1767 - 1780
Maria Theresa - Eagle with Austria Shield
نقره 0.583, 6.68g, ø 28mm
KM# 1999
بها: $ 19.09

اتریش 20 کرویزر - obverseاتریش 20 کرویزر - reverse
20 کرویزر
1768 - 1780
Maria Theresa - Eagle with Tyrol Shield
نقره 0.583, 6.68g, ø 28mm
KM# 1856
بها: $ 6.72
اتریش 20 کرویزر - obverseاتریش 20 کرویزر - reverse
20 کرویزر
1780 - 1790
Joseph II - Open Wreath above Head
نقره 0.583, 6.7g, ø 27mm
KM# 2068
بها: $ 8.87
اتریش 20 کرویزر - obverseاتریش 20 کرویزر - reverse
20 کرویزر
1781 - 1790
Joseph II - Close Wreath above Head
نقره 0.583, 6.68g, ø 27mm
KM# 2069
بها: $ 10.37

اتریش 20 کرویزر - obverseاتریش 20 کرویزر - reverse
20 کرویزر
1790 - 1792
نقره 0.583, 6.68g, ø 28mm
KM# 2097
بها: $ 8.35
اتریش 20 کرویزر - obverseاتریش 20 کرویزر - reverse
20 کرویزر
1792 - 1804
نقره 0.583, 6.68g, ø 28mm
KM# 2139
بها: $ 6.72
اتریش 20 کرویزر - obverseاتریش 20 کرویزر - reverse
20 کرویزر
1804 - 1806
نقره 0.583, 6.7g, ø 27.9mm
KM# 2140
بها: $ 6.72

اتریش 24 kreuzer - obverseاتریش 24 kreuzer - reverse
24 kreuzer
1800
نقره 0.250, 9.35g, ø 32mm
KM# 2148
تعداد ضرب
اتریش 30 کرویزر - obverseاتریش 30 کرویزر - reverse
30 کرویزر
1742 - 1745
نقره 0.583, 7.2g, ø 30mm
KM# 1694
تعداد ضرب
اتریش 30 کرویزر - obverseاتریش 30 کرویزر - reverse
30 کرویزر
1744 - 1745
Coat of Arms of Styria in Centre
نقره 0.583, 7.2g, ø 30mm
KM# 1712
تعداد ضرب

اتریش 30 کرویزر - obverseاتریش 30 کرویزر - reverse
30 کرویزر
1746 - 1750
نقره 0.583, 7g, ø 29mm
KM# 2031.2
تعداد ضرب
اتریش 30 کرویزر - obverseاتریش 30 کرویزر - reverse
30 کرویزر
1746 - 1748
Francis I - Date on Obverse
نقره 0.583, 7g, ø 29mm
KM# 2031.1
تعداد ضرب
اتریش 30 کرویزر - obverseاتریش 30 کرویزر - reverse
30 کرویزر
1746 - 1750
Maria Theresa - Eagle with arms of Austria
نقره 0.583, 7.2g, ø 30mm
KM# 1740
تعداد ضرب

اتریش 30 کرویزر - obverseاتریش 30 کرویزر - reverse
30 کرویزر
1746 - 1748
Maria Theresa - Eagle with arms of Styria
نقره 0.583, 6.9g, ø 29mm
KM# 1939
تعداد ضرب
No ImageNo Image
30 کرویزر
1747 - 1765
نقره 0.583, 7g, ø 30mm
KM# 2032
تعداد ضرب
اتریش 30 کرویزر - obverseاتریش 30 کرویزر - reverse
30 کرویزر
1748 - 1750
Maria Theresa - Eagle with arms of Tyrol
نقره 0.583, 7g, ø 30mm
KM# 1766
تعداد ضرب

اتریش 30 کرویزر - obverseاتریش 30 کرویزر - reverse
30 کرویزر
1751 - 1765
نقره 0.583, 7g, ø 30mm
KM# 2033
تعداد ضرب
اتریش 30 کرویزر - obverseاتریش 30 کرویزر - reverse
30 کرویزر
1760
Maria Theresa
نقره 0.583, 7g, ø 31mm
KM# 1824
تعداد ضرب
اتریش 30 کرویزر - obverseاتریش 30 کرویزر - reverse
30 کرویزر
1765
Maria Theresa - eagle with 5 arms
نقره 0.583, 7g, ø 29mm
KM# 1834
تعداد ضرب

اتریش 30 کرویزر - obverseاتریش 30 کرویزر - reverse
30 کرویزر
1765 - 1773
نقره 0.583, 6.8g, ø 29mm
KM# 1835
تعداد ضرب
اتریش 30 کرویزر - obverseاتریش 30 کرویزر - reverse
30 کرویزر
1767 - 1769
Joseph II
نقره 0.583, 7g, ø 30mm
KM# 2071
تعداد ضرب

uCoin