باهاما
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

باهاما - کاتالوگ سکه

باهاما>ملکه الیزابت دوم|1966 - 2018
 دوره

باهاما 1 سنت - obverseباهاما 1 سنت - reverse
1 سنت
1966 - 1969
نیکل - برنج, 4.16g, ø 22.5mm
KM# 2
بها: $ 0.51
باهاما 1 سنت - obverseباهاما 1 سنت - reverse
1 سنت
1970
برنز, 3g, ø 19mm
KM# 15
بها: $ 2
باهاما 1 سنت - obverseباهاما 1 سنت - reverse
1 سنت
1971 - 1973
برنج, 3.13g, ø 19.05mm
KM# 16
بها: $ 0.62

باهاما 1 سنت - obverseباهاما 1 سنت - reverse
1 سنت
1974 - 1985
برنج, 3.16g, ø 19.05mm
KM# 59
بها: $ 0.44
باهاما 1 سنت - obverseباهاما 1 سنت - reverse
1 سنت
1985 - 2004
روی با روکش مس, 2.5g, ø 19mm
KM# 59a
بها: $ 0.31
باهاما 1 سنت - obverseباهاما 1 سنت - reverse
1 سنت
2006 - 2007
روی با روکش مس, 2.5g, ø 19mm
KM# 218.1
بها: $ 0.37

باهاما 1 سنت - obverseباهاما 1 سنت - reverse
1 سنت
2009 - 2015
روی با روکش مس, 1.75g, ø 17mm
KM# 218.2
بها: $ 0.24
باهاما 1 سنت - obverseباهاما 1 سنت - reverse
1 سنت
2014 - 2015
استیل با روکش مس, 1.75g, ø 17mm
KM# 218.3
بها: $ 0.27
باهاما 5 سنت - obverseباهاما 5 سنت - reverse
5 سنت
1966 - 1970
مس - نیکل, 3.87g, ø 21mm
KM# 3
بها: $ 0.4

باهاما 5 سنت - obverseباهاما 5 سنت - reverse
5 سنت
1971 - 1973
مس - نیکل, ø 21mm
KM# 17
بها: $ 1.07
باهاما 5 سنت - obverseباهاما 5 سنت - reverse
5 سنت
1973
مس - نیکل, 3.9g, ø 21mm
KM# 38
بها: $ 0.55
باهاما 5 سنت - obverseباهاما 5 سنت - reverse
5 سنت
1974 - 2006
مس - نیکل, 3.94g, ø 21mm
KM# 60
بها: $ 0.41

باهاما 5 سنت - obverseباهاما 5 سنت - reverse
5 سنت
2015 - 2016
مس - نیکل, 3.94g, ø 21mm
KM# 221
بها: $ 0.52
باهاما 10 سنت - obverseباهاما 10 سنت - reverse
10 سنت
1966 - 1970
مس - نیکل, 5.54g, ø 23.5mm
KM# 4
بها: $ 0.87
باهاما 10 سنت - obverseباهاما 10 سنت - reverse
10 سنت
1971 - 1973
مس - نیکل, 5.4g, ø 23.5mm
KM# 18
بها: $ 2.54

باهاما 10 سنت - obverseباهاما 10 سنت - reverse
10 سنت
1973
مس - نیکل, 5.54g, ø 23.5mm
KM# 39
بها: $ 0.76
باهاما 10 سنت - obverseباهاما 10 سنت - reverse
10 سنت
1974 - 2005
مس - نیکل, 5.13g, ø 23.5mm
KM# 61
بها: $ 0.24
باهاما 10 سنت - obverseباهاما 10 سنت - reverse
10 سنت
2007 - 2016
استیل با روکش نیکل, 5.54g, ø 23.5mm
KM# 219
بها: $ 0.73

باهاما 15 سنت - obverseباهاما 15 سنت - reverse
15 سنت
1966 - 1970
مس - نیکل, 6.5g, ø 25mm
KM# 5
بها: $ 1.19
باهاما 15 سنت - obverseباهاما 15 سنت - reverse
15 سنت
1971 - 1973
مس - نیکل, 6.5g, ø 25mm
KM# 19
بها: $ 0.7
باهاما 15 سنت - obverseباهاما 15 سنت - reverse
15 سنت
1974 - 2005
مس - نیکل, 6.5g, ø 25mm
KM# 62
بها: $ 0.57

باهاما 15 سنت - obverseباهاما 15 سنت - reverse
15 سنت
2018
استیل با روکش نیکل, 6.31g, ø 26mm
UC# 1
بها: $ 2.1
باهاما 25 سنت - obverseباهاما 25 سنت - reverse
25 سنت
1966 - 1970
نیکل, 6.9g, ø 24.26mm
KM# 6
بها: $ 0.92
باهاما 25 سنت - obverseباهاما 25 سنت - reverse
25 سنت
1971 - 1973
نیکل, 6.9g, ø 24.26mm
KM# 20
بها: $ 2.18

باهاما 25 سنت - obverseباهاما 25 سنت - reverse
25 سنت
1974 - 1989
نیکل, 6.9g, ø 24.26mm
KM# 63.1
بها: $ 0.8
باهاما 25 سنت - obverseباهاما 25 سنت - reverse
25 سنت
1991 - 2005
مس - نیکل, 5.75g, ø 24.26mm
KM# 63.2
بها: $ 0.84
باهاما 25 سنت - obverseباهاما 25 سنت - reverse
25 سنت
2007 - 2015
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 24.3mm
KM# 220
بها: $ 0.87

باهاما 50 سنت - obverseباهاما 50 سنت - reverse
50 سنت
1966 - 1970
نقره 0.800, 10.37g, ø 29mm
KM# 7
بها: $ 8.15
باهاما 50 سنت - obverseباهاما 50 سنت - reverse
50 سنت
1971 - 1973
نقره 0.800, 10.37g, ø 29mm
KM# 21
بها: $ 5.25
باهاما 50 سنت - obverseباهاما 50 سنت - reverse
50 سنت
1974 - 1996
مس - نیکل, 10.51g, ø 29mm
KM# 64
بها: $ 1.03

باهاما 1 دلار - obverseباهاما 1 دلار - reverse
1 دلار
1966 - 1970
نقره 0.800, 18.14g, ø 34mm
KM# 8
بها: $ 10.82
باهاما 1 دلار - obverseباهاما 1 دلار - reverse
1 دلار
1971 - 1973
نقره 0.800, 18.14g, ø 34mm
KM# 22
بها: $ 9.87
باهاما 1 دلار - obverseباهاما 1 دلار - reverse
1 دلار
1974 - 1978
مس - نیکل, ø 34mm
KM# 65
بها: $ 6.36

باهاما 1 دلار - obverseباهاما 1 دلار - reverse
1 دلار
1981 - 1996
مس - نیکل, ø 32mm
KM# 65b
بها: $ 4.95
باهاما 1 دلار - obverseباهاما 1 دلار - reverse
1 دلار
1984
مس - نیکل
KM# 104
بها: $ 15.45
باهاما 2 دلار - obverseباهاما 2 دلار - reverse
2 دلار
1966 - 1970
نقره 0.925, 29.8g, ø 40mm
KM# 9
بها: $ 19.54

باهاما 2 دلار - obverseباهاما 2 دلار - reverse
2 دلار
1971 - 1973
نقره 0.925, 29.8g, ø 40mm
KM# 23
بها: $ 17.61
باهاما 2 دلار - obverseباهاما 2 دلار - reverse
2 دلار
1974 - 1980
مس - نیکل, 26.9g, ø 40mm
KM# 66
بها: $ 9.27
باهاما 2 دلار - obverseباهاما 2 دلار - reverse
2 دلار
1981 - 1989
مس - نیکل, ø 40mm
KM# 66b
بها: $ 2.46

No ImageNo Image
2 دلار
1984 - 1985
مس - نیکل, ø 40mm
KM# 105
بها: $ 15.25
باهاما 5 دلار - obverseباهاما 5 دلار - reverse
5 دلار
1966 - 1970
نقره 0.925, 42.12g, ø 45mm
KM# 10
بها: $ 22.26
باهاما 5 دلار - obverseباهاما 5 دلار - reverse
5 دلار
1971
نقره 0.925, 42.12g, ø 45mm
KM# 24
بها: $ 23.38

باهاما 5 دلار - obverseباهاما 5 دلار - reverse
5 دلار
1972 - 1973
نقره 0.925, 42.12g, ø 45mm
KM# 33
بها: $ 23.4
باهاما 5 دلار - obverseباهاما 5 دلار - reverse
5 دلار
1974 - 1978
مس - نیکل, ø 45mm
KM# 67
بها: $ 9.84

uCoin