باربادوس
×
کشور
ملکه الیزابت دوم
1970 - 2018
×
دوره
×
ارزش
×
سال
سکه های یادبود
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کاتالوگ سکه > کشور: باربادوس > ملکه الیزابت دوم (1970-2018) > سکه های یادبود  | جستجو 

باربادوس>1970 - 2018|ملکه الیزابت دوم

 دوره
باربادوس 1 سنت - obverseباربادوس 1 سنت - reverse1 سنت 1976
استقلال
برنز, 3.11g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.46
باربادوس 5 سنت - obverseباربادوس 5 سنت - reverse5 سنت 1976
استقلال
برنج, 3.75g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.36
باربادوس 10 سنت - obverseباربادوس 10 سنت - reverse10 سنت 1976
استقلال
مس - نیکل, 2.29g, ø 17.77mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.77
باربادوس 25 سنت - obverseباربادوس 25 سنت - reverse25 سنت 1976
استقلال
مس - نیکل, 5.67g, ø 23.66mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.24
باربادوس 1 دلار - obverseباربادوس 1 دلار - reverse1 دلار 1976
استقلال
مس - نیکل, 6.32g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.43
باربادوس 2 دلار - obverseباربادوس 2 دلار - reverse2 دلار 1976
استقلال
مس - نیکل, 20g, ø 37mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.01
باربادوس 4 دلار - obverseباربادوس 4 دلار - reverse4 دلار 1970
فائو
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 17.15
باربادوس 5 دلار - obverseباربادوس 5 دلار - reverse5 دلار 1976
استقلال
مس - نیکل, ø 40mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.72
باربادوس 5 دلار - obverseباربادوس 5 دلار - reverse5 دلار 1995
United Nations
مس - نیکل, 28g, ø 39mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.37
باربادوس 10 دلار - obverseباربادوس 10 دلار - reverse10 دلار 1976
استقلال
مس - نیکل, 38.4g, ø 42mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.36
باربادوس 10 دلار - obverseباربادوس 10 دلار - reverse10 دلار 1982
Central Bank of Barbados
مس - نیکل, ø 42mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 46.33

uCoin