+

برمودا > کاتالوگ سکه

برمودا 1 سنت - obverseبرمودا 1 سنت - reverse
1 سنت 2008 - 2009, الیزابت دوم
استیل با روکش مس
, 2.5g, ø 19mm
برمودا - KM# 107a
ملکه الیزابت دوم
برمودا 1 سنت - obverseبرمودا 1 سنت - reverse
1 سنت 1999 - 2008, الیزابت دوم
روی با روکش مس
, 2.5g, ø 19mm
برمودا - KM# 107
ملکه الیزابت دوم
برمودا 1 سنت - obverseبرمودا 1 سنت - reverse
1 سنت 1991 - 1998, الیزابت دوم
روی با روکش مس
, 2.5g, ø 19mm
برمودا - KM# 44b
ملکه الیزابت دوم
بها: $ 0.26 - 0.9
برمودا 1 سنت - obverseبرمودا 1 سنت - reverse
1 سنت 1988, الیزابت دوم
استیل با روکش مس
, 2.8g, ø 19mm
برمودا - KM# 44a
ملکه الیزابت دوم
بها: $ 0.36
برمودا 1 سنت - obverseبرمودا 1 سنت - reverse
1 سنت 1986 - 1990, الیزابت دوم
برنز
, 3.11g, ø 19mm
برمودا - KM# 44
ملکه الیزابت دوم
برمودا 1 سنت - obverseبرمودا 1 سنت - reverse
1 سنت 1970 - 1985, الیزابت دوم
برنز
, 3.11g, ø 19mm
برمودا - KM# 15
ملکه الیزابت دوم
بها: $ 0.43 - 1.7
برمودا 5 سنت - obverseبرمودا 5 سنت - reverse
5 سنت 1999 - 2009, الیزابت دوم
مس - نیکل
, 5g, ø 21.2mm
برمودا - KM# 108
ملکه الیزابت دوم
برمودا 5 سنت - obverseبرمودا 5 سنت - reverse
5 سنت 1986 - 1998, الیزابت دوم
مس - نیکل
, 5g, ø 21.2mm
برمودا - KM# 45
ملکه الیزابت دوم
برمودا 5 سنت - obverseبرمودا 5 سنت - reverse
5 سنت 1970 - 1985, الیزابت دوم
مس - نیکل
, 5g, ø 21.2mm
برمودا - KM# 16
ملکه الیزابت دوم
برمودا 10 سنت - obverseبرمودا 10 سنت - reverse
10 سنت 1999 - 2009, الیزابت دوم
مس - نیکل
, 2.5g, ø 17.8mm
برمودا - KM# 109
ملکه الیزابت دوم
برمودا 10 سنت - obverseبرمودا 10 سنت - reverse
10 سنت 1986 - 1998, الیزابت دوم
مس - نیکل
, 2.45g, ø 17.9mm
برمودا - KM# 46
ملکه الیزابت دوم
برمودا 10 سنت - obverseبرمودا 10 سنت - reverse
10 سنت 1970 - 1985, الیزابت دوم
مس - نیکل
, 2.45g, ø 17.8mm
برمودا - KM# 17
ملکه الیزابت دوم
uCoin