برمودا
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

برمودا - کاتالوگ سکه

برمودا>ملکه الیزابت دوم|1970 - 2017
 دوره

برمودا 1 سنت - obverseبرمودا 1 سنت - reverse
1 سنت
1970 - 1985
برنز, 3.11g, ø 19mm
KM# 15
بها: $ 0.46
برمودا 1 سنت - obverseبرمودا 1 سنت - reverse
1 سنت
1986 - 1990
برنز, 3.11g, ø 19mm
KM# 44
بها: $ 0.34
برمودا 1 سنت - obverseبرمودا 1 سنت - reverse
1 سنت
1988
استیل با روکش مس, 2.8g, ø 19mm
KM# 44a
بها: $ 0.64

برمودا 1 سنت - obverseبرمودا 1 سنت - reverse
1 سنت
1991 - 1998
روی با روکش مس, 2.5g, ø 19mm
KM# 44b
بها: $ 0.28
برمودا 1 سنت - obverseبرمودا 1 سنت - reverse
1 سنت
1999 - 2008
روی با روکش مس, 2.5g, ø 19mm
KM# 107
بها: $ 0.28
برمودا 1 سنت - obverseبرمودا 1 سنت - reverse
1 سنت
2008 - 2009
استیل با روکش مس, 2.5g, ø 19mm
KM# 107a
بها: $ 0.62

برمودا 5 سنت - obverseبرمودا 5 سنت - reverse
5 سنت
1970 - 1985
مس - نیکل, 5g, ø 21.2mm
KM# 16
بها: $ 0.3
برمودا 5 سنت - obverseبرمودا 5 سنت - reverse
5 سنت
1986 - 1998
مس - نیکل, 5g, ø 21.2mm
KM# 45
بها: $ 0.43
برمودا 5 سنت - obverseبرمودا 5 سنت - reverse
5 سنت
1999 - 2009
مس - نیکل, 5g, ø 21.2mm
KM# 108
بها: $ 0.38

برمودا 10 سنت - obverseبرمودا 10 سنت - reverse
10 سنت
1970 - 1985
مس - نیکل, 2.45g, ø 17.8mm
KM# 17
بها: $ 0.26
برمودا 10 سنت - obverseبرمودا 10 سنت - reverse
10 سنت
1986 - 1998
مس - نیکل, 2.45g, ø 17.9mm
KM# 46
بها: $ 0.17
برمودا 10 سنت - obverseبرمودا 10 سنت - reverse
10 سنت
1999 - 2009
مس - نیکل, 2.5g, ø 17.8mm
KM# 109
بها: $ 0.31

برمودا 25 سنت - obverseبرمودا 25 سنت - reverse
25 سنت
1970 - 1985
مس - نیکل, 5.92g, ø 24mm
KM# 18
بها: $ 0.78
برمودا 25 سنت - obverseبرمودا 25 سنت - reverse
25 سنت
1986 - 1998
مس - نیکل, 6.02g, ø 24.15mm
KM# 47
بها: $ 0.64
برمودا 25 سنت - obverseبرمودا 25 سنت - reverse
25 سنت
1999 - 2017
مس - نیکل, 6.01g, ø 24mm
KM# 110
بها: $ 0.25

برمودا 50 سنت - obverseبرمودا 50 سنت - reverse
50 سنت
1970 - 1985
مس - نیکل, 12.42g, ø 30.5mm
KM# 19
بها: $ 1.54
برمودا 50 سنت - obverseبرمودا 50 سنت - reverse
50 سنت
1986 - 1988
مس - نیکل, 12.6g, ø 30.5mm
KM# 48
بها: $ 2.4
برمودا 1 دلار - obverseبرمودا 1 دلار - reverse
1 دلار
1988 - 1997
نیکل - برنج, 7.56g, ø 26mm
KM# 56
بها: $ 1.46

برمودا 1 دلار - obverseبرمودا 1 دلار - reverse
1 دلار
1999 - 2015
نیکل - برنج, 7.58g, ø 26mm
KM# 111
بها: $ 1.01
برمودا 5 دلار - obverseبرمودا 5 دلار - reverse
5 دلار
1983
نیکل - برنج, 12.4g, ø 26mm
KM# 31
بها: $ 17.32

برمودا>ملکه الیزابت دوم|1959 - 1964
 دوره

برمودا 1 کرون - obverseبرمودا 1 کرون - reverse
1 کرون
1964
نقره 0.500, 22.62g, ø 36mm
KM# 14
بها: $ 14.27

uCoin