+

جزایر کایمن > کاتالوگ سکه

جزایر کایمن 1 سنت - obverseجزایر کایمن 1 سنت - reverse
1 سنت 1999 - 2013, الیزابت دوم
استیل با روکش مس
, 2.55g, ø 17mm
جزایر کایمن - KM# 131
ملکه الیزابت دوم
جزایر کایمن 1 سنت - obverseجزایر کایمن 1 سنت - reverse
1 سنت 1992 - 1996, الیزابت دوم
استیل با روکش مس
, 2.55g, ø 17mm
جزایر کایمن - KM# 87a
ملکه الیزابت دوم
جزایر کایمن 1 سنت - obverseجزایر کایمن 1 سنت - reverse
1 سنت 1987 - 1990, الیزابت دوم
برنز
, 2.85g, ø 16mm
جزایر کایمن - KM# 87
ملکه الیزابت دوم
بها: $ 0.5 - 0.62
جزایر کایمن 1 سنت - obverseجزایر کایمن 1 سنت - reverse
1 سنت 1972 - 1986, الیزابت دوم
برنز
, 2.85g, ø 17mm
جزایر کایمن - KM# 1
ملکه الیزابت دوم
جزایر کایمن 5 سنت - obverseجزایر کایمن 5 سنت - reverse
5 سنت 1999 - 2013, الیزابت دوم
استیل با روکش نیکل
, 2g, ø 18mm
جزایر کایمن - KM# 132
ملکه الیزابت دوم
بها: $ 0.52 - 1.5
جزایر کایمن 5 سنت - obverseجزایر کایمن 5 سنت - reverse
5 سنت 1992 - 1996, الیزابت دوم
استیل با روکش نیکل
, 2g, ø 18mm
جزایر کایمن - KM# 88a
ملکه الیزابت دوم
جزایر کایمن 5 سنت - obverseجزایر کایمن 5 سنت - reverse
5 سنت 1987 - 1990, الیزابت دوم
مس - نیکل
, 2.2g, ø 18mm
جزایر کایمن - KM# 88
ملکه الیزابت دوم
جزایر کایمن 5 سنت - obverseجزایر کایمن 5 سنت - reverse
5 سنت 1972 - 1986, الیزابت دوم
مس - نیکل
, 2.2g, ø 18mm
جزایر کایمن - KM# 2
ملکه الیزابت دوم
جزایر کایمن 10 سنت - obverseجزایر کایمن 10 سنت - reverse
10 سنت 1999 - 2013, الیزابت دوم
استیل با روکش نیکل
, 3.45g, ø 21mm
جزایر کایمن - KM# 133
ملکه الیزابت دوم
جزایر کایمن 10 سنت - obverseجزایر کایمن 10 سنت - reverse
10 سنت 1992 - 1996, الیزابت دوم
استیل با روکش نیکل
, 3.45g, ø 21mm
جزایر کایمن - KM# 89a
ملکه الیزابت دوم
جزایر کایمن 10 سنت - obverseجزایر کایمن 10 سنت - reverse
10 سنت 1987 - 1990, الیزابت دوم
مس - نیکل
, 3.9g, ø 21mm
جزایر کایمن - KM# 89
ملکه الیزابت دوم
جزایر کایمن 10 سنت - obverseجزایر کایمن 10 سنت - reverse
10 سنت 1972 - 1986, الیزابت دوم
مس - نیکل
, 3.9g, ø 21mm
جزایر کایمن - KM# 3
ملکه الیزابت دوم
uCoin