جزایر کایمن
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

جزایر کایمن - کاتالوگ سکه

جزایر کایمن>ملکه الیزابت دوم|1972 - 2018
 دوره

جزایر کایمن 1 سنت - obverseجزایر کایمن 1 سنت - reverse
1 سنت
1972 - 1986
برنز, 2.85g, ø 17mm
KM# 1
بها: $ 0.4
جزایر کایمن 1 سنت - obverseجزایر کایمن 1 سنت - reverse
1 سنت
1987 - 1990
برنز, 2.85g, ø 16mm
KM# 87
بها: $ 0.47
جزایر کایمن 1 سنت - obverseجزایر کایمن 1 سنت - reverse
1 سنت
1992 - 1996
استیل با روکش مس, 2.55g, ø 17mm
KM# 87a
بها: $ 0.38

جزایر کایمن 1 سنت - obverseجزایر کایمن 1 سنت - reverse
1 سنت
1999 - 2017
استیل با روکش مس, 2.55g, ø 17mm
KM# 131
بها: $ 0.28
جزایر کایمن 5 سنت - obverseجزایر کایمن 5 سنت - reverse
5 سنت
1972 - 1986
مس - نیکل, 2.2g, ø 18mm
KM# 2
بها: $ 0.45
جزایر کایمن 5 سنت - obverseجزایر کایمن 5 سنت - reverse
5 سنت
1987 - 1990
مس - نیکل, 2.2g, ø 18mm
KM# 88
بها: $ 0.61

جزایر کایمن 5 سنت - obverseجزایر کایمن 5 سنت - reverse
5 سنت
1992 - 1996
استیل با روکش نیکل, 2g, ø 18mm
KM# 88a
بها: $ 0.6
جزایر کایمن 5 سنت - obverseجزایر کایمن 5 سنت - reverse
5 سنت
1999 - 2013
استیل با روکش نیکل, 2g, ø 18mm
KM# 132
بها: $ 0.49
جزایر کایمن 10 سنت - obverseجزایر کایمن 10 سنت - reverse
10 سنت
1972 - 1986
مس - نیکل, 3.9g, ø 21mm
KM# 3
بها: $ 0.71

جزایر کایمن 10 سنت - obverseجزایر کایمن 10 سنت - reverse
10 سنت
1987 - 1990
مس - نیکل, 3.9g, ø 21mm
KM# 89
بها: $ 0.59
جزایر کایمن 10 سنت - obverseجزایر کایمن 10 سنت - reverse
10 سنت
1992 - 1996
استیل با روکش نیکل, 3.45g, ø 21mm
KM# 89a
بها: $ 0.54
جزایر کایمن 10 سنت - obverseجزایر کایمن 10 سنت - reverse
10 سنت
1999 - 2017
استیل با روکش نیکل, 3.45g, ø 21mm
KM# 133
بها: $ 0.57

جزایر کایمن 25 سنت - obverseجزایر کایمن 25 سنت - reverse
25 سنت
1972 - 1986
مس - نیکل, 5.67g, ø 24.3mm
KM# 4
بها: $ 0.84
جزایر کایمن 25 سنت - obverseجزایر کایمن 25 سنت - reverse
25 سنت
1987 - 1990
مس - نیکل, 5.67g, ø 24.3mm
KM# 90
بها: $ 1.05
جزایر کایمن 25 سنت - obverseجزایر کایمن 25 سنت - reverse
25 سنت
1992 - 1996
استیل با روکش نیکل, 5.1g, ø 24.3mm
KM# 90a
بها: $ 0.92

جزایر کایمن 25 سنت - obverseجزایر کایمن 25 سنت - reverse
25 سنت
1999 - 2017
استیل با روکش نیکل, 5.1g, ø 24.2mm
KM# 134
بها: $ 0.62
جزایر کایمن 50 سنت - obverseجزایر کایمن 50 سنت - reverse
50 سنت
1972 - 1982
نقره 0.925, 10.3g, ø 28.2mm
KM# 5
بها: $ 5.6
No ImageNo Image
50 سنت
1983 - 1986
نقره 0.925, 10.3g, ø 28.2mm
KM# 73
بها: $ 5.6

No ImageNo Image
50 سنت
1987 - 1988
نقره 0.925, 10.3g, ø 28.2mm
KM# 91
بها: $ 5.6

uCoin