کلمبیا
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کلمبیا - کاتالوگ سکه

کلمبیا>جمهوری کلمبیا|1989 - 2018
 دوره

کلمبیا 5 پزو - obverseکلمبیا 5 پزو - reverse
5 پزو
1989 - 1993
مس - آلومینیوم - نیکل, 2.26g, ø 17mm
KM# 280
بها: $ 0.23
کلمبیا 10 پزو - obverseکلمبیا 10 پزو - reverse
10 پزو
1989 - 1994
مس - روی - نیکل, 3.3g, ø 18.75mm
KM# 281
بها: $ 0.2
کلمبیا 20 پزو - obverseکلمبیا 20 پزو - reverse
20 پزو
1989 - 1994
آلومینیوم - برنز, 3.6g, ø 20.25mm
KM# 282
بها: $ 0.23

کلمبیا 20 پزو - obverseکلمبیا 20 پزو - reverse
20 پزو
2003
آلومینیوم - برنز, 3.6g, ø 20.25mm
KM# 282.2
بها: $ 0.5
کلمبیا 20 پزو - obverseکلمبیا 20 پزو - reverse
20 پزو
2004 - 2008
برنج, 2g, ø 17.2mm
KM# 294
بها: $ 0.31
کلمبیا 50 پزو - obverseکلمبیا 50 پزو - reverse
50 پزو
1989 - 2009
مس - روی - نیکل, 4.56g, ø 22mm
KM# 283
بها: $ 0.22

کلمبیا 50 پزو - obverseکلمبیا 50 پزو - reverse
50 پزو
2007 - 2012
فولاد ضد زنگ, 4.56g, ø 22mm
KM# 283.2a
بها: $ 0.27
کلمبیا 50 پزو - obverseکلمبیا 50 پزو - reverse
50 پزو
2012 - 2018
استیل با روکش نیکل, 2g, ø 17mm
KM# 295
بها: $ 0.31
کلمبیا 100 پزو - obverseکلمبیا 100 پزو - reverse
100 پزو
1992 - 2012
برنج, 5.3g, ø 23mm
KM# 285
بها: $ 0.22

کلمبیا 100 پزو - obverseکلمبیا 100 پزو - reverse
100 پزو
2012 - 2018
استیل با روکش برنج, 3.34g, ø 20.3mm
KM# 296
بها: $ 0.2
کلمبیا 200 پزو - obverseکلمبیا 200 پزو - reverse
200 پزو
1994 - 2012
مس - روی - نیکل, 7.08g, ø 24.4mm
KM# 287
بها: $ 0.24
کلمبیا 200 پزو - obverseکلمبیا 200 پزو - reverse
200 پزو
2012 - 2017
مس - روی - نیکل, 4.61g, ø 22.4mm
KM# 297
بها: $ 0.36

کلمبیا 500 پزو - obverseکلمبیا 500 پزو - reverse
500 پزو
1993 - 2012
دو آلیاژی: مرکز آلومینیوم - برنز ، حلقه مس - نیکل, 7.43g, ø 23.5mm
KM# 286
بها: $ 0.38
کلمبیا 500 پزو - obverseکلمبیا 500 پزو - reverse
500 پزو
2012 - 2018
دو آلیاژی: مرکز آلومینیوم - برنز ، حلقه مس - نیکل, 7.14g, ø 23.7mm
KM# 298
بها: $ 0.54
کلمبیا 1000 پزو - obverseکلمبیا 1000 پزو - reverse
1000 پزو
1996 - 1998
مس - آلومینیوم - نیکل, 7.3g, ø 21.67mm
KM# 288
بها: $ 0.43

کلمبیا 1000 پزو - obverseکلمبیا 1000 پزو - reverse
1000 پزو
2012 - 2017
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکل ، حلقه آلومینیوم - برنز, 9.95g, ø 26.7mm
KM# 299
بها: $ 0.91

کلمبیا>جمهوری کلمبیا|1911 - 1989
 دوره

کلمبیا 1 سنتاوو - obverseکلمبیا 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1918 - 1948
مس - نیکل, 2g, ø 17mm
KM# 275
بها: $ 1.49
کلمبیا 1 سنتاوو - obverseکلمبیا 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1942 - 1966
برنز, 2g, ø 17.2mm
KM# 205
بها: $ 0.62
کلمبیا 1 سنتاوو - obverseکلمبیا 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1952 - 1958
استیل با روکش نیکل, 2g, ø 17mm
KM# 275a
بها: $ 0.6

کلمبیا 1 سنتاوو - obverseکلمبیا 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1967 - 1978
استیل با روکش مس, 2g, ø 17.2mm
KM# 205a
بها: $ 0.34
کلمبیا 2 سنتاوو - obverseکلمبیا 2 سنتاوو - reverse
2 سنتاوو
1918 - 1947
مس - نیکل, 3g, ø 19mm
KM# 198
بها: $ 1.39
کلمبیا 2 سنتاوو - obverseکلمبیا 2 سنتاوو - reverse
2 سنتاوو
1948 - 1950
برنز, 3.03g, ø 19.04mm
KM# 210
بها: $ 0.56

کلمبیا 2 سنتاوو - obverseکلمبیا 2 سنتاوو - reverse
2 سنتاوو
1952 - 1965
آلومینیوم - برنز, 3.1g, ø 19mm
KM# 211
بها: $ 0.82
کلمبیا 2 سنتاوو - obverseکلمبیا 2 سنتاوو - reverse
2 سنتاوو
1955 - 1959
آلومینیوم - برنز, 2.93g, ø 19mm
KM# 214
بها: $ 0.85
کلمبیا 5 سنتاوو - obverseکلمبیا 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1918 - 1950
مس - نیکل, 4g, ø 21mm
KM# 199
بها: $ 0.41

کلمبیا 5 سنتاوو - obverseکلمبیا 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1942 - 1966
برنز, 4.12g, ø 21mm
KM# 206
بها: $ 0.41
کلمبیا 5 سنتاوو - obverseکلمبیا 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1967 - 1979
استیل با روکش مس, 3.23g, ø 21.29mm
KM# 206a
بها: $ 0.33
کلمبیا 10 سنتاوو - obverseکلمبیا 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1911 - 1942
نقره 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 196.1
بها: $ 1.21

کلمبیا 10 سنتاوو - obverseکلمبیا 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1945 - 1952
نقره 0.500, 2.5g, ø 18mm
KM# 207
بها: $ 1.25
کلمبیا 10 سنتاوو - obverseکلمبیا 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1952 - 1966
مس - نیکل, 2.2g, ø 18mm
KM# 212
بها: $ 0.45
کلمبیا 10 سنتاوو - obverseکلمبیا 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1967 - 1969
استیل با روکش نیکل, 2.51g, ø 18.3mm
KM# 226
بها: $ 0.43

کلمبیا 10 سنتاوو - obverseکلمبیا 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1969 - 1971
استیل با روکش نیکل, 2.52g, ø 18.3mm
KM# 236
بها: $ 0.41
کلمبیا 10 سنتاوو - obverseکلمبیا 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1972 - 1980
استیل با روکش نیکل, 2.52g, ø 18.4mm
KM# 253
بها: $ 0.32
کلمبیا 20 سنتاوو - obverseکلمبیا 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1911 - 1942
نقره 0.900, 5g, ø 23.4mm
KM# 197
بها: $ 2.9

کلمبیا 20 سنتاوو - obverseکلمبیا 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1945 - 1947
نقره 0.500, 5g, ø 23mm
KM# 208
بها: $ 2.42
کلمبیا 20 سنتاوو - obverseکلمبیا 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1948 - 1951
نقره 0.500, 5g, ø 23.3mm
KM# 208.2
بها: $ 2.66
کلمبیا 20 سنتاوو - obverseکلمبیا 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1952 - 1953
نقره 0.300, 5g, ø 23.15mm
KM# 213
بها: $ 2.61

کلمبیا 20 سنتاوو - obverseکلمبیا 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1956 - 1966
مس - نیکل, 5g, ø 23.4mm
KM# 215
بها: $ 0.33
کلمبیا 20 سنتاوو - obverseکلمبیا 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1967 - 1969
استیل با روکش نیکل, 4.5g, ø 23.6mm
KM# 227
بها: $ 0.51
کلمبیا 20 سنتاوو - obverseکلمبیا 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1969 - 1970
استیل با روکش نیکل, 4.5g, ø 23.6mm
KM# 237
بها: $ 0.42

کلمبیا 20 سنتاوو - obverseکلمبیا 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1971
استیل با روکش نیکل, 4.5g, ø 23.5mm
KM# 245
بها: $ 0.39
کلمبیا 20 سنتاوو - obverseکلمبیا 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1971 - 1979
استیل با روکش نیکل, 4.5g, ø 23.5mm
KM# 246
بها: $ 0.4
کلمبیا 25 سنتاوس - obverseکلمبیا 25 سنتاوس - reverse
25 سنتاوس
1979 - 1980
آلومینیوم - برنز, 4.5g, ø 23mm
KM# 267
بها: $ 0.51

کلمبیا 50 سنتاوو - obverseکلمبیا 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1912 - 1933
نقره 0.900, 12.5g, ø 30mm
KM# 193
بها: $ 6.57
کلمبیا 50 سنتاوو - obverseکلمبیا 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1916 - 1934
نقره 0.900, 12.5g, ø 30mm
KM# 274
بها: $ 6.42
کلمبیا 50 سنتاوو - obverseکلمبیا 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1947 - 1948
نقره 0.500, 12.5g, ø 30mm
KM# 209
بها: $ 6.46

کلمبیا 50 سنتاوو - obverseکلمبیا 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1958 - 1966
مس - نیکل, 12.56g, ø 30.5mm
KM# 217
بها: $ 0.42
کلمبیا 50 سنتاوو - obverseکلمبیا 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1967 - 1969
استیل با روکش نیکل, 10.1g, ø 30mm
KM# 228
بها: $ 0.52
کلمبیا 50 سنتاوو - obverseکلمبیا 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1970 - 1982
استیل با روکش نیکل, 4.4g, ø 23.3mm
KM# 244
بها: $ 0.24

کلمبیا 1 پزو - obverseکلمبیا 1 پزو - reverse
1 پزو
1967
مس - نیکل, 12.7g, ø 30mm
KM# 229
بها: $ 1.41
کلمبیا 1 پزو - obverseکلمبیا 1 پزو - reverse
1 پزو
1974 - 1981
مس - نیکل, 6.75g, ø 25.3mm
KM# 258
بها: $ 0.28
کلمبیا 2 پزو - obverseکلمبیا 2 پزو - reverse
2 پزو
1977 - 1988
برنز, 7.8g, ø 23.8mm
KM# 263
بها: $ 0.34

کلمبیا ½2 پزو - obverseکلمبیا ½2 پزو - reverse
½2 پزو
1913
طلا 0.917, 3.994g, ø 19mm
KM# 194
تعداد ضرب
کلمبیا ½2 پزو - obverseکلمبیا ½2 پزو - reverse
½2 پزو
1919 - 1920
طلا 0.917, 3.994g, ø 19mm
KM# 200
تعداد ضرب
کلمبیا ½2 پزو - obverseکلمبیا ½2 پزو - reverse
½2 پزو
1924 - 1929
طلا 0.917, 3.994g, ø 19mm
KM# 203
تعداد ضرب

کلمبیا 5 پزو - obverseکلمبیا 5 پزو - reverse
5 پزو
1913 - 1918
طلا 0.917, 7.988g, ø 21mm
KM# 195
تعداد ضرب
کلمبیا 5 پزو - obverseکلمبیا 5 پزو - reverse
5 پزو
1919
طلا 0.917, 7.988g, ø 21mm
KM#195
تعداد ضرب
کلمبیا 5 پزو - obverseکلمبیا 5 پزو - reverse
5 پزو
1919 - 1924
طلا 0.917, 7.988g, ø 21.9mm
KM# 201.1
بها: $ 318.4

کلمبیا 5 پزو - obverseکلمبیا 5 پزو - reverse
5 پزو
1924 - 1930
طلا 0.917, 7.988g, ø 21.9mm
KM# 204
تعداد ضرب
کلمبیا 5 پزو - obverseکلمبیا 5 پزو - reverse
5 پزو
1980 - 1989
برنز, 9g, ø 26.3mm
KM# 268
بها: $ 0.56
کلمبیا 10 پزو - obverseکلمبیا 10 پزو - reverse
10 پزو
1919 - 1924
طلا 0.917, 15.97g, ø 25.9mm
KM# 202
تعداد ضرب

کلمبیا 10 پزو - obverseکلمبیا 10 پزو - reverse
10 پزو
1981 - 1989
مس - روی - نیکل, 10g, ø 28.1mm
KM# 270
بها: $ 0.51
کلمبیا 20 پزو - obverseکلمبیا 20 پزو - reverse
20 پزو
1982 - 1989
آلومینیوم - برنز, 6.1g, ø 25mm
KM# 271
بها: $ 0.32
کلمبیا 50 پزو - obverseکلمبیا 50 پزو - reverse
50 پزو
1986 - 1989
مس - نیکل, 8.4g, ø 26.8mm
KM# 272
بها: $ 0.95

کلمبیا>Leprosarium Coinage|1901 - 1928
 دوره

کلمبیا 1 سنتاوو - obverseکلمبیا 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1921
مس - نیکل, 2g, ø 17mm
KM# L9
بها: $ 14.07
کلمبیا 1 peso (papel moneda) - obverseکلمبیا 1 peso (papel moneda) - reverse
1 peso (papel moneda)
1907
Leprosarium Coinage
مس - نیکل, 2.65g, ø 18mm
KM# L6
بها: $ 84.86
کلمبیا 2 سنتاوو - obverseکلمبیا 2 سنتاوو - reverse
2 سنتاوو
1921
مس - نیکل, 3g, ø 18.9mm
KM# L10
بها: $ 9.31

کلمبیا ½2 سنتاوس - obverseکلمبیا ½2 سنتاوس - reverse
½2 سنتاوس
1901
برنج, 1.3g
KM# L1
تعداد ضرب
کلمبیا 5 سنتاوو - obverseکلمبیا 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1901
برنج, 2.55g, ø 18mm
KM# L2
بها: $ 55.61
کلمبیا 5 سنتاوو - obverseکلمبیا 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1921
مس - نیکل, 4g, ø 22.88mm
KM# L11
بها: $ 5.32

کلمبیا 5 pesos (papel moneda) - obverseکلمبیا 5 pesos (papel moneda) - reverse
5 pesos (papel moneda)
1907
Leprosarium Coinage
مس - نیکل, 4.75g, ø 23mm
KM# L7
بها: $ 349.4
کلمبیا 10 سنتاوو - obverseکلمبیا 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1901
برنج, 3.6g, ø 20.5mm
KM# L3
بها: $ 129.8
کلمبیا 10 سنتاوو - obverseکلمبیا 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1921
مس - نیکل, 5.1g, ø 22.89mm
KM# L12
بها: $ 5.57

No ImageNo Image
10 pesos (papel moneda)
1907
مس - نیکل, 9.5g, ø 28mm
KM# L8
تعداد ضرب
کلمبیا 20 سنتاوو - obverseکلمبیا 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1901
برنج, 5g
KM# L4
بها: $ 99.84
کلمبیا 50 سنتاوو - obverseکلمبیا 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1901
برنج, 12.4g, ø 30mm
KM# L5
بها: $ 149.8

کلمبیا 50 سنتاوو - obverseکلمبیا 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1921
مس - نیکل, 9.8g, ø 30mm
KM# L13
بها: $ 12.51
کلمبیا 50 سنتاوو - obverseکلمبیا 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1928
برنج, 9.8g, ø 30mm
KM# L14
بها: $ 23.61

کلمبیا>جمهوری کلمبیا|1886 - 1914
 دوره

کلمبیا 1 peso (papel moneda) - obverseکلمبیا 1 peso (papel moneda) - reverse
1 peso (papel moneda)
1907 - 1916
مس - نیکل, 2g, ø 17mm
KM# A279
بها: $ 6.21
کلمبیا 2 pesos (papel moneda) - obverseکلمبیا 2 pesos (papel moneda) - reverse
2 pesos (papel moneda)
1907 - 1914
مس - نیکل, 3g, ø 19mm
KM# B279
بها: $ 1.93
کلمبیا ½2 سنتاوس - obverseکلمبیا ½2 سنتاوس - reverse
½2 سنتاوس
1902
مس - نیکل, ø 14.3mm
KM# 190
تعداد ضرب

کلمبیا 5 سنتاوو - obverseکلمبیا 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1886 - 1902
مس - نیکل, 3.16g, ø 20mm
KM# 184
بها: $ 3.84
کلمبیا 5 سنتاوو - obverseکلمبیا 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1886 - 1888
مس - نیکل, 3g, ø 19.8mm
KM# 183
بها: $ 2.36
کلمبیا 5 سنتاوو - obverseکلمبیا 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1902
نقره 0.666, 1.3g, ø 14mm
KM# 191
بها: $ 14.67

کلمبیا 5 pesos (papel moneda) - obverseکلمبیا 5 pesos (papel moneda) - reverse
5 pesos (papel moneda)
1907 - 1914
مس - نیکل, 4g, ø 21mm
KM# 279
بها: $ 2.88
کلمبیا 10 سنتاوو - obverseکلمبیا 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1897
نقره 0.666, 2.5g, ø 19mm
KM# 188
بها: $ 6.13
کلمبیا 5 دسیمو - obverseکلمبیا 5 دسیمو - reverse
5 دسیمو
1887 - 1888
نقره 0.500, 12.5g
KM# 165
تعداد ضرب

کلمبیا 5 دسیمو - obverseکلمبیا 5 دسیمو - reverse
5 دسیمو
1888
نقره 0.500, 12.5g, ø 30mm
KM# 166
تعداد ضرب
کلمبیا 20 سنتاوو - obverseکلمبیا 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1897
نقره 0.666, 5g, ø 23.4mm
KM# 189
بها: $ 15.23
کلمبیا 50 سنتاوو - obverseکلمبیا 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1887
نقره 0.500, 15.5g
KM# 185
تعداد ضرب

کلمبیا 50 سنتاوو - obverseکلمبیا 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1888 - 1908
نقره 0.500, 12.5g, ø 30mm
KM# 186
تعداد ضرب
کلمبیا 50 سنتاوو - obverseکلمبیا 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1902
نقره 0.835, 12.5g, ø 30mm
KM# 192
تعداد ضرب

کلمبیا>ایالات متحده کلمبیا|1863 - 1886
 دوره

کلمبیا ¼ دسیمو - obverseکلمبیا ¼ دسیمو - reverse
¼ دسیمو
1863 - 1867
نقره 0.900, 0.85g, ø 12mm
KM# 143
بها: $ 36.8
کلمبیا ¼ دسیمو - obverseکلمبیا ¼ دسیمو - reverse
¼ دسیمو
1868 - 1881
نقره 0.666, 0.85g, ø 12mm
KM# 143a
بها: $ 5.02
کلمبیا 1¼ سنتاوو - obverseکلمبیا 1¼ سنتاوو - reverse
1¼ سنتاوو
1874
مس - نیکل, 1.45g, ø 12mm
KM# 173
تعداد ضرب

کلمبیا ½ دسیمو - obverseکلمبیا ½ دسیمو - reverse
½ دسیمو
1863 - 1865
نقره 0.900, 1.25g
KM# 144
بها: $ 7.27
کلمبیا ½ دسیمو - obverseکلمبیا ½ دسیمو - reverse
½ دسیمو
1867
نقره 0.666, 1.25g
KM# 144a
تعداد ضرب
کلمبیا ½ دسیمو - obverseکلمبیا ½ دسیمو - reverse
½ دسیمو
1868 - 1878
LEI 0.666
نقره 0.666, 1.25g
KM# 150
تعداد ضرب

کلمبیا ½ دسیمو - obverseکلمبیا ½ دسیمو - reverse
½ دسیمو
1870 - 1875
LEI 0.835
نقره 0.835, 1.25g
KM# 150a
تعداد ضرب
کلمبیا ½2 سنتاوس - obverseکلمبیا ½2 سنتاوس - reverse
½2 سنتاوس
1872 - 1881
نقره 0.666, 0.65g, ø 11.2mm
KM# 169
بها: $ 3.86
کلمبیا ½2 سنتاوس - obverseکلمبیا ½2 سنتاوس - reverse
½2 سنتاوس
1881
مس - نیکل, 1.2g, ø 14.3mm
KM# 179
بها: $ 2.31

کلمبیا ½2 سنتاوس - obverseکلمبیا ½2 سنتاوس - reverse
½2 سنتاوس
1881
مس - نیکل, 2.42g, ø 18mm
KM# 180
بها: $ 2.32
کلمبیا ½2 سنتاوس - obverseکلمبیا ½2 سنتاوس - reverse
½2 سنتاوس
1885
مس, 2.55g, ø 18.7mm
KM# 181
تعداد ضرب
کلمبیا ½2 سنتاوس - obverseکلمبیا ½2 سنتاوس - reverse
½2 سنتاوس
1886
مس - نیکل, 1.1g, ø 15mm
KM# 182
بها: $ 1.86

کلمبیا 1 دسیمو - obverseکلمبیا 1 دسیمو - reverse
1 دسیمو
1863 - 1866
نقره 0.900, 2.5g
KM# 145
تعداد ضرب
کلمبیا 1 دسیمو - obverseکلمبیا 1 دسیمو - reverse
1 دسیمو
1866
نقره 0.835, 2.5g
KM# 145a
تعداد ضرب
کلمبیا 1 دسیمو - obverseکلمبیا 1 دسیمو - reverse
1 دسیمو
1868 - 1874
نقره 0.835, 2.5g
KM# 151
تعداد ضرب

کلمبیا 5 سنتاوو - obverseکلمبیا 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1872 - 1874
نقره 0.666, 1.25g
KM# 170
تعداد ضرب
کلمبیا 5 سنتاوو - obverseکلمبیا 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1874
نقره 0.835, 1.23g
KM# 174
تعداد ضرب
کلمبیا 5 سنتاوو - obverseکلمبیا 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1875 - 1885
نقره 0.835, 1.25g, ø 14.3mm
KM# 174a
بها: $ 7.54

کلمبیا 2 دسیمو - obverseکلمبیا 2 دسیمو - reverse
2 دسیمو
1865
نقره 0.900, 5g
KM# 149
تعداد ضرب
کلمبیا 2 دسیمو - obverseکلمبیا 2 دسیمو - reverse
2 دسیمو
1866 - 1867
نقره 0.835, 5g, ø 24mm
KM# 149a
تعداد ضرب
کلمبیا 2 دسیمو - obverseکلمبیا 2 دسیمو - reverse
2 دسیمو
1870 - 1872
نقره 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 155
تعداد ضرب

کلمبیا 2 دسیمو - obverseکلمبیا 2 دسیمو - reverse
2 دسیمو
1874
نقره 0.835, 5g, ø 24mm
KM# 160
تعداد ضرب
کلمبیا 10 سنتاوو - obverseکلمبیا 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1872 - 1874
نقره 0.835, 2.5g, ø 21mm
KM# 171
بها: $ 7.27
کلمبیا 10 سنتاوو - obverseکلمبیا 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1874 - 1885
نقره 0.835, 2.5g, ø 18.7mm
KM# 175
بها: $ 6.78

کلمبیا 10 سنتاوو - obverseکلمبیا 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1885 - 1886
نقره 0.835, 2.5g, ø 18.7mm
KM# 175a
تعداد ضرب
کلمبیا 5 دسیمو - obverseکلمبیا 5 دسیمو - reverse
5 دسیمو
1868 - 1878
نقره 0.835, 12.5g, ø 30mm
KM# 153
تعداد ضرب
کلمبیا 5 دسیمو - obverseکلمبیا 5 دسیمو - reverse
5 دسیمو
1877 - 1886
نقره 0.835, 12.5g, ø 30mm
KM# 161
تعداد ضرب

کلمبیا 20 سنتاوو - obverseکلمبیا 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1874 - 1884
نقره 0.835, 5g
KM# 176
تعداد ضرب
کلمبیا 20 سنتاوو - obverseکلمبیا 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1875 - 1885
نقره 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 178
تعداد ضرب
کلمبیا 2 رئال - obverseکلمبیا 2 رئال - reverse
2 رئال
1880
نقره 0.835, 5g
KM# 162
تعداد ضرب

کلمبیا 50 سنتاوو - obverseکلمبیا 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1872 - 1875
نقره 0.835, 12.5g
KM# 172
تعداد ضرب
کلمبیا 50 سنتاوو - obverseکلمبیا 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1874 - 1885
نقره 0.835, 12.5g
KM# 177
بها: $ 56.2
کلمبیا 50 سنتاوو - obverseکلمبیا 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1885 - 1886
نقره 0.835, 12.5g
KM# 177a
بها: $ 100.2

کلمبیا 1 پزو - obverseکلمبیا 1 پزو - reverse
1 پزو
1862 - 1868
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 139
بها: $ 180.2
کلمبیا 1 پزو - obverseکلمبیا 1 پزو - reverse
1 پزو
1863 - 1864
طلا 0.900, 1.613g
KM# 146
تعداد ضرب
کلمبیا 1 پزو - obverseکلمبیا 1 پزو - reverse
1 پزو
1868 - 1871
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 154
بها: $ 499.2

کلمبیا 1 پزو - obverseکلمبیا 1 پزو - reverse
1 پزو
1871 - 1878
طلا 0.900, 1.613g, ø 13.82mm
KM# 157
تعداد ضرب
کلمبیا 2 پزو - obverseکلمبیا 2 پزو - reverse
2 پزو
1863
طلا 0.900, 3.226g
KM# 147
تعداد ضرب
کلمبیا 2 پزو - obverseکلمبیا 2 پزو - reverse
2 پزو
1871 - 1876
طلا 0.900, 3.226g
KM# A154
تعداد ضرب

کلمبیا 5 پزو - obverseکلمبیا 5 پزو - reverse
5 پزو
1863
طلا 0.900, 8.06g
KM# 140
تعداد ضرب
کلمبیا 5 پزو - obverseکلمبیا 5 پزو - reverse
5 پزو
1864
طلا 0.900, 8.06g
KM# 148
تعداد ضرب
کلمبیا 5 پزو - obverseکلمبیا 5 پزو - reverse
5 پزو
1885
طلا 0.900, 8.06g
KM# 163
تعداد ضرب

کلمبیا 10 پزو - obverseکلمبیا 10 پزو - reverse
10 پزو
1862 - 1876
طلا 0.900, 16.13g
KM# 141
تعداد ضرب
کلمبیا 20 پزو - obverseکلمبیا 20 پزو - reverse
20 پزو
1862 - 1878
طلا 0.900, 32.26g
KM# 142
تعداد ضرب

کلمبیا>Granadine Confederation|1858 - 1863
 دوره

کلمبیا ¼ دسیمو - obverseکلمبیا ¼ دسیمو - reverse
¼ دسیمو
1860 - 1862
نقره 0.666, 0.9g
KM# 131
تعداد ضرب
کلمبیا ½ دسیمو - obverseکلمبیا ½ دسیمو - reverse
½ دسیمو
1859 - 1861
نقره 0.900, 1.25g
KM# 124
تعداد ضرب
کلمبیا ¼ رئال - obverseکلمبیا ¼ رئال - reverse
¼ رئال
1859 - 1862
نقره 0.666, 0.9g
KM# 123
تعداد ضرب

کلمبیا 1 دسیمو - obverseکلمبیا 1 دسیمو - reverse
1 دسیمو
1859 - 1860
نقره 0.900, 2.5g
KM# 125
تعداد ضرب
کلمبیا ½ رئال - obverseکلمبیا ½ رئال - reverse
½ رئال
1862
نقره 0.900, 1.25g, ø 15mm
KM# 133
تعداد ضرب
کلمبیا 2 رئال - obverseکلمبیا 2 رئال - reverse
2 رئال
1862
نقره 0.900, 5g
KM# 134
تعداد ضرب

کلمبیا 1 پزو - obverseکلمبیا 1 پزو - reverse
1 پزو
1859 - 1861
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 126
تعداد ضرب
کلمبیا 2 پزو - obverseکلمبیا 2 پزو - reverse
2 پزو
1859 - 1860
طلا 0.900, 3.2258g
KM# 127
تعداد ضرب
کلمبیا 10 پزو - obverseکلمبیا 10 پزو - reverse
10 پزو
1858 - 1862
طلا 0.900, 16.129g
KM# 129
تعداد ضرب

No ImageNo Image
20 پزو
1859
طلا 0.900, 32.258g
KM# 130
تعداد ضرب

کلمبیا>Republic of New Granada|1847 - 1858
 دوره

کلمبیا ½ دسیمو - obverseکلمبیا ½ دسیمو - reverse
½ دسیمو
1847 - 1848
مس, 5g, ø 23.5mm
KM# 101
تعداد ضرب
کلمبیا ½ دسیمو - obverseکلمبیا ½ دسیمو - reverse
½ دسیمو
1853 - 1858
نقره 0.900, 1.5g
KM# 114
تعداد ضرب
کلمبیا ¼ رئال - obverseکلمبیا ¼ رئال - reverse
¼ رئال
1849 - 1858
نقره 0.900, 0.9g, ø 11mm
KM# 108
تعداد ضرب

کلمبیا 1 دسیمو - obverseکلمبیا 1 دسیمو - reverse
1 دسیمو
1847 - 1848
مس, 9.2g, ø 28mm
KM# 102
تعداد ضرب
کلمبیا 1 دسیمو - obverseکلمبیا 1 دسیمو - reverse
1 دسیمو
1853 - 1858
نقره 0.900, 2.5g, ø 18.5mm
KM# 115
تعداد ضرب
کلمبیا ½ رئال - obverseکلمبیا ½ رئال - reverse
½ رئال
1850 - 1853
نقره 0.900, 1.4g
KM# 110
تعداد ضرب

کلمبیا 2 دسیمو - obverseکلمبیا 2 دسیمو - reverse
2 دسیمو
1853 - 1858
نقره 0.900, 5g
KM# 117
تعداد ضرب
کلمبیا 1 ریل - obverseکلمبیا 1 ریل - reverse
1 ریل
1847
نقره 0.900, 2.7g
KM# 103
تعداد ضرب
کلمبیا 1 ریل - obverseکلمبیا 1 ریل - reverse
1 ریل
1851 - 1853
نقره 0.900, 2.5g
KM# 112
بها: $ 8.51

کلمبیا 2 رئال - obverseکلمبیا 2 رئال - reverse
2 رئال
1847 - 1849
نقره 0.900, 5g
KM# 105
تعداد ضرب
کلمبیا 2 رئال - obverseکلمبیا 2 رئال - reverse
2 رئال
1850 - 1853
نقره 0.900, 5g
KM# 109
تعداد ضرب
کلمبیا 8 رئال - obverseکلمبیا 8 رئال - reverse
8 رئال
1847
نقره 0.900, 20g, ø 35mm
KM# 106
تعداد ضرب

کلمبیا 10 رئال - obverseکلمبیا 10 رئال - reverse
10 رئال
1847 - 1849
نقره 0.900, 25g, ø 36.5mm
KM# 107
تعداد ضرب
کلمبیا 10 رئال - obverseکلمبیا 10 رئال - reverse
10 رئال
1850 - 1851
نقره 0.900, 25g, ø 36.5mm
KM# 111
تعداد ضرب
کلمبیا 1 پزو - obverseکلمبیا 1 پزو - reverse
1 پزو
1855 - 1859
نقره 0.900, 25g, ø 37.5mm
KM# 118
بها: $ 180.2

کلمبیا 2 پزو - obverseکلمبیا 2 پزو - reverse
2 پزو
1857 - 1858
طلا 0.900, 3.23g
KM# 121
تعداد ضرب
کلمبیا 5 پزو - obverseکلمبیا 5 پزو - reverse
5 پزو
1857 - 1858
طلا 0.900, 8.06g
KM# 120
تعداد ضرب
کلمبیا 10 پزو - obverseکلمبیا 10 پزو - reverse
10 پزو
1853 - 1857
طلا 0.900, 16.4g
KM# 116
تعداد ضرب

کلمبیا 10 پزو - obverseکلمبیا 10 پزو - reverse
10 پزو
1857 - 1858
طلا 0.900, 16.129g
KM# 122
تعداد ضرب

uCoin