قبرس
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

قبرس - کاتالوگ سکه

قبرس>اتحادیه اروپا (یورو)|2008 - 2018
 دوره

قبرس 1 euro cent - obverseقبرس 1 euro cent - reverse
1 euro cent
2008 - 2018
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 78
بها: $ 0.09
قبرس 2 euro cent - obverseقبرس 2 euro cent - reverse
2 euro cent
2008 - 2018
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 79
بها: $ 0.12
قبرس 5 euro cent - obverseقبرس 5 euro cent - reverse
5 euro cent
2008 - 2018
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 80
بها: $ 0.06

قبرس 10 euro cent - obverseقبرس 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2008 - 2018
برنج, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 81
بها: $ 0.11
قبرس 20 euro cent - obverseقبرس 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2008 - 2018
برنج, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 82
بها: $ 0.23
قبرس 50 euro cent - obverseقبرس 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2008 - 2018
برنج, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 83
بها: $ 0.56

قبرس 1 یورو - obverseقبرس 1 یورو - reverse
1 یورو
2008 - 2018
Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 84
بها: $ 1.13
قبرس 2 یورو - obverseقبرس 2 یورو - reverse
2 یورو
2008 - 2018
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 85
بها: $ 2.26

قبرس>جمهوری قبرس|1983 - 2007
 دوره

قبرس ½ سنت - obverseقبرس ½ سنت - reverse
½ سنت
1983
آلومینیوم, 1.2g, ø 20mm
KM# 52
بها: $ 0.74
قبرس 1 سنت - obverseقبرس 1 سنت - reverse
1 سنت
1983
نیکل - برنج, 2g, ø 16.5mm
KM# 53.1
بها: $ 0.17
قبرس 1 سنت - obverseقبرس 1 سنت - reverse
1 سنت
1985 - 1990
نیکل - برنج, 2g, ø 16.5mm
KM# 53.2
بها: $ 0.16

قبرس 1 سنت - obverseقبرس 1 سنت - reverse
1 سنت
1991 - 2004
نیکل - برنج, 2g, ø 16.5mm
KM# 53.3
بها: $ 0.15
قبرس 2 سنت - obverseقبرس 2 سنت - reverse
2 سنت
1983
نیکل - برنج, 2.58g, ø 19mm
KM# 54.1
بها: $ 0.4
قبرس 2 سنت - obverseقبرس 2 سنت - reverse
2 سنت
1985 - 1990
نیکل - برنج, 2.58g, ø 19mm
KM# 54.2
بها: $ 0.17

قبرس 2 سنت - obverseقبرس 2 سنت - reverse
2 سنت
1991 - 2004
نیکل - برنج, 2.58g, ø 19mm
KM# 54.3
بها: $ 0.23
قبرس 5 سنت - obverseقبرس 5 سنت - reverse
5 سنت
1983
نیکل - برنج, 3.8g, ø 22mm
KM# 55.1
بها: $ 0.2
قبرس 5 سنت - obverseقبرس 5 سنت - reverse
5 سنت
1985 - 1990
نیکل - برنج, 3.8g, ø 22mm
KM# 55.2
بها: $ 0.23

قبرس 5 سنت - obverseقبرس 5 سنت - reverse
5 سنت
1991 - 2004
نیکل - برنج, 3.8g, ø 22mm
KM# 55.3
بها: $ 0.2
قبرس 10 سنت - obverseقبرس 10 سنت - reverse
10 سنت
1983
نیکل - برنج, 5.5g, ø 24.5mm
KM# 56.1
بها: $ 0.31
قبرس 10 سنت - obverseقبرس 10 سنت - reverse
10 سنت
1985 - 1990
نیکل - برنج, 5.5g, ø 24.5mm
KM# 56.2
بها: $ 0.17

قبرس 10 سنت - obverseقبرس 10 سنت - reverse
10 سنت
1991 - 2004
نیکل - برنج, 5.5g, ø 24.5mm
KM# 56.3
بها: $ 0.21
قبرس 20 سنت - obverseقبرس 20 سنت - reverse
20 سنت
1983
نیکل - برنج, 7.75g, ø 27mm
KM# 57.1
بها: $ 0.28
قبرس 20 سنت - obverseقبرس 20 سنت - reverse
20 سنت
1985 - 1988
نیکل - برنج, 7.75g, ø 27mm
KM# 57.2
بها: $ 0.47

قبرس 20 سنت - obverseقبرس 20 سنت - reverse
20 سنت
1989 - 1990
نیکل - برنج, 7.75g, ø 27mm
KM# 62.1
بها: $ 0.41
قبرس 20 سنت - obverseقبرس 20 سنت - reverse
20 سنت
1991 - 2004
نیکل - برنج, 7.75g, ø 27mm
KM# 62.2
بها: $ 0.33
قبرس 50 سنت - obverseقبرس 50 سنت - reverse
50 سنت
1991 - 2004
مس - نیکل, 7g, ø 26mm
KM# 66
بها: $ 0.46

قبرس>جمهوری قبرس|1963 - 1982
 دوره

قبرس 1 میل - obverseقبرس 1 میل - reverse
1 میل
1963 - 1972
آلومینیوم, 0.75g, ø 18.5mm
KM# 38
بها: $ 0.69
قبرس 5 میل - obverseقبرس 5 میل - reverse
5 میل
1963 - 1980
برنز, 5.74g, ø 26mm
KM# 39
بها: $ 0.42
قبرس 5 میل - obverseقبرس 5 میل - reverse
5 میل
1981
آلومینیوم, 1.2g, ø 20mm
KM# 50.1
بها: $ 0.78

قبرس 5 میل - obverseقبرس 5 میل - reverse
5 میل
1982
آلومینیوم, 1.2g, ø 20mm
KM# 50.2
بها: $ 0.6
قبرس 25 میل - obverseقبرس 25 میل - reverse
25 میل
1963 - 1982
مس - نیکل, 2.83g, ø 19.41mm
KM# 40
بها: $ 0.33
قبرس 50 میل - obverseقبرس 50 میل - reverse
50 میل
1963 - 1982
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.6mm
KM# 41
بها: $ 0.54

قبرس 100 میل - obverseقبرس 100 میل - reverse
100 میل
1963 - 1982
مس - نیکل, 11.31g, ø 28.5mm
KM# 42
بها: $ 0.95
قبرس 500 میل - obverseقبرس 500 میل - reverse
500 میل
1975 - 1977
مس - نیکل, 14g, ø 32mm
KM# 44
بها: $ 6.32

قبرس>ملکه الیزابت دوم|1955 - 1962
 دوره

قبرس 3 میل - obverseقبرس 3 میل - reverse
3 میل
1955
برنز, 2.8g, ø 20mm
KM# 33
بها: $ 1.04
قبرس 5 میل - obverseقبرس 5 میل - reverse
5 میل
1955 - 1956
برنز, 5.5g, ø 25.41mm
KM# 34
بها: $ 0.66
قبرس 25 میل - obverseقبرس 25 میل - reverse
25 میل
1955
مس - نیکل, 2.8g, ø 19.2mm
KM# 35
بها: $ 0.98

قبرس 50 میل - obverseقبرس 50 میل - reverse
50 میل
1955
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.6mm
KM# 36
بها: $ 0.89
قبرس 100 میل - obverseقبرس 100 میل - reverse
100 میل
1955 - 1957
مس - نیکل, 11.31g, ø 28mm
KM# 37
بها: $ 1.34

قبرس>شاه جرج ششم|1937 - 1952
 دوره

قبرس ½ قرش - obverseقبرس ½ قرش - reverse
½ قرش
1938
مس - نیکل, 2.5g, ø 19.4mm
KM# 22
بها: $ 3.92
قبرس ½ قرش - obverseقبرس ½ قرش - reverse
½ قرش
1942 - 1945
برنز, 2.5g, ø 19.4mm
KM# 22a
بها: $ 3.24
قبرس ½ قرش - obverseقبرس ½ قرش - reverse
½ قرش
1949
برنز, 2.5g, ø 19.4mm
KM# 29
بها: $ 4.81

قبرس 1 قرش - obverseقبرس 1 قرش - reverse
1 قرش
1938
مس - نیکل, 5.1g, ø 23mm
KM# 23
بها: $ 3.63
قبرس 1 قرش - obverseقبرس 1 قرش - reverse
1 قرش
1942 - 1946
برنز, 5.22g, ø 23mm
KM# 23a
بها: $ 3.18
قبرس 1 قرش - obverseقبرس 1 قرش - reverse
1 قرش
1949
برنز, 5.18g, ø 23mm
KM# 30
بها: $ 18.94

قبرس ½4 پیاستر - obverseقبرس ½4 پیاستر - reverse
½4 پیاستر
1938
نقره 0.925, 2.83g, ø 19mm
KM# 24
بها: $ 16.98
قبرس 9 پیاستر - obverseقبرس 9 پیاستر - reverse
9 پیاستر
1938 - 1940
نقره 0.925, 5.66g, ø 23.7mm
KM# 25
بها: $ 19.08
قبرس 1 شیلینگ - obverseقبرس 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1947
مس - نیکل, 5.63g, ø 23.7mm
KM# 27
بها: $ 7.88

قبرس 1 شیلینگ - obverseقبرس 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1949
مس - نیکل, 5.63g, ø 23.7mm
KM# 31
بها: $ 5.81
قبرس 18 پیاستر - obverseقبرس 18 پیاستر - reverse
18 پیاستر
1938 - 1940
نقره 0.925, 11.31g, ø 29.8mm
KM# 26
بها: $ 56.84
قبرس 2 شیلینگ - obverseقبرس 2 شیلینگ - reverse
2 شیلینگ
1947
مس - نیکل, 11.31g, ø 28.3mm
KM# 28
بها: $ 11.43

قبرس 2 شیلینگ - obverseقبرس 2 شیلینگ - reverse
2 شیلینگ
1949
مس - نیکل, 11.31g, ø 28.3mm
KM# 32
بها: $ 19.97

قبرس>شاه جرج پنجم|1911 - 1936
 دوره

قبرس ¼ قرش - obverseقبرس ¼ قرش - reverse
¼ قرش
1922 - 1926
برنز, 2.91g, ø 21mm
KM# 16
بها: $ 17.83
قبرس ½ قرش - obverseقبرس ½ قرش - reverse
½ قرش
1922 - 1931
برنز, 5.83g, ø 27.5mm
KM# 17
بها: $ 116.8
قبرس ½ قرش - obverseقبرس ½ قرش - reverse
½ قرش
1934
مس - نیکل, 2.5g, ø 19.4mm
KM# 20
بها: $ 4.53

قبرس 1 قرش - obverseقبرس 1 قرش - reverse
1 قرش
1922 - 1931
برنز, 11.6g, ø 32mm
KM# 18
بها: $ 128.3
قبرس 1 قرش - obverseقبرس 1 قرش - reverse
1 قرش
1934
مس - نیکل, 5.18g, ø 23mm
KM# 21
بها: $ 4.44
قبرس ½4 پیاستر - obverseقبرس ½4 پیاستر - reverse
½4 پیاستر
1921
نقره 0.925, 2.83g, ø 19mm
KM# 15
بها: $ 14.05

قبرس 9 پیاستر - obverseقبرس 9 پیاستر - reverse
9 پیاستر
1913 - 1921
نقره 0.925, 5.66g, ø 23.7mm
KM# 13
بها: $ 13.51
قبرس 18 پیاستر - obverseقبرس 18 پیاستر - reverse
18 پیاستر
1913 - 1921
نقره 0.925, 11.31g, ø 29.8mm
KM# 14
بها: $ 40.6

قبرس>شاه ادوارد هفتم|1902 - 1910
 دوره

قبرس ¼ قرش - obverseقبرس ¼ قرش - reverse
¼ قرش
1902 - 1908
برنز, 2.8g, ø 20.8mm
KM# 8
بها: $ 21.7
قبرس ½ قرش - obverseقبرس ½ قرش - reverse
½ قرش
1908
برنز, 5.83g, ø 27.5mm
KM# 11
تعداد ضرب
قبرس 1 قرش - obverseقبرس 1 قرش - reverse
1 قرش
1908
برنز, 11.66g, ø 32mm
KM# 12
تعداد ضرب

قبرس 9 پیاستر - obverseقبرس 9 پیاستر - reverse
9 پیاستر
1907
نقره 0.925, 5.66g, ø 23.7mm
KM# 9
بها: $ 48.92
قبرس 18 پیاستر - obverseقبرس 18 پیاستر - reverse
18 پیاستر
1907
نقره 0.925, 11.31g, ø 29.8mm
KM# 10
تعداد ضرب

قبرس>ملکه ویکتوریا|1879 - 1901
 دوره

قبرس ¼ قرش - obverseقبرس ¼ قرش - reverse
¼ قرش
1879 - 1901
برنز, 2.91g, ø 21.8mm
KM# 1
تعداد ضرب
قبرس ½ قرش - obverseقبرس ½ قرش - reverse
½ قرش
1879 - 1900
برنز, 5.83g, ø 27.5mm
KM# 2
بها: $ 0.14
قبرس 1 قرش - obverseقبرس 1 قرش - reverse
1 قرش
1879 - 1900
برنز, 11.66g, ø 32mm
KM# 3
بها: $ 25.16

قبرس 3 پیاستر - obverseقبرس 3 پیاستر - reverse
3 پیاستر
1901
نقره 0.925, 1.89g, ø 18mm
KM# 4
بها: $ 20.71
قبرس ½4 پیاستر - obverseقبرس ½4 پیاستر - reverse
½4 پیاستر
1901
نقره 0.925, 2.83g, ø 19mm
KM# 5
بها: $ 7.07
قبرس 9 پیاستر - obverseقبرس 9 پیاستر - reverse
9 پیاستر
1901
نقره 0.925, 5.66g, ø 23.7mm
KM# 6
بها: $ 22.78

قبرس 18 پیاستر - obverseقبرس 18 پیاستر - reverse
18 پیاستر
1901
نقره 0.925, 11.31g, ø 29.8mm
KM# 7
بها: $ 53.16

uCoin