قبرس
×
کشور
جمهوری قبرس
1983 - 2007
×
دوره
×
ارزش
×
سال
سکه های یادبود
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کاتالوگ سکه > کشور: قبرس > جمهوری قبرس (1983-2007) > سکه های یادبود  | جستجو 

قبرس>1983 - 2007|جمهوری قبرس

 دوره
قبرس 50 سنت - obverseقبرس 50 سنت - reverse50 سنت 1985
FAO - Forestry
مس - نیکل, 14.14g, ø 32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 10.33
قبرس 50 سنت - obverseقبرس 50 سنت - reverse50 سنت 1988
XXIV summer Olympic Games
مس - نیکل, 14.14g, ø 32.31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 7.94
قبرس 1 پوند - obverseقبرس 1 پوند - reverse1 پوند 1986
World Wildlife Fund
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.82
قبرس 1 پوند - obverseقبرس 1 پوند - reverse1 پوند 1988
XXIV summer Olympic Games
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 12.74
قبرس 1 پوند - obverseقبرس 1 پوند - reverse1 پوند 1989
Games of Small States of Europe
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 18.19
قبرس 1 پوند - obverseقبرس 1 پوند - reverse1 پوند 1989
Save the Children Fund
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 16.32
قبرس 1 پوند - obverseقبرس 1 پوند - reverse1 پوند 1992
XXV Summer Olympic Games, Barcelona'92
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 24.75
قبرس 1 پوند - obverseقبرس 1 پوند - reverse1 پوند 1995
United Nations
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 30.75
قبرس 1 پوند - obverseقبرس 1 پوند - reverse1 پوند 1995
F.A.O.
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.41
قبرس 1 پوند - obverseقبرس 1 پوند - reverse1 پوند 1996
XXVI summer Olympic Games
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 48.28
No ImageNo Image1 پوند 1997
Green sea turtle
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 49.10
No ImageNo Image1 پوند 1999
Orchid
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm

تعداد ضرب, USD 
قبرس 1 پوند - obverseقبرس 1 پوند - reverse1 پوند 2000
Cyprus Wheatear
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm

تعداد ضرب, USD 
قبرس 1 پوند - obverseقبرس 1 پوند - reverse1 پوند 2000
XXVII summer Olympic Games
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 56.18
قبرس 1 پوند - obverseقبرس 1 پوند - reverse1 پوند 2002
Butterfly
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 62.72
قبرس 1 پوند - obverseقبرس 1 پوند - reverse1 پوند 2004
Cyprus Join the EU
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 62.72
قبرس 1 پوند - obverseقبرس 1 پوند - reverse1 پوند 2005
Mediterranean Monk Seal
مس - نیکل, 28.27g, ø 38.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 15.15
قبرس 1 پوند - obverseقبرس 1 پوند - reverse1 پوند 2006
Centaurea Akamantis
مس - نیکل, 28.27g, ø 38.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 26.11
قبرس 1 پوند - obverseقبرس 1 پوند - reverse1 پوند 2007
Treaty of Rome
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 33.45

uCoin