+

جمهوری چک > کاتالوگ سکه

جمهوری چک 10 هلر - obverseجمهوری چک 10 هلر - reverse
10 هلر 1993 - 2003
آلومینیوم
, 0.6g, ø 15.5mm
جمهوری چک - KM# 6
جمهوری چک
جمهوری چک 20 هلر - obverseجمهوری چک 20 هلر - reverse
20 هلر 1998 - 2003
آلومینیوم
, 0.74g, ø 17mm
جمهوری چک - KM# 2.3
جمهوری چک
جمهوری چک 20 هلر - obverseجمهوری چک 20 هلر - reverse
20 هلر 1993 - 1997
آلومینیوم
, 0.74g, ø 17mm
جمهوری چک - KM# 2.1
جمهوری چک
جمهوری چک 50 هلر - obverseجمهوری چک 50 هلر - reverse
50 هلر 1993 - 2008
آلومینیوم
, 0.9g, ø 19mm
جمهوری چک - KM# 3
جمهوری چک
بها: $ 0.1 - 4.5
جمهوری چک 1 کرونا - obverseجمهوری چک 1 کرونا - reverse
1 کرونا 1993 - 2017
استیل با روکش نیکل
, 3.6g, ø 20mm
جمهوری چک - KM# 7
جمهوری چک
بها: $ 0.09 - 5.3
جمهوری چک 2 کرونی - obverseجمهوری چک 2 کرونی - reverse
2 کرونی 1993 - 2017
استیل با روکش نیکل
, 3.7g, ø 21.5mm
جمهوری چک - KM# 9
جمهوری چک
بها: $ 0.11 - 5.3
جمهوری چک 5 کرون - obverseجمهوری چک 5 کرون - reverse
5 کرون 1993 - 2017
استیل با روکش نیکل
, 4.8g, ø 23mm
جمهوری چک - KM# 8
جمهوری چک
جمهوری چک 10 کرون - obverseجمهوری چک 10 کرون - reverse
10 کرون 1993 - 2017
استیل با روکش مس
, 7.62g, ø 24.5mm
جمهوری چک - KM# 4
جمهوری چک
جمهوری چک 20 کرون - obverseجمهوری چک 20 کرون - reverse
20 کرون 1993 - 2017
نیکل با روکش برنج
, 8.43g, ø 26mm
جمهوری چک - KM# 5
جمهوری چک
جمهوری چک 50 کرون - obverseجمهوری چک 50 کرون - reverse
50 کرون 1993 - 2017
دو آلیاژی : مرکز استیل با روکش برنج ، حلقه استیل با روکش مس
, 9.7g, ø 27.5mm
جمهوری چک - KM# 1
جمهوری چک
جمهوری چک 10 کرون - obverseجمهوری چک 10 کرون - reverse
10 کرون 2000
Millennium - Year 2000
استیل با روکش مس
, 7.62g, ø 24.5mm
جمهوری چک - KM# 42
جمهوری چک
بها: $ 0.91
جمهوری چک 20 کرون - obverseجمهوری چک 20 کرون - reverse
20 کرون 2000
Millennium - Year 2000
نیکل با روکش برنج
, 8.43g, ø 26mm
جمهوری چک - KM# 43
جمهوری چک
بها: $ 1.42
uCoin