جمهوری چک
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

جمهوری چک - کاتالوگ سکه

جمهوری چک>جمهوری چک|1993 - 2018
 دوره

جمهوری چک 10 هلر - obverseجمهوری چک 10 هلر - reverse
10 هلر
1993 - 2003
آلومینیوم, 0.6g, ø 15.5mm
KM# 6
بها: $ 0.14
جمهوری چک 20 هلر - obverseجمهوری چک 20 هلر - reverse
20 هلر
1993 - 1997
آلومینیوم, 0.74g, ø 17mm
KM# 2.1
بها: $ 0.14
جمهوری چک 20 هلر - obverseجمهوری چک 20 هلر - reverse
20 هلر
1998 - 2003
آلومینیوم, 0.74g, ø 17mm
KM# 2.3
بها: $ 0.11

جمهوری چک 50 هلر - obverseجمهوری چک 50 هلر - reverse
50 هلر
1993 - 2008
آلومینیوم, 0.9g, ø 19mm
KM# 3
بها: $ 0.09
جمهوری چک 1 کرونا - obverseجمهوری چک 1 کرونا - reverse
1 کرونا
1993 - 2018
استیل با روکش نیکل, 3.6g, ø 20mm
KM# 7
بها: $ 0.08
جمهوری چک 2 کرونی - obverseجمهوری چک 2 کرونی - reverse
2 کرونی
1993 - 2018
استیل با روکش نیکل, 3.7g, ø 21.5mm
KM# 9
بها: $ 0.1

جمهوری چک 5 کرون - obverseجمهوری چک 5 کرون - reverse
5 کرون
1993 - 2018
استیل با روکش نیکل, 4.8g, ø 23mm
KM# 8
بها: $ 0.23
جمهوری چک 10 کرون - obverseجمهوری چک 10 کرون - reverse
10 کرون
1993 - 2018
استیل با روکش مس, 7.62g, ø 24.5mm
KM# 4
بها: $ 0.46
جمهوری چک 20 کرون - obverseجمهوری چک 20 کرون - reverse
20 کرون
1993 - 2018
استیل با روکش برنج, 8.43g, ø 26mm
KM# 5
بها: $ 0.91

جمهوری چک 50 کرون - obverseجمهوری چک 50 کرون - reverse
50 کرون
1993 - 2018
دو آلیاژی : مرکز استیل با روکش برنج ، حلقه استیل با روکش مس, 9.7g, ø 27.5mm
KM# 1
بها: $ 2.25

uCoin