مصر
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

مصر - کاتالوگ سکه

مصر>جمهوری عربی مصر|1971 - 2019
 دوره

مصر 1 میلیم - obverseمصر 1 میلیم - reverse
1 میلیم
1972
آلومینیوم, 0.66g, ø 16.25mm
KM# A423
بها: $ 0.78
مصر 5 میلیم - obverseمصر 5 میلیم - reverse
5 میلیم
1972
آلومینیوم, 1.5g, ø 21.2mm
KM# A425
بها: $ 0.24
مصر 5 میلیم - obverseمصر 5 میلیم - reverse
5 میلیم
1973
برنج, 2g, ø 18mm
KM# A432
بها: $ 0.33

مصر 10 میلیم - obverseمصر 10 میلیم - reverse
10 میلیم
1972
آلومینیوم, 1.8g, ø 23.45mm
KM# A426
بها: $ 0.42
مصر 10 میلیم - obverseمصر 10 میلیم - reverse
10 میلیم
1973 - 1976
برنج, 3.2g, ø 21mm
KM# 435
بها: $ 0.25
مصر 1 قرش - obverseمصر 1 قرش - reverse
1 قرش
1984
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 18.1mm
KM# 553
بها: $ 0.77

مصر 2 قرش - obverseمصر 2 قرش - reverse
2 قرش
1980
آلومینیوم - برنز, 4.9g, ø 23mm
KM# 500
بها: $ 0.4
مصر 2 قرش - obverseمصر 2 قرش - reverse
2 قرش
1984
آلومینیوم - برنز, 3.25g, ø 21.1mm
KM# 554
بها: $ 0.94
مصر 5 قرش - obverseمصر 5 قرش - reverse
5 قرش
1972
مس - نیکل, 4.5g, ø 25mm
KM# A428
بها: $ 0.23

مصر 5 قرش - obverseمصر 5 قرش - reverse
5 قرش
1976
مس - نیکل, 4.5g, ø 25mm
KM# 450
بها: $ 8.94
مصر 5 قرش - obverseمصر 5 قرش - reverse
5 قرش
1984
آلومینیوم - برنز, 4.9g, ø 23mm
KM# 555
بها: $ 0.32
مصر 5 قرش - obverseمصر 5 قرش - reverse
5 قرش
1984
آلومینیوم - برنز, 4.9g, ø 23mm
KM# 622
بها: $ 0.35

مصر 5 قرش - obverseمصر 5 قرش - reverse
5 قرش
1992
برنج, 3.2g, ø 21mm
KM# 731
بها: $ 0.39
مصر 5 قرش - obverseمصر 5 قرش - reverse
5 قرش
2004
برنج, 2g, ø 18mm
KM# 941
بها: $ 0.35
مصر 5 قرش - obverseمصر 5 قرش - reverse
5 قرش
2008
استیل با روکش مس, 2.1g, ø 18mm
KM# 941a
بها: $ 0.3

مصر 10 قرش
 - obverseمصر 10 قرش
 - reverse
10 قرش
1972
مس - نیکل, 6g, ø 27mm
KM# 430
بها: $ 0.33
مصر 10 قرش
 - obverseمصر 10 قرش
 - reverse
10 قرش
1984
مس - نیکل, 4.5g, ø 25mm
KM# 556
بها: $ 0.32
مصر 10 قرش
 - obverseمصر 10 قرش
 - reverse
10 قرش
1992
برنج, 4.8g, ø 23mm
KM# 732
بها: $ 0.33

مصر 10 قرش
 - obverseمصر 10 قرش
 - reverse
10 قرش
2008
استیل با روکش نیکل, 3.2g, ø 19mm
KM# 990
بها: $ 0.48
مصر 20 قرش - obverseمصر 20 قرش - reverse
20 قرش
1980
مس - نیکل, 10.05g, ø 30.04mm
KM# 507
بها: $ 1.21
مصر 20 قرش - obverseمصر 20 قرش - reverse
20 قرش
1984
مس - نیکل, 6g, ø 27mm
KM# 557
بها: $ 1

مصر 20 قرش - obverseمصر 20 قرش - reverse
20 قرش
1992
مس - نیکل, 5.2g, ø 25mm
KM# 733
بها: $ 1
مصر 25 قرش - obverseمصر 25 قرش - reverse
25 قرش
1993
مس - نیکل, 4.5g, ø 25mm
KM# 734
بها: $ 0.41
مصر 25 قرش - obverseمصر 25 قرش - reverse
25 قرش
2008 - 2018
استیل با روکش نیکل, 4.5g, ø 21mm
KM# 991
بها: $ 0.27

مصر 50 قرش
 - obverseمصر 50 قرش
 - reverse
50 قرش
2005
برنج, 6.44g, ø 24.8mm
KM# 942.1
بها: $ 1
مصر 50 قرش
 - obverseمصر 50 قرش
 - reverse
50 قرش
2007 - 2012
استیل با روکش برنج, 6.5g, ø 23mm
KM# 942.2
بها: $ 0.24
مصر 1 پوند - obverseمصر 1 پوند - reverse
1 پوند
2005
دو آلیاژی: مرکز برنج، حلقه مس - نیکل, 8.5g, ø 25mm
KM# 940
بها: $ 0.58

مصر 1 پوند - obverseمصر 1 پوند - reverse
1 پوند
2005 - 2019
دو آلیاژی: مرکز استیل با روکش برنج، حلقه استیل با روکش نیکل, 8.5g, ø 25mm
KM# 940a
بها: $ 0.31

مصر>جمهوری عربی متحده|1958 - 1971
 دوره

مصر 1 میلیم - obverseمصر 1 میلیم - reverse
1 میلیم
1960 - 1966
آلومینیوم - برنز, 1.8g, ø 16mm
KM# 393
بها: $ 0.59
مصر 2 میلیم - obverseمصر 2 میلیم - reverse
2 میلیم
1962 - 1966
آلومینیوم - برنز, 2.4g, ø 18mm
KM# 403
بها: $ 0.65
مصر 5 میلیم - obverseمصر 5 میلیم - reverse
5 میلیم
1960 - 1966
آلومینیوم - برنز, 3.7g, ø 21.1mm
KM# 394
بها: $ 0.36

مصر 5 میلیم - obverseمصر 5 میلیم - reverse
5 میلیم
1967
آلومینیوم, 1.48g, ø 21.33mm
KM# 410
بها: $ 0.32
مصر 10 میلیم - obverseمصر 10 میلیم - reverse
10 میلیم
1958 - 1966
آلومینیوم - برنز, 4.75g, ø 23mm
KM# 395
بها: $ 0.48
مصر 10 میلیم - obverseمصر 10 میلیم - reverse
10 میلیم
1958
آلومینیوم - برنز, 4.75g, ø 23mm
KM# 396
بها: $ 0.72

مصر 10 میلیم - obverseمصر 10 میلیم - reverse
10 میلیم
1967
آلومینیوم, 1.5g, ø 23mm
KM# 411
بها: $ 0.28
مصر 5 قرش - obverseمصر 5 قرش - reverse
5 قرش
1960 - 1966
نقره 0.720, 3.5g, ø 22mm
KM# 397
بها: $ 2.26
مصر 5 قرش - obverseمصر 5 قرش - reverse
5 قرش
1967
مس - نیکل, 4.5g, ø 25mm
KM# 412
بها: $ 0.63

مصر 10 قرش
 - obverseمصر 10 قرش
 - reverse
10 قرش
1960 - 1966
نقره 0.720, 7g, ø 26mm
KM# 398
بها: $ 3.96
مصر 10 قرش
 - obverseمصر 10 قرش
 - reverse
10 قرش
1967
مس - نیکل, 5.9g, ø 27mm
KM# 413
بها: $ 0.75
مصر 20 قرش - obverseمصر 20 قرش - reverse
20 قرش
1960 - 1966
نقره 0.720, 14g, ø 33mm
KM# 399
بها: $ 7.59

مصر>جمهوری مصر|1953 - 1958
 دوره

مصر 1 میلیم - obverseمصر 1 میلیم - reverse
1 میلیم
1954 - 1956
آلومینیوم - برنز, 1.8g, ø 16mm
KM# 375
بها: $ 0.33
مصر 1 میلیم - obverseمصر 1 میلیم - reverse
1 میلیم
1954 - 1957
آلومینیوم - برنز, 1.8g, ø 16mm
KM# 376
بها: $ 2.45
مصر 1 میلیم - obverseمصر 1 میلیم - reverse
1 میلیم
1956 - 1958
آلومینیوم - برنز, 1.8g, ø 16mm
KM# 377
بها: $ 0.7

مصر 5 میلیم - obverseمصر 5 میلیم - reverse
5 میلیم
1954 - 1956
آلومینیوم - برنز, 3.4g, ø 21mm
KM# 378
بها: $ 1.04
مصر 5 میلیم - obverseمصر 5 میلیم - reverse
5 میلیم
1957 - 1958
آلومینیوم - برنز, 3.7g, ø 21mm
KM# 379
بها: $ 1.05
مصر 10 میلیم - obverseمصر 10 میلیم - reverse
10 میلیم
1954 - 1955
آلومینیوم - برنز, 4.9g, ø 23.2mm
KM# 380
بها: $ 1.31

مصر 10 میلیم - obverseمصر 10 میلیم - reverse
10 میلیم
1955 - 1958
آلومینیوم - برنز, 4.74g, ø 23mm
KM# 381
بها: $ 0.45
مصر 5 قرش - obverseمصر 5 قرش - reverse
5 قرش
1956 - 1957
نقره 0.720, 3.5g, ø 22mm
KM# 382
بها: $ 7.16
مصر 10 قرش
 - obverseمصر 10 قرش
 - reverse
10 قرش
1955
نقره 0.625, 7g, ø 26mm
KM# 383
بها: $ 8.39

مصر 10 قرش
 - obverseمصر 10 قرش
 - reverse
10 قرش
1956 - 1957
نقره 0.720, 7g, ø 26mm
KM# 383a
بها: $ 8.65
مصر 20 قرش - obverseمصر 20 قرش - reverse
20 قرش
1956
نقره 0.720, 14g, ø 33mm
KM# 384
بها: $ 15.89

مصر>پادشاهی مصر|1922 - 1952
 دوره

مصر ½ میلیم - obverseمصر ½ میلیم - reverse
½ میلیم
1924
برنز, 3.3g, ø 20mm
KM# 330
بها: $ 5.73
مصر ½ میلیم - obverseمصر ½ میلیم - reverse
½ میلیم
1929 - 1932
برنز, 3.3g, ø 20mm
KM# 343
بها: $ 48.35
مصر ½ میلیم - obverseمصر ½ میلیم - reverse
½ میلیم
1938
برنز, 3.3g, ø 20mm
KM# 357
بها: $ 3.62

مصر 1 میلیم - obverseمصر 1 میلیم - reverse
1 میلیم
1924
برنز, 4.3g, ø 23mm
KM# 331
بها: $ 2.62
مصر 1 میلیم - obverseمصر 1 میلیم - reverse
1 میلیم
1929 - 1935
برنز, 4.3g, ø 23mm
KM# 344
بها: $ 1.26
مصر 1 میلیم - obverseمصر 1 میلیم - reverse
1 میلیم
1938
مس - نیکل, 3.96g, ø 18.1mm
KM# 362
بها: $ 3.12

مصر 1 میلیم - obverseمصر 1 میلیم - reverse
1 میلیم
1938 - 1950
برنز, 4.3g, ø 22.8mm
KM# 358
بها: $ 1.55
مصر 2 میلیم - obverseمصر 2 میلیم - reverse
2 میلیم
1924
مس - نیکل, 2.5g, ø 18mm
KM# 332
بها: $ 2.58
مصر 2 میلیم - obverseمصر 2 میلیم - reverse
2 میلیم
1929
مس - نیکل, 2.5g, ø 18mm
KM# 345
بها: $ 2.48

مصر 2 میلیم - obverseمصر 2 میلیم - reverse
2 میلیم
1938
مس - نیکل, 2.51g, ø 18mm
KM# 359
بها: $ 2.77
مصر ½2 میلیم - obverseمصر ½2 میلیم - reverse
½2 میلیم
1933
مس - نیکل, 3g, ø 19mm
KM# 356
بها: $ 4.86
مصر 5 میلیم - obverseمصر 5 میلیم - reverse
5 میلیم
1924
مس - نیکل, 3.9g, ø 21mm
KM# 333
بها: $ 1.44

مصر 5 میلیم - obverseمصر 5 میلیم - reverse
5 میلیم
1929 - 1935
مس - نیکل, 3.8g, ø 21mm
KM# 346
بها: $ 1.23
مصر 5 میلیم - obverseمصر 5 میلیم - reverse
5 میلیم
1938 - 1941
مس - نیکل, 4g, ø 21mm
KM# 363
بها: $ 1.27
مصر 5 میلیم - obverseمصر 5 میلیم - reverse
5 میلیم
1938 - 1943
برنز, 3.9g, ø 21.6mm
KM# 360
بها: $ 0.73

مصر 10 میلیم - obverseمصر 10 میلیم - reverse
10 میلیم
1924
مس - نیکل, 5.19g, ø 23mm
KM# 334
بها: $ 1.58
مصر 10 میلیم - obverseمصر 10 میلیم - reverse
10 میلیم
1929 - 1935
مس - نیکل, 5.22g, ø 23mm
KM# 347
بها: $ 1.77
مصر 10 میلیم - obverseمصر 10 میلیم - reverse
10 میلیم
1938 - 1943
برنز, 5.7g, ø 24.4mm
KM# 361
بها: $ 1.45

مصر 10 میلیم - obverseمصر 10 میلیم - reverse
10 میلیم
1938 - 1941
مس - نیکل, 5.5g, ø 23mm
KM# 364
بها: $ 1.57
مصر 2 قرش - obverseمصر 2 قرش - reverse
2 قرش
1923
نقره 0.835, 2.8g, ø 19.1mm
KM# 335
بها: $ 3.5
مصر 2 قرش - obverseمصر 2 قرش - reverse
2 قرش
1929
نقره 0.835, 2.8g, ø 19.1mm
KM# 348
بها: $ 10.41

مصر 2 قرش - obverseمصر 2 قرش - reverse
2 قرش
1937 - 1942
نقره 0.835, 2.8g, ø 19.1mm
KM# 365
بها: $ 2
مصر 2 قرش - obverseمصر 2 قرش - reverse
2 قرش
1944
نقره 0.500, 2.8g, ø 19mm
KM# 369
بها: $ 5.28
مصر 5 قرش - obverseمصر 5 قرش - reverse
5 قرش
1923
نقره 0.835, 7g, ø 26.1mm
KM# 336
بها: $ 9.25

مصر 5 قرش - obverseمصر 5 قرش - reverse
5 قرش
1929 - 1933
نقره 0.835, 7g, ø 25.9mm
KM# 349
بها: $ 3.78
مصر 5 قرش - obverseمصر 5 قرش - reverse
5 قرش
1937 - 1939
نقره 0.835, 7g, ø 25.9mm
KM# 366
بها: $ 9
مصر 10 قرش
 - obverseمصر 10 قرش
 - reverse
10 قرش
1923
نقره 0.835, 14g, ø 32.5mm
KM# 337
بها: $ 17.9

مصر 10 قرش
 - obverseمصر 10 قرش
 - reverse
10 قرش
1929 - 1933
نقره 0.835, 14g, ø 32mm
KM# 350
بها: $ 7.7
مصر 10 قرش
 - obverseمصر 10 قرش
 - reverse
10 قرش
1937 - 1939
نقره 0.835, 14g, ø 33mm
KM# 367
بها: $ 13.56
مصر 20 قرش - obverseمصر 20 قرش - reverse
20 قرش
1923
Gold
طلا 0.875, 1.7g, ø 15mm
KM# 339
تعداد ضرب

مصر 20 قرش - obverseمصر 20 قرش - reverse
20 قرش
1923 - 1933
نقره 0.835, 28g, ø 40mm
KM# 338
بها: $ 18.49
مصر 20 قرش - obverseمصر 20 قرش - reverse
20 قرش
1929 - 1930
طلا 0.875, 1.7g, ø 15mm
KM# 351
تعداد ضرب
مصر 20 قرش - obverseمصر 20 قرش - reverse
20 قرش
1937 - 1939
نقره 0.835, 28g, ø 40mm
KM# 368
بها: $ 34.72

مصر 20 قرش - obverseمصر 20 قرش - reverse
20 قرش
1938
طلا 0.875, 1.7g, ø 15mm
KM# 370
تعداد ضرب
مصر 50 قرش
 - obverseمصر 50 قرش
 - reverse
50 قرش
1923
طلا 0.875, 4.25g, ø 20mm
KM# 340
تعداد ضرب
مصر 50 قرش
 - obverseمصر 50 قرش
 - reverse
50 قرش
1929 - 1930
طلا 0.875, 4.25g, ø 20mm
KM# 353
تعداد ضرب

مصر 50 قرش
 - obverseمصر 50 قرش
 - reverse
50 قرش
1938
طلا 0.875, 4.25g, ø 20mm
KM# 371
تعداد ضرب
مصر 100 پیاستر - obverseمصر 100 پیاستر - reverse
100 پیاستر
1922
طلا 0.875, 8.3g, ø 23mm
KM# 341
تعداد ضرب
مصر 100 پیاستر - obverseمصر 100 پیاستر - reverse
100 پیاستر
1929 - 1930
طلا 0.875, 8.3g, ø 23mm
KM# 354
تعداد ضرب

مصر 100 پیاستر - obverseمصر 100 پیاستر - reverse
100 پیاستر
1938
طلا 0.875, 8.5g, ø 21.5mm
KM# 372
تعداد ضرب

مصر>سلطنت مصر|1916 - 1921
 دوره

مصر ½ میلیم - obverseمصر ½ میلیم - reverse
½ میلیم
1917
برنز, 3.2g, ø 19mm
KM# 312
بها: $ 9
مصر 1 میلیم - obverseمصر 1 میلیم - reverse
1 میلیم
1917
مس - نیکل, 3g, ø 18mm
KM# 313
بها: $ 2.21
مصر 2 میلیم - obverseمصر 2 میلیم - reverse
2 میلیم
1916 - 1917
مس - نیکل, 3.9g, ø 20mm
KM# 314
بها: $ 2.4

مصر 5 میلیم - obverseمصر 5 میلیم - reverse
5 میلیم
1916 - 1917
مس - نیکل, 4.75g, ø 23.1mm
KM# 315
بها: $ 1.11
مصر 10 میلیم - obverseمصر 10 میلیم - reverse
10 میلیم
1916 - 1917
مس - نیکل, 6g, ø 26mm
KM# 316
بها: $ 1.8
مصر 2 قرش - obverseمصر 2 قرش - reverse
2 قرش
1916 - 1917
نقره 0.835, 2.8g, ø 19mm
KM# 317
بها: $ 5.54

مصر 2 قرش - obverseمصر 2 قرش - reverse
2 قرش
1920
نقره 0.835, 2.8g, ø 19mm
KM# 325
تعداد ضرب
مصر 5 قرش - obverseمصر 5 قرش - reverse
5 قرش
1916 - 1917
نقره 0.835, 7g, ø 26mm
KM# 318
بها: $ 9.07
مصر 5 قرش - obverseمصر 5 قرش - reverse
5 قرش
1920
نقره 0.835, 7g, ø 25.9mm
KM# 326
تعداد ضرب

مصر 10 قرش
 - obverseمصر 10 قرش
 - reverse
10 قرش
1916 - 1917
نقره 0.835, 14g, ø 32mm
KM# 319
بها: $ 15.82
مصر 10 قرش
 - obverseمصر 10 قرش
 - reverse
10 قرش
1917
Mintmark "H" - Birmingham
نقره 0.835, 14g, ø 32mm
KM# 320
بها: $ 17.08
مصر 10 قرش
 - obverseمصر 10 قرش
 - reverse
10 قرش
1920
نقره 0.835, 14g, ø 32.7mm
KM# 327
بها: $ 64.15

مصر 20 قرش - obverseمصر 20 قرش - reverse
20 قرش
1916 - 1917
نقره 0.835, 28g, ø 40mm
KM# 321
بها: $ 32.46
مصر 20 قرش - obverseمصر 20 قرش - reverse
20 قرش
1917
Mintmark "H" - Birmingham
نقره 0.835, 28g, ø 40mm
KM# 322
بها: $ 27.71
مصر 100 پیاستر - obverseمصر 100 پیاستر - reverse
100 پیاستر
1916
طلا 0.875, 8.5g
KM# 324
تعداد ضرب

مصر>سلطان محممد پنجم|1909 - 1914
 دوره

مصر 1/40 قرش - obverseمصر 1/40 قرش - reverse
1/40 قرش
1909
برنز, 2g, ø 17.5mm
KM# 300
بها: $ 5.96
مصر 1/20 قرش - obverseمصر 1/20 قرش - reverse
1/20 قرش
1909
برنز, 3.24g, ø 20mm
KM# 301
بها: $ 7.05
مصر 1/10 قرش - obverseمصر 1/10 قرش - reverse
1/10 قرش
1909
مس - نیکل, 1.72g, ø 14.7mm
KM# 302
بها: $ 2.24

مصر 2/10 قرش - obverseمصر 2/10 قرش - reverse
2/10 قرش
1909
مس - نیکل, 2.42g, ø 18.5mm
KM# 303
بها: $ 3.43
مصر 5/10 قرش - obverseمصر 5/10 قرش - reverse
5/10 قرش
1909
مس - نیکل, 4g, ø 21mm
KM# 304
بها: $ 2.94
مصر 1 قرش - obverseمصر 1 قرش - reverse
1 قرش
1909
نقره 0.835, 1.4g, ø 16mm
KM# 305
بها: $ 6.5

مصر 1 قرش - obverseمصر 1 قرش - reverse
1 قرش
1909
مس - نیکل, 5.3g, ø 23mm
KM# 306
بها: $ 4
مصر 2 قرش - obverseمصر 2 قرش - reverse
2 قرش
1909
نقره 0.835, 2.8g, ø 19mm
KM# 307
بها: $ 12.64
مصر 5 قرش - obverseمصر 5 قرش - reverse
5 قرش
1909
نقره 0.835, 7g, ø 26mm
KM# 308
بها: $ 11.67

مصر 10 قرش - obverseمصر 10 قرش - reverse
10 قرش
1909
نقره 0.835, 14g, ø 33mm
KM# 309
بها: $ 21.56
مصر 20 قرش - obverseمصر 20 قرش - reverse
20 قرش
1909
نقره 0.835, 28g, ø 40mm
KM# 310
بها: $ 59.51

مصر>سلطان عبدالحمید دوم|1876 - 1909
 دوره

مصر 1/40 قرش - obverseمصر 1/40 قرش - reverse
1/40 قرش
1876
برنز, 2g, ø 17.6mm
KM# 287
بها: $ 4.72
مصر 1/20 قرش - obverseمصر 1/20 قرش - reverse
1/20 قرش
1876
برنز, 3.12g, ø 20.1mm
KM# 288
بها: $ 4.96
مصر 1/10 قرش - obverseمصر 1/10 قرش - reverse
1/10 قرش
1876
مس - نیکل, 1.75g, ø 14.7mm
KM# 289
بها: $ 3.35

مصر 2/10 قرش - obverseمصر 2/10 قرش - reverse
2/10 قرش
1876
مس - نیکل, 2.39g, ø 18.5mm
KM# 290
بها: $ 2.77
مصر 10 پارا - obverseمصر 10 پارا - reverse
10 پارا
1876
نقره 0.835, 0.32g, ø 14mm
KM# 275
تعداد ضرب
مصر 20 پارا - obverseمصر 20 پارا - reverse
20 پارا
1876
نقره 0.835, 0.55g, ø 15.5mm
KM# 276
بها: $ 2.22

مصر 5/10 قرش - obverseمصر 5/10 قرش - reverse
5/10 قرش
1876
مس - نیکل, 3.71g, ø 21mm
KM# 291
بها: $ 2.22
مصر 1 قرش - obverseمصر 1 قرش - reverse
1 قرش
1876
نقره 0.835, 1.4g, ø 16mm
KM# 292
بها: $ 6.71
مصر 1 قرش - obverseمصر 1 قرش - reverse
1 قرش
1876
نقره 0.835, 1.2g, ø 18mm
KM# 277
بها: $ 3.33

مصر 1 قرش - obverseمصر 1 قرش - reverse
1 قرش
1876
مس - نیکل, 5.3g, ø 23mm
KM# 299
بها: $ 7.1
مصر 2 قرش - obverseمصر 2 قرش - reverse
2 قرش
1876
نقره 0.833, 2.75g, ø 19mm
KM# 293
بها: $ 11.89
مصر 5 قرش - obverseمصر 5 قرش - reverse
5 قرش
1876
طلا 0.875, 0.42g, ø 12mm
KM# A299
تعداد ضرب

مصر 5 قرش - obverseمصر 5 قرش - reverse
5 قرش
1876
نقره 0.835, 7g, ø 26mm
KM# 294
بها: $ 8.55
مصر 5 قرش - obverseمصر 5 قرش - reverse
5 قرش
1876
طلا 0.875, 0.42g, ø 12mm
KM# 298
تعداد ضرب
مصر 5 قرش - obverseمصر 5 قرش - reverse
5 قرش
1876
طلا 0.875, 0.42g, ø 12mm
KM# 280
تعداد ضرب

مصر 10 قرش - obverseمصر 10 قرش - reverse
10 قرش
1876
نقره 0.835, 14g, ø 33mm
KM# 295
بها: $ 23.98
مصر 10 قرش - obverseمصر 10 قرش - reverse
10 قرش
1876
طلا 0.875, 0.85g
KM# 282
تعداد ضرب
مصر 20 قرش - obverseمصر 20 قرش - reverse
20 قرش
1876
نقره 0.835, 28g, ø 40mm
KM# 296
بها: $ 43.88

مصر 20 قرش - obverseمصر 20 قرش - reverse
20 قرش
1876
نقره 0.835, 27.57g
KM# 283
تعداد ضرب

مصر>سلطان عبدالعزیز|1861 - 1875
 دوره

مصر 4 پاره - obverseمصر 4 پاره - reverse
4 پاره
1861
برنز, 2.26g, ø 22mm
KM# 240
بها: $ 7.38
مصر 10 پارا - obverseمصر 10 پارا - reverse
10 پارا
1861
نقره 0.900, 0.3g, ø 13.5mm
KM# 243a
بها: $ 14.59
مصر 10 پارا - obverseمصر 10 پارا - reverse
10 پارا
1861
برنز, 6.07g, ø 30mm
KM# 241
بها: $ 4.82

مصر 10 پارا - obverseمصر 10 پارا - reverse
10 پارا
1861
نقره 0.835, 0.3g, ø 16mm
KM# 243
بها: $ 4.66
مصر 20 پارا - obverseمصر 20 پارا - reverse
20 پارا
1861
مس, 12.5g, ø 31.5mm
KM# 246
بها: $ 1.11
مصر 20 پارا - obverseمصر 20 پارا - reverse
20 پارا
1861
برنز, 11.76g, ø 31.5mm
KM# 244
بها: $ 6.14

مصر 20 پارا - obverseمصر 20 پارا - reverse
20 پارا
1861
نقره 0.835, 0.7g, ø 16mm
KM# 247
تعداد ضرب
مصر 20 پارا - obverseمصر 20 پارا - reverse
20 پارا
1861
نقره 0.900, 0.7g, ø 15.5mm
KM# 247a
تعداد ضرب
مصر 40 پارا - obverseمصر 40 پارا - reverse
40 پارا
1861
برنز, 25.63g, ø 37.06mm
KM# 248
بها: $ 8.94

مصر 40 پارا - obverseمصر 40 پارا - reverse
40 پارا
1861
برنز, 25.63g, ø 37.06mm
KM# 249
بها: $ 10.87
مصر 1 قرش - obverseمصر 1 قرش - reverse
1 قرش
1861
نقره 0.835, 1.2g, ø 18mm
KM# 250
بها: $ 6.03
مصر 1 قرش - obverseمصر 1 قرش - reverse
1 قرش
1861
نقره 0.900, 1.23g
KM# 250a
بها: $ 5.24

مصر 2½ قرش - obverseمصر 2½ قرش - reverse
2½ قرش
1861
نقره 0.835, 3.5g
KM# 252
تعداد ضرب
مصر 2½ قرش - obverseمصر 2½ قرش - reverse
2½ قرش
1861
نقره 0.835, 3.6g
KM# 252a
تعداد ضرب
مصر 2½ قرش - obverseمصر 2½ قرش - reverse
2½ قرش
1861
نقره 0.835, 3.15g, ø 20mm
KM# 251
تعداد ضرب

مصر 5 قرش - obverseمصر 5 قرش - reverse
5 قرش
1861
نقره 0.835, 6.2g
KM# 254
تعداد ضرب
مصر 5 قرش - obverseمصر 5 قرش - reverse
5 قرش
1861
نقره 0.835, 6.2g
KM# 254a
تعداد ضرب
مصر 5 قرش - obverseمصر 5 قرش - reverse
5 قرش
1861
طلا 0.875, 0.4272g
KM# 255
تعداد ضرب

مصر 5 قرش - obverseمصر 5 قرش - reverse
5 قرش
1861
نقره 0.835, 6.2g
KM# 253
تعداد ضرب
مصر 10 قرش - obverseمصر 10 قرش - reverse
10 قرش
1861
نقره 0.900, 12.5g
KM# 257
تعداد ضرب
مصر 10 قرش - obverseمصر 10 قرش - reverse
10 قرش
1861
طلا 0.875, 0.8554g
KM# 259
تعداد ضرب

مصر 10 قرش - obverseمصر 10 قرش - reverse
10 قرش
1861
نقره 0.900, 14g
KM# 256
بها: $ 11.82
مصر 10 قرش - obverseمصر 10 قرش - reverse
10 قرش
1861
نقره 0.900, 14g
KM# 258
تعداد ضرب
مصر 20 قرش - obverseمصر 20 قرش - reverse
20 قرش
1861
نقره 0.835, 28g, ø 37mm
KM# 260
تعداد ضرب

No ImageNo Image
20 قرش
1861
نقره 0.835, 28g, ø 37mm
KM# 260a
تعداد ضرب
مصر 25 قرش - obverseمصر 25 قرش - reverse
25 قرش
1861
طلا 0.875, 2.136g
KM# 261
تعداد ضرب
مصر 50 قرش - obverseمصر 50 قرش - reverse
50 قرش
1861
طلا 0.875, 4.274g, ø 18mm
KM# 262
تعداد ضرب

مصر 100 قرش - obverseمصر 100 قرش - reverse
100 قرش
1861
طلا 0.875, 8.544g, ø 21mm
KM# 263
تعداد ضرب

uCoin