فرانسه
×
کشور
جمهوری پنجم
1959 - 2002
×
دوره
×
سری ها
×
ارزش
×
سال
سکه های یادبود
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کاتالوگ سکه > کشور: فرانسه > جمهوری پنجم (1959-2002) > سکه های یادبود  | جستجو 

فرانسه>1959 - 2002|جمهوری پنجم

 دوره
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1988
Charles de Gaulle
نیکل, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.78
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1989
Estates General
نیکل, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.76
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1992
200th Anniversary of French Republic
نیکل, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.42
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1995
Institute of France
نیکل, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.03
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1996
Jacques Rueff
نیکل, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.23
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse2 فرانک 1993
Jean Moulin
نیکل, 7.5g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.13
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse2 فرانک 1995
Louis Pasteur
نیکل, 7.5g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.43
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse2 فرانک 1997
Georges Guynemer
نیکل, 7.5g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.55
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse2 فرانک 1998
Human Rights
نیکل, 7.5g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.15
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse5 فرانک 1989
Eiffel Tower
نیکل, 10g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.23
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse5 فرانک 1992
Pierre Mendes France
نیکل, 10g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.16
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse5 فرانک 1994
Voltaire
نیکل, 10g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.72
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse5 فرانک 1996
Decimal Franc
نیکل, 10g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.16
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1982
Leon Gambetta
نیکل - برنج, 10g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.67
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1983
Montgolfier Balloon
نیکل - برنج, 10g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.31
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1983
Stendhal
نیکل - برنج, 10g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.42
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1984
Francois Rude
نیکل - برنج, 10g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.15
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1985
Victor Hugo
نیکل - برنج, 10g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.02
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1986
Robert Schuman
نیکل, 6.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.54
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1987
Capetian dynasty
نیکل - برنج, 10g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.49
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1988
Roland Garros
نیکل - برنج, 10g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.23
فرانسه 20 فرانک - obverseفرانسه 20 فرانک - reverse20 فرانک 1993
Mediterranean Games
سه آلیاژی: مرکز و حلقه خارجی آلومینیوم - برنز ، حلقه داخلی نیکل, 9g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.86
فرانسه 20 فرانک - obverseفرانسه 20 فرانک - reverse20 فرانک 1994
International Olympic Committee
سه آلیاژی: مرکز و حلقه خارجی آلومینیوم - برنز ، حلقه داخلی نیکل, 9g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.34

uCoin