+

هندوراس > کاتالوگ سکه

هندوراس 1 سنتاوو - obverseهندوراس 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو 1988
استیل با روکش مس
, 1.35g, ø 16mm
هندوراس - KM# 77b
جمهوری هندوراس
بها: $ 0.46
هندوراس 1 سنتاوو - obverseهندوراس 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو 1974 - 1998
استیل با روکش مس
, 1.35g, ø 16mm
هندوراس - KM# 77a
جمهوری هندوراس
هندوراس 1 سنتاوو - obverseهندوراس 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو 1954 - 1957
برنز
, 1.5g, ø 15mm
هندوراس - KM# 77.2
جمهوری هندوراس
بها: $ 0.78 - 1.5
هندوراس 1 سنتاوو - obverseهندوراس 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو 1935 - 1949
برنز
, 1.5g, ø 15mm
هندوراس - KM# 77.1
جمهوری هندوراس
هندوراس 2 سنتاوو - obverseهندوراس 2 سنتاوو - reverse
2 سنتاوو 1974
استیل با روکش مس
, 2.7g, ø 21mm
هندوراس - KM# 78a
جمهوری هندوراس
بها: $ 0.84
هندوراس 2 سنتاوو - obverseهندوراس 2 سنتاوو - reverse
2 سنتاوو 1939 - 1956
برنز
, 3g, ø 21mm
هندوراس - KM# 78
جمهوری هندوراس
هندوراس 5 سنتاوو - obverseهندوراس 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو 2010 - 2014
استیل با روکش برنج
, 3.2g, ø 21mm
هندوراس - UC# 1
جمهوری هندوراس
هندوراس 5 سنتاوو - obverseهندوراس 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو 1995 - 2007
برنج
, 3.2g, ø 21mm
هندوراس - KM# 72.4
جمهوری هندوراس
هندوراس 5 سنتاوو - obverseهندوراس 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو 1993 - 1994
برنج
, 3.2g, ø 21mm
هندوراس - KM# 72.3
جمهوری هندوراس
هندوراس 5 سنتاوو - obverseهندوراس 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو 1975 - 1989
برنج
, 3.2g, ø 21mm
هندوراس - KM# 72.2a
جمهوری هندوراس
بها: $ 0.8 - 1.71
هندوراس 5 سنتاوو - obverseهندوراس 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو 1931 - 1980
مس - نیکل
, 5g, ø 21mm
هندوراس - KM# 72
جمهوری هندوراس
هندوراس 10 سنتاوو - obverseهندوراس 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو 2010 - 2014
استیل با روکش برنج
, ø 26mm
هندوراس - KM# 76.4
جمهوری هندوراس
بها: $ 0.59 - 1.0
uCoin