هندوراس
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

هندوراس - کاتالوگ سکه

هندوراس>جمهوری هندوراس|1931 - 2015
 دوره

هندوراس 1 سنتاوو - obverseهندوراس 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1935 - 1949
برنز, 1.5g, ø 15mm
KM# 77.1
بها: $ 0.87
هندوراس 1 سنتاوو - obverseهندوراس 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1954 - 1957
برنز, 1.5g, ø 15mm
KM# 77.2
بها: $ 0.72
هندوراس 1 سنتاوو - obverseهندوراس 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1974 - 1992
استیل با روکش مس, 1.35g, ø 16mm
KM# 77a
بها: $ 0.5

هندوراس 1 سنتاوو - obverseهندوراس 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1988
استیل با روکش مس, 1.35g, ø 16mm
KM# 77b
بها: $ 0.43
هندوراس 2 سنتاوو - obverseهندوراس 2 سنتاوو - reverse
2 سنتاوو
1939 - 1956
برنز, 3g, ø 21mm
KM# 78
بها: $ 0.5
هندوراس 2 سنتاوو - obverseهندوراس 2 سنتاوو - reverse
2 سنتاوو
1974
استیل با روکش مس, 2.7g, ø 21mm
KM# 78a
بها: $ 0.78

هندوراس 5 سنتاوو - obverseهندوراس 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1931 - 1980
مس - نیکل, 5g, ø 21mm
KM# 72
بها: $ 0.62
هندوراس 5 سنتاوو - obverseهندوراس 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1975 - 1989
برنج, 3.2g, ø 21mm
KM# 72.2a
بها: $ 0.81
هندوراس 5 سنتاوو - obverseهندوراس 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1993 - 1994
برنج, 3.2g, ø 21mm
KM# 72.3
بها: $ 0.22

هندوراس 5 سنتاوو - obverseهندوراس 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1995 - 2007
برنج, 3.2g, ø 21mm
KM# 72.4
بها: $ 0.38
هندوراس 5 سنتاوو - obverseهندوراس 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
2010 - 2014
استیل با روکش برنج, 3.2g, ø 21mm
UC# 1
بها: $ 0.58
هندوراس 10 سنتاوو - obverseهندوراس 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1932 - 1956
مس - نیکل, 7g, ø 26mm
KM# 76.1
بها: $ 0.73

هندوراس 10 سنتاوو - obverseهندوراس 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1954 - 1993
مس - نیکل, 7g, ø 26mm
KM# 76.2
بها: $ 0.63
هندوراس 10 سنتاوو - obverseهندوراس 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1976 - 1989
برنج, 6g, ø 26mm
KM# 76.1a
بها: $ 0.64
هندوراس 10 سنتاوو - obverseهندوراس 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1993 - 1994
برنج, 6g, ø 26mm
KM# 76.2a
بها: $ 0.12

هندوراس 10 سنتاوو - obverseهندوراس 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1995 - 2007
برنج, 6g, ø 26mm
KM# 76.3
بها: $ 0.49
هندوراس 10 سنتاوو - obverseهندوراس 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
2010 - 2014
استیل با روکش برنج, 6g, ø 26mm
KM# 76.4
بها: $ 0.46
هندوراس 20 سنتاوو - obverseهندوراس 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1931 - 1958
نقره 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 73
بها: $ 2.21

هندوراس 20 سنتاوو - obverseهندوراس 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1967
مس - نیکل, 2.27g, ø 18mm
KM# 79
بها: $ 1.09
هندوراس 20 سنتاوو - obverseهندوراس 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1973
مس - نیکل, 2.27g, ø 18mm
KM# 81
بها: $ 0.69
هندوراس 20 سنتاوو - obverseهندوراس 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1978 - 1990
مس - نیکل, 2.27g, ø 18mm
KM# 83
بها: $ 0.51

هندوراس 20 سنتاوو - obverseهندوراس 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1991 - 1994
استیل با روکش نیکل, 2g, ø 18mm
KM# 83a.1
بها: $ 0.41
هندوراس 20 سنتاوو - obverseهندوراس 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1995 - 2014
استیل با روکش نیکل, 2g, ø 18mm
KM# 83a.2
بها: $ 0.42
هندوراس 50 سنتاوو - obverseهندوراس 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1931 - 1951
نقره 0.900, 6.25g, ø 24mm
KM# 74
بها: $ 2.88

هندوراس 50 سنتاوو - obverseهندوراس 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1967
مس - نیکل, 5.67g, ø 24mm
KM# 80
بها: $ 1.5
هندوراس 50 سنتاوو - obverseهندوراس 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1973
مس - نیکل, 5.67g, ø 24mm
KM# 82
بها: $ 3.1
هندوراس 50 سنتاوو - obverseهندوراس 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1978 - 1990
مس - نیکل, 5.67g, ø 24mm
KM# 84
بها: $ 0.63

هندوراس 50 سنتاوو - obverseهندوراس 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1991 - 1994
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 24mm
KM# 84a.1
بها: $ 0.5
هندوراس 50 سنتاوو - obverseهندوراس 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1995 - 2014
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 24mm
KM# 84a.2
بها: $ 0.56
هندوراس 1 لمپیرا - obverseهندوراس 1 لمپیرا - reverse
1 لمپیرا
1931 - 1937
نقره 0.900, 12.5g, ø 31mm
KM# 75
بها: $ 5.81

uCoin