مجارستان
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

مجارستان - کاتالوگ سکه

مجارستان>جمهوری دوم|1990 - 2019
 دوره

مجارستان 2 فیلر - obverseمجارستان 2 فیلر - reverse
2 فیلر
1990 - 1992
آلومینیوم, 0.65g, ø 18mm
KM# 673
بها: $ 1.12
مجارستان 5 فیلر - obverseمجارستان 5 فیلر - reverse
5 فیلر
1990 - 1992
آلومینیوم, 0.6g, ø 17mm
KM# 674
بها: $ 0.74
مجارستان 10 فیلر - obverseمجارستان 10 فیلر - reverse
10 فیلر
1990 - 1996
آلومینیوم, 0.6g, ø 18.5mm
KM# 675
بها: $ 0.09

مجارستان 20 فیلر - obverseمجارستان 20 فیلر - reverse
20 فیلر
1990 - 1996
آلومینیوم, 0.9g, ø 20.4mm
KM# 676
بها: $ 0.15
مجارستان 50 فیلر - obverseمجارستان 50 فیلر - reverse
50 فیلر
1990 - 1999
آلومینیوم, 1.2g, ø 21.5mm
KM# 677
بها: $ 0.22
مجارستان 1 فورینت - obverseمجارستان 1 فورینت - reverse
1 فورینت
1990
آلومینیوم, 1.4g, ø 22.8mm
KM# 736
بها: $ 4.57

مجارستان 1 فورینت - obverseمجارستان 1 فورینت - reverse
1 فورینت
1992 - 2008
برنج, 2.05g, ø 16.3mm
KM# 692
بها: $ 0.11
مجارستان 2 فورینت - obverseمجارستان 2 فورینت - reverse
2 فورینت
1990
برنج, 4.44g, ø 22.4mm
KM# 737
بها: $ 6.23
مجارستان 2 فورینت - obverseمجارستان 2 فورینت - reverse
2 فورینت
1992 - 2008
مس - نیکل, 3.1g, ø 19.2mm
KM# 693
بها: $ 0.1

مجارستان 5 فورینت - obverseمجارستان 5 فورینت - reverse
5 فورینت
1990
مس - نیکل, 5g, ø 23.4mm
KM# 738
بها: $ 7.1
مجارستان 5 فورینت - obverseمجارستان 5 فورینت - reverse
5 فورینت
1992 - 2011
برنج, 4.2g, ø 21.2mm
KM# 694
بها: $ 0.13
مجارستان 5 فورینت - obverseمجارستان 5 فورینت - reverse
5 فورینت
2012 - 2019
برنج, 4.2g, ø 21.2mm
KM# 847
بها: $ 0.1

مجارستان 10 فورینت - obverseمجارستان 10 فورینت - reverse
10 فورینت
1990
آلومینیوم - برنز, 6.1g, ø 25.4mm
KM# 739
بها: $ 6.39
مجارستان 10 فورینت - obverseمجارستان 10 فورینت - reverse
10 فورینت
1992 - 2011
برنج با روکش مس - نیکل, 6.1g, ø 24.8mm
KM# 695
بها: $ 0.11
مجارستان 10 فورینت - obverseمجارستان 10 فورینت - reverse
10 فورینت
2012 - 2019
برنج با روکش مس - نیکل, 6.1g, ø 24.8mm
KM# 848
بها: $ 0.03

مجارستان 20 فورینت - obverseمجارستان 20 فورینت - reverse
20 فورینت
1990
مس - نیکل, 7.06g, ø 26.8mm
KM# 740
بها: $ 10.98
مجارستان 20 فورینت - obverseمجارستان 20 فورینت - reverse
20 فورینت
1992 - 2011
نیکل - برنج, 6.9g, ø 26.3mm
KM# 696
بها: $ 0.18
مجارستان 20 فورینت - obverseمجارستان 20 فورینت - reverse
20 فورینت
2012 - 2019
نیکل - برنج, 6.9g, ø 26.3mm
KM# 849
بها: $ 0.08

مجارستان 50 فورینت - obverseمجارستان 50 فورینت - reverse
50 فورینت
1992 - 2011
برنج با روکش مس - نیکل, 7.7g, ø 27.4mm
KM# 697
بها: $ 0.2
مجارستان 50 فورینت - obverseمجارستان 50 فورینت - reverse
50 فورینت
2012 - 2019
مس - نیکل, 7.7g, ø 27.4mm
KM# 850
بها: $ 0.28
مجارستان 100 فورینت - obverseمجارستان 100 فورینت - reverse
100 فورینت
1992 - 1997
برنج, 9.4g, ø 29.2mm
KM# 698
بها: $ 0.39

مجارستان 100 فورینت - obverseمجارستان 100 فورینت - reverse
100 فورینت
1996 - 2011
دو آلیاژی: مرکز برنج روی اندود، حلقه استیل , 8g, ø 23.8mm
KM# 721
بها: $ 0.41
مجارستان 100 فورینت - obverseمجارستان 100 فورینت - reverse
100 فورینت
2012 - 2018
دو آلیاژی: مرکز برنج روی اندود، حلقه استیل , 8g, ø 23.8mm
KM# 851
بها: $ 0.37
مجارستان 200 فورینت - obverseمجارستان 200 فورینت - reverse
200 فورینت
1992 - 1993
نقره 0.500, 12g, ø 32mm
KM# 689
بها: $ 6.47

مجارستان 200 فورینت - obverseمجارستان 200 فورینت - reverse
200 فورینت
1994 - 1998
نقره 0.500, 12g, ø 32mm
KM# 707
بها: $ 5.56
مجارستان 200 فورینت - obverseمجارستان 200 فورینت - reverse
200 فورینت
2009 - 2011
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج, 9g, ø 28.3mm
KM# 826
بها: $ 0.79
مجارستان 200 فورینت - obverseمجارستان 200 فورینت - reverse
200 فورینت
2012 - 2018
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج, 9g, ø 28.3mm
KM# 852
بها: $ 0.79

مجارستان>جمهوری خلق|1949 - 1989
 دوره

مجارستان 2 فیلر - obverseمجارستان 2 فیلر - reverse
2 فیلر
1950 - 1989
آلومینیوم, 0.65g, ø 18mm
KM# 546
بها: $ 0.31
مجارستان 5 فیلر - obverseمجارستان 5 فیلر - reverse
5 فیلر
1953 - 1989
آلومینیوم, 0.6g, ø 17mm
KM# 549
بها: $ 0.32
مجارستان 10 فیلر - obverseمجارستان 10 فیلر - reverse
10 فیلر
1950 - 1966
آلومینیوم, 0.85g, ø 19.1mm
KM# 547
بها: $ 0.1

مجارستان 10 فیلر - obverseمجارستان 10 فیلر - reverse
10 فیلر
1967 - 1989
آلومینیوم, 0.6g, ø 18.5mm
KM# 572
بها: $ 0.08
مجارستان 20 فیلر - obverseمجارستان 20 فیلر - reverse
20 فیلر
1953 - 1966
آلومینیوم, 1.25g, ø 21mm
KM# 550
بها: $ 0.2
مجارستان 20 فیلر - obverseمجارستان 20 فیلر - reverse
20 فیلر
1967 - 1989
آلومینیوم, 0.9g, ø 20.4mm
KM# 573
بها: $ 0.09

مجارستان 50 فیلر - obverseمجارستان 50 فیلر - reverse
50 فیلر
1953 - 1966
آلومینیوم, 1.4g, ø 22mm
KM# 551
بها: $ 0.51
مجارستان 50 فیلر - obverseمجارستان 50 فیلر - reverse
50 فیلر
1967 - 1989
آلومینیوم, 1.2g, ø 21.5mm
KM# 574
بها: $ 0.11
مجارستان 1 فورینت - obverseمجارستان 1 فورینت - reverse
1 فورینت
1949 - 1952
آلومینیوم, 1.5g, ø 23.7mm
KM# 545
بها: $ 0.29

مجارستان 1 فورینت - obverseمجارستان 1 فورینت - reverse
1 فورینت
1957 - 1966
آلومینیوم, 1.5g, ø 23.7mm
KM# 555
بها: $ 0.29
مجارستان 1 فورینت - obverseمجارستان 1 فورینت - reverse
1 فورینت
1967 - 1989
آلومینیوم, 1.4g, ø 22.8mm
KM# 575
بها: $ 0.11
مجارستان 2 فورینت - obverseمجارستان 2 فورینت - reverse
2 فورینت
1950 - 1952
مس - نیکل, 5g, ø 25mm
KM# 548
بها: $ 0.47

مجارستان 2 فورینت - obverseمجارستان 2 فورینت - reverse
2 فورینت
1957 - 1962
مس - نیکل, 5g, ø 25mm
KM# 556
بها: $ 0.49
مجارستان 2 فورینت - obverseمجارستان 2 فورینت - reverse
2 فورینت
1963 - 1966
مس - روی - نیکل, 5g, ø 25mm
KM# 556a
بها: $ 0.56
مجارستان 2 فورینت - obverseمجارستان 2 فورینت - reverse
2 فورینت
1970 - 1989
برنج, 4.44g, ø 22.4mm
KM# 591
بها: $ 0.09

مجارستان 5 فورینت - obverseمجارستان 5 فورینت - reverse
5 فورینت
1967 - 1968
مس - روی - نیکل, 7.4g, ø 27.5mm
KM# 576
بها: $ 2.1
مجارستان 5 فورینت - obverseمجارستان 5 فورینت - reverse
5 فورینت
1971 - 1982
نیکل, 5.73g, ø 24.3mm
KM# 594
بها: $ 0.18
مجارستان 5 فورینت - obverseمجارستان 5 فورینت - reverse
5 فورینت
1983 - 1989
مس - نیکل, 5g, ø 23.4mm
KM# 635
بها: $ 0.15

مجارستان 10 فورینت - obverseمجارستان 10 فورینت - reverse
10 فورینت
1971 - 1982
نیکل, 8.83g, ø 28mm
KM# 595
بها: $ 0.33
مجارستان 10 فورینت - obverseمجارستان 10 فورینت - reverse
10 فورینت
1983 - 1989
آلومینیوم - برنز, 6.1g, ø 25.4mm
KM# 636
بها: $ 0.16
مجارستان 20 فورینت - obverseمجارستان 20 فورینت - reverse
20 فورینت
1982 - 1989
مس - نیکل, 7.05g, ø 26.8mm
KM# 630
بها: $ 0.18

مجارستان>جمهوری اول|1946 - 1948
 دوره

مجارستان 2 فیلر - obverseمجارستان 2 فیلر - reverse
2 فیلر
1946 - 1947
برنج, 3g, ø 17mm
KM# 529
بها: $ 1.13
مجارستان 5 فیلر - obverseمجارستان 5 فیلر - reverse
5 فیلر
1948 - 1951
آلومینیوم, 0.6g, ø 17mm
KM# 535
بها: $ 0.51
مجارستان 10 فیلر - obverseمجارستان 10 فیلر - reverse
10 فیلر
1946 - 1950
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 19.1mm
KM# 530
بها: $ 1.03

No ImageNo Image
10 فیلر
1950
آلومینیوم, 0.85g, ø 19.2mm
KM# 530a
تعداد ضرب
مجارستان 20 فیلر - obverseمجارستان 20 فیلر - reverse
20 فیلر
1946 - 1950
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 21mm
KM# 531
بها: $ 0.79
مجارستان 50 فیلر - obverseمجارستان 50 فیلر - reverse
50 فیلر
1948
آلومینیوم, 1.4g, ø 22mm
KM# 536
بها: $ 1.43

مجارستان 1 فورینت - obverseمجارستان 1 فورینت - reverse
1 فورینت
1946 - 1949
آلومینیوم, 1.5g, ø 23.7mm
KM# 532
بها: $ 0.59
مجارستان 2 فورینت - obverseمجارستان 2 فورینت - reverse
2 فورینت
1946 - 1947
آلومینیوم, 2.8g, ø 28mm
KM# 533
بها: $ 4.72
مجارستان 5 فورینت - obverseمجارستان 5 فورینت - reverse
5 فورینت
1946
نقره 0.835, 20g, ø 32mm
KM# 534
بها: $ 9.56

مجارستان 5 فورینت - obverseمجارستان 5 فورینت - reverse
5 فورینت
1947
نقره 0.500, 12g, ø 32mm
KM# 534a
بها: $ 6.13

مجارستان>نایب السلطنه (پنگو)|1926 - 1945
 دوره

مجارستان 1 فیلر - obverseمجارستان 1 فیلر - reverse
1 فیلر
1926 - 1939
برنز, 1.68g, ø 16.5mm
KM# 505
بها: $ 0.57
مجارستان 2 فیلر - obverseمجارستان 2 فیلر - reverse
2 فیلر
1926 - 1940
برنز, 3.23g, ø 19mm
KM# 506
بها: $ 0.35
مجارستان 2 فیلر - obverseمجارستان 2 فیلر - reverse
2 فیلر
1940 - 1942
استیل, 3.3g, ø 19mm
KM# 518
بها: $ 0.74

مجارستان 2 فیلر - obverseمجارستان 2 فیلر - reverse
2 فیلر
1943 - 1944
روی, 2.03g, ø 17mm
KM# 519
بها: $ 0.46
مجارستان 10 فیلر - obverseمجارستان 10 فیلر - reverse
10 فیلر
1926 - 1940
مس - نیکل, 3.01g, ø 19mm
KM# 507
بها: $ 0.66
مجارستان 10 فیلر - obverseمجارستان 10 فیلر - reverse
10 فیلر
1940 - 1942
استیل, 3.08g, ø 20mm
KM# 507a
بها: $ 0.51

مجارستان 20 فیلر - obverseمجارستان 20 فیلر - reverse
20 فیلر
1926 - 1940
مس - نیکل, 4.1g, ø 22mm
KM# 508
بها: $ 0.66
مجارستان 20 فیلر - obverseمجارستان 20 فیلر - reverse
20 فیلر
1941 - 1944
استیل, 3.56g, ø 21mm
KM# 520
بها: $ 0.78
مجارستان 50 فیلر - obverseمجارستان 50 فیلر - reverse
50 فیلر
1926 - 1940
مس - نیکل, 5g, ø 22mm
KM# 509
بها: $ 1.67

مجارستان 1 پنگو - obverseمجارستان 1 پنگو - reverse
1 پنگو
1926 - 1939
نقره 0.640, 5g, ø 23mm
KM# 510
بها: $ 3.42
مجارستان 1 پنگو - obverseمجارستان 1 پنگو - reverse
1 پنگو
1941 - 1944
آلومینیوم, 1.5g, ø 23.7mm
KM# 521
بها: $ 0.28
مجارستان 2 پنگو - obverseمجارستان 2 پنگو - reverse
2 پنگو
1929 - 1939
نقره 0.640, 10g, ø 27mm
KM# 511
بها: $ 7.77

مجارستان 2 پنگو - obverseمجارستان 2 پنگو - reverse
2 پنگو
1941 - 1943
آلومینیوم, 2.8g, ø 27mm
KM# 522.1
بها: $ 0.55
مجارستان 5 پنگو - obverseمجارستان 5 پنگو - reverse
5 پنگو
1945
آلومینیوم, 4.5g, ø 32mm
KM# 525
بها: $ 3.36

مجارستان>کرون اتریش - مجارستان|1892 - 1918
 دوره

مجارستان 1 فیلر - obverseمجارستان 1 فیلر - reverse
1 فیلر
1892 - 1914
برنز, 1.67g, ø 17mm
KM# 480
بها: $ 0.62
مجارستان 2 فیلر - obverseمجارستان 2 فیلر - reverse
2 فیلر
1892 - 1915
برنز, 3.28g, ø 19mm
KM# 481
بها: $ 0.45
مجارستان 2 فیلر - obverseمجارستان 2 فیلر - reverse
2 فیلر
1916 - 1918
آهن, 2.78g, ø 17.3mm
KM# 497
بها: $ 1.78

مجارستان 10 فیلر - obverseمجارستان 10 فیلر - reverse
10 فیلر
1892 - 1909
نیکل, 3g, ø 19mm
KM# 482
بها: $ 0.56
مجارستان 10 فیلر - obverseمجارستان 10 فیلر - reverse
10 فیلر
1914 - 1916
مس - روی - نیکل, 3g, ø 19mm
KM# 494
بها: $ 0.22
مجارستان 10 فیلر - obverseمجارستان 10 فیلر - reverse
10 فیلر
1915 - 1920
آهن, 3g, ø 19mm
KM# 496
بها: $ 0.76

مجارستان 20 فیلر - obverseمجارستان 20 فیلر - reverse
20 فیلر
1892 - 1914
نیکل, 4g, ø 21mm
KM# 483
بها: $ 0.45
مجارستان 20 فیلر - obverseمجارستان 20 فیلر - reverse
20 فیلر
1914 - 1922
آهن, 3.25g, ø 21mm
KM# 498
بها: $ 0.77
مجارستان 20 فیلر - obverseمجارستان 20 فیلر - reverse
20 فیلر
1922
برنج
KM# 498a
تعداد ضرب

مجارستان 1 کورونا - obverseمجارستان 1 کورونا - reverse
1 کورونا
1892 - 1906
نقره 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 484
بها: $ 4.43
مجارستان 1 کورونا - obverseمجارستان 1 کورونا - reverse
1 کورونا
1912 - 1916
نقره 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 492
بها: $ 5.67
مجارستان 2 کرونا - obverseمجارستان 2 کرونا - reverse
2 کرونا
1912 - 1914
نقره 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 493
بها: $ 9.83

مجارستان 5 کرونا - obverseمجارستان 5 کرونا - reverse
5 کرونا
1900 - 1909
نقره 0.900, 24g, ø 36mm
KM# 488
بها: $ 22.34
مجارستان 10 کرونا - obverseمجارستان 10 کرونا - reverse
10 کرونا
1892 - 1915
طلا 0.900, 3.39g, ø 19mm
KM# 485
بها: $ 137.5
مجارستان 20 کرونا - obverseمجارستان 20 کرونا - reverse
20 کرونا
1892 - 1915
طلا 0.900, 6.78g, ø 21mm
KM# 486
بها: $ 273.7

مجارستان 100 کورونا - obverseمجارستان 100 کورونا - reverse
100 کورونا
1907 - 1908
طلا 0.900, 33.88g, ø 37mm
KM# 491
تعداد ضرب

مجارستان>فورینت اتریش - مجارستان|1857 - 1892
 دوره

مجارستان 5/10 کراژکار - obverseمجارستان 5/10 کراژکار - reverse
5/10 کراژکار
1882
مس, 1.67g, ø 17mm
KM# 468
بها: $ 10.35
مجارستان 1 کراژکار - obverseمجارستان 1 کراژکار - reverse
1 کراژکار
1868 - 1873
مس, 3.33g, ø 19mm
KM# 441
بها: $ 2.55
مجارستان 1 کراژکار - obverseمجارستان 1 کراژکار - reverse
1 کراژکار
1878 - 1888
مس, 3.33g, ø 19mm
KM# 458
بها: $ 1.23

مجارستان 1 کراژکار - obverseمجارستان 1 کراژکار - reverse
1 کراژکار
1891 - 1892
مس, 3.33g, ø 19mm
KM# 478
بها: $ 2.04
مجارستان 4 کراژکار
 - obverseمجارستان 4 کراژکار
 - reverse
4 کراژکار
1868
مس, 13.33g, ø 27mm
KM# 442
بها: $ 6.34
مجارستان 10 کراژکار - obverseمجارستان 10 کراژکار - reverse
10 کراژکار
1868 - 1869
نقره 0.400, 1.66g, ø 18mm
KM# 443
بها: $ 3.93

No ImageNo Image
10 کراژکار
1868
نقره 0.400, 1.66g, ø 18mm
KM# 440
بها: $ 2.45
مجارستان 10 کراژکار - obverseمجارستان 10 کراژکار - reverse
10 کراژکار
1870 - 1888
نقره 0.400, 1.66g, ø 18mm
KM# 451
بها: $ 1.13
No ImageNo Image
20 کراژکار
1868
نقره 0.500, 2.66g, ø 21mm
KM# 445
بها: $ 33.5

مجارستان 20 کراژکار - obverseمجارستان 20 کراژکار - reverse
20 کراژکار
1868 - 1869
نقره 0.500, 2.66g, ø 21mm
KM# 446
بها: $ 8.58
مجارستان 20 کراژکار - obverseمجارستان 20 کراژکار - reverse
20 کراژکار
1870 - 1872
نقره 0.500, 2.66g, ø 21mm
KM# 452
بها: $ 7.05
مجارستان 1 فورینت - obverseمجارستان 1 فورینت - reverse
1 فورینت
1868 - 1869
نقره 0.900, 12.35g, ø 29mm
KM# 449
بها: $ 43.12

مجارستان 1 فورینت - obverseمجارستان 1 فورینت - reverse
1 فورینت
1870 - 1879
نقره 0.900, 12.35g, ø 29mm
KM# 453
بها: $ 10.91
مجارستان 1 فورینت - obverseمجارستان 1 فورینت - reverse
1 فورینت
1880 - 1881
نقره 0.900, 12.35g, ø 29mm
KM# 465
بها: $ 5.3
مجارستان 1 فورینت - obverseمجارستان 1 فورینت - reverse
1 فورینت
1882 - 1890
نقره 0.900, 12.35g, ø 29mm
KM# 469
بها: $ 11.17

مجارستان 1 فورینت - obverseمجارستان 1 فورینت - reverse
1 فورینت
1890 - 1892
نقره 0.900, 12.35g, ø 29mm
KM# 475
بها: $ 13.36
No ImageNo Image
4 فورینت
1870 - 1879
طلا 0.900, 3.23g, ø 19mm
KM# 454
تعداد ضرب
No ImageNo Image
4 فورینت
1880 - 1890
طلا 0.900, 3.23g, ø 19mm
KM# 466
تعداد ضرب

مجارستان 4 فورینت - obverseمجارستان 4 فورینت - reverse
4 فورینت
1890 - 1892
طلا 0.900, 3.23g, ø 19mm
KM# 476
تعداد ضرب
No ImageNo Image
1 دوکات
1868 - 1869
طلا 0.986, 3.49g, ø 19.8mm
KM# 448
تعداد ضرب
No ImageNo Image
8 فورینت
1870 - 1880
طلا 0.900, 6.45g, ø 21mm
KM# 455
بها: $ 262.2

مجارستان 8 فورینت - obverseمجارستان 8 فورینت - reverse
8 فورینت
1880 - 1890
طلا 0.900, 6.45g, ø 21mm
KM# 467
بها: $ 260.9
No ImageNo Image
8 فورینت
1890 - 1892
طلا 0.900, 6.45g, ø 21mm
KM# 477
بها: $ 262.2

مجارستان>Kingdom of Hungary|1806 - 1856
 دوره

مجارستان 1 کراژکار - obverseمجارستان 1 کراژکار - reverse
1 کراژکار
1848 - 1849
مس, 8.77g, ø 26mm
KM# 430
بها: $ 20.75
No ImageNo Image
3 کراژکار
1849
مس, 26g, ø 32.5mm
KM# 434
بها: $ 56.3
No ImageNo Image
6 کراژکار
1849
نقره 0.438, 2.23g, ø 20mm
KM# 435
بها: $ 19.94

مجارستان 10 کراژکار - obverseمجارستان 10 کراژکار - reverse
10 کراژکار
1837 - 1848
نقره 0.500, 3.89g, ø 23mm
KM# 421
تعداد ضرب
No ImageNo Image
10 کراژکار
1848
نقره 0.500, 3.89g, ø 23mm
KM# 431
بها: $ 10.04
No ImageNo Image
20 کراژکار
1830 - 1835
نقره 0.500, 6.64g, ø 26mm
KM# 415
بها: $ 9.55

مجارستان 20 کراژکار - obverseمجارستان 20 کراژکار - reverse
20 کراژکار
1837 - 1848
نقره 0.583 , 6.68g, ø 26mm
KM# 422
بها: $ 6.29
No ImageNo Image
20 کراژکار
1848
نقره 0.583 , 6.68g, ø 26mm
KM# 432
بها: $ 29.96
No ImageNo Image
½ تالر
1830
نقره 0.833, 14.03g, ø 35mm
KM# 416
تعداد ضرب

No ImageNo Image
½ تالر
1831 - 1834
نقره 0.833, 14.03g, ø 35mm
KM# 420
تعداد ضرب
No ImageNo Image
½ تالر
1837 - 1839
نقره 0.833, 14.03g, ø 30mm
KM# 423
تعداد ضرب
No ImageNo Image
1 تالر
1830
نقره 0.833, 28.06g, ø 39.5mm
KM# 417
تعداد ضرب

No ImageNo Image
1 تالر
1831 - 1833
نقره 0.833, 28.06g, ø 39.5mm
KM# 418
تعداد ضرب
No ImageNo Image
1 تالر
1837 - 1839
نقره 0.833, 28.06g, ø 39.5mm
KM# 424
تعداد ضرب
No ImageNo Image
1 دوکات
1830 - 1835
طلا 0.986, 3.49g, ø 21mm
KM# 419
تعداد ضرب

No ImageNo Image
1 دوکات
1837 - 1848
طلا 0.986, 3.4909g, ø 20mm
KM# 425
تعداد ضرب
No ImageNo Image
1 دوکات
1848
طلا 0.986, 3.49g, ø 20mm
KM# 433
تعداد ضرب

uCoin