+

مجارستان > کاتالوگ سکه

مجارستان 2 فیلر - obverseمجارستان 2 فیلر - reverse
2 فیلر 1990 - 1992
آلومینیوم
, 0.65g, ø 18mm
مجارستان - KM# 673
جمهوری دوم
بها: $ 6.45
مجارستان 5 فیلر - obverseمجارستان 5 فیلر - reverse
5 فیلر 1990 - 1992
آلومینیوم
, 0.6g, ø 17mm
مجارستان - KM# 674
جمهوری دوم
مجارستان 10 فیلر - obverseمجارستان 10 فیلر - reverse
10 فیلر 1990 - 1996
آلومینیوم
, 0.6g, ø 18.5mm
مجارستان - KM# 675
جمهوری دوم
بها: $ 0.1 - 4.44
مجارستان 20 فیلر - obverseمجارستان 20 فیلر - reverse
20 فیلر 1990 - 1996
آلومینیوم
, 0.9g, ø 20.4mm
مجارستان - KM# 676
جمهوری دوم
مجارستان 50 فیلر - obverseمجارستان 50 فیلر - reverse
50 فیلر 1990 - 1999
آلومینیوم
, 1.2g, ø 21.5mm
مجارستان - KM# 677
جمهوری دوم
مجارستان 1 فورینت - obverseمجارستان 1 فورینت - reverse
1 فورینت 1992 - 2008
برنج
, 2.05g, ø 16.3mm
مجارستان - KM# 692
جمهوری دوم
مجارستان 1 فورینت - obverseمجارستان 1 فورینت - reverse
1 فورینت 1990
آلومینیوم
, 1.4g, ø 22.8mm
مجارستان - KM# 736
جمهوری دوم
بها: $ 7.22
مجارستان 2 فورینت - obverseمجارستان 2 فورینت - reverse
2 فورینت 1992 - 2008
مس - نیکل
, 3.1g, ø 19.2mm
مجارستان - KM# 693
جمهوری دوم
مجارستان 2 فورینت - obverseمجارستان 2 فورینت - reverse
2 فورینت 1990
برنج
, 4.44g, ø 22.4mm
مجارستان - KM# 737
جمهوری دوم
بها: $ 10.07
مجارستان 5 فورینت - obverseمجارستان 5 فورینت - reverse
5 فورینت 2012 - 2017
برنج
, 4.2g, ø 21.2mm
مجارستان - KM# 847
جمهوری دوم
مجارستان 5 فورینت - obverseمجارستان 5 فورینت - reverse
5 فورینت 1992 - 2011
برنج
, 4.2g, ø 21.2mm
مجارستان - KM# 694
جمهوری دوم
مجارستان 5 فورینت - obverseمجارستان 5 فورینت - reverse
5 فورینت 1990
مس - نیکل
, 5g, ø 23.4mm
مجارستان - KM# 738
جمهوری دوم
بها: $ 12.99
uCoin