عراق
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

عراق - کاتالوگ سکه

عراق>جمهوری عراق|1959 - 2013
 دوره

عراق 1 فلس - obverseعراق 1 فلس - reverse
1 فلس
1959
برنز, 2.5g, ø 19mm
KM# 119
بها: $ 0.82
عراق 5 فلس - obverseعراق 5 فلس - reverse
5 فلس
1959
مس - نیکل, 5g, ø 22mm
KM# 120
بها: $ 1.01
عراق 5 فلس - obverseعراق 5 فلس - reverse
5 فلس
1967 - 1971
مس - نیکل, 5g, ø 22mm
KM# 125
بها: $ 0.44

عراق 5 فلس - obverseعراق 5 فلس - reverse
5 فلس
1971 - 1981
فولاد ضد زنگ, 3.9g, ø 22mm
KM# 125a
بها: $ 0.56
عراق 10 فلس - obverseعراق 10 فلس - reverse
10 فلس
1959
مس - نیکل, 6.75g, ø 26mm
KM# 121
بها: $ 0.69
عراق 10 فلس - obverseعراق 10 فلس - reverse
10 فلس
1967 - 1971
مس - نیکل, 6.75g, ø 26mm
KM# 126
بها: $ 0.6

عراق 10 فلس - obverseعراق 10 فلس - reverse
10 فلس
1971 - 1980
فولاد ضد زنگ, 5.8g, ø 26mm
KM# 126a
بها: $ 0.56
عراق 10 فلس - obverseعراق 10 فلس - reverse
10 فلس
1981
استیل (غیر مغناطیس), 5.8g, ø 26mm
KM# 126b
بها: $ 1.25
عراق 25 فلس - obverseعراق 25 فلس - reverse
25 فلس
1959
نقره 0.500, 2.8g, ø 20mm
KM# 122
بها: $ 3.15

عراق 25 فلس - obverseعراق 25 فلس - reverse
25 فلس
1969 - 1981
مس - نیکل, 2.8g, ø 20mm
KM# 127
بها: $ 0.3
عراق 50 فلس - obverseعراق 50 فلس - reverse
50 فلس
1959
نقره 0.500, 5g, ø 23mm
KM# 123
بها: $ 5.03
عراق 50 فلس - obverseعراق 50 فلس - reverse
50 فلس
1969 - 1990
مس - نیکل, 5.6g, ø 23mm
KM# 128
بها: $ 0.39

عراق 100 فلس - obverseعراق 100 فلس - reverse
100 فلس
1959
نقره 0.500, 10g, ø 29mm
KM# 124
بها: $ 6.73
عراق 100 فلس - obverseعراق 100 فلس - reverse
100 فلس
1970 - 1979
مس - نیکل, 11g, ø 29mm
KM# 129
بها: $ 0.8
عراق 250 فلس - obverseعراق 250 فلس - reverse
250 فلس
1980 - 1990
مس - نیکل, 10.4g, ø 29.8mm
KM# 147
بها: $ 0.82

عراق 500 فلس - obverseعراق 500 فلس - reverse
500 فلس
1982
نیکل, 9.08g, ø 30mm
KM# 165
بها: $ 3.32
عراق 1 دینار - obverseعراق 1 دینار - reverse
1 دینار
1981
نیکل, 12.9g, ø 32mm
KM# 170
بها: $ 4.78
عراق 25 دینار - obverseعراق 25 دینار - reverse
25 دینار
2004
استیل با روکش مس, 2.5g, ø 17.4mm
KM# 175
بها: $ 0.75

عراق 50 دینار - obverseعراق 50 دینار - reverse
50 دینار
2004
استیل با روکش برنز, 3.4g, ø 20mm
KM# 176
بها: $ 0.75
عراق 100 دینار - obverseعراق 100 دینار - reverse
100 دینار
2004
فولاد ضد زنگ, 4.3g, ø 22mm
KM# 177
بها: $ 0.96

عراق>پادشاهی عراق|1931 - 1958
 دوره

عراق 1 فلس - obverseعراق 1 فلس - reverse
1 فلس
1931 - 1933
برنز, 2.5g, ø 19.5mm
KM# 95
بها: $ 1.38
عراق 1 فلس - obverseعراق 1 فلس - reverse
1 فلس
1936 - 1938
برنز, 2.5g, ø 19.5mm
KM# 102
بها: $ 1.32
عراق 1 فلس - obverseعراق 1 فلس - reverse
1 فلس
1953
برنز, 2.5g, ø 19.5mm
KM# 109
بها: $ 1.34

عراق 2 فلس - obverseعراق 2 فلس - reverse
2 فلس
1931 - 1933
برنز, 5g, ø 24mm
KM# 96
بها: $ 3.58
عراق 2 فلس - obverseعراق 2 فلس - reverse
2 فلس
1953
برنز, 5g, ø 24mm
KM# 110
تعداد ضرب
عراق 4 فلس - obverseعراق 4 فلس - reverse
4 فلس
1931 - 1933
نیکل, 4g, ø 21mm
KM# 97
بها: $ 2.82

عراق 4 فلس - obverseعراق 4 فلس - reverse
4 فلس
1938
برنز, 4g, ø 21mm
KM# 105b
بها: $ 3.13
عراق 4 فلس - obverseعراق 4 فلس - reverse
4 فلس
1938 - 1939
نیکل, 4g, ø 21mm
KM# 105
بها: $ 2.84
عراق 4 فلس - obverseعراق 4 فلس - reverse
4 فلس
1943
برنز, 4g, ø 21mm
KM# 107
بها: $ 6.96

عراق 4 فلس - obverseعراق 4 فلس - reverse
4 فلس
1953
مس - نیکل, 4g, ø 21mm
KM# 111
بها: $ 3.15
عراق 10 فلس - obverseعراق 10 فلس - reverse
10 فلس
1931 - 1933
نیکل, 6.75g, ø 25mm
KM# 98
بها: $ 2.59
عراق 10 فلس - obverseعراق 10 فلس - reverse
10 فلس
1937 - 1938
نیکل, 6.75g, ø 25mm
KM# 103
بها: $ 3.03

عراق 10 فلس - obverseعراق 10 فلس - reverse
10 فلس
1938
برنز, 6.75g, ø 25.2mm
KM# 103b
بها: $ 2.81
عراق 10 فلس - obverseعراق 10 فلس - reverse
10 فلس
1943
برنز, 6.75g, ø 25mm
KM# 108
بها: $ 1.7
عراق 10 فلس - obverseعراق 10 فلس - reverse
10 فلس
1953
مس - نیکل, 6.75g, ø 25mm
KM# 112
بها: $ 2.09

عراق 20 فلس - obverseعراق 20 فلس - reverse
20 فلس
1931 - 1933
نقره 0.500, 3.6g, ø 20.5mm
KM# 99
بها: $ 11.08
عراق 20 فلس - obverseعراق 20 فلس - reverse
20 فلس
1938
نقره 0.500, 3.6g, ø 20.5mm
KM# 106
بها: $ 5.77
عراق 20 فلس - obverseعراق 20 فلس - reverse
20 فلس
1953
نقره 0.500, 3.6g, ø 20.5mm
KM# 113
بها: $ 2.03

عراق 20 فلس - obverseعراق 20 فلس - reverse
20 فلس
1955
نقره 0.500, 2.8g, ø 19mm
KM# 116
بها: $ 5.58
عراق 50 فلس - obverseعراق 50 فلس - reverse
50 فلس
1931 - 1933
نقره 0.500, 9g, ø 26.5mm
KM# 100
بها: $ 4.5
عراق 50 فلس - obverseعراق 50 فلس - reverse
50 فلس
1937 - 1938
نقره 0.500, 9g, ø 26.5mm
KM# 104
بها: $ 4.5

عراق 50 فلس - obverseعراق 50 فلس - reverse
50 فلس
1953
نقره 0.500, 9g, ø 26.5mm
KM# 114
بها: $ 4.5
عراق 50 فلس - obverseعراق 50 فلس - reverse
50 فلس
1955
نقره 0.500, 9g, ø 26.5mm
KM# 117
بها: $ 7.26
عراق 100 فلس - obverseعراق 100 فلس - reverse
100 فلس
1953
نقره 0.900, 10g, ø 29mm
KM# 115
بها: $ 5.51

عراق 100 فلس - obverseعراق 100 فلس - reverse
100 فلس
1955
نقره 0.500, 10g, ø 29mm
KM# 118
بها: $ 4.89
عراق 1 ریال - obverseعراق 1 ریال - reverse
1 ریال
1932
نقره 0.500, 20g, ø 34mm
KM# 101
بها: $ 22.12

uCoin