ایرلند
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

ایرلند - کاتالوگ سکه

ایرلند>اتحادیه اروپا (یورو)|2002 - 2017
 دوره

ایرلند 1 سنت - obverseایرلند 1 سنت - reverse
1 سنت
2002 - 2017
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 32
بها: $ 0.01
ایرلند 2 سنت - obverseایرلند 2 سنت - reverse
2 سنت
2002 - 2017
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 33
بها: $ 0.02
ایرلند 5 سنت - obverseایرلند 5 سنت - reverse
5 سنت
2002 - 2017
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 34
بها: $ 0.06

ایرلند 10 سنت - obverseایرلند 10 سنت - reverse
10 سنت
2002 - 2006
برنج, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 35
بها: $ 0.11
ایرلند 10 سنت - obverseایرلند 10 سنت - reverse
10 سنت
2007 - 2017
برنج, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 47
بها: $ 0.11
ایرلند 20 سنت - obverseایرلند 20 سنت - reverse
20 سنت
2002 - 2006
برنج, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 36
بها: $ 0.23

ایرلند 20 سنت - obverseایرلند 20 سنت - reverse
20 سنت
2007 - 2017
برنج, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 48
بها: $ 0.23
ایرلند 50 سنت - obverseایرلند 50 سنت - reverse
50 سنت
2002 - 2006
برنج, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 37
بها: $ 0.57
ایرلند 50 سنت - obverseایرلند 50 سنت - reverse
50 سنت
2007 - 2017
برنج, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 49
بها: $ 0.57

ایرلند 1 یورو - obverseایرلند 1 یورو - reverse
1 یورو
2002 - 2006
Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 38
بها: $ 1.14
ایرلند 1 یورو - obverseایرلند 1 یورو - reverse
1 یورو
2007 - 2017
Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 50
بها: $ 1.14
ایرلند 2 یورو - obverseایرلند 2 یورو - reverse
2 یورو
2002 - 2006
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 39
بها: $ 2.29

ایرلند 2 یورو - obverseایرلند 2 یورو - reverse
2 یورو
2007 - 2017
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 51
بها: $ 2.29

ایرلند>جمهوری ایرلند |1969 - 2000
 دوره

ایرلند ½ پنی - obverseایرلند ½ پنی - reverse
½ پنی
1971 - 1986
برنز, 1.78g, ø 17.14mm
KM# 19
بها: $ 0.3
ایرلند 1 پنی - obverseایرلند 1 پنی - reverse
1 پنی
1971 - 1988
برنز, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 20
بها: $ 0.17
ایرلند 1 پنی - obverseایرلند 1 پنی - reverse
1 پنی
1988 - 2000
استیل با روکش مس, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 20a
بها: $ 0.23

ایرلند 2 پنس - obverseایرلند 2 پنس - reverse
2 پنس
1971 - 1988
برنز, 7.12g, ø 25.9mm
KM# 21
بها: $ 0.23
ایرلند 2 پنس - obverseایرلند 2 پنس - reverse
2 پنس
1988 - 2000
استیل با روکش مس, 7.12g, ø 25.9mm
KM# 21a
بها: $ 0.27
ایرلند 5 پنس - obverseایرلند 5 پنس - reverse
5 پنس
1969 - 1990
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.59mm
KM# 22
بها: $ 0.37

ایرلند 5 پنس - obverseایرلند 5 پنس - reverse
5 پنس
1992 - 2000
مس - نیکل, 3.25g, ø 18mm
KM# 28
بها: $ 0.29
ایرلند 10 پنس - obverseایرلند 10 پنس - reverse
10 پنس
1969 - 1986
مس - نیکل, 11.31g, ø 28.5mm
KM# 23
بها: $ 0.33
ایرلند 10 پنس - obverseایرلند 10 پنس - reverse
10 پنس
1993 - 2000
مس - نیکل, 5.45g, ø 22mm
KM# 29
بها: $ 0.35

ایرلند 20 پنس - obverseایرلند 20 پنس - reverse
20 پنس
1986 - 2000
نیکل - برنز, 8.47g, ø 27.1mm
KM# 25
بها: $ 0.78
ایرلند 50 پنس - obverseایرلند 50 پنس - reverse
50 پنس
1970 - 2000
مس - نیکل, 13.5g, ø 30mm
KM# 24
بها: $ 0.77
ایرلند 1 پوند - obverseایرلند 1 پوند - reverse
1 پوند
1990 - 2000
مس - نیکل, 10g, ø 31.1mm
KM# 27
بها: $ 2.62

ایرلند>جمهوری ایرلند |1939 - 1969
 دوره

ایرلند 1 فارتینگ - obverseایرلند 1 فارتینگ - reverse
1 فارتینگ
1939 - 1966
برنز, 2.83g, ø 20.3mm
KM# 9
بها: $ 4.37
ایرلند ½ پنی - obverseایرلند ½ پنی - reverse
½ پنی
1939 - 1967
برنز, 5.67g, ø 25.5mm
KM# 10
بها: $ 1.08
ایرلند 1 پنی - obverseایرلند 1 پنی - reverse
1 پنی
1940 - 1968
برنز, 9.45g, ø 30.9mm
KM# 11
بها: $ 0.83

ایرلند 3 پنس - obverseایرلند 3 پنس - reverse
3 پنس
1939 - 1940
نیکل, 3.24g, ø 17.6mm
KM# 12
بها: $ 6.59
ایرلند 3 پنس - obverseایرلند 3 پنس - reverse
3 پنس
1942 - 1968
مس - نیکل, 3.24g, ø 18mm
KM# 12a
بها: $ 1
ایرلند 6 پنس - obverseایرلند 6 پنس - reverse
6 پنس
1939 - 1940
نیکل, 4.54g, ø 20.8mm
KM# 13
بها: $ 2.67

ایرلند 6 پنس - obverseایرلند 6 پنس - reverse
6 پنس
1942 - 1969
مس - نیکل, 4.54g, ø 20.8mm
KM# 13а
بها: $ 0.91
ایرلند 1 شیلینگ - obverseایرلند 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1939 - 1942
نقره 0.750, 5.66g, ø 23.6mm
KM# 14
بها: $ 5.03
ایرلند 1 شیلینگ - obverseایرلند 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1951 - 1968
مس - نیکل, 5.66g, ø 23.6mm
KM# 14a
بها: $ 1.05

ایرلند شیلینگ (فلورین) 2 - obverseایرلند شیلینگ (فلورین) 2 - reverse
شیلینگ (فلورین) 2
1939 - 1942
نقره 0.750, 11.31g, ø 28.5mm
KM# 15
بها: $ 6.29
ایرلند شیلینگ (فلورین) 2 - obverseایرلند شیلینگ (فلورین) 2 - reverse
شیلینگ (فلورین) 2
1951 - 1969
مس - نیکل, 11.31g, ø 28.5mm
KM# 15a
بها: $ 1.53
ایرلند ½ کرون - obverseایرلند ½ کرون - reverse
½ کرون
1939 - 1943
نقره 0.750, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 16
بها: $ 5

ایرلند ½ کرون - obverseایرلند ½ کرون - reverse
½ کرون
1951 - 1967
مس - نیکل, 14.16g, ø 32.3mm
KM# 16a
بها: $ 2.56

ایرلند>دولت آزاد ایرلند|1927 - 1937
 دوره

ایرلند 1 فارتینگ - obverseایرلند 1 فارتینگ - reverse
1 فارتینگ
1928 - 1937
برنز, 2.83g, ø 20.3mm
KM# 1
بها: $ 0.22
ایرلند ½ پنی - obverseایرلند ½ پنی - reverse
½ پنی
1928 - 1937
برنز, 5.67g, ø 25.5mm
KM# 2
بها: $ 2.17
ایرلند 1 پنی - obverseایرلند 1 پنی - reverse
1 پنی
1928 - 1937
برنز, 9.45g, ø 30.9mm
KM# 3
بها: $ 1.13

ایرلند 3 پنس - obverseایرلند 3 پنس - reverse
3 پنس
1928 - 1935
نیکل, 3.24g, ø 17.6mm
KM# 4
بها: $ 2.65
ایرلند 6 پنس - obverseایرلند 6 پنس - reverse
6 پنس
1928 - 1935
نیکل, 4.54g, ø 20.8mm
KM# 5
بها: $ 1.65
ایرلند 1 شیلینگ - obverseایرلند 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1928 - 1937
نقره 0.750, 5.66g, ø 23.6mm
KM# 6
بها: $ 6.85

ایرلند شیلینگ (فلورین) 2 - obverseایرلند شیلینگ (فلورین) 2 - reverse
شیلینگ (فلورین) 2
1928 - 1937
نقره 0.750, 11.31g, ø 28.5mm
KM# 7
بها: $ 18.7
ایرلند ½ کرون - obverseایرلند ½ کرون - reverse
½ کرون
1928 - 1937
نقره 0.750, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 8
بها: $ 18.61

ایرلند>Kingdom of Ireland|1722 - 1823
 دوره

No ImageNo Image
1 فارتینگ
1722
مس, ø 21mm
KM# 115
تعداد ضرب
ایرلند 1 فارتینگ - obverseایرلند 1 فارتینگ - reverse
1 فارتینگ
1723 - 1724
مس, ø 22mm
KM# 119
بها: $ 1.58
No ImageNo Image
1 فارتینگ
1723
مس, ø 21mm
KM# 118
تعداد ضرب

ایرلند 1 فارتینگ - obverseایرلند 1 فارتینگ - reverse
1 فارتینگ
1737 - 1738
مس, ø 22mm
KM# 126
بها: $ 1.58
No ImageNo Image
1 فارتینگ
1744
مس, ø 23mm
KM# 131
تعداد ضرب
ایرلند 1 فارتینگ - obverseایرلند 1 فارتینگ - reverse
1 فارتینگ
1760
مس, 3.81g, ø 22mm
KM# 135
بها: $ 2.37

ایرلند 1 فارتینگ - obverseایرلند 1 فارتینگ - reverse
1 فارتینگ
1806
مس, 4g, ø 20mm
KM# 146
بها: $ 2.43
ایرلند ½ پنی - obverseایرلند ½ پنی - reverse
½ پنی
1722
مس, ø 27mm
KM# 116
تعداد ضرب
ایرلند ½ پنی - obverseایرلند ½ پنی - reverse
½ پنی
1722 - 1724
مس, 7g, ø 27.5mm
KM# 117
تعداد ضرب

ایرلند ½ پنی - obverseایرلند ½ پنی - reverse
½ پنی
1736 - 1738
مس, ø 21mm
KM# 125
تعداد ضرب
ایرلند ½ پنی - obverseایرلند ½ پنی - reverse
½ پنی
1741 - 1753
مس, ø 27.5mm
KM# 130
بها: $ 13.28
ایرلند ½ پنی - obverseایرلند ½ پنی - reverse
½ پنی
1760
مس, ø 28mm
KM# 136
تعداد ضرب

ایرلند ½ پنی - obverseایرلند ½ پنی - reverse
½ پنی
1766 - 1769
مس, ø 28.2mm
KM# 137
بها: $ 12.73
ایرلند ½ پنی - obverseایرلند ½ پنی - reverse
½ پنی
1775 - 1782
مس, 9.3g, ø 28mm
KM# 140
بها: $ 7.75
ایرلند ½ پنی - obverseایرلند ½ پنی - reverse
½ پنی
1805
مس, 7.64g, ø 27.6mm
KM# 147
بها: $ 9.81

ایرلند ½ پنی - obverseایرلند ½ پنی - reverse
½ پنی
1822 - 1823
مس, 8.4g, ø 26.9mm
KM# 150
بها: $ 9.79
ایرلند 1 پنی - obverseایرلند 1 پنی - reverse
1 پنی
1805
مس, ø 34mm
KM# 148
بها: $ 57.99
ایرلند 1 پنی - obverseایرلند 1 پنی - reverse
1 پنی
1822 - 1823
مس, 16.5g, ø 34mm
KM# 151
بها: $ 1.58

uCoin