+

ایرلند > کاتالوگ سکه

ایرلند 1 سنت - obverseایرلند 1 سنت - reverse
1 سنت 2002 - 2017
استیل با روکش مس
, 2.3g, ø 16.25mm
ایرلند - KM# 32
اتحادیه اروپا (یورو)
ایرلند 2 سنت - obverseایرلند 2 سنت - reverse
2 سنت 2002 - 2017
استیل با روکش مس
, 3.06g, ø 18.75mm
ایرلند - KM# 33
اتحادیه اروپا (یورو)
ایرلند 5 سنت - obverseایرلند 5 سنت - reverse
5 سنت 2002 - 2017
استیل با روکش مس
, 3.92g, ø 21.25mm
ایرلند - KM# 34
اتحادیه اروپا (یورو)
بها: $ 0.06 - 1.0
ایرلند 10 سنت - obverseایرلند 10 سنت - reverse
10 سنت 2007 - 2017
برنج
, 4.1g, ø 19.75mm
ایرلند - KM# 47
اتحادیه اروپا (یورو)
بها: $ 0.12 - 1.4
ایرلند 10 سنت - obverseایرلند 10 سنت - reverse
10 سنت 2002 - 2006
برنج
, 4.1g, ø 19.75mm
ایرلند - KM# 35
اتحادیه اروپا (یورو)
ایرلند 20 سنت - obverseایرلند 20 سنت - reverse
20 سنت 2007 - 2017
برنج
, 5.74g, ø 22.25mm
ایرلند - KM# 48
اتحادیه اروپا (یورو)
ایرلند 20 سنت - obverseایرلند 20 سنت - reverse
20 سنت 2002 - 2006
برنج
, 5.74g, ø 22.25mm
ایرلند - KM# 36
اتحادیه اروپا (یورو)
بها: $ 0.25
ایرلند 50 سنت - obverseایرلند 50 سنت - reverse
50 سنت 2007 - 2017
برنج
, 7.8g, ø 24.25mm
ایرلند - KM# 49
اتحادیه اروپا (یورو)
ایرلند 50 سنت - obverseایرلند 50 سنت - reverse
50 سنت 2002 - 2006
برنج
, 7.8g, ø 24.25mm
ایرلند - KM# 37
اتحادیه اروپا (یورو)
بها: $ 0.62
ایرلند 1 یورو - obverseایرلند 1 یورو - reverse
1 یورو 2007 - 2017
Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring
, 7.5g, ø 23.25mm
ایرلند - KM# 50
اتحادیه اروپا (یورو)
ایرلند 1 یورو - obverseایرلند 1 یورو - reverse
1 یورو 2002 - 2006
Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring
, 7.5g, ø 23.25mm
ایرلند - KM# 38
اتحادیه اروپا (یورو)
ایرلند 2 یورو - obverseایرلند 2 یورو - reverse
2 یورو 2007 - 2017
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring
, 8.5g, ø 25.75mm
ایرلند - KM# 51
اتحادیه اروپا (یورو)
uCoin