ایرلند
×
کشور
جمهوری ایرلند
1939 - 1969
×
دوره
×
ارزش
×
سال
سکه های یادبود
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کاتالوگ سکه > کشور: ایرلند > جمهوری ایرلند (1939-1969) > سکه های یادبود  | جستجو 

ایرلند>1939 - 1969|جمهوری ایرلند

 دوره
ایرلند 10 شیلینگ - obverseایرلند 10 شیلینگ - reverse10 شیلینگ 1966
Easter Rising
نقره 0.835, 18.14g, ø 30.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 14.79

uCoin