جزیره من
×
کشور
×
دوره
×
سری ها
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

جزیره من - کاتالوگ سکه

جزیره من>ECU|1979 - 1998
 دوره

جزیره من 10 یورو - obverseجزیره من 10 یورو - reverse
10 یورو
1996
Spain - 10 Years Membership E.C.
نقره 0.925, 10.4g, ø 30mm
KM# 718
تعداد ضرب
جزیره من 15 ECUs - obverseجزیره من 15 ECUs - reverse
15 ECUs
1994
Manx Cat
نقره 0.925, 10g
KM# 711
بها: $ 20.57

جزیره من>ملکه الیزابت دوم|1970 - 2018
 دوره

جزیره من ½ پنی جدید - obverseجزیره من ½ پنی جدید - reverse
½ پنی جدید
1971 - 1975
برنز, 1.78g, ø 17.14mm
KM# 19
بها: $ 0.76
جزیره من ½ پنی  - obverseجزیره من ½ پنی  - reverse
½ پنی
1976 - 1979
برنز, 1.78g, ø 17.14mm
KM# 32
بها: $ 0.45
جزیره من ½ پنی  - obverseجزیره من ½ پنی  - reverse
½ پنی
1980 - 1983
برنز, 1.78g, ø 17.14mm
KM# 58
بها: $ 0.94

جزیره من ½ پنی  - obverseجزیره من ½ پنی  - reverse
½ پنی
1984
College of Arms
برنز, 1.78g, ø 17.14mm
KM# 111
بها: $ 1.63
جزیره من ½ پنی  - obverseجزیره من ½ پنی  - reverse
½ پنی
1985
برنز, 1.78g, ø 17.14mm
KM# 142
بها: $ 1.04
جزیره من 1 پنی جدید - obverseجزیره من 1 پنی جدید - reverse
1 پنی جدید
1971 - 1975
برنز, 3.56g, ø 20.3mm
KM# 20
بها: $ 1.09

جزیره من 1 پنی - obverseجزیره من 1 پنی - reverse
1 پنی
1976 - 1979
برنز, 3.56g, ø 20.3mm
KM# 33
بها: $ 0.71
جزیره من 1 پنی - obverseجزیره من 1 پنی - reverse
1 پنی
1980 - 1983
برنز, 3.56g, ø 20.3mm
KM# 59
بها: $ 0.92
جزیره من 1 پنی - obverseجزیره من 1 پنی - reverse
1 پنی
1984
College of Arms
برنز, 3.56g, ø 20.3mm
KM# 112
بها: $ 1.2

جزیره من 1 پنی - obverseجزیره من 1 پنی - reverse
1 پنی
1985 - 1987
برنز, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 143
بها: $ 0.98
جزیره من 1 پنی - obverseجزیره من 1 پنی - reverse
1 پنی
1988 - 1995
برنز, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 207
بها: $ 0.51
جزیره من 1 پنی - obverseجزیره من 1 پنی - reverse
1 پنی
1996 - 1998
استیل با روکش مس, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 588
بها: $ 0.72

جزیره من 1 پنی - obverseجزیره من 1 پنی - reverse
1 پنی
1998
استیل با روکش مس, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 823
بها: $ 0.61
جزیره من 1 پنی - obverseجزیره من 1 پنی - reverse
1 پنی
1999
استیل با روکش مس, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 823.2
بها: $ 0.73
جزیره من 1 پنی - obverseجزیره من 1 پنی - reverse
1 پنی
2000 - 2003
استیل با روکش مس, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 1036
بها: $ 0.49

جزیره من 1 پنی - obverseجزیره من 1 پنی - reverse
1 پنی
2004 - 2016
استیل با روکش مس, 3.56g, ø 20.3mm
KM# 1253
بها: $ 0.38
جزیره من 2 پنس جدید - obverseجزیره من 2 پنس جدید - reverse
2 پنس جدید
1971 - 1975
برنز, 7.12g, ø 25.91mm
KM# 21
بها: $ 1.24
جزیره من 2 پنس - obverseجزیره من 2 پنس - reverse
2 پنس
1976 - 1979
برنز, 7.12g, ø 25.91mm
KM# 34
بها: $ 0.64

جزیره من 2 پنس - obverseجزیره من 2 پنس - reverse
2 پنس
1980 - 1983
برنز, 7.12g, ø 25.91mm
KM# 60
بها: $ 1.23
جزیره من 2 پنس - obverseجزیره من 2 پنس - reverse
2 پنس
1984
College of Arms
برنز, 7.12g, ø 25.91mm
KM# 113
بها: $ 1.53
جزیره من 2 پنس - obverseجزیره من 2 پنس - reverse
2 پنس
1985 - 1987
برنز, 7.12g, ø 25.91mm
KM# 144
بها: $ 1.29

جزیره من 2 پنس - obverseجزیره من 2 پنس - reverse
2 پنس
1988 - 1995
برنز, 7.12g, ø 25.91mm
KM# 208
بها: $ 0.39
جزیره من 2 پنس - obverseجزیره من 2 پنس - reverse
2 پنس
1996 - 1997
استیل با روکش مس, 7.12g, ø 25.91mm
KM# 589
بها: $ 1.03
جزیره من 2 پنس - obverseجزیره من 2 پنس - reverse
2 پنس
1998 - 1999
استیل با روکش مس, 7.12g, ø 25.91mm
KM# 901
بها: $ 0.8

جزیره من 2 پنس - obverseجزیره من 2 پنس - reverse
2 پنس
2000 - 2003
استیل با روکش مس, 7.12g, ø 25.9mm
KM# 1037
بها: $ 0.72
جزیره من 2 پنس - obverseجزیره من 2 پنس - reverse
2 پنس
2004 - 2016
استیل با روکش مس, 7.12g, ø 25.9mm
KM# 1254
بها: $ 0.38
جزیره من 5 پنس جدید - obverseجزیره من 5 پنس جدید - reverse
5 پنس جدید
1971 - 1975
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.59mm
KM# 22
بها: $ 0.79

جزیره من 5 پنس - obverseجزیره من 5 پنس - reverse
5 پنس
1976 - 1979
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.59mm
KM# 35
بها: $ 0.83
جزیره من 5 پنس - obverseجزیره من 5 پنس - reverse
5 پنس
1980 - 1983
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.59mm
KM# 61
بها: $ 0.87
جزیره من 5 پنس - obverseجزیره من 5 پنس - reverse
5 پنس
1984
College of Arms
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.59mm
KM# 114
بها: $ 2.17

جزیره من 5 پنس - obverseجزیره من 5 پنس - reverse
5 پنس
1985 - 1987
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.59mm
KM# 145
بها: $ 1.1
جزیره من 5 پنس - obverseجزیره من 5 پنس - reverse
5 پنس
1988 - 1990
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.59mm
KM# 209.1
بها: $ 0.66
جزیره من 5 پنس - obverseجزیره من 5 پنس - reverse
5 پنس
1990 - 1993
مس - نیکل, 3.2g, ø 18mm
KM# 209.2
بها: $ 0.73

جزیره من 5 پنس - obverseجزیره من 5 پنس - reverse
5 پنس
1994 - 1995
مس - نیکل, 3.25g, ø 18mm
KM# 392
بها: $ 1.02
جزیره من 5 پنس - obverseجزیره من 5 پنس - reverse
5 پنس
1996 - 1997
مس - نیکل, 3.25g, ø 18mm
KM# 590
بها: $ 0.88
جزیره من 5 پنس - obverseجزیره من 5 پنس - reverse
5 پنس
1998 - 1999
مس - نیکل, 3.25g, ø 18mm
KM# 902
بها: $ 0.8

جزیره من 5 پنس - obverseجزیره من 5 پنس - reverse
5 پنس
2000 - 2003
مس - نیکل, 3.25g, ø 18mm
KM# 1038
بها: $ 1.07
جزیره من 5 پنس - obverseجزیره من 5 پنس - reverse
5 پنس
2004 - 2016
مس - نیکل, 3.25g, ø 18mm
KM# 1255
بها: $ 0.47
جزیره من 5 پنس - obverseجزیره من 5 پنس - reverse
5 پنس
2017
استیل با روکش نیکل, 3.25g, ø 18mm
UC# 1
بها: $ 2.64

جزیره من 10 پنس جدید - obverseجزیره من 10 پنس جدید - reverse
10 پنس جدید
1971 - 1975
مس - نیکل, 11.5g, ø 28.5mm
KM# 23
بها: $ 1.16
جزیره من 10 پنس - obverseجزیره من 10 پنس - reverse
10 پنس
1976 - 1979
مس - نیکل, 11.5g, ø 28.5mm
KM# 36
بها: $ 0.86
جزیره من 10 پنس - obverseجزیره من 10 پنس - reverse
10 پنس
1980 - 1983
مس - نیکل, 11.5g, ø 28.5mm
KM# 62
بها: $ 1.29

جزیره من 10 پنس - obverseجزیره من 10 پنس - reverse
10 پنس
1984
مس - نیکل, 11.31g, ø 28.5mm
KM# 115
بها: $ 1.18
جزیره من 10 پنس - obverseجزیره من 10 پنس - reverse
10 پنس
1985 - 1987
مس - نیکل, 11.31g, ø 28.5mm
KM# 146
بها: $ 1.2
جزیره من 10 پنس - obverseجزیره من 10 پنس - reverse
10 پنس
1988 - 1992
مس - نیکل, 11.31g, ø 28.5mm
KM# 210
بها: $ 1.01

جزیره من 10 پنس - obverseجزیره من 10 پنس - reverse
10 پنس
1992 - 1995
مس - نیکل, 6.5g, ø 24.5mm
KM# 337
بها: $ 0.96
جزیره من 10 پنس - obverseجزیره من 10 پنس - reverse
10 پنس
1996 - 1997
مس - نیکل, 6.5g, ø 24.5mm
KM# 591
بها: $ 3.21
جزیره من 10 پنس - obverseجزیره من 10 پنس - reverse
10 پنس
1998 - 1999
مس - نیکل, 6.5g, ø 24.5mm
KM# 903
بها: $ 1.79

جزیره من 10 پنس - obverseجزیره من 10 پنس - reverse
10 پنس
2000 - 2003
مس - نیکل, 6.5g, ø 24.5mm
KM# 1039
بها: $ 1.15
جزیره من 10 پنس - obverseجزیره من 10 پنس - reverse
10 پنس
2004 - 2016
مس - نیکل, 6.5g, ø 24.5mm
KM# 1256
بها: $ 0.13
جزیره من 10 پنس - obverseجزیره من 10 پنس - reverse
10 پنس
2017
استیل با روکش نیکل, 6.5g, ø 24mm
UC# 2
بها: $ 2.88

جزیره من 20 پنس - obverseجزیره من 20 پنس - reverse
20 پنس
1982 - 1983
مس - نیکل, 5g, ø 21.4mm
KM# 90
بها: $ 1.3
جزیره من 20 پنس - obverseجزیره من 20 پنس - reverse
20 پنس
1984
مس - نیکل, 5g, ø 21.4mm
KM# 116
بها: $ 2.14
جزیره من 20 پنس - obverseجزیره من 20 پنس - reverse
20 پنس
1985 - 1987
مس - نیکل, 5g, ø 21.4mm
KM# 147
بها: $ 1.32

جزیره من 20 پنس - obverseجزیره من 20 پنس - reverse
20 پنس
1988 - 1992
مس - نیکل, 5g, ø 21.4mm
KM# 211
بها: $ 0.79
جزیره من 20 پنس - obverseجزیره من 20 پنس - reverse
20 پنس
1993 - 1995
مس - نیکل, 5g, ø 21.4mm
KM# 391
بها: $ 0.25
جزیره من 20 پنس - obverseجزیره من 20 پنس - reverse
20 پنس
1996 - 1997
مس - نیکل, 5g, ø 21.4mm
KM# 592
بها: $ 0.78

جزیره من 20 پنس - obverseجزیره من 20 پنس - reverse
20 پنس
1998
مس - نیکل, 5g, ø 21.4mm
KM# 904.1
بها: $ 2.05
جزیره من 20 پنس - obverseجزیره من 20 پنس - reverse
20 پنس
1999
مس - نیکل, 5g, ø 21.4mm
KM# 904.2
بها: $ 7.99
جزیره من 20 پنس - obverseجزیره من 20 پنس - reverse
20 پنس
2000 - 2003
مس - نیکل, 5g, ø 21.4mm
KM# 1040
بها: $ 1.25

جزیره من 20 پنس - obverseجزیره من 20 پنس - reverse
20 پنس
2004 - 2016
مس - نیکل, 5g, ø 21.4mm
KM# 1257
بها: $ 1.1
جزیره من 20 پنس - obverseجزیره من 20 پنس - reverse
20 پنس
2017
مس - نیکل, 5g, ø 21.4mm
UC# 3
بها: $ 3.41
جزیره من 50 پنس جدید - obverseجزیره من 50 پنس جدید - reverse
50 پنس جدید
1971 - 1975
مس - نیکل, 13.5g, ø 30mm
KM# 24
بها: $ 4.13

جزیره من 50 پنس - obverseجزیره من 50 پنس - reverse
50 پنس
1976 - 1979
مس - نیکل, 13.5g, ø 30mm
KM# 39
بها: $ 1.45
جزیره من 50 پنس - obverseجزیره من 50 پنس - reverse
50 پنس
1980
مس - نیکل, 13.5g, ø 30mm
KM# 70.1
بها: $ 3.7
جزیره من 50 پنس - obverseجزیره من 50 پنس - reverse
50 پنس
1981 - 1984
مس - نیکل, 13.5g, ø 30mm
KM# 70.2
بها: $ 3.61

جزیره من 50 پنس - obverseجزیره من 50 پنس - reverse
50 پنس
1985 - 1987
مس - نیکل, 13.5g, ø 30mm
KM# 148
بها: $ 2.41
جزیره من 50 پنس - obverseجزیره من 50 پنس - reverse
50 پنس
1988 - 1997
مس - نیکل, 13.5g, ø 30mm
KM# 212
بها: $ 1.89
جزیره من 50 پنس - obverseجزیره من 50 پنس - reverse
50 پنس
2000 - 2003
مس - نیکل, 8g, ø 27.3mm
KM# 1041
بها: $ 7.59

جزیره من 50 پنس - obverseجزیره من 50 پنس - reverse
50 پنس
2004 - 2016
مس - نیکل, 8g, ø 27.3mm
KM# 1258
بها: $ 0.82
جزیره من 50 پنس - obverseجزیره من 50 پنس - reverse
50 پنس
2017 - 2018
مس - نیکل, 8g, ø 27.3mm
UC# 4
بها: $ 3.83
جزیره من 1 پوند - obverseجزیره من 1 پوند - reverse
1 پوند
1978 - 1982
ویرنیوم, 4g, ø 22mm
KM# 44
بها: $ 3.62

جزیره من 1 پوند - obverseجزیره من 1 پوند - reverse
1 پوند
1983
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 109
بها: $ 3.23
جزیره من 1 پوند - obverseجزیره من 1 پوند - reverse
1 پوند
1984
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 128
بها: $ 8.97
جزیره من 1 پوند - obverseجزیره من 1 پوند - reverse
1 پوند
1985
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 151
بها: $ 10.4

جزیره من 1 پوند - obverseجزیره من 1 پوند - reverse
1 پوند
1986
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 175
تعداد ضرب
جزیره من 1 پوند - obverseجزیره من 1 پوند - reverse
1 پوند
1987
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 182
بها: $ 3.76
جزیره من 1 پوند - obverseجزیره من 1 پوند - reverse
1 پوند
1988 - 1995
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 213
بها: $ 1.39

جزیره من 1 پوند - obverseجزیره من 1 پوند - reverse
1 پوند
1996 - 1997
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 594
بها: $ 3.01
جزیره من 1 پوند - obverseجزیره من 1 پوند - reverse
1 پوند
1998 - 1999
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 906
بها: $ 3.44
جزیره من 1 پوند - obverseجزیره من 1 پوند - reverse
1 پوند
2000 - 2003
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 1042
بها: $ 2.41

جزیره من 1 پوند - obverseجزیره من 1 پوند - reverse
1 پوند
2004 - 2016
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 1259
بها: $ 1.78
جزیره من 1 پوند - obverseجزیره من 1 پوند - reverse
1 پوند
2017 - 2018
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
UC# 5
بها: $ 3.64
جزیره من 2 پوند - obverseجزیره من 2 پوند - reverse
2 پوند
1986 - 1987
ویرنیوم
KM# 167
بها: $ 6.96

جزیره من 2 پوند - obverseجزیره من 2 پوند - reverse
2 پوند
1988 - 1993
ویرنیوم
KM# 214
بها: $ 1.65
جزیره من 2 پوند - obverseجزیره من 2 پوند - reverse
2 پوند
1996 - 1997
ویرنیوم, 8.1g, ø 28.5mm
KM# 595
بها: $ 6.01
جزیره من 2 پوند - obverseجزیره من 2 پوند - reverse
2 پوند
1997
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج, 12g, ø 28.4mm
KM# 844
بها: $ 70.23

جزیره من 2 پوند - obverseجزیره من 2 پوند - reverse
2 پوند
1998 - 1999
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج, 12g, ø 28.4mm
KM# 858
بها: $ 4.72
جزیره من 2 پوند - obverseجزیره من 2 پوند - reverse
2 پوند
2000 - 2003
دو آلیاژی: مرکز مس - نیکل ، حلقه نیکل - برنج, 12g, ø 28.4mm
KM# 1043
بها: $ 3.76
جزیره من 2 پوند - obverseجزیره من 2 پوند - reverse
2 پوند
2004 - 2016
دو آلیاژی: مرکز مس - نیکل ، حلقه نیکل - برنج, 12g, ø 28.4mm
KM# 1260
بها: $ 2.48

جزیره من 2 پوند - obverseجزیره من 2 پوند - reverse
2 پوند
2017
دو آلیاژی: مرکز مس - نیکل ، حلقه نیکل - برنج, 12g, ø 28.4mm
UC# 6
بها: $ 6.74
جزیره من 5 پوند - obverseجزیره من 5 پوند - reverse
5 پوند
1981 - 1984
ویرنیوم, 20.1g, ø 36.5mm
KM# 88
بها: $ 10.8
جزیره من 5 پوند - obverseجزیره من 5 پوند - reverse
5 پوند
1985 - 1987
ویرنیوم, 20.1g, ø 36.5mm
KM# 150
بها: $ 10.91

جزیره من 5 پوند - obverseجزیره من 5 پوند - reverse
5 پوند
1988 - 1993
ویرنیوم, 20.1g, ø 36.5mm
KM# 215
بها: $ 2.95
جزیره من 5 پوند - obverseجزیره من 5 پوند - reverse
5 پوند
1998 - 1999
ویرنیوم, 20.1g, ø 36.5mm
KM# 991
بها: $ 22.11
جزیره من 5 پوند - obverseجزیره من 5 پوند - reverse
5 پوند
2000 - 2003
ویرنیوم, 20.1g, ø 36.5mm
KM# 1044
بها: $ 13.57

جزیره من 5 پوند - obverseجزیره من 5 پوند - reverse
5 پوند
2004 - 2016
ویرنیوم, 20.1g, ø 36.5mm
KM# 1261
بها: $ 10.11
جزیره من 5 پوند - obverseجزیره من 5 پوند - reverse
5 پوند
2017
نیکل نقره, 11.7g, ø 32mm
UC# 7
بها: $ 12.77

uCoin