ایتالیا
×
کشور
جمهوری ایتالیا
1946 - 2001
×
دوره
×
ارزش
×
سال
سکه های یادبود
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کاتالوگ سکه > کشور: ایتالیا > جمهوری ایتالیا (1946-2001) > سکه های یادبود  | جستجو 

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1974
Guglielmo Marconi
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 27.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.98
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1979
فائو
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 27.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.13
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1981
Livorno Naval Academy
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 27.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.84
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1995
فائو
مس - نیکل, 4.5g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.74
ایتالیا 200 لیره - obverseایتالیا 200 لیره - reverse200 لیره 1980
فائو
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.89
ایتالیا 200 لیره - obverseایتالیا 200 لیره - reverse200 لیره 1981
فائو
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.08
ایتالیا 200 لیره - obverseایتالیا 200 لیره - reverse200 لیره 1989
Taranto
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.88
ایتالیا 200 لیره - obverseایتالیا 200 لیره - reverse200 لیره 1990
State Council
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.70
ایتالیا 200 لیره - obverseایتالیا 200 لیره - reverse200 لیره 1992
Genoa Stamp Exhibition
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.53
ایتالیا 200 لیره - obverseایتالیا 200 لیره - reverse200 لیره 1993
Military Aviation
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.54
ایتالیا 200 لیره - obverseایتالیا 200 لیره - reverse200 لیره 1994
Carabinieri
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.73
ایتالیا 200 لیره - obverseایتالیا 200 لیره - reverse200 لیره 1996
Customs Service Academy
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.74
ایتالیا 200 لیره - obverseایتالیا 200 لیره - reverse200 لیره 1997
Italian Naval League
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.83
ایتالیا 200 لیره - obverseایتالیا 200 لیره - reverse200 لیره 1999
Carabinieri
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.93
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1961
Italian Unification
نقره 0.835, 11g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.87
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1965
Dante Alighieri
نقره 0.835, 11g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.93
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1993
Bank of Italy
دو آلیاژی : مرکز برنز ، حلقه آکمونیتال, 6.8g, ø 25.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.36
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1994
Luca Pacioli
دو آلیاژی : مرکز برنز ، حلقه آکمونیتال, 6.8g, ø 25.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.66
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1996
National Institute of Statistics
دو آلیاژی : مرکز برنز ، حلقه آکمونیتال, 6.8g, ø 25.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.01
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1997
National Police
دو آلیاژی : مرکز برنز ، حلقه آکمونیتال, 6.8g, ø 25.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.32
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1998
IFAD
دو آلیاژی : مرکز برنز ، حلقه آکمونیتال, 6.8g, ø 25.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.47
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1999
European Parliamentary Elections
دو آلیاژی : مرکز برنز ، حلقه آکمونیتال, 6.8g, ø 25.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.27
ایتالیا 1000 لیره - obverseایتالیا 1000 لیره - reverse1000 لیره 1970
Rome is a capital
نقره 0.835, 14.6g, ø 31.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 11.40

uCoin