جاماییکا
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

جاماییکا - کاتالوگ سکه

جاماییکا>دلار|1969 - 2017
 دوره

جاماییکا 1 سنت - obverseجاماییکا 1 سنت - reverse
1 سنت
1969 - 1971
برنز, 4.2g, ø 20.7mm
KM# 45
بها: $ 0.25
جاماییکا 1 سنت - obverseجاماییکا 1 سنت - reverse
1 سنت
1971 - 1975
برنز, 4.2g, ø 20.7mm
KM# 51
بها: $ 0.29
جاماییکا 1 سنت - obverseجاماییکا 1 سنت - reverse
1 سنت
1971 - 1974
فائو
برنز, 4.2g, ø 21mm
KM# 52
بها: $ 0.59

جاماییکا 1 سنت - obverseجاماییکا 1 سنت - reverse
1 سنت
1975 - 2002
آلومینیوم, 1.22g, ø 21.08mm
KM# 64
بها: $ 0.33
جاماییکا 1 سنت - obverseجاماییکا 1 سنت - reverse
1 سنت
1976 - 1984
آلومینیوم, 1.22g, ø 21.05mm
KM# 68
بها: $ 0.15
جاماییکا 5 سنت - obverseجاماییکا 5 سنت - reverse
5 سنت
1969 - 1989
مس - نیکل, 2.83g, ø 19.4mm
KM# 46
بها: $ 0.28

جاماییکا 5 سنت - obverseجاماییکا 5 سنت - reverse
5 سنت
1971 - 1984
مس - نیکل, 2.83g, ø 19.4mm
KM# 53
بها: $ 0.51
جاماییکا 5 سنت - obverseجاماییکا 5 سنت - reverse
5 سنت
1990 - 1993
استیل با روکش نیکل, 2.8g, ø 19.4mm
KM# 46a
بها: $ 0.43
جاماییکا 10 سنت - obverseجاماییکا 10 سنت - reverse
10 سنت
1969 - 1989
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.6mm
KM# 47
بها: $ 0.2

جاماییکا 10 سنت - obverseجاماییکا 10 سنت - reverse
10 سنت
1971 - 1984
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.6mm
KM# 54
بها: $ 0.29
جاماییکا 10 سنت - obverseجاماییکا 10 سنت - reverse
10 سنت
1990
استیل با روکش نیکل, 5.65g, ø 23.6mm
KM# 47a
بها: $ 1.08
جاماییکا 10 سنت - obverseجاماییکا 10 سنت - reverse
10 سنت
1991 - 1994
استیل با روکش نیکل, 5.68g, ø 23.6mm
KM# 146.1
بها: $ 0.34

جاماییکا 10 سنت - obverseجاماییکا 10 سنت - reverse
10 سنت
1995 - 2012
استیل با روکش مس, 2.4g, ø 17mm
KM# 146.2
بها: $ 0.32
جاماییکا 20 سنت - obverseجاماییکا 20 سنت - reverse
20 سنت
1969 - 1990
مس - نیکل, 11.31g, ø 28.5mm
KM# 48
بها: $ 0.75
جاماییکا 20 سنت - obverseجاماییکا 20 سنت - reverse
20 سنت
1971 - 1976
مس - نیکل, 11.31g, ø 28.5mm
KM# 55
بها: $ 1.96

جاماییکا 20 سنت - obverseجاماییکا 20 سنت - reverse
20 سنت
1977 - 1980
مس - نیکل, 11.31g, ø 28.5mm
KM# 73
بها: $ 2.08
جاماییکا 25 سنت - obverseجاماییکا 25 سنت - reverse
25 سنت
1969 - 1990
مس - نیکل, 14.55g, ø 32.3mm
KM# 49
بها: $ 0.94
جاماییکا 25 سنت - obverseجاماییکا 25 سنت - reverse
25 سنت
1971 - 1984
مس - نیکل, 14.55g, ø 32.3mm
KM# 56
بها: $ 0.51

جاماییکا 25 سنت - obverseجاماییکا 25 سنت - reverse
25 سنت
1991 - 1994
استیل با روکش نیکل, 6g, ø 25.04mm
KM# 147
بها: $ 0.49
جاماییکا 25 سنت - obverseجاماییکا 25 سنت - reverse
25 سنت
1995 - 2012
استیل با روکش مس, 3.61g, ø 20mm
KM# 167
بها: $ 0.32
جاماییکا 50 سنت - obverseجاماییکا 50 سنت - reverse
50 سنت
1975 - 1990
مس - نیکل, 12.45g, ø 30mm
KM# 65
بها: $ 0.94

جاماییکا 50 سنت - obverseجاماییکا 50 سنت - reverse
50 سنت
1976 - 1984
مس - نیکل, 12.45g, ø 30mm
KM# 70
بها: $ 1.3
جاماییکا 1 دلار - obverseجاماییکا 1 دلار - reverse
1 دلار
1969 - 1970
مس - نیکل, 29g, ø 38mm
KM# 50
بها: $ 6.61
جاماییکا 1 دلار - obverseجاماییکا 1 دلار - reverse
1 دلار
1971 - 1979
مس - نیکل, 29g, ø 38mm
KM# 57
بها: $ 4.65

جاماییکا 1 دلار - obverseجاماییکا 1 دلار - reverse
1 دلار
1980 - 1982
مس - نیکل, 29g, ø 38mm
KM# 84.1
بها: $ 3.59
No ImageNo Image
1 دلار
1985 - 1989
مس - نیکل, 29g, ø 38mm
KM# 84.2
بها: $ 5.92
جاماییکا 1 دلار - obverseجاماییکا 1 دلار - reverse
1 دلار
1990 - 1993
نیکل - برنج, 9g, ø 23.8mm
KM# 145
بها: $ 0.68

جاماییکا 1 دلار - obverseجاماییکا 1 دلار - reverse
1 دلار
1993 - 1994
استیل با روکش برنج, 8g, ø 24mm
KM# 145a
بها: $ 0.51
جاماییکا 1 دلار - obverseجاماییکا 1 دلار - reverse
1 دلار
1994 - 2008
استیل با روکش نیکل, 2.91g, ø 18.5mm
KM# 164
بها: $ 0.21
جاماییکا 1 دلار - obverseجاماییکا 1 دلار - reverse
1 دلار
2008 - 2017
استیل با روکش نیکل, 2.9g, ø 18.5mm
KM# 189
بها: $ 0.07

جاماییکا 5 دلار - obverseجاماییکا 5 دلار - reverse
5 دلار
1974 - 1979
مس - نیکل, ø 42.1mm
KM# 62
بها: $ 13.56
جاماییکا 5 دلار - obverseجاماییکا 5 دلار - reverse
5 دلار
1980 - 1984
مس - نیکل, ø 36mm
KM# 85.1
بها: $ 4.31
جاماییکا 5 دلار - obverseجاماییکا 5 دلار - reverse
5 دلار
1994 - 2017
فولاد ضد زنگ, 4.4g, ø 21.5mm
KM# 163
بها: $ 0.35

جاماییکا 10 دلار - obverseجاماییکا 10 دلار - reverse
10 دلار
1999 - 2005
استیل با روکش نیکل, 5.94g, ø 24mm
KM# 181
بها: $ 0.61
جاماییکا 10 دلار - obverseجاماییکا 10 دلار - reverse
10 دلار
2008 - 2017
فولاد ضد زنگ, 6g, ø 24.5mm
KM# 190
بها: $ 0.51
جاماییکا 20 دلار - obverseجاماییکا 20 دلار - reverse
20 دلار
2000 - 2008
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج, 7.8g, ø 23mm
KM# 182
بها: $ 0.72

جاماییکا 20 دلار - obverseجاماییکا 20 دلار - reverse
20 دلار
2008 - 2017
دو آلیاژی: مرکز استیل با روکش نیکل ، حلقه برنج, 7.8g, ø 23mm
UC# 1
بها: $ 0.82

جاماییکا>پوند|1869 - 1969
 دوره

جاماییکا 1 فارتینگ - obverseجاماییکا 1 فارتینگ - reverse
1 فارتینگ
1880 - 1900
مس - نیکل, 2g, ø 19mm
KM# 15
بها: $ 2.98
No ImageNo Image
1 فارتینگ
1902 - 1903
مس - نیکل, 2.84g, ø 20.2mm
KM# 18
بها: $ 0.44
جاماییکا 1 فارتینگ - obverseجاماییکا 1 فارتینگ - reverse
1 فارتینگ
1904 - 1910
مس - نیکل, 2.84g, ø 20.2mm
KM# 21
بها: $ 2.98

جاماییکا 1 فارتینگ - obverseجاماییکا 1 فارتینگ - reverse
1 فارتینگ
1914 - 1934
مس - نیکل, 2.71g, ø 20.2mm
KM# 24
بها: $ 2.03
جاماییکا 1 فارتینگ - obverseجاماییکا 1 فارتینگ - reverse
1 فارتینگ
1937
نیکل - برنج, 2.8g, ø 20.2mm
KM# 27
بها: $ 4.98
جاماییکا 1 فارتینگ - obverseجاماییکا 1 فارتینگ - reverse
1 فارتینگ
1938 - 1947
نیکل - برنج, 2.8g, ø 20.2mm
KM# 30
بها: $ 1.56

جاماییکا 1 فارتینگ - obverseجاماییکا 1 فارتینگ - reverse
1 فارتینگ
1950 - 1952
نیکل - برنج, 2.8g, ø 20.2mm
KM# 33
بها: $ 3.13
جاماییکا ½ پنی - obverseجاماییکا ½ پنی - reverse
½ پنی
1869 - 1900
مس - نیکل, 5.7g, ø 25mm
KM# 16
بها: $ 0.24
جاماییکا ½ پنی - obverseجاماییکا ½ پنی - reverse
½ پنی
1902 - 1903
مس - نیکل, 5.7g, ø 25mm
KM# 19
بها: $ 9.36

جاماییکا ½ پنی - obverseجاماییکا ½ پنی - reverse
½ پنی
1904 - 1910
مس - نیکل, 5.6g, ø 25.3mm
KM# 22
بها: $ 5.68
جاماییکا ½ پنی - obverseجاماییکا ½ پنی - reverse
½ پنی
1914 - 1928
مس - نیکل, 5.6g, ø 25.3mm
KM# 25
بها: $ 0.68
جاماییکا ½ پنی - obverseجاماییکا ½ پنی - reverse
½ پنی
1937
نیکل - برنج, 4.4g, ø 22.5mm
KM# 28
بها: $ 2.25

جاماییکا ½ پنی - obverseجاماییکا ½ پنی - reverse
½ پنی
1938 - 1947
نیکل - برنج, 4.4g, ø 22.5mm
KM# 31
بها: $ 0.85
جاماییکا ½ پنی - obverseجاماییکا ½ پنی - reverse
½ پنی
1950 - 1952
نیکل - برنج, 4.38g, ø 22.5mm
KM# 34
بها: $ 0.92
جاماییکا ½ پنی - obverseجاماییکا ½ پنی - reverse
½ پنی
1955 - 1963
نیکل - برنج, 4.6g, ø 23mm
KM# 36
بها: $ 1.07

جاماییکا ½ پنی - obverseجاماییکا ½ پنی - reverse
½ پنی
1964 - 1966
نیکل - برنج, 4.5g, ø 22.48mm
KM# 38
بها: $ 1.32
جاماییکا 1 پنی - obverseجاماییکا 1 پنی - reverse
1 پنی
1869 - 1900
مس - نیکل, 9g, ø 25mm
KM# 17
بها: $ 0.61
جاماییکا 1 پنی - obverseجاماییکا 1 پنی - reverse
1 پنی
1902 - 1903
مس - نیکل, 8.1g, ø 30.9mm
KM# 20
بها: $ 0.81

جاماییکا 1 پنی - obverseجاماییکا 1 پنی - reverse
1 پنی
1904 - 1910
مس - نیکل, 8.1g, ø 30.9mm
KM# 23
بها: $ 2.84
جاماییکا 1 پنی - obverseجاماییکا 1 پنی - reverse
1 پنی
1914 - 1928
مس - نیکل, 8.1g, ø 30.9mm
KM# 26
بها: $ 2.84
جاماییکا 1 پنی - obverseجاماییکا 1 پنی - reverse
1 پنی
1937
نیکل - برنج, 7.4g, ø 27mm
KM# 29
بها: $ 2.51

جاماییکا 1 پنی - obverseجاماییکا 1 پنی - reverse
1 پنی
1938 - 1947
نیکل - برنج, 7.4g, ø 27mm
KM# 32
بها: $ 1.9
جاماییکا 1 پنی - obverseجاماییکا 1 پنی - reverse
1 پنی
1950 - 1952
نیکل - برنج, 7.5g, ø 27mm
KM# 35
بها: $ 1.4
جاماییکا 1 پنی - obverseجاماییکا 1 پنی - reverse
1 پنی
1953 - 1963
نیکل - برنج, 7.6g, ø 27mm
KM# 37
بها: $ 0.9

جاماییکا 1 پنی - obverseجاماییکا 1 پنی - reverse
1 پنی
1964 - 1967
نیکل - برنج, 7.47g, ø 27mm
KM# 39
بها: $ 1.29

uCoin