کویت
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کویت - کاتالوگ سکه

کویت>دولت کویت|1961 - 2017
 دوره

کویت 1 فلس - obverseکویت 1 فلس - reverse
1 فلس
1961
نیکل - برنج, 2g, ø 17mm
KM# 2
بها: $ 1.51
کویت 1 فلس - obverseکویت 1 فلس - reverse
1 فلس
1962 - 1988
نیکل - برنج, 2g, ø 17mm
KM# 9
بها: $ 0.23
کویت 5 فلس - obverseکویت 5 فلس - reverse
5 فلس
1961
نیکل - برنج, 2.5g, ø 19.5mm
KM# 3
بها: $ 0.94

کویت 5 فلس - obverseکویت 5 فلس - reverse
5 فلس
1962 - 2011
نیکل - برنج, 2.5g, ø 19.5mm
KM# 10
بها: $ 0.32
کویت 5 فلس - obverseکویت 5 فلس - reverse
5 فلس
2012 - 2015
استیل با روکش برنج, 2.55g, ø 19.5mm
KM# 10c
بها: $ 0.68
کویت 10 فلس - obverseکویت 10 فلس - reverse
10 فلس
1961
نیکل - برنج, 3.75g, ø 21mm
KM# 4
بها: $ 0.64

کویت 10 فلس - obverseکویت 10 فلس - reverse
10 فلس
1962 - 2011
نیکل - برنج, 3.75g, ø 21mm
KM# 11
بها: $ 0.27
کویت 10 فلس - obverseکویت 10 فلس - reverse
10 فلس
2012 - 2017
استیل با روکش برنج, 3.75g, ø 21mm
KM# 11c
بها: $ 0.59
کویت 20 فلس - obverseکویت 20 فلس - reverse
20 فلس
1961
مس - نیکل, 3g, ø 20mm
KM# 5
بها: $ 0.49

کویت 20 فلس - obverseکویت 20 فلس - reverse
20 فلس
1962 - 2011
مس - نیکل, 3g, ø 20mm
KM# 12
بها: $ 0.24
No ImageNo Image
20 فلس
2005
فولاد ضد زنگ, 3g, ø 20mm
KM# 12c
تعداد ضرب
کویت 20 فلس - obverseکویت 20 فلس - reverse
20 فلس
2012 - 2017
فولاد ضد زنگ, 3g, ø 20mm
KM# 12a
بها: $ 0.75

کویت 50 فلس - obverseکویت 50 فلس - reverse
50 فلس
1961
نیکل - برنج, 4.5g, ø 23mm
KM# 6
بها: $ 1.09
کویت 50 فلس - obverseکویت 50 فلس - reverse
50 فلس
1962 - 2011
مس - نیکل, 4.5g, ø 23mm
KM# 13
بها: $ 0.33
کویت 50 فلس - obverseکویت 50 فلس - reverse
50 فلس
2012 - 2017
فولاد ضد زنگ, 4.5g, ø 23mm
KM# 13c
بها: $ 0.59

کویت 100 فلس - obverseکویت 100 فلس - reverse
100 فلس
1961
مس - نیکل, 6.5g, ø 26mm
KM# 7
بها: $ 1.14
کویت 100 فلس - obverseکویت 100 فلس - reverse
100 فلس
1962 - 2010
مس - نیکل, 6.5g, ø 26mm
KM# 14
بها: $ 0.43
کویت 100 فلس - obverseکویت 100 فلس - reverse
100 فلس
2012 - 2017
استیل با روکش نیکل, 6.7g, ø 26mm
KM# 14c
بها: $ 0.71

uCoin