+

لتونی > کاتالوگ سکه

لتونی 1 سنت - obverseلتونی 1 سنت - reverse
1 سنت 2014 - 2018
استیل با روکش مس
, 2.3g, ø 16.25mm
لتونی - KM# 150
اتحادیه اروپا (یورو)
لتونی 2 سنت - obverseلتونی 2 سنت - reverse
2 سنت 2014 - 2018
استیل با روکش مس
, 3.06g, ø 18.75mm
لتونی - KM# 151
اتحادیه اروپا (یورو)
لتونی 5 سنت - obverseلتونی 5 سنت - reverse
5 سنت 2014 - 2018
استیل با روکش مس
, 3.92g, ø 21.25mm
لتونی - KM# 152
اتحادیه اروپا (یورو)
لتونی 10 سنت - obverseلتونی 10 سنت - reverse
10 سنت 2014 - 2018
برنج
, 4.1g, ø 19.75mm
لتونی - KM# 153
اتحادیه اروپا (یورو)
لتونی 20 سنت - obverseلتونی 20 سنت - reverse
20 سنت 2014 - 2018
برنج
, 5.74g, ø 22.25mm
لتونی - KM# 154
اتحادیه اروپا (یورو)
لتونی 50 سنت - obverseلتونی 50 سنت - reverse
50 سنت 2014 - 2018
برنج
, 7.8g, ø 24.25mm
لتونی - KM# 155
اتحادیه اروپا (یورو)
لتونی 1 یورو - obverseلتونی 1 یورو - reverse
1 یورو 2014 - 2018
Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring
, 7.5g, ø 23.25mm
لتونی - KM# 156
اتحادیه اروپا (یورو)
لتونی 2 یورو - obverseلتونی 2 یورو - reverse
2 یورو 2014 - 2018
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring
, 8.5g, ø 25.75mm
لتونی - KM# 157
اتحادیه اروپا (یورو)
لتونی 2 یورو - obverseلتونی 2 یورو - reverse
2 یورو 2018
100th Anniversary - Baltic States
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring
, 8.5g, ø 25.75mm
لتونی - UC# 104
اتحادیه اروپا (یورو)
بها: $ 3.48
لتونی 2 یورو - obverseلتونی 2 یورو - reverse
2 یورو 2017
Historical Regions of Latvia - Latgale
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring
, 8.5g, ø 25.75mm
لتونی - UC# 102
اتحادیه اروپا (یورو)
بها: $ 3.27
لتونی 2 یورو - obverseلتونی 2 یورو - reverse
2 یورو 2017
Historical Regions of Latvia - Courland
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring
, 8.5g, ø 25.75mm
لتونی - UC# 103
اتحادیه اروپا (یورو)
بها: $ 3.44
لتونی 2 یورو - obverseلتونی 2 یورو - reverse
2 یورو 2016
Latvian Brown
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring
, 8.5g, ø 25.75mm
لتونی - UC# 100
اتحادیه اروپا (یورو)
بها: $ 3.23
uCoin