لتونی
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

لتونی - کاتالوگ سکه

لتونی>اتحادیه اروپا (یورو)|2014 - 2019
 دوره

لتونی 1 euro cent - obverseلتونی 1 euro cent - reverse
1 euro cent
2014 - 2019
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 150
بها: $ 0.06
لتونی 2 euro cent - obverseلتونی 2 euro cent - reverse
2 euro cent
2014 - 2019
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 151
بها: $ 0.13
لتونی 5 euro cent - obverseلتونی 5 euro cent - reverse
5 euro cent
2014 - 2019
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 152
بها: $ 0.16

لتونی 10 euro cent - obverseلتونی 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2014 - 2019
برنج, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 153
بها: $ 0.21
لتونی 20 euro cent - obverseلتونی 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2014 - 2019
برنج, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 154
بها: $ 0.28
لتونی 50 euro cent - obverseلتونی 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2014 - 2019
برنج, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 155
بها: $ 0.64

لتونی 1 یورو - obverseلتونی 1 یورو - reverse
1 یورو
2014 - 2019
دو آلیاژی: مرکز نیکل با روکش مس - نیکل، حلقه نیکل - برنج, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 156
بها: $ 1.12
لتونی 2 یورو - obverseلتونی 2 یورو - reverse
2 یورو
2014 - 2019
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 157
بها: $ 2.35

لتونی>جمهوری دوم (لتونی)|1992 - 2013
 دوره

لتونی 1 سنتیماس - obverseلتونی 1 سنتیماس - reverse
1 سنتیماس
1992 - 2008
استیل با روکش مس, 1.6g, ø 15.65mm
KM# 15
بها: $ 0.15
لتونی 2 سانتیمی - obverseلتونی 2 سانتیمی - reverse
2 سانتیمی
1992 - 2009
استیل با روکش مس, 1.9g, ø 17mm
KM# 21
بها: $ 0.15
لتونی 5 سانتیمی - obverseلتونی 5 سانتیمی - reverse
5 سانتیمی
1992 - 2009
نیکل - برنج, 2.5g, ø 18.5mm
KM# 16
بها: $ 0.15

لتونی 10 سانتیمو - obverseلتونی 10 سانتیمو - reverse
10 سانتیمو
1992 - 2008
نیکل - برنج, 3.25g, ø 19.9mm
KM# 17
بها: $ 0.22
لتونی 20 سانتیمو - obverseلتونی 20 سانتیمو - reverse
20 سانتیمو
1992 - 2009
نیکل - برنج, 4g, ø 21.5mm
KM# 22.1
بها: $ 0.33
لتونی 20 سانتیمو - obverseلتونی 20 سانتیمو - reverse
20 سانتیمو
1992
استیل با روکش برنج, 4g, ø 21.5mm
KM# 22.2
بها: $ 29.83

لتونی 50 سانتیمو - obverseلتونی 50 سانتیمو - reverse
50 سانتیمو
1992 - 2009
مس - نیکل, 3.5g, ø 18.8mm
KM# 13
بها: $ 0.73
لتونی 1 لاتس - obverseلتونی 1 لاتس - reverse
1 لاتس
1992 - 2008
مس - نیکل, 4.8g, ø 21.75mm
KM# 12
بها: $ 1.37
لتونی 2 لاتی - obverseلتونی 2 لاتی - reverse
2 لاتی
1992
مس - نیکل, 6g, ø 24.35mm
KM# 14
بها: $ 10.17

لتونی 2 لاتی - obverseلتونی 2 لاتی - reverse
2 لاتی
1999 - 2009
دو آلیاژی: مرکز برنج، حلقه مس - نیکل, 9.5g, ø 26.3mm
KM# 38
بها: $ 3.2

لتونی>جمهوری اول|1922 - 1940
 دوره

لتونی 1 سنتیماس - obverseلتونی 1 سنتیماس - reverse
1 سنتیماس
1922 - 1935
برنز, 1.65g, ø 17mm
KM# 1
بها: $ 1.68
لتونی 1 سنتیماس - obverseلتونی 1 سنتیماس - reverse
1 سنتیماس
1937 - 1939
برنز, 1.8g, ø 17mm
KM# 10
بها: $ 1.78
لتونی 2 سانتیمی - obverseلتونی 2 سانتیمی - reverse
2 سانتیمی
1922 - 1932
برنز, 2g, ø 19.5mm
KM# 2
بها: $ 1.5

لتونی 2 سانتیمی - obverseلتونی 2 سانتیمی - reverse
2 سانتیمی
1937
برنز, 2g, ø 19mm
KM# 11.1
بها: $ 57.7
لتونی 2 سانتیمی - obverseلتونی 2 سانتیمی - reverse
2 سانتیمی
1939
برنز, 2g, ø 19.5mm
KM# 11.2
بها: $ 1.66
لتونی 5 سانتیمی - obverseلتونی 5 سانتیمی - reverse
5 سانتیمی
1922
برنز, 3g, ø 22mm
KM# 3
بها: $ 1.7

لتونی 10 سانتیمو - obverseلتونی 10 سانتیمو - reverse
10 سانتیمو
1922
نیکل, 3g, ø 19mm
KM# 4
بها: $ 1.01
لتونی 20 سانتیمو - obverseلتونی 20 سانتیمو - reverse
20 سانتیمو
1922
نیکل, 6g, ø 21mm
KM# 5
بها: $ 1.46
لتونی 50 سانتیمو - obverseلتونی 50 سانتیمو - reverse
50 سانتیمو
1922
نیکل, 6.5g, ø 25mm
KM# 6
بها: $ 1.68

لتونی 1 لاتس - obverseلتونی 1 لاتس - reverse
1 لاتس
1924
نقره 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 7
بها: $ 4.75
لتونی 2 لاتی - obverseلتونی 2 لاتی - reverse
2 لاتی
1925 - 1926
نقره 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 8
بها: $ 7.11
لتونی 5 لاتی - obverseلتونی 5 لاتی - reverse
5 لاتی
1929 - 1932
نقره 0.835, 25g, ø 37mm
KM# 9
بها: $ 21.85

uCoin