لبنان
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

لبنان - کاتالوگ سکه

لبنان>جمهوری لبنان|1995 - 2018
 دوره

لبنان 25 لیره - obverseلبنان 25 لیره - reverse
25 لیره
2002
استیل با روکش نیکل, 2.82g, ø 20.5mm
KM# 40
بها: $ 0.61
لبنان 50 لیره - obverseلبنان 50 لیره - reverse
50 لیره
1996
فولاد ضد زنگ, 2.25g, ø 19mm
KM# 37
بها: $ 0.65
لبنان 50 لیره - obverseلبنان 50 لیره - reverse
50 لیره
2006
نیکل, 3g, ø 21.5mm
KM# 37a
بها: $ 0.87

لبنان 100 لیره - obverseلبنان 100 لیره - reverse
100 لیره
1995 - 2000
برنج, 4g, ø 22.5mm
KM# 38
بها: $ 0.44
لبنان 100 لیره - obverseلبنان 100 لیره - reverse
100 لیره
2003
نیکل, 4g, ø 22.5mm
KM# 38a
بها: $ 1.02
لبنان 100 لیره - obverseلبنان 100 لیره - reverse
100 لیره
2006 - 2009
استیل با روکش مس, 4g, ø 22.5mm
KM# 38b
بها: $ 0.66

لبنان 250 لیره - obverseلبنان 250 لیره - reverse
250 لیره
1995 - 2003
مس - آلومینیوم - نیکل, 5.3g, ø 23.5mm
KM# 36
بها: $ 0.44
لبنان 250 لیره - obverseلبنان 250 لیره - reverse
250 لیره
2006 - 2018
مس - آلومینیوم - روی, 5.3g, ø 23.5mm
UC# 1
بها: $ 0.51
لبنان 250 لیره - obverseلبنان 250 لیره - reverse
250 لیره
2012
Lucky Coin
مس - آلومینیوم - روی, 5.3g, ø 23.5mm
KM# 36a
بها: $ 17.04

لبنان 500 لیره - obverseلبنان 500 لیره - reverse
500 لیره
1995 - 2009
استیل با روکش نیکل, 6g, ø 24.5mm
KM# 39
بها: $ 0.56
لبنان 500 لیره - obverseلبنان 500 لیره - reverse
500 لیره
2012 - 2017
استیل با روکش نیکل, 6g, ø 24.5mm
KM# 39a
بها: $ 0.69

لبنان>جمهوری لبنان|1952 - 1994
 دوره

لبنان 1 قرش - obverseلبنان 1 قرش - reverse
1 قرش
1955
آلومینیوم - برنز, 2.04g, ø 18mm
KM# 19
بها: $ 1.98
لبنان 2½ قرش - obverseلبنان 2½ قرش - reverse
2½ قرش
1955
آلومینیوم - برنز, 2.7g, ø 20mm
KM# 20
بها: $ 2.38
لبنان 5 قرش - obverseلبنان 5 قرش - reverse
5 قرش
1952
آلومینیوم, 1g, ø 20mm
KM# 14
بها: $ 0.89

لبنان 5 قرش - obverseلبنان 5 قرش - reverse
5 قرش
1954
آلومینیوم, 1g, ø 20mm
KM# 18
بها: $ 0.94
لبنان 5 قرش - obverseلبنان 5 قرش - reverse
5 قرش
1955 - 1961
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 20mm
KM# 21
بها: $ 0.99
لبنان 5 قرش - obverseلبنان 5 قرش - reverse
5 قرش
1968 - 1975
نیکل - برنج, 2.2g, ø 18mm
KM# 25
بها: $ 0.42

لبنان 10 قرش
 - obverseلبنان 10 قرش
 - reverse
10 قرش
1952
آلومینیوم, 1.27g, ø 21.8mm
KM# 15
بها: $ 1
لبنان 10 قرش
 - obverseلبنان 10 قرش
 - reverse
10 قرش
1955
آلومینیوم - برنز, 3.5g, ø 21.8mm
KM# 23
بها: $ 1.56
لبنان 10 قرش
 - obverseلبنان 10 قرش
 - reverse
10 قرش
1955
آلومینیوم - برنز, 3.94g, ø 21.8mm
KM# 22
بها: $ 1.96

لبنان 10 قرش
 - obverseلبنان 10 قرش
 - reverse
10 قرش
1961
مس - نیکل, 3.5g, ø 21.8mm
KM# 24
بها: $ 1.15
لبنان 10 قرش
 - obverseلبنان 10 قرش
 - reverse
10 قرش
1968 - 1975
نیکل - برنج, 3.2g, ø 21.8mm
KM# 26
بها: $ 0.37
لبنان 25 قرش - obverseلبنان 25 قرش - reverse
25 قرش
1952 - 1961
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 23.3mm
KM# 16
بها: $ 0.7

لبنان 25 قرش - obverseلبنان 25 قرش - reverse
25 قرش
1968 - 1980
نیکل - برنج, 4g, ø 23.3mm
KM# 27
بها: $ 0.54
لبنان 50 قرش
 - obverseلبنان 50 قرش
 - reverse
50 قرش
1952
نقره 0.600, 5g, ø 24mm
KM# 17
بها: $ 4.01
لبنان 50 قرش
 - obverseلبنان 50 قرش
 - reverse
50 قرش
1968 - 1980
نیکل, 6g, ø 24mm
KM# 28
بها: $ 0.63

لبنان 1 لیره - obverseلبنان 1 لیره - reverse
1 لیره
1975 - 1981
نیکل, 7.2g, ø 27.3mm
KM# 30
بها: $ 0.59
لبنان 1 لیره - obverseلبنان 1 لیره - reverse
1 لیره
1986
استیل با روکش نیکل, 7g, ø 27.3mm
KM# 30a
بها: $ 0.56

لبنان>تحت الحمایه فرانسه|1924 - 1941
 دوره

لبنان ½ قرش - obverseلبنان ½ قرش - reverse
½ قرش
1934 - 1936
مس - نیکل, 4g, ø 21mm
KM# 9
بها: $ 6.82
لبنان ½ قرش - obverseلبنان ½ قرش - reverse
½ قرش
1941
Shape - Round with a Hole
برنج, 2.17g, ø 17mm
KM# 11
بها: $ 8.86
لبنان ½ قرش - obverseلبنان ½ قرش - reverse
½ قرش
1941
Shape - Round
روی, 2.54g, ø 21mm
KM# 9a
تعداد ضرب

لبنان 1 قرش - obverseلبنان 1 قرش - reverse
1 قرش
1925 - 1936
مس - نیکل, 5g, ø 24mm
KM# 3
بها: $ 4.88
لبنان 1 قرش - obverseلبنان 1 قرش - reverse
1 قرش
1940
روی, 3.5g, ø 24.4mm
KM# 3a
بها: $ 2.83
لبنان 1 قرش - obverseلبنان 1 قرش - reverse
1 قرش
1941
برنج, 2.6g, ø 17mm
KM# 12
بها: $ 7.27

لبنان 2 قرش - obverseلبنان 2 قرش - reverse
2 قرش
1924
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 18.2mm
KM# 1
بها: $ 6.41
لبنان 2 قرش - obverseلبنان 2 قرش - reverse
2 قرش
1925
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 18mm
KM# 4
بها: $ 5.3
لبنان 2½ قرش - obverseلبنان 2½ قرش - reverse
2½ قرش
1940
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 21mm
KM# 10
بها: $ 5.59

لبنان 2½ قرش - obverseلبنان 2½ قرش - reverse
2½ قرش
1941
آلومینیوم, 1.3g, ø 17.3mm
KM# 13
بها: $ 5.33
لبنان 5 قرش - obverseلبنان 5 قرش - reverse
5 قرش
1924
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 23mm
KM# 2
بها: $ 5.78
لبنان 5 قرش - obverseلبنان 5 قرش - reverse
5 قرش
1925 - 1940
آلومینیوم - برنز, 3.85g, ø 23mm
KM# 5
بها: $ 2.73

لبنان 10 قرش
 - obverseلبنان 10 قرش
 - reverse
10 قرش
1929
نقره 0.680, 2g, ø 17mm
KM# 6
بها: $ 14.35
لبنان 25 قرش - obverseلبنان 25 قرش - reverse
25 قرش
1929 - 1936
نقره 0.680, 5g, ø 23.5mm
KM# 7
بها: $ 16.41
لبنان 50 قرش
 - obverseلبنان 50 قرش
 - reverse
50 قرش
1929 - 1936
نقره 0.680, 10g, ø 28mm
KM# 8
بها: $ 14.48

uCoin