لیختن اشتاین
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

لیختن اشتاین - کاتالوگ سکه

لیختن اشتاین>ECU|1979 - 1998
 دوره

لیختن اشتاین 5 ECUs - obverseلیختن اشتاین 5 ECUs - reverse
5 ECUs
1994
Gutenberg Castle
مس - نیکل, 31g, ø 38.61mm
X# 21
تعداد ضرب
لیختن اشتاین 5 یورو - obverseلیختن اشتاین 5 یورو - reverse
5 یورو
1996
Saint Florian Church in Vaduz
مس - نیکل, 32.6g, ø 38.61mm
UC# 101
بها: $ 11.79
No ImageNo Image
5 یورو
1997
Liechtenstein Railroad
مس - نیکل, 31g, ø 38.61mm
X# 37
بها: $ 15.8

لیختن اشتاین 5 یورو - obverseلیختن اشتاین 5 یورو - reverse
5 یورو
1998
Сustoms Treaty
مس - نیکل, 32.6g, ø 38.61mm
UC# 100
بها: $ 12.25

لیختن اشتاین>فرانک|1924 - 2015
 دوره

لیختن اشتاین ½ فرانک - obverseلیختن اشتاین ½ فرانک - reverse
½ فرانک
1924
نقره 0.835, 2.5g, ø 18mm
Y# 7
بها: $ 64.34
لیختن اشتاین 1 فرانک - obverseلیختن اشتاین 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1924
نقره 0.835, 5g, ø 23mm
Y# 8
بها: $ 47.33
لیختن اشتاین 2 فرانک - obverseلیختن اشتاین 2 فرانک - reverse
2 فرانک
1924
نقره 0.835, 10g, ø 27mm
Y# 9
بها: $ 32.51

لیختن اشتاین 5 فرانک - obverseلیختن اشتاین 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1924
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
Y# 10
بها: $ 200.1
لیختن اشتاین 10 فرانک - obverseلیختن اشتاین 10 فرانک - reverse
10 فرانک
1930
طلا 0.900, 3.23g, ø 19mm
Y# 11
تعداد ضرب
لیختن اشتاین 10 فرانک - obverseلیختن اشتاین 10 فرانک - reverse
10 فرانک
1946
طلا 0.900, 3.23g, ø 19mm
Y# 13
بها: $ 140.1

لیختن اشتاین 20 فرانک - obverseلیختن اشتاین 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1930
طلا 0.900, 6.45g, ø 21mm
Y# 12
تعداد ضرب
لیختن اشتاین 20 فرانک - obverseلیختن اشتاین 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1946
طلا 0.900, 6.45g, ø 21mm
Y# 14
تعداد ضرب

لیختن اشتاین>کرون|1898 - 1923
 دوره

لیختن اشتاین 1 کرونا - obverseلیختن اشتاین 1 کرونا - reverse
1 کرونا
1900 - 1915
نقره 0.835, 5g, ø 32mm
Y# 2
بها: $ 24.17
لیختن اشتاین 2 کرونا - obverseلیختن اشتاین 2 کرونا - reverse
2 کرونا
1912 - 1915
نقره 0.835, 10g, ø 27mm
Y# 3
بها: $ 29.2
لیختن اشتاین 5 کرونا - obverseلیختن اشتاین 5 کرونا - reverse
5 کرونا
1900 - 1915
نقره 0.900, 24g, ø 36.4mm
Y# 4
بها: $ 172.6

لیختن اشتاین 10 کرونا - obverseلیختن اشتاین 10 کرونا - reverse
10 کرونا
1900
طلا 0.900, 3.39g, ø 19.5mm
Y# 5
تعداد ضرب
لیختن اشتاین 20 کرونا - obverseلیختن اشتاین 20 کرونا - reverse
20 کرونا
1898
طلا 0.900, 6.78g, ø 21mm
Y# 6
تعداد ضرب

uCoin