+

لیختن اشتاین > کاتالوگ سکه

No ImageNo Image
½ فرانک 1924, یوهان دوم
نقره 0.835
, 2.5g, ø 18mm
لیختن اشتاین - Y# 7
فرانک
No ImageNo Image
1 فرانک 1924, یوهان دوم
نقره 0.835
, 5g, ø 23mm
لیختن اشتاین - Y# 8
فرانک
No ImageNo Image
2 فرانک 1924, یوهان دوم
نقره 0.835
, 10g, ø 27mm
لیختن اشتاین - Y# 9
فرانک
No ImageNo Image
5 فرانک 1924, یوهان دوم
نقره 0.900
, 25g, ø 37mm
لیختن اشتاین - Y# 10
فرانک
No ImageNo Image
10 فرانک 1946, فرانتس یوزف دوم
طلا 0.900
, 3.23g, ø 19mm
لیختن اشتاین - Y# 13
فرانک
بها: $ 150.15
No ImageNo Image
10 فرانک 1930, فرانتس اول
طلا 0.900
, 3.23g, ø 19mm
لیختن اشتاین - Y# 11
فرانک
No ImageNo Image
20 فرانک 1946, فرانتس یوزف دوم
طلا 0.900
, 6.45g, ø 21mm
لیختن اشتاین - Y# 14
فرانک
No ImageNo Image
20 فرانک 1930, فرانتس اول
طلا 0.900
, 6.45g, ø 21mm
لیختن اشتاین - Y# 12
فرانک
No ImageNo Image
10 فرانک 1988, فرانتس یوزف دوم
Hans-Adam II
نقره 0.900
, 30g, ø 37mm
لیختن اشتاین - Y# 22
فرانک
بها: $ 72.54
لیختن اشتاین 1 کرونا - obverseلیختن اشتاین 1 کرونا - reverse
1 کرونا 1900 - 1915, یوهان دوم
نقره 0.835
, 5g, ø 32mm
لیختن اشتاین - Y# 2
کرون
لیختن اشتاین 2 کرونا - obverseلیختن اشتاین 2 کرونا - reverse
2 کرونا 1912 - 1915, یوهان دوم
نقره 0.835
, 10g, ø 27mm
لیختن اشتاین - Y# 3
کرون
بها: $ 51.17
No ImageNo Image
5 کرونا 1900 - 1915, یوهان دوم
نقره 0.900
, 24g, ø 36.4mm
لیختن اشتاین - Y# 4
کرون
بها: $ 185.0
uCoin