لیتوانی
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

لیتوانی - کاتالوگ سکه

لیتوانی>اتحادیه اروپا (یورو)|2015 - 2019
 دوره

لیتوانی 1 euro cent - obverseلیتوانی 1 euro cent - reverse
1 euro cent
2015 - 2019
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 205
بها: $ 0.02
لیتوانی 2 euro cent - obverseلیتوانی 2 euro cent - reverse
2 euro cent
2015 - 2019
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 206
بها: $ 0.03
لیتوانی 5 euro cent - obverseلیتوانی 5 euro cent - reverse
5 euro cent
2015 - 2019
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 207
بها: $ 0.11

لیتوانی 10 euro cent - obverseلیتوانی 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2015 - 2019
برنج, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 208
بها: $ 0.11
لیتوانی 20 euro cent - obverseلیتوانی 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2015 - 2019
برنج, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 209
بها: $ 0.23
لیتوانی 50 euro cent - obverseلیتوانی 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2015 - 2019
برنج, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 210
بها: $ 0.6

لیتوانی 1 یورو - obverseلیتوانی 1 یورو - reverse
1 یورو
2015 - 2019
Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 211
بها: $ 1.14
لیتوانی 2 یورو - obverseلیتوانی 2 یورو - reverse
2 یورو
2015 - 2019
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 212
بها: $ 2.27

لیتوانی>جمهوری دوم (لتونی)|1991 - 2014
 دوره

لیتوانی 1 سنتا - obverseلیتوانی 1 سنتا - reverse
1 سنتا
1991
آلومینیوم, 0.88g, ø 18.75mm
KM# 85
بها: $ 0.1
لیتوانی 2 سنتاس - obverseلیتوانی 2 سنتاس - reverse
2 سنتاس
1991
آلومینیوم, 1.19g, ø 21.75mm
KM# 86
بها: $ 0.08
لیتوانی 5 سنتا - obverseلیتوانی 5 سنتا - reverse
5 سنتا
1991
آلومینیوم, 1.49g, ø 24.4mm
KM# 87
بها: $ 0.09

لیتوانی 10 سنتا - obverseلیتوانی 10 سنتا - reverse
10 سنتا
1991
برنز, 1.4g, ø 16mm
KM# 88
بها: $ 0.31
لیتوانی 10 سنتا - obverseلیتوانی 10 سنتا - reverse
10 سنتا
1997 - 2014
برنج, 2.6g, ø 17mm
KM# 106
بها: $ 0.06
لیتوانی 20 سنتاس - obverseلیتوانی 20 سنتاس - reverse
20 سنتاس
1991
برنز, 2.1g, ø 17.5mm
KM# 89
بها: $ 0.23

لیتوانی 20 سنتاس - obverseلیتوانی 20 سنتاس - reverse
20 سنتاس
1997 - 2014
برنج, 4.8g, ø 20.5mm
KM# 107
بها: $ 0.08
لیتوانی 50 سنتا - obverseلیتوانی 50 سنتا - reverse
50 سنتا
1991
برنز, 3g, ø 21mm
KM# 90
بها: $ 0.39
لیتوانی 50 سنتا - obverseلیتوانی 50 سنتا - reverse
50 سنتا
1997 - 2014
برنج, 6g, ø 23mm
KM# 108
بها: $ 0.17

لیتوانی 1 لیتا - obverseلیتوانی 1 لیتا - reverse
1 لیتا
1991
مس - نیکل, 2.35g, ø 16.75mm
KM# 91
بها: $ 6.78
لیتوانی 1 لیتا - obverseلیتوانی 1 لیتا - reverse
1 لیتا
1998 - 2014
مس - نیکل, 6.25g, ø 22.3mm
KM# 111
بها: $ 0.33
لیتوانی 2 لیتاس - obverseلیتوانی 2 لیتاس - reverse
2 لیتاس
1991
مس - نیکل, 3.46g, ø 20.5mm
KM# 92
بها: $ 7.94

لیتوانی 2 لیتاس - obverseلیتوانی 2 لیتاس - reverse
2 لیتاس
1998 - 2014
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج, 7.5g, ø 25mm
KM# 112
بها: $ 0.66
لیتوانی 5 لیتا - obverseلیتوانی 5 لیتا - reverse
5 لیتا
1991
مس - نیکل, 4.36g, ø 23mm
KM# 93
بها: $ 45.4
لیتوانی 5 لیتا - obverseلیتوانی 5 لیتا - reverse
5 لیتا
1998 - 2014
دو آلیاژی: مرکز برنج، حلقه مس - نیکل, 10.1g, ø 27.5mm
KM# 113
بها: $ 1.66

لیتوانی>جمهوری اول|1925 - 1938
 دوره

لیتوانی 1 سنتا - obverseلیتوانی 1 سنتا - reverse
1 سنتا
1925
آلومینیوم - برنز, 1.6g, ø 16mm
KM# 71
بها: $ 17.9
لیتوانی 1 سنتا - obverseلیتوانی 1 سنتا - reverse
1 سنتا
1936
برنز, 1.9g, ø 16.6mm
KM# 79
بها: $ 5.21
لیتوانی 2 سنتاس - obverseلیتوانی 2 سنتاس - reverse
2 سنتاس
1936
برنز, 2.3g, ø 18.5mm
KM# 80
بها: $ 3.41

لیتوانی 5 سنتا - obverseلیتوانی 5 سنتا - reverse
5 سنتا
1925
آلومینیوم - برنز, 2.1g, ø 19mm
KM# 72
بها: $ 3.46
لیتوانی 5 سنتا - obverseلیتوانی 5 سنتا - reverse
5 سنتا
1936
برنز, 3g, ø 20.5mm
KM# 81
بها: $ 6.81
لیتوانی 10 سنتا - obverseلیتوانی 10 سنتا - reverse
10 سنتا
1925
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 21mm
KM# 73
بها: $ 3.41

لیتوانی 20 سنتاس - obverseلیتوانی 20 سنتاس - reverse
20 سنتاس
1925
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 23mm
KM# 74
بها: $ 3.64
لیتوانی 50 سنتا - obverseلیتوانی 50 سنتا - reverse
50 سنتا
1925
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 25mm
KM# 75
بها: $ 9.15
لیتوانی 1 لیتا - obverseلیتوانی 1 لیتا - reverse
1 لیتا
1925
نقره 0.500, 2.7g, ø 19mm
KM# 76
بها: $ 4.54

لیتوانی 2 لیتاس - obverseلیتوانی 2 لیتاس - reverse
2 لیتاس
1925
نقره 0.500, 5.4g, ø 22.9mm
KM# 77
بها: $ 6.13
لیتوانی 5 لیتا - obverseلیتوانی 5 لیتا - reverse
5 لیتا
1925
نقره 0.500, 13.5g, ø 29.5mm
KM# 78
بها: $ 13.91
لیتوانی 5 لیتا - obverseلیتوانی 5 لیتا - reverse
5 لیتا
1936
نقره 0.750, 9g, ø 27mm
KM# 82
بها: $ 12.78

لیتوانی 10 لیتاس - obverseلیتوانی 10 لیتاس - reverse
10 لیتاس
1936
نقره 0.750, 18g, ø 32mm
KM# 83
بها: $ 25.85

uCoin