موناکو
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

موناکو - کاتالوگ سکه

موناکو>اتحادیه اروپا (یورو)|2002 - 2018
 دوره

موناکو 1 euro cent - obverseموناکو 1 euro cent - reverse
1 euro cent
2001 - 2005
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 167
بها: $ 1.13
موناکو 1 euro cent - obverseموناکو 1 euro cent - reverse
1 euro cent
2006 - 2017
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 188
بها: $ 0.32
موناکو 2 euro cent - obverseموناکو 2 euro cent - reverse
2 euro cent
2001 - 2005
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 168
بها: $ 1.13

موناکو 2 euro cent - obverseموناکو 2 euro cent - reverse
2 euro cent
2006 - 2017
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 189
بها: $ 0.65
موناکو 5 euro cent - obverseموناکو 5 euro cent - reverse
5 euro cent
2001 - 2005
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 169
بها: $ 1.13
موناکو 5 euro cent - obverseموناکو 5 euro cent - reverse
5 euro cent
2006 - 2017
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 190
بها: $ 1.61

موناکو 10 euro cent - obverseموناکو 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2001 - 2004
برنج, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 170
بها: $ 1.13
موناکو 10 euro cent - obverseموناکو 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2006
برنج, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 181
بها: $ 38.55
موناکو 10 euro cent - obverseموناکو 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2009 - 2017
برنج, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 191
بها: $ 3.22

موناکو 20 euro cent - obverseموناکو 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2001 - 2004
برنج, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 171
بها: $ 1.13
موناکو 20 euro cent - obverseموناکو 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2006
برنج, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 182
بها: $ 46.49
موناکو 20 euro cent - obverseموناکو 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2009 - 2017
برنج, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 192
بها: $ 6.43

موناکو 50 euro cent - obverseموناکو 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2001 - 2004
برنج, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 172
بها: $ 1.13
موناکو 50 euro cent - obverseموناکو 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2006
برنج, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 183
بها: $ 44.22
موناکو 50 euro cent - obverseموناکو 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2009 - 2017
برنج, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 193
بها: $ 16.08

موناکو 1 یورو - obverseموناکو 1 یورو - reverse
1 یورو
2001 - 2004
Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 173
بها: $ 4.54
موناکو 1 یورو - obverseموناکو 1 یورو - reverse
1 یورو
2006
Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 184
بها: $ 56.7
موناکو 1 یورو - obverseموناکو 1 یورو - reverse
1 یورو
2007 - 2018
Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 194
بها: $ 1.46

موناکو 2 یورو - obverseموناکو 2 یورو - reverse
2 یورو
2001 - 2004
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 174
بها: $ 4.54
موناکو 2 یورو - obverseموناکو 2 یورو - reverse
2 یورو
2006
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 185
بها: $ 334
موناکو 2 یورو - obverseموناکو 2 یورو - reverse
2 یورو
2009 - 2018
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 195
بها: $ 3.4

موناکو>فرانک جدید|1960 - 2001
 دوره

موناکو 1 سنتیم - obverseموناکو 1 سنتیم - reverse
1 سنتیم
1976 - 1995
فولاد ضد زنگ, 1.65g, ø 15mm
KM# 155
بها: $ 3.47
موناکو 5 سنتیم - obverseموناکو 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1976 - 1995
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 17mm
KM# 156
بها: $ 4.17
موناکو 10 سنتیم - obverseموناکو 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
1962 - 1995
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 20mm
KM# 142
بها: $ 1.56

موناکو 20 سنتیماس - obverseموناکو 20 سنتیماس - reverse
20 سنتیماس
1962 - 1995
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 23.5mm
KM# 143
بها: $ 1.29
موناکو 50 سنتیم - obverseموناکو 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
1962
آلومینیوم - برنز, 7g, ø 25mm
KM# 144
بها: $ 7.84
موناکو ½ فرانک - obverseموناکو ½ فرانک - reverse
½ فرانک
1965 - 1995
نیکل, 4.5g, ø 19.5mm
KM# 145
بها: $ 1.81

موناکو 1 فرانک - obverseموناکو 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1960 - 1995
نیکل, 6g, ø 24mm
KM# 140
بها: $ 1.7
موناکو 2 فرانک - obverseموناکو 2 فرانک - reverse
2 فرانک
1979 - 1982
نیکل, 7.5g, ø 26.5mm
KM# 157
بها: $ 2.56
موناکو 2 فرانک - obverseموناکو 2 فرانک - reverse
2 فرانک
1995
نیکل, 7.5g, ø 26.5mm
KM# 166
بها: $ 8.97

موناکو 5 فرانک - obverseموناکو 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1960 - 1966
نقره 0.835, 12g, ø 29mm
KM# 141
بها: $ 12.11
موناکو 5 فرانک - obverseموناکو 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1971 - 1995
نیکل, 10g, ø 29mm
KM# 150
بها: $ 3.43
موناکو 10 فرانک - obverseموناکو 10 فرانک - reverse
10 فرانک
1975 - 1982
مس - آلومینیوم - نیکل, 10g, ø 26mm
KM# 154
بها: $ 2.37

موناکو 10 فرانک - obverseموناکو 10 فرانک - reverse
10 فرانک
1989 - 2000
دو آلیاژی : مزکز نیکل ، حلقه آلومینیوم- برنز, 6.5g, ø 23mm
KM# 163
بها: $ 2.04
موناکو 20 فرانک - obverseموناکو 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1992 - 1997
سه آلیاژی: مرکز و حلقه خارجی آلومینیوم - برنز ، حلقه داخلی نیکل, 9g, ø 27mm
KM# 165
بها: $ 7.88

موناکو>فرانک قدیم|1837 - 1959
 دوره

No ImageNo Image
5 سنتیم
1837
برنج, 10g, ø 28mm
KM# 95
تعداد ضرب
موناکو 5 سنتیم - obverseموناکو 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1837
مس, 10g, ø 28mm
KM# 95a
بها: $ 4.78
موناکو 10 سنتیم - obverseموناکو 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
1838
مس, 17.4g, ø 33.4mm
KM# 97
بها: $ 7.06

موناکو 10 سنتیم - obverseموناکو 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
1838
برنج, 17.4g, ø 33.4mm
KM# 97a
تعداد ضرب
موناکو 50 سنتیم - obverseموناکو 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
1924
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 18mm
KM# 110
بها: $ 11.8
موناکو 50 سنتیم - obverseموناکو 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
1926
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 18mm
KM# 113
بها: $ 6.91

موناکو 1 فرانک - obverseموناکو 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1924
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 23mm
KM# 111
بها: $ 9.58
موناکو 1 فرانک - obverseموناکو 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1926
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 23mm
KM# 114
بها: $ 10.86
موناکو 1 فرانک - obverseموناکو 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1943
آلومینیوم, 1.25g, ø 23mm
KM# 120
بها: $ 4.24

موناکو 1 فرانک - obverseموناکو 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1945
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 23mm
KM# 120a
بها: $ 1.96
موناکو 2 فرانک - obverseموناکو 2 فرانک - reverse
2 فرانک
1924
آلومینیوم - برنز, 8g, ø 27mm
KM# 112
بها: $ 35.39
موناکو 2 فرانک - obverseموناکو 2 فرانک - reverse
2 فرانک
1926
آلومینیوم - برنز, 8g, ø 27mm
KM# 115
بها: $ 13.66

موناکو 2 فرانک - obverseموناکو 2 فرانک - reverse
2 فرانک
1943
آلومینیوم, 2.25g, ø 27mm
KM# 121
بها: $ 2.57
موناکو 2 فرانک - obverseموناکو 2 فرانک - reverse
2 فرانک
1945
آلومینیوم - برنز, 8g, ø 27mm
KM# 121a
بها: $ 2.97
موناکو 5 فرانک - obverseموناکو 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1837
نقره 0.900, ø 25mm
KM# 96
بها: $ 2,237

موناکو 5 فرانک - obverseموناکو 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1945
آلومینیوم, 3.7g, ø 31mm
KM# 122
بها: $ 3.04
موناکو 10 فرانک - obverseموناکو 10 فرانک - reverse
10 فرانک
1946
مس - نیکل, 7g, ø 26mm
KM# 123
بها: $ 4.56
موناکو 10 فرانک - obverseموناکو 10 فرانک - reverse
10 فرانک
1950 - 1951
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 20mm
KM# 130
بها: $ 1.88

موناکو 20 فرانک - obverseموناکو 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1878 - 1879
طلا 0.900, 6.45g, ø 21mm
KM# 98
بها: $ 305.9
موناکو 20 فرانک - obverseموناکو 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1947
مس - نیکل, 10g, ø 30mm
KM# 124
بها: $ 5.3
موناکو 20 فرانک - obverseموناکو 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1950 - 1951
آلومینیوم - برنز, 4.1g, ø 23.5mm
KM# 131
بها: $ 3

موناکو 50 فرانک - obverseموناکو 50 فرانک - reverse
50 فرانک
1950
آلومینیوم - برنز, 8g, ø 27mm
KM# 132
بها: $ 4.85
موناکو 100 فرانک - obverseموناکو 100 فرانک - reverse
100 فرانک
1882 - 1886
طلا 0.900, 32.26g, ø 35mm
KM# 99
بها: $ 1,319
موناکو 100 فرانک - obverseموناکو 100 فرانک - reverse
100 فرانک
1891 - 1904
طلا 0.900, 32.26g, ø 35mm
KM# 105
بها: $ 2,639

موناکو 100 فرانک - obverseموناکو 100 فرانک - reverse
100 فرانک
1950
مس - نیکل, 12g, ø 30mm
KM# 133
بها: $ 6.81
موناکو 100 فرانک - obverseموناکو 100 فرانک - reverse
100 فرانک
1956
مس - نیکل, 6g, ø 24mm
KM# 134
بها: $ 4.54

uCoin