میانمار
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

میانمار - کاتالوگ سکه

میانمار>جمهوری اتحادیه میانمار|1952 - 2014
 دوره

میانمار 1 پیا - obverseمیانمار 1 پیا - reverse
1 پیا
1952 - 1965
برنز, 2.2g, ø 18mm
KM# 32
بها: $ 1.2
میانمار 5 پیا - obverseمیانمار 5 پیا - reverse
5 پیا
1952 - 1966
مس - نیکل, 3.17g, ø 19.5mm
KM# 33
بها: $ 0.68
میانمار 5 پیا - obverseمیانمار 5 پیا - reverse
5 پیا
1987
فائو
آلومینیوم - برنز, 0.9g, ø 18.4mm
KM# 51
بها: $ 0.77

میانمار 10 پیا - obverseمیانمار 10 پیا - reverse
10 پیا
1952 - 1965
مس - نیکل, 4.46g, ø 23.4mm
KM# 34
بها: $ 0.87
میانمار 10 پیا - obverseمیانمار 10 پیا - reverse
10 پیا
1983
فائو
برنج, 3g, ø 20.45mm
KM# 49
بها: $ 0.86
میانمار 10 پیا - obverseمیانمار 10 پیا - reverse
10 پیا
1991
فائو
برنج, 2.9g, ø 20.45mm
KM# 57
بها: $ 0.73

میانمار 25 پیا - obverseمیانمار 25 پیا - reverse
25 پیا
1952 - 1965
مس - نیکل, 6.78g, ø 24.1mm
KM# 35
بها: $ 0.5
میانمار 25 پیا - obverseمیانمار 25 پیا - reverse
25 پیا
1980
فائو
برنز, 4.3g, ø 22.35mm
KM# 48
بها: $ 0.68
میانمار 25 پیا - obverseمیانمار 25 پیا - reverse
25 پیا
1986
فائو
برنز, 5.52g, ø 23.35mm
KM# 50
بها: $ 1.13

میانمار 25 پیا - obverseمیانمار 25 پیا - reverse
25 پیا
1991
فائو
استیل با روکش مس, 5g, ø 25mm
KM# 58
بها: $ 0.73
میانمار 50 پیا - obverseمیانمار 50 پیا - reverse
50 پیا
1952 - 1966
مس - نیکل, 7.8g, ø 26mm
KM# 36
بها: $ 0.78
میانمار 50 پیا - obverseمیانمار 50 پیا - reverse
50 پیا
1975 - 1976
فائو
برنج, 5.7g, ø 24.6mm
KM# 46
بها: $ 0.91

میانمار 50 پیا - obverseمیانمار 50 پیا - reverse
50 پیا
1991
فائو
برنج, 5.7g, ø 24.6mm
KM# 59
بها: $ 0.83
میانمار 1 کیات - obverseمیانمار 1 کیات - reverse
1 کیات
1952 - 1965
مس - نیکل, 11.65g, ø 30.5mm
KM# 37
بها: $ 0.16
میانمار 1 کیات - obverseمیانمار 1 کیات - reverse
1 کیات
1975
فائو
مس - نیکل, 7.2g, ø 26.45mm
KM# 47
بها: $ 0.86

میانمار 1 کیات - obverseمیانمار 1 کیات - reverse
1 کیات
1999
برنز, 2.95g, ø 19.03mm
KM# 60
بها: $ 0.74
میانمار 5 کیات - obverseمیانمار 5 کیات - reverse
5 کیات
1999
برنج, 2.73g, ø 20mm
KM# 61
بها: $ 0.77
میانمار 10 کیات - obverseمیانمار 10 کیات - reverse
10 کیات
1999
برنج, 4.45g, ø 23mm
KM# 62
بها: $ 0.98

میانمار 50 کیات - obverseمیانمار 50 کیات - reverse
50 کیات
1999
مس - نیکل, 5.06g, ø 23.85mm
KM# 63
بها: $ 1.12
میانمار 100 کیات - obverseمیانمار 100 کیات - reverse
100 کیات
1999
مس - نیکل, 7.52g, ø 26.8mm
KM# 64
بها: $ 1.32

میانمار>جمهوری اتحادیه میانمار|1949 - 1952
 دوره

میانمار 2 پیاس - obverseمیانمار 2 پیاس - reverse
2 پیاس
1949
مس - نیکل, 3g, ø 20mm
KM# 27
تعداد ضرب
میانمار 1 په - obverseمیانمار 1 په - reverse
1 په
1949 - 1951
مس - نیکل, 3.9g, ø 21mm
KM# 28
بها: $ 5.79
میانمار 2 په - obverseمیانمار 2 په - reverse
2 په
1949 - 1951
مس - نیکل, 5.83g, ø 26mm
KM# 29
بها: $ 9.24

میانمار 4 په - obverseمیانمار 4 په - reverse
4 په
1949 - 1950
مس - نیکل, 2.9g, ø 19mm
KM# 30
بها: $ 8.85
No ImageNo Image
8 په
1949 - 1950
نیکل, 5.8g, ø 24mm
KM# 31
بها: $ 2.82

uCoin