+

میانمار > کاتالوگ سکه

میانمار 1 پیا - obverseمیانمار 1 پیا - reverse
1 پیا 1952 - 1965
برنز
, 2.2g, ø 18mm
میانمار - KM# 32
جمهوری اتحادیه میانمار
بها: $ 0.4 - 1.83
میانمار 5 پیا - obverseمیانمار 5 پیا - reverse
5 پیا 1987
فائو
آلومینیوم - برنز
, 0.9g, ø 18.4mm
میانمار - KM# 51
جمهوری اتحادیه میانمار
بها: $ 0.78
میانمار 5 پیا - obverseمیانمار 5 پیا - reverse
5 پیا 1952 - 1966
مس - نیکل
, 3.17g, ø 19.5mm
میانمار - KM# 33
جمهوری اتحادیه میانمار
میانمار 10 پیا - obverseمیانمار 10 پیا - reverse
10 پیا 1991
فائو
برنج
, 2.9g, ø 20.45mm
میانمار - KM# 57
جمهوری اتحادیه میانمار
بها: $ 0.8
میانمار 10 پیا - obverseمیانمار 10 پیا - reverse
10 پیا 1983
F.A.O - Rice plant
برنج
, 3g, ø 20.45mm
میانمار - KM# 49
جمهوری اتحادیه میانمار
بها: $ 0.94
میانمار 10 پیا - obverseمیانمار 10 پیا - reverse
10 پیا 1952 - 1965
مس - نیکل
, 4.46g, ø 23.4mm
میانمار - KM# 34
جمهوری اتحادیه میانمار
میانمار 25 پیا - obverseمیانمار 25 پیا - reverse
25 پیا 1991
فائو
استیل با روکش مس
, 5g, ø 25mm
میانمار - KM# 58
جمهوری اتحادیه میانمار
بها: $ 0.78
میانمار 25 پیا - obverseمیانمار 25 پیا - reverse
25 پیا 1986
F.A.O - Rice plant
برنز
, 5.52g, ø 23.35mm
میانمار - KM# 50
جمهوری اتحادیه میانمار
بها: $ 1.19
میانمار 25 پیا - obverseمیانمار 25 پیا - reverse
25 پیا 1980
F.A.O - Rice plant
برنز
, 4.3g, ø 22.35mm
میانمار - KM# 48
جمهوری اتحادیه میانمار
بها: $ 0.74
میانمار 25 پیا - obverseمیانمار 25 پیا - reverse
25 پیا 1952 - 1965
مس - نیکل
, 6.78g, ø 24.1mm
میانمار - KM# 35
جمهوری اتحادیه میانمار
میانمار 50 پیا - obverseمیانمار 50 پیا - reverse
50 پیا 1991
F.A.O - Rice plant
برنج
, 5.7g, ø 24.6mm
میانمار - KM# 59
جمهوری اتحادیه میانمار
بها: $ 0.8
میانمار 50 پیا - obverseمیانمار 50 پیا - reverse
50 پیا 1975 - 1976
فائو
برنج
, 5.7g, ø 24.6mm
میانمار - KM# 46
جمهوری اتحادیه میانمار
uCoin