+

هلند > کاتالوگ سکه

هلند 1 سنت - obverseهلند 1 سنت - reverse
1 سنت 2014 - 2017, ویلم-الکساندر
استیل با روکش مس
, 2.3g, ø 16.25mm
هلند - KM# 344
اتحادیه اروپا (یورو)
هلند 1 سنت - obverseهلند 1 سنت - reverse
1 سنت 1999 - 2013, بئاتریس
استیل با روکش مس
, 2.3g, ø 16.25mm
هلند - KM# 234
اتحادیه اروپا (یورو)
بها: $ 0.05 - 0.7
هلند 2 سنت - obverseهلند 2 سنت - reverse
2 سنت 2014 - 2017, ویلم-الکساندر
استیل با روکش مس
, 3.06g, ø 18.75mm
هلند - KM# 345
اتحادیه اروپا (یورو)
بها: $ 0.3 - 0.82
هلند 2 سنت - obverseهلند 2 سنت - reverse
2 سنت 1999 - 2013, بئاتریس
استیل با روکش مس
, 3.06g, ø 18.75mm
هلند - KM# 235
اتحادیه اروپا (یورو)
هلند 5 سنت - obverseهلند 5 سنت - reverse
5 سنت 2014 - 2017, ویلم-الکساندر
استیل با روکش مس
, 3.92g, ø 21.25mm
هلند - KM# 346
اتحادیه اروپا (یورو)
هلند 5 سنت - obverseهلند 5 سنت - reverse
5 سنت 1999 - 2013, بئاتریس
استیل با روکش مس
, 3.92g, ø 21.25mm
هلند - KM# 236
اتحادیه اروپا (یورو)
هلند 10 سنت - obverseهلند 10 سنت - reverse
10 سنت 2014 - 2017, ویلم-الکساندر
برنج
, 4.1g, ø 19.75mm
هلند - KM# 347
اتحادیه اروپا (یورو)
هلند 10 سنت - obverseهلند 10 سنت - reverse
10 سنت 2007 - 2013, بئاتریس
برنج
, 4.1g, ø 19.75mm
هلند - KM# 268
اتحادیه اروپا (یورو)
بها: $ 0.4 - 0.81
هلند 10 سنت - obverseهلند 10 سنت - reverse
10 سنت 1999 - 2006, بئاتریس
برنج
, 4.1g, ø 19.75mm
هلند - KM# 237
اتحادیه اروپا (یورو)
هلند 20 سنت - obverseهلند 20 سنت - reverse
20 سنت 2014 - 2017, ویلم-الکساندر
برنج
, 5.74g, ø 22.25mm
هلند - KM# 348
اتحادیه اروپا (یورو)
هلند 20 سنت - obverseهلند 20 سنت - reverse
20 سنت 2007 - 2013, بئاتریس
برنج
, 5.74g, ø 22.25mm
هلند - KM# 269
اتحادیه اروپا (یورو)
هلند 20 سنت - obverseهلند 20 سنت - reverse
20 سنت 1999 - 2006, بئاتریس
برنج
, 5.74g, ø 22.25mm
هلند - KM# 238
اتحادیه اروپا (یورو)
uCoin