هلند
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

هلند - کاتالوگ سکه

هلند>اتحادیه اروپا (یورو)|1999 - 2018
 دوره

هلند 1 euro cent - obverseهلند 1 euro cent - reverse
1 euro cent
1999 - 2013
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 234
بها: $ 0.05
هلند 1 euro cent - obverseهلند 1 euro cent - reverse
1 euro cent
2014 - 2018
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 344
بها: $ 0.25
هلند 2 euro cent - obverseهلند 2 euro cent - reverse
2 euro cent
1999 - 2013
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 235
بها: $ 0.02

هلند 2 euro cent - obverseهلند 2 euro cent - reverse
2 euro cent
2014 - 2018
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 345
بها: $ 0.28
هلند 5 euro cent - obverseهلند 5 euro cent - reverse
5 euro cent
1999 - 2013
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 236
بها: $ 0.06
هلند 5 euro cent - obverseهلند 5 euro cent - reverse
5 euro cent
2014 - 2018
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 346
بها: $ 0.08

هلند 10 euro cent - obverseهلند 10 euro cent - reverse
10 euro cent
1999 - 2006
برنج, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 237
بها: $ 0.11
هلند 10 euro cent - obverseهلند 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2007 - 2013
برنج, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 268
بها: $ 0.45
هلند 10 euro cent - obverseهلند 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2014 - 2018
برنج, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 347
بها: $ 0.24

هلند 20 euro cent - obverseهلند 20 euro cent - reverse
20 euro cent
1999 - 2006
برنج, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 238
بها: $ 0.23
هلند 20 euro cent - obverseهلند 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2007 - 2013
برنج, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 269
بها: $ 0.69
هلند 20 euro cent - obverseهلند 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2014 - 2018
برنج, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 348
بها: $ 0.24

هلند 50 euro cent - obverseهلند 50 euro cent - reverse
50 euro cent
1999 - 2006
برنج, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 239
بها: $ 0.57
هلند 50 euro cent - obverseهلند 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2007 - 2013
برنج, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 270
بها: $ 1.11
هلند 50 euro cent - obverseهلند 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2014 - 2018
برنج, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 349
بها: $ 0.57

هلند 1 یورو - obverseهلند 1 یورو - reverse
1 یورو
1999 - 2006
Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 240
بها: $ 1.14
هلند 1 یورو - obverseهلند 1 یورو - reverse
1 یورو
2007 - 2013
Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 271
بها: $ 1.9
هلند 1 یورو - obverseهلند 1 یورو - reverse
1 یورو
2014 - 2018
Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 350
بها: $ 1.44

هلند 2 یورو - obverseهلند 2 یورو - reverse
2 یورو
1999 - 2006
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 241
بها: $ 2.27
هلند 2 یورو - obverseهلند 2 یورو - reverse
2 یورو
2007 - 2013
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 272
بها: $ 3.1
هلند 2 یورو - obverseهلند 2 یورو - reverse
2 یورو
2014 - 2018
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 351
بها: $ 2.27

هلند>ملکه بئاتریس|1982 - 2001
 دوره

هلند 5 سنت - obverseهلند 5 سنت - reverse
5 سنت
1982 - 2001
برنز, 3.47g, ø 21mm
KM# 202
بها: $ 0.09
هلند 10 سنت - obverseهلند 10 سنت - reverse
10 سنت
1982 - 2001
نیکل, 1.52g, ø 15mm
KM# 203
بها: $ 0.11
هلند 25 سنت - obverseهلند 25 سنت - reverse
25 سنت
1982 - 2001
نیکل, 3g, ø 19mm
KM# 204
بها: $ 0.15

هلند 1 گولدن - obverseهلند 1 گولدن - reverse
1 گولدن
1982 - 2001
نیکل, 6g, ø 25mm
KM# 205
بها: $ 0.33
هلند ½2 گولدن - obverseهلند ½2 گولدن - reverse
½2 گولدن
1982 - 2001
نیکل, 10g, ø 29mm
KM# 206
بها: $ 0.4
هلند 5 گولدن - obverseهلند 5 گولدن - reverse
5 گولدن
1988 - 2001
نیکل با روکش برنز, 9.25g, ø 23.5mm
KM# 210
بها: $ 0.3

هلند>ECU|1979 - 1998
 دوره

هلند 2½ centecu - obverseهلند 2½ centecu - reverse
2½ centecu
1992
Land of Flowers
برنج با روکش نیکل, 2.25g, ø 16mm
X# 52
بها: $ 1.32
No ImageNo Image
5 centecu
1992
Land of Flowers
برنج با روکش نیکل, 2.7g, ø 18mm
X# 53
تعداد ضرب
هلند 10 centecu - obverseهلند 10 centecu - reverse
10 centecu
1992
Land of Flowers
برنج با روکش نیکل, 3.5g, ø 20mm
X# 54
بها: $ 1.14

No ImageNo Image
25 centecu
1992
Land of Flowers
برنج با روکش نیکل, 6.5g, ø 26mm
X# 55
تعداد ضرب
No ImageNo Image
50 centecu
1992
Anniversary of Coronation
استیل, 5g, ø 24mm
X# 58
تعداد ضرب
No ImageNo Image
50 centecu
1992
Land of Flowers
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 24mm
X# 56
بها: $ 2.55

هلند 1 ECU - obverseهلند 1 ECU - reverse
1 ECU
1988
Charlemagne
برنج, 28.5g, ø 38mm
X# 11
بها: $ 2.7
هلند 1 ECU - obverseهلند 1 ECU - reverse
1 ECU
1990
Deventer Mint
برنج, 6g, ø 26mm
X# 20
تعداد ضرب
هلند 1 ECU - obverseهلند 1 ECU - reverse
1 ECU
1990
Zoetermeer
برنج, 6g, ø 26mm
X# 22
بها: $ 10.23

هلند 1 ECU - obverseهلند 1 ECU - reverse
1 ECU
1990
Zutphen
برنج, 6g, ø 26mm
X# 24
تعداد ضرب
هلند 100 centecu - obverseهلند 100 centecu - reverse
100 centecu
1992
Land of Flowers
برنج, 9g, ø 30mm
X# 57
بها: $ 2.64
هلند 1 ECU - obverseهلند 1 ECU - reverse
1 ECU
1994
Dutch Lighthouses
مس - نیکل, ø 30mm
X# 202
بها: $ 2.82

No ImageNo Image
1 ECU
1994
Moon Landing
مس - نیکل, ø 30mm
X# 201
بها: $ 4.89
هلند 1 ECU - obverseهلند 1 ECU - reverse
1 ECU
1995
Sail 95 Amsterdam
مس - نیکل, ø 30mm
X# 207
بها: $ 4.35
هلند 1 ECU - obverseهلند 1 ECU - reverse
1 ECU
1995
United Nations
مس - نیکل, ø 30mm
X# 206
بها: $ 2.97

No ImageNo Image
1 ECU
1995
50th Anniversary - Victory in WWII
مس - نیکل, ø 30mm
X# 205
تعداد ضرب
هلند 1 ECU - obverseهلند 1 ECU - reverse
1 ECU
1995
Jan Tinbergen
مس - نیکل, ø 30mm
X# 209
بها: $ 2.86
هلند 1 ECU - obverseهلند 1 ECU - reverse
1 ECU
1995
Christmas
مس - نیکل, ø 30mm
X# 210
بها: $ 4.14

No ImageNo Image
1 ECU
1995
Birds of Prey
مس - نیکل, ø 30mm
X# 208
بها: $ 2.94
هلند 1 ECU - obverseهلند 1 ECU - reverse
1 ECU
1995
Film Making
مس - نیکل, ø 30mm
X# 204
بها: $ 2.66
No ImageNo Image
1 ECU
1995
Mauritius
مس - نیکل, ø 30mm
X# 203
بها: $ 2.94

No ImageNo Image
1 ECU
1996
Maarten Toonda
مس - نیکل, ø 30mm
X# 213
بها: $ 3.01
No ImageNo Image
1 ECU
1996
Discoveries
مس - نیکل, ø 30mm
X# 218
تعداد ضرب
No ImageNo Image
1 ECU
1996
Vacation
مس - نیکل, ø 30mm
X# 214
بها: $ 3.01

No ImageNo Image
1 ECU
1996
Spring Flowers
مس - نیکل, ø 30mm
X# 212
بها: $ 3.01
هلند 1 ECU - obverseهلند 1 ECU - reverse
1 ECU
1996
Tour de France
مس - نیکل, ø 30mm
X# 215
بها: $ 9.41
No ImageNo Image
1 ECU
1996
50th Anniversary of UNICEF
مس - نیکل, ø 30mm
X# 217
بها: $ 3.01

هلند 1 ECU - obverseهلند 1 ECU - reverse
1 ECU
1996
Atlanta Olympic Games
مس - نیکل, ø 30mm
X# 216
بها: $ 5.68
No ImageNo Image
1 ECU
1996
Johannes Vermeer
مس - نیکل, ø 30mm
X# 211
بها: $ 3.01
هلند 1 ECU - obverseهلند 1 ECU - reverse
1 ECU
1997
Birth
مس - نیکل, ø 30mm
X# 226
بها: $ 2.79

No ImageNo Image
1 ECU
1997
Franz Schubert
مس - نیکل, ø 30mm
X# 224
بها: $ 2.94
هلند 1 ECU - obverseهلند 1 ECU - reverse
1 ECU
1997
Sailboat Skûtsjesile
مس - نیکل, ø 30mm
X# 223
بها: $ 5.25
هلند 1 ECU - obverseهلند 1 ECU - reverse
1 ECU
1997
Marshall Plan
مس - نیکل, ø 30mm
X# 221
بها: $ 2.82

هلند 1 ECU - obverseهلند 1 ECU - reverse
1 ECU
1997
European Union Presidency
مس - نیکل, ø 30mm
X# 222
بها: $ 2.86
No ImageNo Image
1 ECU
1997
Suske and Wiske Cartoon
مس - نیکل, ø 30mm
X# 220
بها: $ 3.01
No ImageNo Image
1 ECU
1997
Nature and Conservation - Pony
مس - نیکل, ø 30mm
X# 219
بها: $ 3.13

هلند 1 ECU - obverseهلند 1 ECU - reverse
1 ECU
1997
Youth Trends
مس - نیکل, ø 30mm
X# 225
بها: $ 8.92
هلند 1 ECU - obverseهلند 1 ECU - reverse
1 ECU
1998
Jan, Jans and children
مس - نیکل, ø 30mm
X# 234
بها: $ 3.01
هلند 1 ECU - obverseهلند 1 ECU - reverse
1 ECU
1998
Münster Peace Treaty
مس - نیکل, ø 30mm
X# 228
بها: $ 2.79

No ImageNo Image
1 ECU
1998
Royal Golden Carriage
مس - نیکل, ø 30mm
X# 232
تعداد ضرب
هلند 1 ECU - obverseهلند 1 ECU - reverse
1 ECU
1998
Field Hockey
مس - نیکل, ø 30mm
X# 229
بها: $ 8.76
هلند 1 ECU - obverseهلند 1 ECU - reverse
1 ECU
1998
Netherlands Wetlands
مس - نیکل, ø 30mm
X# 230
بها: $ 2.82

No ImageNo Image
1 ECU
1998
Swans and Scenery
مس - نیکل, ø 30mm
X# 231
بها: $ 3.01
هلند 1 ECU - obverseهلند 1 ECU - reverse
1 ECU
1998
Four Seasons
مس - نیکل, ø 30mm
X# 227
بها: $ 2.79
No ImageNo Image
1 ECU
1998
Pets
مس - نیکل, ø 30mm
X# 233
بها: $ 3.07

هلند 2 ECUs - obverseهلند 2 ECUs - reverse
2 ECUs
1995
Sail 95 Amsterdam - Batavia
مس - نیکل, 10g, ø 30mm
X# 95
بها: $ 3.56
هلند 2 ECUs - obverseهلند 2 ECUs - reverse
2 ECUs
1995
Sail 95 Amsterdam - Schooner "de Eendracht"
مس - نیکل, 10g, ø 30mm
X# 96
بها: $ 4.29
هلند 2 ECUs - obverseهلند 2 ECUs - reverse
2 ECUs
1995
Sail 95 Amsterdam - Sagres
مس - نیکل, 10g, ø 30mm
X# 97
بها: $ 1.92

هلند 2 ECUs - obverseهلند 2 ECUs - reverse
2 ECUs
1995
Sail 95 Amsterdam - Frisian Tjotter
مس - نیکل, 10g, ø 30mm
X# 98
بها: $ 2.27
هلند 2 ECUs - obverseهلند 2 ECUs - reverse
2 ECUs
1995
Sail 95 Amsterdam - Amsterdam
مس - نیکل, 10g, ø 30mm
X# 94
بها: $ 2.22
هلند 2 یورو - obverseهلند 2 یورو - reverse
2 یورو
1997
Inland Navigation /2 ships and 2 swans/
مس - نیکل, 9.4g, ø 30mm
UC# 106
بها: $ 4.09

No ImageNo Image
2 یورو
1997
Inland Navigation /ship and 3 seagulls/
مس - نیکل, 9.4g, ø 30mm
UC# 109
بها: $ 5.92
No ImageNo Image
2 یورو
1997
Inland Navigation /tugboat/
مس - نیکل, 9.4g, ø 30mm
UC# 108
بها: $ 5.92
No ImageNo Image
2 یورو
1997
Inland Navigation /ship and 1 seagull/
مس - نیکل, 9.4g, ø 30mm
UC# 110
بها: $ 5.92

No ImageNo Image
2 یورو
1997
Inland Navigation /warships/
مس - نیکل, 9.4g, ø 30mm
UC# 107
بها: $ 5.92
هلند 2½ ECUs - obverseهلند 2½ ECUs - reverse
2½ ECUs
1989
Constantijn and Christiaan Huygens
مس - نیکل, 15g, ø 33mm
X# 16
بها: $ 3.92
No ImageNo Image
2½ ECUs
1990
Potato City Week
مس - نیکل, 15g, ø 33mm
X# 32
تعداد ضرب

هلند 2½ ECUs - obverseهلند 2½ ECUs - reverse
2½ ECUs
1990
Geert Groot
مس - نیکل, 15g, ø 33mm
X# 26
بها: $ 2.84
هلند 2½ ECUs - obverseهلند 2½ ECUs - reverse
2½ ECUs
1991
Four Day March Nimega
مس - نیکل, 15g, ø 33mm
X# 41
بها: $ 2.68
هلند 2½ ECUs - obverseهلند 2½ ECUs - reverse
2½ ECUs
1991
Erasmus of Rotterdam
مس - نیکل, 15g, ø 33mm
X# 43
بها: $ 2.68

هلند 2½ ECUs - obverseهلند 2½ ECUs - reverse
2½ ECUs
1991
Arnhem
مس - نیکل, 15g, ø 33mm
X# 39
بها: $ 2.61
هلند 2½ ECUs - obverseهلند 2½ ECUs - reverse
2½ ECUs
1991
Wedding of Queen Beatrix
مس - نیکل, 15g, ø 33mm
X# 36
بها: $ 4.54
هلند 2½ ECUs - obverseهلند 2½ ECUs - reverse
2½ ECUs
1992
King Willem I
مس - نیکل, 15g, ø 33mm
X# 47
بها: $ 2.94

هلند 2½ ECUs - obverseهلند 2½ ECUs - reverse
2½ ECUs
1992
Royal Visit to Netherlands Antilles
مس - نیکل, 15g, ø 32.5mm
X# 59
بها: $ 17.09
هلند 2½ ECUs - obverseهلند 2½ ECUs - reverse
2½ ECUs
1993
J.A. Leeghwater
مس - نیکل, 15g, ø 33mm
X# 65
بها: $ 3.3
No ImageNo Image
2½ ECUs
1993
Maastricht Treaty
مس - نیکل, 15g, ø 33mm
X# 69
بها: $ 2.46

هلند 2½ ECUs - obverseهلند 2½ ECUs - reverse
2½ ECUs
1994
Franklin D. Roosevelt
مس - نیکل, 15g, ø 33mm
X# 81
بها: $ 4.56
هلند 2½ ECUs - obverseهلند 2½ ECUs - reverse
2½ ECUs
1994
Queen Mother
مس - نیکل, 15g, ø 33mm
X# 73
بها: $ 3.97
هلند 2½ ECUs - obverseهلند 2½ ECUs - reverse
2½ ECUs
1995
Queen Wilhelmina
مس - نیکل, 15g, ø 33mm
X# 89
بها: $ 5.34

هلند 2½ ECUs - obverseهلند 2½ ECUs - reverse
2½ ECUs
1995
Vincent van Gogh
مس - نیکل, 25g, ø 40mm
UC# 103
بها: $ 4.94
هلند 2½ ECUs - obverseهلند 2½ ECUs - reverse
2½ ECUs
1995
Hugo Grotius
مس - نیکل, 15g, ø 33mm
X# 85
بها: $ 2.58
هلند 2½ ECUs - obverseهلند 2½ ECUs - reverse
2½ ECUs
1996
Jan Vermeer
مس - نیکل, 15g, ø 33mm
X# 99
بها: $ 3.99

هلند 2½ ECUs - obverseهلند 2½ ECUs - reverse
2½ ECUs
1996
Jacob van Kampen
مس - نیکل, 15g, ø 33mm
X# 103
بها: $ 3.46
هلند 2½ ECUs - obverseهلند 2½ ECUs - reverse
2½ ECUs
1997
Diplomatic Contact with Russia
مس - نیکل, 15g, ø 33mm
X# 111
بها: $ 3.78
هلند 2½ ECUs - obverseهلند 2½ ECUs - reverse
2½ ECUs
1997
Johan Maurits van Nassau-Sieggen
مس - نیکل, 15g, ø 33mm
X# 107
بها: $ 4.51

هلند 2½ ECUs - obverseهلند 2½ ECUs - reverse
2½ ECUs
1998
Willem Drees
مس - نیکل, 15g, ø 33mm
UC# 105
تعداد ضرب
هلند 2½ ECUs - obverseهلند 2½ ECUs - reverse
2½ ECUs
1998
Johan Rudolph Thorbecke
مس - نیکل, 15g, ø 33mm
X# 115
بها: $ 6.01
هلند 5 ECUs - obverseهلند 5 ECUs - reverse
5 ECUs
1992
Royal Visit to Netherlands Antilles
برنج, 5g, ø 23mm
X# 60
تعداد ضرب

No ImageNo Image
5 ECUs
1992
King Willem I
برنج, ø 23mm
X# 48
تعداد ضرب
هلند 5 ECUs - obverseهلند 5 ECUs - reverse
5 ECUs
1994
Christmas
مس - نیکل, 16.5g, ø 36mm
UC# 104
بها: $ 7.97
هلند 5 ECUs - obverseهلند 5 ECUs - reverse
5 ECUs
1995
Christmas
مس - نیکل, 16.5g, ø 36mm
UC# 100
بها: $ 6.74

هلند 5 یورو - obverseهلند 5 یورو - reverse
5 یورو
1996
Constantijn Huygens
مس - نیکل, 15.5g, ø 33mm
X# 126
بها: $ 11.05
هلند 5 یورو - obverseهلند 5 یورو - reverse
5 یورو
1996
Willem Barentsz
مس - نیکل, 15.5g, ø 33mm
X# 121
بها: $ 5.84
No ImageNo Image
5 ECUs
1996
Christmas
مس - نیکل, 16.5g, ø 36mm
UC# 101
بها: $ 7.12

هلند 5 یورو - obverseهلند 5 یورو - reverse
5 یورو
1997
Johan van Oldenbarnevelt
مس - نیکل, 15.5g, ø 33mm
X# 138
بها: $ 4.89
No ImageNo Image
5 یورو
1997
Pieter Cornelisz Hooft
مس - نیکل, 15.5g, ø 33mm
X# 132
بها: $ 4.89
هلند 5 یورو - obverseهلند 5 یورو - reverse
5 یورو
1998
Maurits Cornelis Escher
مس - نیکل, 15.5g, ø 33mm
X# 150
تعداد ضرب

No ImageNo Image
5 یورو
1998
Maarten Tromp
مس - نیکل, 15.5g, ø 33mm
X# 144
تعداد ضرب
هلند 10 ECUs - obverseهلند 10 ECUs - reverse
10 ECUs
1989
Constantijn and Christiaan Huygens
مس - روی - نیکل, 20g, ø 38mm
X# 17
بها: $ 4.46
هلند 10 ECUs - obverseهلند 10 ECUs - reverse
10 ECUs
1990
Geert Groot
مس - روی - نیکل, 20g, ø 37.95mm
X# 27
بها: $ 3.73

هلند 10 ECUs - obverseهلند 10 ECUs - reverse
10 ECUs
1991
Erasmus of Rotterdam
مس - نیکل, 25g, ø 38mm
X# 44
بها: $ 5.59
هلند 10 ECUs - obverseهلند 10 ECUs - reverse
10 ECUs
1992
King Willem I
مس - نیکل, 22.3g, ø 38mm
X# 49
بها: $ 5.46
No ImageNo Image
10 ECUs
1992
Royal Visit to Netherlands Antilles
مس - نیکل, 25g, ø 38mm
X# 61
بها: $ 7.32

هلند 10 ECUs - obverseهلند 10 ECUs - reverse
10 ECUs
1993
Maastricht Treaty
مس - نیکل, 20g, ø 38mm
X# 70
بها: $ 5.66
هلند 10 ECUs - obverseهلند 10 ECUs - reverse
10 ECUs
1993
J.A. Leeghwater
مس - روی - نیکل, 20g, ø 38mm
X# 66
بها: $ 4.51
هلند 10 ECUs - obverseهلند 10 ECUs - reverse
10 ECUs
1994
Queen Mother
مس - نیکل, 20g, ø 38mm
X# 74
بها: $ 4.34

No ImageNo Image
10 ECUs
1994
Franklin D. Roosevelt
مس - نیکل, 20g, ø 38mm
X# 82
تعداد ضرب
هلند 10 ECUs - obverseهلند 10 ECUs - reverse
10 ECUs
1995
Queen Wilhelmina
مس - نیکل, 24g, ø 38mm
X# 90
بها: $ 5.88
No ImageNo Image
10 ECUs
1995
Hugo Grotius
مس - نیکل, 20g, ø 38mm
X# 86
تعداد ضرب

هلند 10 ECUs - obverseهلند 10 ECUs - reverse
10 ECUs
1996
Jacob van Kampen
مس - نیکل, 20g, ø 38mm
X# 104
تعداد ضرب
هلند 10 ECUs - obverseهلند 10 ECUs - reverse
10 ECUs
1996
Jan Vermeer
مس - نیکل, 20g, ø 38mm
X# 100
بها: $ 3.21
هلند 10 ECUs - obverseهلند 10 ECUs - reverse
10 ECUs
1997
Diplomatic Contact with Russia
مس - نیکل, 20g, ø 38mm
X# 112
بها: $ 3.01

هلند 10 ECUs - obverseهلند 10 ECUs - reverse
10 ECUs
1997
Johan Maurits van Nassau-Sieggen
مس - نیکل, 22.3g, ø 38mm
X# 108
بها: $ 3.01
No ImageNo Image
10 ECUs
1998
Johan Rudolph Thorbecke
مس - نیکل, 20g, ø 38mm
X# 116
بها: $ 7.32
هلند 10 یورو - obverseهلند 10 یورو - reverse
10 یورو
1996
Willem Barentsz
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 10.42g, ø 30.1mm
X# 122
بها: $ 10.29

No ImageNo Image
10 یورو
1996
Constantijn Huygens
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 10.42g, ø 30.1mm
X# 127
بها: $ 11.35
No ImageNo Image
10 یورو
1997
Johan van Oldenbarnevelt
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 10.42g, ø 30.1mm
X# 139
بها: $ 19.3
هلند 10 یورو - obverseهلند 10 یورو - reverse
10 یورو
1997
Pieter Cornelisz Hooft
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 10.42g, ø 30.1mm
X# 133
تعداد ضرب

No ImageNo Image
10 یورو
1998
Maurits Cornelis Escher
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 10.42g, ø 30.1mm
X# 151
تعداد ضرب
No ImageNo Image
10 یورو
1998
Maarten Tromp
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 10.42g, ø 30.1mm
X# 145
بها: $ 9.54

هلند>ملکه جولیانا|1949 - 1980
 دوره

هلند 1 سنت - obverseهلند 1 سنت - reverse
1 سنت
1950 - 1980
برنز, 2g, ø 17mm
KM# 180
بها: $ 0.1
هلند 5 سنت - obverseهلند 5 سنت - reverse
5 سنت
1950 - 1980
برنز, 3.5g, ø 21mm
KM# 181
بها: $ 0.09
هلند 10 سنت - obverseهلند 10 سنت - reverse
10 سنت
1950 - 1980
نیکل, 1.5g, ø 15mm
KM# 182
بها: $ 0.11

هلند 25 سنت - obverseهلند 25 سنت - reverse
25 سنت
1950 - 1980
نیکل, 3g, ø 19mm
KM# 183
بها: $ 0.11
هلند 1 گولدن - obverseهلند 1 گولدن - reverse
1 گولدن
1954 - 1967
نقره 0.720, 6.5g, ø 25mm
KM# 184
بها: $ 3.97
هلند 1 گولدن - obverseهلند 1 گولدن - reverse
1 گولدن
1967 - 1980
نیکل, 6.5g, ø 25mm
KM# 184a
بها: $ 0.15

هلند ½2 گولدن - obverseهلند ½2 گولدن - reverse
½2 گولدن
1959 - 1966
نقره 0.720, 15g, ø 33mm
KM# 185
بها: $ 8.3
هلند ½2 گولدن - obverseهلند ½2 گولدن - reverse
½2 گولدن
1969 - 1980
نیکل, 10g, ø 29mm
KM# 191
بها: $ 0.63

هلند>ملکه ویلهلمینا|1890 - 1948
 دوره

هلند ½ سنت - obverseهلند ½ سنت - reverse
½ سنت
1878 - 1901
برنز, 1.25g, ø 14mm
KM# 109
بها: $ 1.39
هلند ½ سنت - obverseهلند ½ سنت - reverse
½ سنت
1903 - 1906
برنز, 1.25g, ø 14mm
KM# 133
بها: $ 2.84
هلند ½ سنت - obverseهلند ½ سنت - reverse
½ سنت
1909 - 1940
برنز, 1.25g, ø 14mm
KM# 138
بها: $ 1.96

هلند 1 سنت - obverseهلند 1 سنت - reverse
1 سنت
1877 - 1900
برنز, 2.5g, ø 19mm
KM# 107
بها: $ 0.6
هلند 1 سنت - obverseهلند 1 سنت - reverse
1 سنت
1901
برنز, 2.5g, ø 19mm
KM# 131
بها: $ 0.93
هلند 1 سنت - obverseهلند 1 سنت - reverse
1 سنت
1901
برنز, 2.5g, ø 19mm
KM# 130
بها: $ 1.43

هلند 1 سنت - obverseهلند 1 سنت - reverse
1 سنت
1902 - 1907
برنز, 2.5g, ø 19mm
KM# 132
بها: $ 0.86
هلند 1 سنت - obverseهلند 1 سنت - reverse
1 سنت
1913 - 1941
برنز, 2.5g, ø 19mm
KM# 152
بها: $ 0.68
هلند 1 سنت - obverseهلند 1 سنت - reverse
1 سنت
1941 - 1944
روی, 2g, ø 17mm
KM# 170
بها: $ 0.54

هلند 1 سنت - obverseهلند 1 سنت - reverse
1 سنت
1948
برنز, 1.9g, ø 17mm
KM# 175
بها: $ 0.24
هلند ½2 سنت - obverseهلند ½2 سنت - reverse
½2 سنت
1877 - 1898
برنز, 4g, ø 23.69mm
KM# 108
بها: $ 1.33
هلند ½2 سنت - obverseهلند ½2 سنت - reverse
½2 سنت
1903 - 1906
برنز, 4g, ø 23.5mm
KM# 134
بها: $ 1.43

هلند ½2 سنت - obverseهلند ½2 سنت - reverse
½2 سنت
1912 - 1941
برنز, 4g, ø 23.4mm
KM# 150
بها: $ 1.52
هلند ½2 سنت - obverseهلند ½2 سنت - reverse
½2 سنت
1941
روی, 2.8g, ø 20mm
KM# 171
بها: $ 3.36
هلند 5 سنت - obverseهلند 5 سنت - reverse
5 سنت
1907 - 1909
مس - نیکل, 4.5g, ø 12mm
KM# 137
بها: $ 4.78

هلند 5 سنت - obverseهلند 5 سنت - reverse
5 سنت
1913 - 1940
مس - نیکل, 4.5g, ø 21.3mm
KM# 153
بها: $ 1.61
هلند 5 سنت - obverseهلند 5 سنت - reverse
5 سنت
1941 - 1943
روی, 3.6g, ø 18mm
KM# 172
بها: $ 1.34
هلند 5 سنت - obverseهلند 5 سنت - reverse
5 سنت
1948
برنز, 3.5g, ø 21mm
KM# 176
بها: $ 0.17

هلند 10 سنت - obverseهلند 10 سنت - reverse
10 سنت
1892 - 1897
نقره 0.640, 1.4g, ø 15.2mm
KM# 116
بها: $ 3.38
هلند 10 سنت - obverseهلند 10 سنت - reverse
10 سنت
1898 - 1901
نقره 0.640, 1.4g, ø 15mm
KM# 119
بها: $ 2.27
هلند 10 سنت - obverseهلند 10 سنت - reverse
10 سنت
1903
نقره 0.640, 1.4g, ø 15mm
KM# 135
بها: $ 6.18

هلند 10 سنت - obverseهلند 10 سنت - reverse
10 سنت
1904 - 1906
نقره 0.640, 1.4g, ø 15mm
KM# 136
بها: $ 1.42
هلند 10 سنت - obverseهلند 10 سنت - reverse
10 سنت
1910 - 1925
نقره 0.640, 1.3g, ø 15mm
KM# 145
بها: $ 1.83
هلند 10 سنت - obverseهلند 10 سنت - reverse
10 سنت
1926 - 1945
نقره 0.640, 1.4g, ø 15mm
KM# 163
بها: $ 1.52

هلند 10 سنت - obverseهلند 10 سنت - reverse
10 سنت
1941 - 1943
روی, 3.3g, ø 22mm
KM# 173
بها: $ 0.44
هلند 10 سنت - obverseهلند 10 سنت - reverse
10 سنت
1948
نیکل, 1.5g, ø 15mm
KM# 177
بها: $ 0.22
هلند 25 سنت - obverseهلند 25 سنت - reverse
25 سنت
1892 - 1897
نقره 0.640, 3.575g, ø 19mm
KM# 115
بها: $ 2.71

هلند 25 سنت - obverseهلند 25 سنت - reverse
25 سنت
1898 - 1906
نقره 0.640, 3.575g, ø 19mm
KM# 120
بها: $ 6.37
هلند 25 سنت - obverseهلند 25 سنت - reverse
25 سنت
1910 - 1925
نقره 0.640, 3.58g, ø 19mm
KM# 146
بها: $ 2.38
هلند 25 سنت - obverseهلند 25 سنت - reverse
25 سنت
1926 - 1945
نقره 0.640, 3.58g, ø 19mm
KM# 164
بها: $ 2.48

هلند 25 سنت - obverseهلند 25 سنت - reverse
25 سنت
1941 - 1943
روی, 5g, ø 26mm
KM# 174
بها: $ 0.89
هلند 25 سنت - obverseهلند 25 سنت - reverse
25 سنت
1948
نیکل, 3g, ø 19mm
KM# 178
بها: $ 0.31
هلند ½ گولدن - obverseهلند ½ گولدن - reverse
½ گولدن
1898
نقره 0.945, 5g, ø 22mm
KM# 121.1
تعداد ضرب

هلند ½ گولدن - obverseهلند ½ گولدن - reverse
½ گولدن
1904 - 1909
نقره 0.945, 5g, ø 22mm
KM# 121.2
بها: $ 17.14
هلند ½ گولدن - obverseهلند ½ گولدن - reverse
½ گولدن
1910 - 1919
نقره 0.945, 5g, ø 22mm
KM# 147
بها: $ 17.05
هلند ½ گولدن - obverseهلند ½ گولدن - reverse
½ گولدن
1921 - 1930
نقره 0.720, 5g, ø 22mm
KM# 160
بها: $ 4.11

هلند 1 گولدن - obverseهلند 1 گولدن - reverse
1 گولدن
1892 - 1897
نقره 0.945, 10g, ø 28mm
KM# 117
بها: $ 13.13
هلند 1 گولدن - obverseهلند 1 گولدن - reverse
1 گولدن
1898 - 1901
نقره 0.945, 10g, ø 28mm
KM# 122.1
بها: $ 27.3
هلند 1 گولدن - obverseهلند 1 گولدن - reverse
1 گولدن
1904 - 1909
نقره 0.945, 10g, ø 28mm
KM# 122.2
بها: $ 59.48

هلند 1 گولدن - obverseهلند 1 گولدن - reverse
1 گولدن
1910 - 1917
نقره 0.945, 10g, ø 28mm
KM# 148
بها: $ 7.71
هلند 1 گولدن - obverseهلند 1 گولدن - reverse
1 گولدن
1922 - 1944
نقره 0.720, 10g, ø 28mm
KM# 161.1
بها: $ 3.06
هلند 1 گولدن - obverseهلند 1 گولدن - reverse
1 گولدن
1943 - 1945
نقره 0.720, 10g, ø 28mm
KM# 161.2
بها: $ 6.46

هلند ½2 گولدن - obverseهلند ½2 گولدن - reverse
½2 گولدن
1898
نقره 0.945, 25g, ø 38mm
KM# 123
بها: $ 173.7
هلند ½2 گولدن - obverseهلند ½2 گولدن - reverse
½2 گولدن
1929 - 1940
نقره 0.720, 25g, ø 38mm
KM# 165
بها: $ 11.35
هلند 5 گولدن - obverseهلند 5 گولدن - reverse
5 گولدن
1912
طلا 0.900, 3.36g, ø 18mm
KM# 151
بها: $ 141.9

هلند 10 گولدن - obverseهلند 10 گولدن - reverse
10 گولدن
1897
طلا 0.900, 6.729g, ø 22.5mm
KM# 118
بها: $ 317.9
هلند 10 گولدن - obverseهلند 10 گولدن - reverse
10 گولدن
1898
طلا 0.900, 6.729g, ø 22.5mm
KM# 124
تعداد ضرب
هلند 10 گولدن - obverseهلند 10 گولدن - reverse
10 گولدن
1911 - 1917
طلا 0.900, 6.729g, ø 22.5mm
KM# 149
بها: $ 268.7

هلند 10 گولدن - obverseهلند 10 گولدن - reverse
10 گولدن
1925 - 1933
طلا 0.900, 6.73g, ø 22.5mm
KM# 162
بها: $ 267.9

هلند>شاه ویلیام سوم|1849 - 1890
 دوره

هلند ½ سنت - obverseهلند ½ سنت - reverse
½ سنت
1850 - 1877
مس, 1.92g, ø 16mm
KM# 90
بها: $ 2.39
هلند ½ سنت - obverseهلند ½ سنت - reverse
½ سنت
1878 - 1901
برنز, 1.25g, ø 14mm
KM# 109
بها: $ 1.39
هلند 1 سنت - obverseهلند 1 سنت - reverse
1 سنت
1860 - 1877
مس, 3.7g, ø 22mm
KM# 100
بها: $ 1.64

هلند 1 سنت - obverseهلند 1 سنت - reverse
1 سنت
1877 - 1900
برنز, 2.5g, ø 19mm
KM# 107
بها: $ 0.6
هلند ½2 سنت - obverseهلند ½2 سنت - reverse
½2 سنت
1877 - 1898
برنز, 4g, ø 23.69mm
KM# 108
بها: $ 1.33
هلند 5 سنت - obverseهلند 5 سنت - reverse
5 سنت
1850 - 1887
نقره 0.640, 0.685g, ø 12.5mm
KM# 91
بها: $ 2.56

هلند 10 سنت - obverseهلند 10 سنت - reverse
10 سنت
1849 - 1890
نقره 0.640, 1.4g, ø 15mm
KM# 80
بها: $ 0.58
هلند 25 سنت - obverseهلند 25 سنت - reverse
25 سنت
1849 - 1890
نقره 0.640, 3.575g, ø 19mm
KM# 81
بها: $ 13.44
هلند ½ گولدن - obverseهلند ½ گولدن - reverse
½ گولدن
1853 - 1868
نقره 0.945, 5g, ø 22mm
KM# 92
بها: $ 6.5

هلند 1 گولدن - obverseهلند 1 گولدن - reverse
1 گولدن
1851 - 1866
نقره 0.945, 10g, ø 28mm
KM# 93
بها: $ 12.92
هلند ½2 گولدن - obverseهلند ½2 گولدن - reverse
½2 گولدن
1849 - 1874
نقره 0.945, 25g, ø 38mm
KM# 82
بها: $ 19.52
هلند 5 گولدن - obverseهلند 5 گولدن - reverse
5 گولدن
1851
طلا 0.900, 3.364g, ø 18.5mm
KM# 94
تعداد ضرب

هلند 10 گولدن - obverseهلند 10 گولدن - reverse
10 گولدن
1851
طلا 0.900, 6.729g, ø 22.5mm
KM# 95
تعداد ضرب
هلند 10 گولدن - obverseهلند 10 گولدن - reverse
10 گولدن
1875
طلا 0.900, 6.729g, ø 22.5mm
KM# 105
تعداد ضرب
هلند 10 گولدن - obverseهلند 10 گولدن - reverse
10 گولدن
1876 - 1889
طلا 0.900, 6.729g, ø 22.5mm
KM# 106
بها: $ 275.3

هلند>شاه ویلیام دوم|1840 - 1849
 دوره

هلند ½ سنت - obverseهلند ½ سنت - reverse
½ سنت
1841 - 1847
مس, 1.92g, ø 16mm
KM# 68
بها: $ 0.06
هلند 5 سنت - obverseهلند 5 سنت - reverse
5 سنت
1848
نقره 0.640, 0.685g, ø 12.5mm
KM# 74
تعداد ضرب
هلند 10 سنت - obverseهلند 10 سنت - reverse
10 سنت
1848 - 1849
نقره 0.640, 1.4g, ø 15mm
KM# 75
بها: $ 6.84

هلند 25 سنت - obverseهلند 25 سنت - reverse
25 سنت
1848 - 1849
نقره 0.640, 3.575g, ø 19mm
KM# 76
بها: $ 5.7
هلند ½ گولدن - obverseهلند ½ گولدن - reverse
½ گولدن
1847 - 1848
نقره 0.945, 5g, ø 22mm
KM# 73
بها: $ 15.67
هلند 1 گولدن - obverseهلند 1 گولدن - reverse
1 گولدن
1842 - 1849
نقره 0.945, 10g, ø 28mm
KM# 66
بها: $ 11.35

هلند ½2 گولدن - obverseهلند ½2 گولدن - reverse
½2 گولدن
1841 - 1849
نقره 0.945, 25g, ø 38mm
KM# 69
بها: $ 35.06

هلند>شاه ویلیام اول|1817 - 1840
 دوره

هلند ½ سنت - obverseهلند ½ سنت - reverse
½ سنت
1819 - 1837
مس, 1.92g, ø 16mm
KM# 51
بها: $ 4.59
هلند 1 سنت - obverseهلند 1 سنت - reverse
1 سنت
1819 - 1837
مس, 3.845g, ø 22mm
KM# 47
بها: $ 1.55
هلند 5 سنت - obverseهلند 5 سنت - reverse
5 سنت
1822 - 1828
نقره 0.569 , 0.846g, ø 15mm
KM# 52
تعداد ضرب

هلند 10 سنت - obverseهلند 10 سنت - reverse
10 سنت
1819 - 1828
نقره 0.569 , 1.69g, ø 18mm
KM# 53
بها: $ 1.09
هلند 25 سنت - obverseهلند 25 سنت - reverse
25 سنت
1819 - 1830
نقره 0.569 , 4.23g, ø 21mm
KM# 48
تعداد ضرب
هلند ½ گولدن - obverseهلند ½ گولدن - reverse
½ گولدن
1818 - 1830
نقره 0.893, 5.38g, ø 24mm
KM# 54
تعداد ضرب

هلند 1 گولدن - obverseهلند 1 گولدن - reverse
1 گولدن
1818 - 1837
نقره 0.893, 10.77g, ø 30mm
KM# 55
تعداد ضرب
هلند 1 گولدن - obverseهلند 1 گولدن - reverse
1 گولدن
1840
نقره 0.945, 10g, ø 28mm
KM# 65
تعداد ضرب
هلند ½2 گولدن - obverseهلند ½2 گولدن - reverse
½2 گولدن
1840
نقره 0.945, 25g, ø 38mm
KM# 67
بها: $ 85.75

هلند 3 گولدن - obverseهلند 3 گولدن - reverse
3 گولدن
1818 - 1832
نقره 0.893, 39.3g, ø 40mm
KM# 49
تعداد ضرب
هلند 5 گولدن - obverseهلند 5 گولدن - reverse
5 گولدن
1826 - 1827
طلا 0.900, 3.365g, ø 18.5mm
KM# 60
بها: $ 268.3
هلند 10 گولدن - obverseهلند 10 گولدن - reverse
10 گولدن
1819 - 1840
طلا 0.900, 6.729g, ø 22.5mm
KM# 56
بها: $ 1,127

uCoin