هلند
×
کشور
ملکه جولیانا
1949 - 1980
×
دوره
×
ارزش
×
سال
سکه های یادبود
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کاتالوگ سکه > کشور: هلند > ملکه جولیانا (1949-1980) > سکه های یادبود  | جستجو 

هلند>1949 - 1980|ملکه جولیانا

 دوره
هلند 1 گولدن - obverseهلند 1 گولدن - reverse1 گولدن 1980
Investiture of New Queen
نیکل, 6.5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.81
هلند ½2 گولدن - obverseهلند ½2 گولدن - reverse½2 گولدن 1979
Union of Utrecht
نیکل, 10g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.62
هلند ½2 گولدن - obverseهلند ½2 گولدن - reverse½2 گولدن 1980
Coronation of Queen Beatrix
نیکل, 10g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.11
هلند 10 گولدن - obverseهلند 10 گولدن - reverse10 گولدن 1970
Liberation
نقره 0.720, 25g, ø 38mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 14.79
هلند 10 گولدن - obverseهلند 10 گولدن - reverse10 گولدن 1973
25th Queen's Jubilee
نقره 0.720, 25g, ø 38mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 15.39

uCoin