امپراطوری عثمانی
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

امپراطوری عثمانی - کاتالوگ سکه

امپراطوری عثمانی>سلطان محمد ششم|1918 - 1922
 دوره

امپراطوری عثمانی 40 پارا - obverseامپراطوری عثمانی 40 پارا - reverse
40 پارا
1918
مس - نیکل, 5.9g, ø 23.7mm
KM# 828
بها: $ 3.13
امپراطوری عثمانی 2 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 2 کوروس - reverse
2 کوروس
1918
نقره 0.830, 2.41g
KM# 815
تعداد ضرب
امپراطوری عثمانی 5 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 5 کوروس - reverse
5 کوروس
1918
نقره 0.830, 6.013g, ø 16mm
KM# 816
تعداد ضرب

امپراطوری عثمانی 10 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 10 کوروس - reverse
10 کوروس
1918
نقره 0.830, 12.03g
KM# 817
بها: $ 3.35
امپراطوری عثمانی 20 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 20 کوروس - reverse
20 کوروس
1918
نقره 0.830, 24.06g, ø 37mm
KM# 818
تعداد ضرب
No ImageNo Image
25 کوروس
1918
Without star
طلا 0.917, 1.75g, ø 16.5mm
KM# 825
تعداد ضرب

امپراطوری عثمانی 25 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 25 کوروس - reverse
25 کوروس
1918
طلا 0.917, 1.8g, ø 16.5mm
KM# 819
تعداد ضرب
امپراطوری عثمانی 50 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 50 کوروس - reverse
50 کوروس
1918
طلا 0.917, 3.61g, ø 17.8mm
KM# 820
تعداد ضرب
امپراطوری عثمانی 100 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 100 کوروس - reverse
100 کوروس
1918
طلا 0.917, 7.22g, ø 22.5mm
KM# 821
تعداد ضرب

امپراطوری عثمانی 100 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 100 کوروس - reverse
100 کوروس
1918
Without star
طلا 0.917, 7.02g, ø 35mm
KM# 826
تعداد ضرب
امپراطوری عثمانی 250 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 250 کوروس - reverse
250 کوروس
1918
طلا 0.917, 17.54g, ø 42.5mm
KM# 827
تعداد ضرب
امپراطوری عثمانی 500 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 500 کوروس - reverse
500 کوروس
1918
طلا 0.917, 36.08g, ø 35mm
KM# 823
تعداد ضرب

No ImageNo Image
500 کوروس
1918
Without star
طلا 0.917, 35.08g, ø 49.5mm
KM# 824
تعداد ضرب

امپراطوری عثمانی>سلطان محممد پنجم|1909 - 1918
 دوره

امپراطوری عثمانی 5 پارا - obverseامپراطوری عثمانی 5 پارا - reverse
5 پارا
1909
نیکل, 1.8g, ø 16.15mm
KM# 759
بها: $ 1.91
امپراطوری عثمانی 5 پارا - obverseامپراطوری عثمانی 5 پارا - reverse
5 پارا
1909
نیکل, 1.8g, ø 16.15mm
KM# 767
تعداد ضرب
امپراطوری عثمانی 10 پارا - obverseامپراطوری عثمانی 10 پارا - reverse
10 پارا
1909
نیکل, 2.6g, ø 18.9mm
KM# 768
بها: $ 1.86

امپراطوری عثمانی 10 پارا - obverseامپراطوری عثمانی 10 پارا - reverse
10 پارا
1909
نیکل, 2.6g, ø 18.9mm
KM# 760
بها: $ 1.62
امپراطوری عثمانی 20 پارا - obverseامپراطوری عثمانی 20 پارا - reverse
20 پارا
1909
نیکل, 4.1g, ø 21mm
KM# 761
بها: $ 2.04
امپراطوری عثمانی 40 پارا - obverseامپراطوری عثمانی 40 پارا - reverse
40 پارا
1909
نیکل, 6.1g, ø 23.8mm
KM# 766
بها: $ 3.85

امپراطوری عثمانی 40 پارا - obverseامپراطوری عثمانی 40 پارا - reverse
40 پارا
1909
نیکل, 6.1g, ø 23.8mm
KM# 779
بها: $ 2.85
امپراطوری عثمانی 1 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 1 کوروس - reverse
1 کوروس
1909
نقره 0.830, 1.2g, ø 14.6mm
KM# 748
بها: $ 4.88
امپراطوری عثمانی 2 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 2 کوروس - reverse
2 کوروس
1909
نقره 0.830, 2.41g, ø 18.1mm
KM# 749
بها: $ 8.11

امپراطوری عثمانی 2 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 2 کوروس - reverse
2 کوروس
1909
نقره 0.830, 2.41g, ø 18mm
KM# 770
تعداد ضرب
امپراطوری عثمانی 5 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 5 کوروس - reverse
5 کوروس
1909
نقره 0.830, 6.01g, ø 24mm
KM# 750
بها: $ 27.34
امپراطوری عثمانی 5 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 5 کوروس - reverse
5 کوروس
1909
نقره 0.830, 6.01g, ø 24mm
KM# 771
بها: $ 34.94

امپراطوری عثمانی 10 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 10 کوروس - reverse
10 کوروس
1909
نقره 0.830, 12.03g, ø 27.4mm
KM# 751
بها: $ 97.77
امپراطوری عثمانی 10 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 10 کوروس - reverse
10 کوروس
1909
نقره 0.830, 12.03g, ø 27.4mm
KM# 772
تعداد ضرب
امپراطوری عثمانی ½12 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی ½12 کوروس - reverse
½12 کوروس
1909
طلا 0.917, 0.9g
KM# 762
بها: $ 46.04

امپراطوری عثمانی 20 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 20 کوروس - reverse
20 کوروس
1909
نقره 0.830, 24.06g, ø 37mm
KM# 780
بها: $ 39.71
No ImageNo Image
25 کوروس
1909
طلا 0.917, 1.75g
KM# 763
تعداد ضرب
No ImageNo Image
25 کوروس
1909
طلا 0.917, 1.8g
KM# 773
تعداد ضرب

امپراطوری عثمانی 25 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 25 کوروس - reverse
25 کوروس
1909
طلا 0.917, 1.8g
KM# 752
تعداد ضرب
No ImageNo Image
25 کوروس
1909
New type, W/o stars
طلا 0.917, 1.75g
KM# 774
تعداد ضرب
امپراطوری عثمانی 50 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 50 کوروس - reverse
50 کوروس
1909
طلا 0.917, 3.608g
KM# 753
تعداد ضرب

No ImageNo Image
50 کوروس
1909
New type, W/o stars
طلا 0.917, 3.608g
KM# 781
تعداد ضرب
No ImageNo Image
50 کوروس
1909
طلا 0.917, 3.51g
KM# 764
تعداد ضرب
No ImageNo Image
50 کوروس
1909
طلا 0.917, 3.608g
KM# 775
تعداد ضرب

امپراطوری عثمانی 100 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 100 کوروس - reverse
100 کوروس
1909
طلا 0.917, 7.22g, ø 23mm
KM# 776
بها: $ 289.5
امپراطوری عثمانی 100 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 100 کوروس - reverse
100 کوروس
1909
طلا 0.917, 7.22g, ø 23mm
KM# 755
تعداد ضرب
No ImageNo Image
100 کوروس
1909
New type, W/o stars
طلا 0.917, 7.22g, ø 23mm
KM# 782
تعداد ضرب

امپراطوری عثمانی 100 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 100 کوروس - reverse
100 کوروس
1909
طلا 0.917, 7.22g, ø 23mm
KM# 754
تعداد ضرب

امپراطوری عثمانی>سلطان عبدالحمید دوم|1876 - 1908
 دوره

امپراطوری عثمانی 5 پارا - obverseامپراطوری عثمانی 5 پارا - reverse
5 پارا
1876
نقره 0.100, 1g, ø 14.7mm
KM# 743
بها: $ 10.32
امپراطوری عثمانی 5 پارا - obverseامپراطوری عثمانی 5 پارا - reverse
5 پارا
1876
مس, 2.4g, ø 22mm
KM# 728
بها: $ 4.78
امپراطوری عثمانی 10 پارا - obverseامپراطوری عثمانی 10 پارا - reverse
10 پارا
1876
نقره 0.100, 2.005g, ø 18mm
KM# 744
بها: $ 4.67

امپراطوری عثمانی 20 پارا - obverseامپراطوری عثمانی 20 پارا - reverse
20 پارا
1876
نقره 0.830, 0.601g
KM# 717
تعداد ضرب
امپراطوری عثمانی 20 پارا - obverseامپراطوری عثمانی 20 پارا - reverse
20 پارا
1876
نقره 0.830, 0.6g
KM# 734
بها: $ 11.89
امپراطوری عثمانی 1 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 1 کوروس - reverse
1 کوروس
1876
نقره 0.830, 1.203g
KM# 718
تعداد ضرب

امپراطوری عثمانی 1 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 1 کوروس - reverse
1 کوروس
1876
نقره 0.830, 1.203g, ø 15mm
KM# 735
بها: $ 3.86
No ImageNo Image
1 کوروس
1876
نقره 0.830, 1.203g
KM# 710
تعداد ضرب
No ImageNo Image
2 کوروس
1876
نقره 0.830, 2.406g, ø 18mm
KM# 719
تعداد ضرب

امپراطوری عثمانی 2 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 2 کوروس - reverse
2 کوروس
1876
نقره 0.830, 2.406g, ø 18mm
KM# 736
بها: $ 5.89
امپراطوری عثمانی 5 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 5 کوروس - reverse
5 کوروس
1876
نقره 0.830, 6.013g, ø 23.5mm
KM# 720
بها: $ 26.39
امپراطوری عثمانی 5 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 5 کوروس - reverse
5 کوروس
1876
نقره 0.830, 6.013g, ø 23.5mm
KM# 737
بها: $ 15.33

No ImageNo Image
5 کوروس
1876
نقره 0.830, 6.013g, ø 23.5mm
KM# 711
تعداد ضرب
امپراطوری عثمانی 10 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 10 کوروس - reverse
10 کوروس
1876
نقره 0.830, 12.03g, ø 27.4mm
KM# 721
تعداد ضرب
امپراطوری عثمانی 10 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 10 کوروس - reverse
10 کوروس
1876
نقره 0.830, 12.03g, ø 27.4mm
KM# 738
تعداد ضرب

No ImageNo Image
½12 کوروس
1876
طلا 0.917, 0.88g
KM# 745
تعداد ضرب
امپراطوری عثمانی 20 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 20 کوروس - reverse
20 کوروس
1876
نقره 0.830, 24.06g, ø 37mm
KM# 722
بها: $ 47.22
امپراطوری عثمانی 20 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 20 کوروس - reverse
20 کوروس
1876
نقره 0.830, 24.06g, ø 37mm
KM# 712
تعداد ضرب

No ImageNo Image
25 کوروس
1876
طلا 0.917, 1.804g, ø 15mm
KM# 713
تعداد ضرب
امپراطوری عثمانی 25 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 25 کوروس - reverse
25 کوروس
1876
طلا 0.917, 1.804g, ø 15mm
KM# 723
تعداد ضرب
امپراطوری عثمانی 25 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 25 کوروس - reverse
25 کوروس
1876
طلا 0.917, 1.804g, ø 15mm
KM# 729
تعداد ضرب

No ImageNo Image
25 کوروس
1876
طلا 0.917, 1.8g, ø 15mm
KM# 739
تعداد ضرب
No ImageNo Image
50 کوروس
1876
طلا 0.917, 3.608g
KM# 724
تعداد ضرب
امپراطوری عثمانی 50 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 50 کوروس - reverse
50 کوروس
1876
طلا 0.917, 3.608g
KM# 731
تعداد ضرب

No ImageNo Image
50 کوروس
1876
طلا 0.917, 3.51g
KM# 740
تعداد ضرب
No ImageNo Image
50 کوروس
1876
طلا 0.917, 3.608g
KM# 714
تعداد ضرب
امپراطوری عثمانی 100 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 100 کوروس - reverse
100 کوروس
1876
طلا 0.917, 7.216g, ø 22mm
KM# 715
تعداد ضرب

امپراطوری عثمانی 100 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 100 کوروس - reverse
100 کوروس
1876
طلا 0.917, 7.216g, ø 22mm
KM# 730
تعداد ضرب
امپراطوری عثمانی 100 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 100 کوروس - reverse
100 کوروس
1876
طلا 0.917, 7.016g, ø 22mm
KM# 741
تعداد ضرب
امپراطوری عثمانی 100 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 100 کوروس - reverse
100 کوروس
1876
طلا 0.917, 7.216g, ø 22mm
KM# 725
تعداد ضرب

امپراطوری عثمانی 500 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 500 کوروس - reverse
500 کوروس
1876
طلا 0.917, 38.08g, ø 50mm
KM# 727
تعداد ضرب
امپراطوری عثمانی 500 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 500 کوروس - reverse
500 کوروس
1876
طلا 0.917, 38.08g, ø 50mm
KM# 733
تعداد ضرب
امپراطوری عثمانی 500 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 500 کوروس - reverse
500 کوروس
1876
طلا 0.917, 38.08g, ø 50mm
KM# 746
تعداد ضرب

امپراطوری عثمانی>سلطان عبدالعزیز|1861 - 1875
 دوره

امپراطوری عثمانی 5 پارا - obverseامپراطوری عثمانی 5 پارا - reverse
5 پارا
1861
مس, 3g, ø 22mm
KM# 699
بها: $ 5.79
امپراطوری عثمانی 5 پارا - obverseامپراطوری عثمانی 5 پارا - reverse
5 پارا
1861
مس, 3g, ø 22mm
KM# 685
بها: $ 5.8
امپراطوری عثمانی 10 پارا - obverseامپراطوری عثمانی 10 پارا - reverse
10 پارا
1861
مس, ø 26mm
KM# 686
بها: $ 3.68

امپراطوری عثمانی 10 پارا - obverseامپراطوری عثمانی 10 پارا - reverse
10 پارا
1861
مس, 5.16g, ø 27.5mm
KM# 700
بها: $ 3.64
امپراطوری عثمانی 20 پارا - obverseامپراطوری عثمانی 20 پارا - reverse
20 پارا
1861
مس, 10.65g, ø 32mm
KM# 701
بها: $ 5.31
امپراطوری عثمانی 20 پارا - obverseامپراطوری عثمانی 20 پارا - reverse
20 پارا
1861
مس, ø 30mm
KM# 687
بها: $ 4.39

امپراطوری عثمانی 20 پارا - obverseامپراطوری عثمانی 20 پارا - reverse
20 پارا
1861
نقره 0.830, 0.6g, ø 13mm
KM# 688
تعداد ضرب
امپراطوری عثمانی 40 پارا - obverseامپراطوری عثمانی 40 پارا - reverse
40 پارا
1861
مس, 22.1g, ø 36.4mm
KM# 702
بها: $ 10.07
امپراطوری عثمانی 1 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 1 کوروس - reverse
1 کوروس
1861
نقره 0.830, 1.203g, ø 14.72mm
KM# 689
تعداد ضرب

امپراطوری عثمانی 2 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 2 کوروس - reverse
2 کوروس
1861
نقره 0.830, 2.406g
KM# 690
بها: $ 9.87
امپراطوری عثمانی 5 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 5 کوروس - reverse
5 کوروس
1861
نقره 0.830, 6.01g, ø 24mm
KM# 691
بها: $ 8.37
امپراطوری عثمانی 10 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 10 کوروس - reverse
10 کوروس
1861
نقره 0.830, 12.03g
KM# 692
تعداد ضرب

امپراطوری عثمانی 20 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 20 کوروس - reverse
20 کوروس
1861
نقره 0.830, 24.06g, ø 37mm
KM# 693
بها: $ 39.43
امپراطوری عثمانی 25 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 25 کوروس - reverse
25 کوروس
1861
طلا 0.917, 1.804g, ø 15mm
KM# 694
تعداد ضرب
امپراطوری عثمانی 100 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 100 کوروس - reverse
100 کوروس
1861
طلا 0.917, 7.216g, ø 22mm
KM# 696
بها: $ 303.4

No ImageNo Image
250 کوروس
1861
طلا 0.917, 18.04g
KM# 697
تعداد ضرب
امپراطوری عثمانی 500 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 500 کوروس - reverse
500 کوروس
1861
طلا 0.917, 36.08g
KM# 698
بها: $ 1,469

امپراطوری عثمانی>سلطان عبدالمجید اول|1839 - 1861
 دوره

امپراطوری عثمانی 1 پارا - obverseامپراطوری عثمانی 1 پارا - reverse
1 پارا
1839
مس, 0.8g, ø 13.5mm
KM# 665
بها: $ 12.11
امپراطوری عثمانی 5 پارا - obverseامپراطوری عثمانی 5 پارا - reverse
5 پارا
1839
مس, 4g, ø 22mm
KM# 666
بها: $ 11.91
امپراطوری عثمانی 10 پارا - obverseامپراطوری عثمانی 10 پارا - reverse
10 پارا
1839
مس, 7.5g, ø 27.3mm
KM# 667
بها: $ 11.77

امپراطوری عثمانی 20 پارا - obverseامپراطوری عثمانی 20 پارا - reverse
20 پارا
1839
نقره 0.830, 0.6g, ø 13.5mm
KM# 669
بها: $ 7.07
امپراطوری عثمانی 20 پارا - obverseامپراطوری عثمانی 20 پارا - reverse
20 پارا
1839
مس, 11g, ø 31mm
KM# 668
بها: $ 8.06
امپراطوری عثمانی 1 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 1 کوروس - reverse
1 کوروس
1839
نقره 0.830, 1.2g, ø 14.5mm
KM# 671
بها: $ 14.47

امپراطوری عثمانی 40 پارا - obverseامپراطوری عثمانی 40 پارا - reverse
40 پارا
1839
مس, 21.2g, ø 37mm
KM# 670
بها: $ 22.95
امپراطوری عثمانی 2 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 2 کوروس - reverse
2 کوروس
1839
نقره 0.830, 2.41g, ø 18mm
KM# 672
بها: $ 3.61
امپراطوری عثمانی 5 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 5 کوروس - reverse
5 کوروس
1839
نقره 0.830, 6.013g, ø 23.5mm
KM# 673
بها: $ 11.66

امپراطوری عثمانی 10 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 10 کوروس - reverse
10 کوروس
1839
نقره 0.830, 12.03g, ø 27.4mm
KM# 674
تعداد ضرب
امپراطوری عثمانی 20 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 20 کوروس - reverse
20 کوروس
1839
نقره 0.830, 24.06g, ø 36.8mm
KM# 675
بها: $ 30.12
امپراطوری عثمانی 20 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 20 کوروس - reverse
20 کوروس
1839
نقره 0.830, 24.06g, ø 36.8mm
KM# 676
بها: $ 37.52

No ImageNo Image
25 کوروس
1839
طلا 0.917, 1.804g
KM# 677
تعداد ضرب
امپراطوری عثمانی 50 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 50 کوروس - reverse
50 کوروس
1839
طلا 0.917, 3.608g
KM# 678
تعداد ضرب
امپراطوری عثمانی 100 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 100 کوروس - reverse
100 کوروس
1839
طلا 0.917, 7.216g, ø 22mm
KM# 679
بها: $ 512.8

uCoin