رومانی
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

رومانی - کاتالوگ سکه

رومانی>جمهوری رومانی|2005 - 2019
 دوره

رومانی 1 بان - obverseرومانی 1 بان - reverse
1 بان
2005 - 2017
استیل با روکش برنج, 2.4g, ø 16.8mm
KM# 189
بها: $ 0.08
رومانی 1 بان - obverseرومانی 1 بان - reverse
1 بان
2018
استیل با روکش برنج, 2.4g, ø 16.8mm
UC# 1
بها: $ 0.18
رومانی 5 بانی - obverseرومانی 5 بانی - reverse
5 بانی
2005 - 2017
استیل با روکش مس, 2.81g, ø 18.2mm
KM# 190
بها: $ 0.09

رومانی 5 بانی - obverseرومانی 5 بانی - reverse
5 بانی
2018 - 2019
استیل با روکش مس, 2.81g, ø 18.2mm
UC# 2
بها: $ 0.08
رومانی 10 بانی - obverseرومانی 10 بانی - reverse
10 بانی
2005 - 2017
استیل با روکش نیکل, 4g, ø 20.4mm
KM# 191
بها: $ 0.1
رومانی 10 بانی - obverseرومانی 10 بانی - reverse
10 بانی
2018 - 2019
استیل با روکش نیکل, 4g, ø 20.4mm
UC# 3
بها: $ 0.12

رومانی 50 بانی - obverseرومانی 50 بانی - reverse
50 بانی
2005 - 2017
نیکل - برنج, 6.1g, ø 23.75mm
KM# 192
بها: $ 0.13
رومانی 50 بانی - obverseرومانی 50 بانی - reverse
50 بانی
2018 - 2019
نیکل - برنج, 6.1g, ø 23.75mm
UC# 4
بها: $ 0.28

رومانی>جمهوری رومانی|1990 - 2005
 دوره

رومانی 1 لئو - obverseرومانی 1 لئو - reverse
1 لئو
1992
استیل با روکش مس, 2.5g, ø 19mm
KM# 113
بها: $ 0.86
رومانی 1 لئو - obverseرومانی 1 لئو - reverse
1 لئو
1993 - 2005
استیل با روکش مس, 2.52g, ø 19.1mm
KM# 115
بها: $ 0.3
رومانی 5 لی - obverseرومانی 5 لی - reverse
5 لی
1992 - 2000
استیل با روکش نیکل, 3.3g, ø 21mm
KM# 114
بها: $ 0.28

رومانی 10 لی - obverseرومانی 10 لی - reverse
10 لی
1990 - 1992
استیل با روکش نیکل, 4.6g, ø 23.1mm
KM# 108
بها: $ 0.28
رومانی 10 لی - obverseرومانی 10 لی - reverse
10 لی
1993 - 2003
استیل با روکش نیکل, 4.65g, ø 23mm
KM# 116
بها: $ 0.23
رومانی 20 لی - obverseرومانی 20 لی - reverse
20 لی
1991 - 2003
استیل با روکش برنج, 5g, ø 24.1mm
KM# 109
بها: $ 0.3

رومانی 50 لی - obverseرومانی 50 لی - reverse
50 لی
1991 - 2003
استیل با روکش برنج, 5.9g, ø 26.1mm
KM# 110
بها: $ 0.3
رومانی 100 لی - obverseرومانی 100 لی - reverse
100 لی
1991 - 2005
استیل با روکش نیکل, 8.8g, ø 29.1mm
KM# 111
بها: $ 0.23
رومانی 500 لی - obverseرومانی 500 لی - reverse
500 لی
1999 - 2006
آلومینیوم, 3.7g, ø 25mm
KM# 145
بها: $ 0.36

رومانی 1000 لی - obverseرومانی 1000 لی - reverse
1000 لی
2000 - 2005
آلومینیوم, 2g, ø 22.2mm
KM# 153
بها: $ 0.19
رومانی 5000 لی - obverseرومانی 5000 لی - reverse
5000 لی
2001 - 2005
آلومینیوم, 2.52g, ø 23.5mm
KM# 158
بها: $ 0.36

رومانی>جمهوری سوسیالیستی|1948 - 1989
 دوره

رومانی 1 بان - obverseرومانی 1 بان - reverse
1 بان
1952
مس - روی - نیکل, 1g, ø 15mm
KM# 81.1
بها: $ 0.56
رومانی 1 بان - obverseرومانی 1 بان - reverse
1 بان
1953 - 1954
مس - روی - نیکل, 1g, ø 15mm
KM# 81.2
بها: $ 1.52
رومانی 3 بانی - obverseرومانی 3 بانی - reverse
3 بانی
1952
مس - روی - نیکل, 2g, ø 18mm
KM# 82.1
بها: $ 1.92

رومانی 3 بانی - obverseرومانی 3 بانی - reverse
3 بانی
1953 - 1954
مس - روی - نیکل, 2g, ø 18mm
KM# 82.2
بها: $ 16.39
رومانی 5 بانی - obverseرومانی 5 بانی - reverse
5 بانی
1952
مس - روی - نیکل, 2.4g, ø 20mm
KM# 83.1
بها: $ 0.33
رومانی 5 بانی - obverseرومانی 5 بانی - reverse
5 بانی
1953 - 1957
مس - روی - نیکل, 2.4g, ø 20mm
KM# 83.2
بها: $ 0.29

رومانی 5 بانی - obverseرومانی 5 بانی - reverse
5 بانی
1963
استیل با روکش نیکل, 1.7g, ø 16mm
KM# 89
بها: $ 0.44
رومانی 5 بانی - obverseرومانی 5 بانی - reverse
5 بانی
1966
استیل با روکش نیکل, 1.7g, ø 16mm
KM# 92
بها: $ 0.19
رومانی 5 بانی - obverseرومانی 5 بانی - reverse
5 بانی
1975
آلومینیوم, 0.6g, ø 16mm
KM# 92a
بها: $ 0.11

رومانی 10 بانی - obverseرومانی 10 بانی - reverse
10 بانی
1952
مس - روی - نیکل, 1.8g, ø 17mm
KM# 84.1
بها: $ 2.58
رومانی 10 بانی - obverseرومانی 10 بانی - reverse
10 بانی
1954
مس - روی - نیکل, 1.8g, ø 17.5mm
KM# 84.2
بها: $ 0.43
رومانی 10 بانی - obverseرومانی 10 بانی - reverse
10 بانی
1955 - 1956
مس - روی - نیکل, 1.8g, ø 17.5mm
KM# 84.3
بها: $ 0.36

رومانی 15 بانی - obverseرومانی 15 بانی - reverse
15 بانی
1960
استیل با روکش نیکل, 2.87g, ø 19.5mm
KM# 87
بها: $ 0.16
رومانی 15 بانی - obverseرومانی 15 بانی - reverse
15 بانی
1966
استیل با روکش نیکل, 2.88g, ø 19.5mm
KM# 93
بها: $ 0.2
رومانی 15 بانی - obverseرومانی 15 بانی - reverse
15 بانی
1975
آلومینیوم, 1g, ø 19.5mm
KM# 93a
بها: $ 0.16

رومانی 25 بانی - obverseرومانی 25 بانی - reverse
25 بانی
1952
مس - نیکل, 3.6g, ø 22mm
KM# 85.1
بها: $ 1.95
رومانی 25 بانی - obverseرومانی 25 بانی - reverse
25 بانی
1953 - 1954
مس - نیکل, 3.6g, ø 22mm
KM# 85.2
بها: $ 0.81
رومانی 25 بانی - obverseرومانی 25 بانی - reverse
25 بانی
1955
مس - نیکل, 3.6g, ø 22mm
KM# 85.3
بها: $ 1.23

رومانی 25 بانی - obverseرومانی 25 بانی - reverse
25 بانی
1960
استیل با روکش نیکل, 3.38g, ø 22mm
KM# 88
بها: $ 0.27
رومانی 25 بانی - obverseرومانی 25 بانی - reverse
25 بانی
1966
استیل با روکش نیکل, 3.38g, ø 22mm
KM# 94
بها: $ 0.17
رومانی 25 بانی - obverseرومانی 25 بانی - reverse
25 بانی
1982
آلومینیوم, 1.3g, ø 22mm
KM# 94a
بها: $ 0.18

رومانی 50 بانی - obverseرومانی 50 بانی - reverse
50 بانی
1955 - 1956
مس - نیکل, 4.5g, ø 25.2mm
KM# 86
بها: $ 1.43
رومانی 1 لئو - obverseرومانی 1 لئو - reverse
1 لئو
1949 - 1951
نیکل - برنج, 1.83g, ø 16mm
KM# 78
بها: $ 2.21
رومانی 1 لئو - obverseرومانی 1 لئو - reverse
1 لئو
1951 - 1952
آلومینیوم, 0.6g, ø 16mm
KM# 78a
بها: $ 1.68

رومانی 1 لئو - obverseرومانی 1 لئو - reverse
1 لئو
1963
استیل با روکش نیکل, 5.06g, ø 24mm
KM# 90
بها: $ 0.19
رومانی 1 لئو - obverseرومانی 1 لئو - reverse
1 لئو
1966
استیل با روکش نیکل, 5.06g, ø 24.6mm
KM# 95
بها: $ 0.26
رومانی 2 لی - obverseرومانی 2 لی - reverse
2 لی
1950 - 1951
نیکل - برنج, 2.44g, ø 18mm
KM# 79
بها: $ 2.28

رومانی 2 لی - obverseرومانی 2 لی - reverse
2 لی
1951 - 1952
آلومینیوم, 0.84g, ø 18mm
KM# 79a
بها: $ 3.08
رومانی 3 لی - obverseرومانی 3 لی - reverse
3 لی
1963
استیل با روکش نیکل, 5.86g, ø 27mm
KM# 91
بها: $ 0.6
رومانی 3 لی - obverseرومانی 3 لی - reverse
3 لی
1966
استیل با روکش نیکل, 5.86g, ø 27mm
KM# 96
بها: $ 0.25

رومانی 5 لی - obverseرومانی 5 لی - reverse
5 لی
1948 - 1951
آلومینیوم, 1.5g, ø 23mm
KM# 77
بها: $ 0.91
رومانی 5 لی - obverseرومانی 5 لی - reverse
5 لی
1978
آلومینیوم, 2.8g, ø 29mm
KM# 97
بها: $ 0.25
رومانی 20 لی - obverseرومانی 20 لی - reverse
20 لی
1951
آلومینیوم, 2.12g, ø 26mm
KM# 80
بها: $ 4.11

رومانی>پادشاهی رومانی|1930 - 1947
 دوره

رومانی 50 بانی - obverseرومانی 50 بانی - reverse
50 بانی
1947
برنج, 1.7g, ø 16.1mm
KM# 72
بها: $ 4.85
رومانی 1 لئو - obverseرومانی 1 لئو - reverse
1 لئو
1938 - 1941
نیکل - برنج, 2.75g, ø 18mm
KM# 56
بها: $ 0.69
رومانی 1 لئو - obverseرومانی 1 لئو - reverse
1 لئو
1947
برنج, 2.5g, ø 18mm
KM# 73
بها: $ 4.49

رومانی 2 لی - obverseرومانی 2 لی - reverse
2 لی
1941
روی, 3.2g, ø 20mm
KM# 58
بها: $ 1.43
رومانی 2 لی - obverseرومانی 2 لی - reverse
2 لی
1947
برنز, 3.5g, ø 21mm
KM# 74
بها: $ 1.79
رومانی 5 لی - obverseرومانی 5 لی - reverse
5 لی
1930
نیکل - برنج, 3.5g, ø 21mm
KM# 48
بها: $ 1.06

رومانی 5 لی - obverseرومانی 5 لی - reverse
5 لی
1942
روی, 4.5g, ø 23mm
KM# 61
بها: $ 0.41
رومانی 5 لی - obverseرومانی 5 لی - reverse
5 لی
1947
آلومینیوم, 1.5g, ø 23mm
KM# 75
بها: $ 1.48
رومانی 10 لی - obverseرومانی 10 لی - reverse
10 لی
1930
نیکل - برنج, 5g, ø 23mm
KM# 49
بها: $ 3.45

رومانی 20 لی - obverseرومانی 20 لی - reverse
20 لی
1930
نیکل - برنج, 7.5g, ø 27mm
KM# 50
بها: $ 7.25
رومانی 20 لی - obverseرومانی 20 لی - reverse
20 لی
1930
نیکل - برنج, 7.5g, ø 27mm
KM# 51
بها: $ 2.06
رومانی 20 لی - obverseرومانی 20 لی - reverse
20 لی
1942 - 1944
روی, 6g, ø 26.3mm
KM# 62
بها: $ 1.1

رومانی 50 لی - obverseرومانی 50 لی - reverse
50 لی
1937 - 1938
نیکل, 5.83g, ø 24mm
KM# 55
بها: $ 4.63
رومانی 100 لی - obverseرومانی 100 لی - reverse
100 لی
1932
نقره 0.500, 14g, ø 31mm
KM# 52
بها: $ 20.38
رومانی 100 لی - obverseرومانی 100 لی - reverse
100 لی
1936 - 1938
نیکل, 8.2g, ø 27mm
KM# 54
بها: $ 3.06

رومانی 100 لی - obverseرومانی 100 لی - reverse
100 لی
1943 - 1944
استیل با روکش نیکل, 8.5g, ø 28mm
KM# 64
بها: $ 0.49
رومانی 200 لی - obverseرومانی 200 لی - reverse
200 لی
1942
نقره 0.835, 6g, ø 24mm
KM# 63
بها: $ 3.87
رومانی 200 لی - obverseرومانی 200 لی - reverse
200 لی
1945
نیکل - برنج, 7.3g, ø 27.2mm
KM# 66
بها: $ 3.24

رومانی 250 لی - obverseرومانی 250 لی - reverse
250 لی
1935
نقره 0.750, 13.5g, ø 29mm
KM# 53
بها: $ 36.64
رومانی 250 لی - obverseرومانی 250 لی - reverse
250 لی
1939 - 1940
نقره 0.835, 12g, ø 30mm
KM# 57
بها: $ 20.1
رومانی 250 لی - obverseرومانی 250 لی - reverse
250 لی
1941
نقره 0.835, 12g, ø 30mm
KM# 59
بها: $ 23.64

رومانی 500 لی - obverseرومانی 500 لی - reverse
500 لی
1944
نقره 0.700, 12g, ø 32mm
KM# 65
بها: $ 9.86
رومانی 500 لی - obverseرومانی 500 لی - reverse
500 لی
1945
برنج, 10g, ø 30mm
KM# 67
بها: $ 3.99
رومانی 500 لی - obverseرومانی 500 لی - reverse
500 لی
1946
آلومینیوم, 1.5g, ø 24mm
KM# 68
بها: $ 3.31

رومانی 2000 لی - obverseرومانی 2000 لی - reverse
2000 لی
1946
برنج, 5.1g, ø 24mm
KM# 69
بها: $ 2.28
رومانی 10000 لی - obverseرومانی 10000 لی - reverse
10000 لی
1947
برنج, 10g, ø 27mm
KM# 76
بها: $ 2.18
رومانی 25000 لی - obverseرومانی 25000 لی - reverse
25000 لی
1946
نقره 0.750, 12.5g, ø 32mm
KM# 70
بها: $ 13.92

رومانی 100000 لی - obverseرومانی 100000 لی - reverse
100000 لی
1946
نقره 0.700, 25g, ø 37mm
KM# 71
بها: $ 20.04

رومانی>پادشاهی رومانی|1867 - 1924
 دوره

رومانی 1 بان - obverseرومانی 1 بان - reverse
1 بان
1867
مس, 1g, ø 15mm
KM# 1
بها: $ 20.22
رومانی 1 بان - obverseرومانی 1 بان - reverse
1 بان
1900
مس, 1g, ø 15mm
KM# 26
بها: $ 4.42
رومانی 2 بانی - obverseرومانی 2 بانی - reverse
2 بانی
1867
مس, 2g, ø 20mm
KM# 2
بها: $ 2.04

رومانی 2 بانی - obverseرومانی 2 بانی - reverse
2 بانی
1879 - 1881
مس, 2g, ø 20mm
KM# 11
بها: $ 4.54
رومانی 2 بانی - obverseرومانی 2 بانی - reverse
2 بانی
1882
مس, 2g, ø 20mm
KM# 18
بها: $ 6.28
رومانی 2 بانی - obverseرومانی 2 بانی - reverse
2 بانی
1900
مس, 2g, ø 20mm
KM# 27
بها: $ 5.27

رومانی 5 بانی - obverseرومانی 5 بانی - reverse
5 بانی
1867
مس, 5g, ø 25mm
KM# 3
بها: $ 2.52
رومانی 5 بانی - obverseرومانی 5 بانی - reverse
5 بانی
1882 - 1885
مس, 5g, ø 25mm
KM# 19
بها: $ 1.82
رومانی 5 بانی - obverseرومانی 5 بانی - reverse
5 بانی
1900
مس - نیکل, 2.94g, ø 19.2mm
KM# 28
بها: $ 4.69

رومانی 5 بانی - obverseرومانی 5 بانی - reverse
5 بانی
1905 - 1906
مس - نیکل, 2.32g, ø 19mm
KM# 31
بها: $ 0.71
رومانی 10 بانی - obverseرومانی 10 بانی - reverse
10 بانی
1867
مس, 10g, ø 30mm
KM# 4
بها: $ 3.1
رومانی 10 بانی - obverseرومانی 10 بانی - reverse
10 بانی
1900
مس - نیکل, 4.4g, ø 22mm
KM# 29
بها: $ 4.07

رومانی 10 بانی - obverseرومانی 10 بانی - reverse
10 بانی
1905 - 1906
مس - نیکل, 4g, ø 22mm
KM# 32
بها: $ 0.47
رومانی 20 بانی - obverseرومانی 20 بانی - reverse
20 بانی
1900
مس - نیکل, 6.9g, ø 25mm
KM# 30
بها: $ 65.19
رومانی 20 بانی - obverseرومانی 20 بانی - reverse
20 بانی
1905 - 1906
مس - نیکل, 5.9g, ø 25mm
KM# 33
بها: $ 1.31

رومانی 25 بانی - obverseرومانی 25 بانی - reverse
25 بانی
1921
آلومینیوم, 0.9g, ø 19mm
KM# 44
بها: $ 3.79
رومانی 50 بانی - obverseرومانی 50 بانی - reverse
50 بانی
1873 - 1876
نقره 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 9
بها: $ 14.8
رومانی 50 بانی - obverseرومانی 50 بانی - reverse
50 بانی
1881
نقره 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 13
بها: $ 13.44

رومانی 50 بانی - obverseرومانی 50 بانی - reverse
50 بانی
1884 - 1885
نقره 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 21
بها: $ 9.28
رومانی 50 بانی - obverseرومانی 50 بانی - reverse
50 بانی
1894 - 1901
نقره 0.835, 2.5g, ø 19mm
KM# 23
بها: $ 3.82
رومانی 50 بانی - obverseرومانی 50 بانی - reverse
50 بانی
1910 - 1914
نقره 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 41
بها: $ 3.75

رومانی 50 بانی - obverseرومانی 50 بانی - reverse
50 بانی
1921
آلومینیوم, 1.2g, ø 21mm
KM# 45
بها: $ 2.8
رومانی 1 لئو - obverseرومانی 1 لئو - reverse
1 لئو
1870
نقره 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 6
بها: $ 40.32
رومانی 1 لئو - obverseرومانی 1 لئو - reverse
1 لئو
1873 - 1876
نقره 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 10
بها: $ 7.81

رومانی 1 لئو - obverseرومانی 1 لئو - reverse
1 لئو
1881
نقره 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 14
بها: $ 13.87
رومانی 1 لئو - obverseرومانی 1 لئو - reverse
1 لئو
1884 - 1885
نقره 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 22
بها: $ 5.87
رومانی 1 لئو - obverseرومانی 1 لئو - reverse
1 لئو
1894 - 1901
نقره 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 24
بها: $ 12.38

رومانی 1 لئو - obverseرومانی 1 لئو - reverse
1 لئو
1910 - 1914
نقره 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 42
بها: $ 6.64
رومانی 1 لئو - obverseرومانی 1 لئو - reverse
1 لئو
1924
مس - نیکل, 3.5g, ø 21mm
KM# 46
بها: $ 0.55
رومانی 2 لی - obverseرومانی 2 لی - reverse
2 لی
1872 - 1876
نقره 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 8
بها: $ 13.88

رومانی 2 لی - obverseرومانی 2 لی - reverse
2 لی
1881
نقره 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 15
بها: $ 23.71
رومانی 2 لی - obverseرومانی 2 لی - reverse
2 لی
1894 - 1901
نقره 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 25
بها: $ 8.96
رومانی 2 لی - obverseرومانی 2 لی - reverse
2 لی
1910 - 1914
نقره 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 43
بها: $ 8.2

رومانی 2 لی - obverseرومانی 2 لی - reverse
2 لی
1924
مس - نیکل, 7g, ø 25mm
KM# 47
بها: $ 0.63
رومانی 5 لی - obverseرومانی 5 لی - reverse
5 لی
1880 - 1881
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 12
بها: $ 32.2
رومانی 5 لی - obverseرومانی 5 لی - reverse
5 لی
1881
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 16
بها: $ 41.68

رومانی 5 لی - obverseرومانی 5 لی - reverse
5 لی
1881 - 1885
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 17.1
بها: $ 19.23
رومانی 5 لی - obverseرومانی 5 لی - reverse
5 لی
1901
نقره 0.900, 25g, ø 38mm
KM# 17.2
بها: $ 67.19
رومانی 20 لی - obverseرومانی 20 لی - reverse
20 لی
1883 - 1890
طلا 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 20
بها: $ 424.3

uCoin