+

رومانی > کاتالوگ سکه

رومانی 1 بان - obverseرومانی 1 بان - reverse
1 بان 2005 - 2017
استیل با روکش برنج
, 2.4g, ø 16.8mm
رومانی - KM# 189
جمهوری رومانی
رومانی 5 بانی - obverseرومانی 5 بانی - reverse
5 بانی 2005 - 2018
استیل با روکش مس
, 2.81g, ø 18.2mm
رومانی - KM# 190
جمهوری رومانی
رومانی 10 بانی - obverseرومانی 10 بانی - reverse
10 بانی 2005 - 2018
استیل با روکش نیکل
, 4g, ø 20.4mm
رومانی - KM# 191
جمهوری رومانی
بها: $ 0.11 - 0.3
رومانی 50 بانی - obverseرومانی 50 بانی - reverse
50 بانی 2005 - 2018
نیکل - برنج
, 6.1g, ø 23.75mm
رومانی - KM# 192
جمهوری رومانی
رومانی 50 بانی - obverseرومانی 50 بانی - reverse
50 بانی 2018
100th Anniversary - Union of Bessarabia with Romania
نیکل - برنج
, 6.1g, ø 23.75mm
رومانی - UC# 104
جمهوری رومانی
بها: $ 8.86
رومانی 50 بانی - obverseرومانی 50 بانی - reverse
50 بانی 2017
10th Anniversary - Accession to the EU
نیکل - برنج
, 6.1g, ø 23.75mm
رومانی - UC# 103
جمهوری رومانی
بها: $ 2.91
رومانی 50 بانی - obverseرومانی 50 بانی - reverse
50 بانی 2016
575th Anniversary - Reign of John Hunyadi
نیکل - برنج
, 6.1g, ø 23.75mm
رومانی - UC# 102
جمهوری رومانی
بها: $ 1.44
رومانی 50 بانی - obverseرومانی 50 بانی - reverse
50 بانی 2015
10th Anniversary - Denomination Currency
نیکل - برنج
, 6.1g, ø 23.75mm
رومانی - UC# 101
جمهوری رومانی
بها: $ 1.43
رومانی 50 بانی - obverseرومانی 50 بانی - reverse
50 بانی 2014
650th Anniversary - Reign of Vladislav I Vlaicu
نیکل - برنج
, 6.1g, ø 23.75mm
رومانی - UC# 100
جمهوری رومانی
بها: $ 1.71
رومانی 50 بانی - obverseرومانی 50 بانی - reverse
50 بانی 2012
500th Anniversary - Reign of Neagoe Basarab in Wallachia
نیکل - برنج
, 6.1g, ø 23.75mm
رومانی - KM# 287
جمهوری رومانی
بها: $ 1.33
رومانی 50 بانی - obverseرومانی 50 بانی - reverse
50 بانی 2011
625th Anniversary - Reign of Mircea the Elder
نیکل - برنج
, 6.1g, ø 23.75mm
رومانی - KM# 260
جمهوری رومانی
بها: $ 1.37
رومانی 50 بانی - obverseرومانی 50 بانی - reverse
50 بانی 2010
100th Anniversary - First Flight of Aurel Vlaicu's Plane
نیکل - برنج
, 6.1g, ø 23.75mm
رومانی - KM# 259
جمهوری رومانی
بها: $ 1.53
uCoin