سنت وینسنت و گرنادینس
×
کشور
دلار
1965 - 2017
×
دوره
×
ارزش
×
سال
سکه های یادبود
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کاتالوگ سکه > کشور: سنت وینسنت و گرنادینس > دلار (1965-2017) > سکه های یادبود  | جستجو 

سنت وینسنت و گرنادینس >1965 - 2017|دلار

 دوره
سنت وینسنت و گرنادینس  4 دلار - obverseسنت وینسنت و گرنادینس  4 دلار - reverse4 دلار 1970
FAO
مس - نیکل, 28.3g, ø 38.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 36.86
سنت وینسنت و گرنادینس  10 دلار - obverseسنت وینسنت و گرنادینس  10 دلار - reverse10 دلار 1985
Royal Visit of Queen Elizabeth II
مس - نیکل, 27.8g, ø 38.6mm

تعداد ضرب, USD 

uCoin