عربستان سعودی
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

عربستان سعودی - کاتالوگ سکه

عربستان سعودی>پادشاهی عربستان سعودی|1960 - 2016
 دوره

عربستان سعودی 1 هلله - obverseعربستان سعودی 1 هلله - reverse
1 هلله
1963
برنز, 2.6g, ø 19mm
KM# 44
بها: $ 0.88
عربستان سعودی 1 هلله - obverseعربستان سعودی 1 هلله - reverse
1 هلله
1977
برنز
KM# 60
بها: $ 0.15
عربستان سعودی 1 هلله - obverseعربستان سعودی 1 هلله - reverse
1 هلله
2016
مس با روکش استیل, 2g, ø 16mm
UC# 1
بها: $ 1.22

عربستان سعودی 5 هلله - obverseعربستان سعودی 5 هلله - reverse
5 هلله
1972
مس - نیکل, 2.5g, ø 19.5mm
KM# 45
بها: $ 0.29
عربستان سعودی 5 هلله - obverseعربستان سعودی 5 هلله - reverse
5 هلله
1977 - 1980
مس - نیکل, 2.5g, ø 19.5mm
KM# 53
بها: $ 0.61
عربستان سعودی 5 هلله - obverseعربستان سعودی 5 هلله - reverse
5 هلله
1987
مس - نیکل, 2.5g, ø 19.5mm
KM# 61
بها: $ 0.63

عربستان سعودی 5 هلله - obverseعربستان سعودی 5 هلله - reverse
5 هلله
2006 - 2009
مس - نیکل, 2.5g, ø 19.5mm
KM# 69
بها: $ 0.81
عربستان سعودی 5 هلله - obverseعربستان سعودی 5 هلله - reverse
5 هلله
2016
مس با روکش استیل, 2.4g, ø 17.5mm
UC# 2
بها: $ 1.36
عربستان سعودی 10 هلله - obverseعربستان سعودی 10 هلله - reverse
10 هلله
1972
مس - نیکل, 4g, ø 21mm
KM# 46
بها: $ 0.48

عربستان سعودی 10 هلله - obverseعربستان سعودی 10 هلله - reverse
10 هلله
1977 - 1980
مس - نیکل, 4g, ø 21mm
KM# 54
بها: $ 0.57
عربستان سعودی 10 هلله - obverseعربستان سعودی 10 هلله - reverse
10 هلله
1987 - 2002
مس - نیکل, 4g, ø 21mm
KM# 62
بها: $ 0.33
عربستان سعودی 10 هلله - obverseعربستان سعودی 10 هلله - reverse
10 هلله
2006 - 2009
مس - نیکل, 4g, ø 21mm
KM# 70
بها: $ 0.81

عربستان سعودی 10 هلله - obverseعربستان سعودی 10 هلله - reverse
10 هلله
2016
مس با روکش استیل, 2.8g, ø 19mm
UC# 3
بها: $ 1.22
عربستان سعودی 25 هلله - obverseعربستان سعودی 25 هلله - reverse
25 هلله
1972
مس - نیکل, 5g, ø 23mm
KM# 47
بها: $ 0.68
عربستان سعودی 25 هلله - obverseعربستان سعودی 25 هلله - reverse
25 هلله
1972
مس - نیکل, 5g, ø 23mm
KM# 48
بها: $ 1.12

عربستان سعودی 25 هلله - obverseعربستان سعودی 25 هلله - reverse
25 هلله
1977 - 1980
مس - نیکل, 5g, ø 23mm
KM# 55
بها: $ 0.44
عربستان سعودی 25 هلله - obverseعربستان سعودی 25 هلله - reverse
25 هلله
1987 - 2002
مس - نیکل, 5g, ø 23mm
KM# 63
بها: $ 0.56
عربستان سعودی 25 هلله - obverseعربستان سعودی 25 هلله - reverse
25 هلله
2006 - 2014
مس - نیکل, 5g, ø 23mm
KM# 71
بها: $ 0.52

عربستان سعودی 25 هلله - obverseعربستان سعودی 25 هلله - reverse
25 هلله
2016
برنج, 4.15g, ø 21.5mm
UC# 4
بها: $ 1.55
عربستان سعودی 50 هلله - obverseعربستان سعودی 50 هلله - reverse
50 هلله
1972
مس - نیکل, 6.5g, ø 26mm
KM# 51
بها: $ 0.75
عربستان سعودی 50 هلله - obverseعربستان سعودی 50 هلله - reverse
50 هلله
1977 - 1980
مس - نیکل, 6.5g, ø 26mm
KM# 56
بها: $ 0.51

عربستان سعودی 50 هلله - obverseعربستان سعودی 50 هلله - reverse
50 هلله
1987 - 2002
مس - نیکل, 6.5g, ø 26mm
KM# 64
بها: $ 0.66
عربستان سعودی 50 هلله - obverseعربستان سعودی 50 هلله - reverse
50 هلله
2006 - 2015
مس - نیکل, 6.5g, ø 26mm
KM# 68
بها: $ 0.59
عربستان سعودی 50 هلله - obverseعربستان سعودی 50 هلله - reverse
50 هلله
2016
برنج, 5.25g, ø 24mm
UC# 5
بها: $ 1.52

عربستان سعودی 100 هلله - obverseعربستان سعودی 100 هلله - reverse
100 هلله
1976 - 1980
مس - نیکل, 10g, ø 30mm
KM# 52
بها: $ 0.96
عربستان سعودی 100 هلله - obverseعربستان سعودی 100 هلله - reverse
100 هلله
1987 - 1994
مس - نیکل, 10g, ø 30mm
KM# 65
بها: $ 0.83
عربستان سعودی 100 هلله - obverseعربستان سعودی 100 هلله - reverse
100 هلله
1998
دو آلیاژی: مرکز برنج، حلقه مس - نیکل, 6g, ø 23mm
KM# 66
بها: $ 1.68

عربستان سعودی 100 هلله - obverseعربستان سعودی 100 هلله - reverse
100 هلله
2006 - 2008
دو آلیاژی: مرکز برنج، حلقه مس - نیکل, 6g, ø 23mm
KM# 72
بها: $ 1.78
عربستان سعودی 1 ریال - obverseعربستان سعودی 1 ریال - reverse
1 ریال
2016
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج, 5.8g, ø 23.1mm
UC# 6
بها: $ 1.94
عربستان سعودی 2 ریال - obverseعربستان سعودی 2 ریال - reverse
2 ریال
2016
دو فلزی: مرکز استیل با روکش برنج، حلقه مس - نیکل, 6.7g, ø 25mm
UC# 7
بها: $ 2.99

عربستان سعودی>پادشاهی عربستان سعودی|1925 - 1959
 دوره

عربستان سعودی ¼ قرش - obverseعربستان سعودی ¼ قرش - reverse
¼ قرش
1925
مس, ø 19mm
KM# 1
تعداد ضرب
عربستان سعودی ¼ قرش - obverseعربستان سعودی ¼ قرش - reverse
¼ قرش
1926
مس - نیکل, 4.25g, ø 20mm
KM# 4
بها: $ 4.97
عربستان سعودی ¼ قرش - obverseعربستان سعودی ¼ قرش - reverse
¼ قرش
1928
مس - نیکل, 4.25g, ø 20mm
KM# 7
بها: $ 2.17

عربستان سعودی ¼ قرش - obverseعربستان سعودی ¼ قرش - reverse
¼ قرش
1930
مس - نیکل, 4.25g, ø 20mm
KM# 13
بها: $ 13.24
عربستان سعودی ¼ قرش - obverseعربستان سعودی ¼ قرش - reverse
¼ قرش
1937
مس - نیکل, 4.2g, ø 20.8mm
KM# 19
بها: $ 2.75
عربستان سعودی ½ قرش - obverseعربستان سعودی ½ قرش - reverse
½ قرش
1925
مس, 3.4g, ø 22mm
KM# 2
تعداد ضرب

عربستان سعودی ½ قرش - obverseعربستان سعودی ½ قرش - reverse
½ قرش
1926
مس - نیکل, 5.2g, ø 23.1mm
KM# 5
بها: $ 19.83
عربستان سعودی ½ قرش - obverseعربستان سعودی ½ قرش - reverse
½ قرش
1926
مس
KM# A3
تعداد ضرب
عربستان سعودی ½ قرش - obverseعربستان سعودی ½ قرش - reverse
½ قرش
1928
مس - نیکل, 5.5g, ø 23mm
KM# 8
بها: $ 5.66

عربستان سعودی ½ قرش - obverseعربستان سعودی ½ قرش - reverse
½ قرش
1930
مس - نیکل, 5.1g, ø 23.1mm
KM# 14
تعداد ضرب
عربستان سعودی ½ قرش - obverseعربستان سعودی ½ قرش - reverse
½ قرش
1937
مس - نیکل, 5.5g, ø 24mm
KM# 20
بها: $ 3.35
عربستان سعودی 1 قرش - obverseعربستان سعودی 1 قرش - reverse
1 قرش
1926
مس - نیکل, 6.2g, ø 26mm
KM# 6
بها: $ 21.08

عربستان سعودی 1 قرش - obverseعربستان سعودی 1 قرش - reverse
1 قرش
1928
مس - نیکل, 6.5g, ø 26mm
KM# 9
بها: $ 6.54
عربستان سعودی 1 قرش - obverseعربستان سعودی 1 قرش - reverse
1 قرش
1930
مس - نیکل, 6.3g, ø 26mm
KM# 15
تعداد ضرب
عربستان سعودی 1 قرش - obverseعربستان سعودی 1 قرش - reverse
1 قرش
1937
مس - نیکل, 6.4g, ø 26.7mm
KM# 21
بها: $ 4.51

عربستان سعودی 1 قرش - obverseعربستان سعودی 1 قرش - reverse
1 قرش
1957 - 1958
مس - نیکل, 3g, ø 22mm
KM# 40
بها: $ 1.14
عربستان سعودی 2 قرش - obverseعربستان سعودی 2 قرش - reverse
2 قرش
1957 - 1959
مس - نیکل, 6g, ø 27mm
KM# 41
بها: $ 1.2
عربستان سعودی 4 قرش - obverseعربستان سعودی 4 قرش - reverse
4 قرش
1957 - 1958
مس - نیکل, 12g, ø 30mm
KM# 42
بها: $ 1.58

عربستان سعودی ¼ ریال - obverseعربستان سعودی ¼ ریال - reverse
¼ ریال
1928 - 1930
نقره 0.917, 6g, ø 25mm
KM# 10
تعداد ضرب
عربستان سعودی ¼ ریال - obverseعربستان سعودی ¼ ریال - reverse
¼ ریال
1935
نقره 0.917, 3.1g, ø 19mm
KM# 16
بها: $ 9.51
عربستان سعودی ¼ ریال - obverseعربستان سعودی ¼ ریال - reverse
¼ ریال
1955
نقره 0.917, 2.95g, ø 19.5mm
KM# 37
بها: $ 6.17

عربستان سعودی ½ ریال - obverseعربستان سعودی ½ ریال - reverse
½ ریال
1928 - 1930
نقره 0.917, 12.1g, ø 27mm
KM# 11
تعداد ضرب
عربستان سعودی ½ ریال - obverseعربستان سعودی ½ ریال - reverse
½ ریال
1935
نقره 0.917, 5.85g, ø 24mm
KM# 17
بها: $ 11.82
عربستان سعودی ½ ریال - obverseعربستان سعودی ½ ریال - reverse
½ ریال
1955
نقره 0.917, 5.95g, ø 24mm
KM# 38
بها: $ 10.16

عربستان سعودی 1 ریال - obverseعربستان سعودی 1 ریال - reverse
1 ریال
1928 - 1930
نقره 0.917, 24.1g, ø 37mm
KM# 12
تعداد ضرب
عربستان سعودی 1 ریال - obverseعربستان سعودی 1 ریال - reverse
1 ریال
1935 - 1951
نقره 0.917, 11.6g, ø 30mm
KM# 18
بها: $ 16.76
عربستان سعودی 1 ریال - obverseعربستان سعودی 1 ریال - reverse
1 ریال
1955
نقره 0.917, 11.6g, ø 30mm
KM# 39
بها: $ 15.41

عربستان سعودی 1 جنیه - obverseعربستان سعودی 1 جنیه - reverse
1 جنیه
1951
طلا 0.917, 7.99g, ø 22mm
KM# 36
تعداد ضرب
عربستان سعودی 1 جنیه - obverseعربستان سعودی 1 جنیه - reverse
1 جنیه
1958
طلا 0.917, 7.99g, ø 22mm
KM# 43
تعداد ضرب

uCoin