اسلواکی
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

اسلواکی - کاتالوگ سکه

اسلواکی>اتحادیه اروپا (یورو)|2009 - 2019
 دوره

اسلواکی 1 euro cent - obverseاسلواکی 1 euro cent - reverse
1 euro cent
2009 - 2018
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 95
بها: $ 0.02
اسلواکی 2 euro cent - obverseاسلواکی 2 euro cent - reverse
2 euro cent
2009 - 2018
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 96
بها: $ 0.05
اسلواکی 5 euro cent - obverseاسلواکی 5 euro cent - reverse
5 euro cent
2009 - 2018
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 97
بها: $ 0.11

اسلواکی 10 euro cent - obverseاسلواکی 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2009 - 2018
برنج, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 98
بها: $ 0.12
اسلواکی 20 euro cent - obverseاسلواکی 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2009 - 2018
برنج, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 99
بها: $ 0.23
اسلواکی 50 euro cent - obverseاسلواکی 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2009 - 2018
برنج, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 100
بها: $ 0.57

اسلواکی 1 یورو - obverseاسلواکی 1 یورو - reverse
1 یورو
2009 - 2018
Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 101
بها: $ 1.13
اسلواکی 2 یورو - obverseاسلواکی 2 یورو - reverse
2 یورو
2009 - 2018
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 102
بها: $ 2.27

اسلواکی>جمهوری اسلواکی|1993 - 2008
 دوره

اسلواکی 10 هالیرو - obverseاسلواکی 10 هالیرو - reverse
10 هالیرو
1993 - 2003
آلومینیوم, 0.72g, ø 17mm
KM# 17
بها: $ 0.11
اسلواکی 20 هالیرو - obverseاسلواکی 20 هالیرو - reverse
20 هالیرو
1993 - 2003
آلومینیوم, 0.95g, ø 19.5mm
KM# 18
بها: $ 0.12
اسلواکی 50 هالیرو - obverseاسلواکی 50 هالیرو - reverse
50 هالیرو
1993 - 1995
آلومینیوم, 1.2g, ø 22mm
KM# 15
بها: $ 0.23

اسلواکی 50 هالیرو - obverseاسلواکی 50 هالیرو - reverse
50 هالیرو
1996 - 2008
استیل با روکش مس, 2.8g, ø 18.75mm
KM# 35
بها: $ 0.12
اسلواکی 1 کرونا - obverseاسلواکی 1 کرونا - reverse
1 کرونا
1993 - 2008
استیل با روکش برنز, 3.85g, ø 21mm
KM# 12
بها: $ 0.16
اسلواکی 2 کرونی - obverseاسلواکی 2 کرونی - reverse
2 کرونی
1993 - 2008
استیل با روکش نیکل, 4.4g, ø 22.5mm
KM# 13
بها: $ 0.2

اسلواکی 5 کرون - obverseاسلواکی 5 کرون - reverse
5 کرون
1993 - 2008
استیل با روکش نیکل, 5.4g, ø 24.75mm
KM# 14
بها: $ 0.28
اسلواکی 10 کرون - obverseاسلواکی 10 کرون - reverse
10 کرون
1993 - 2008
برنج, 6.6g, ø 26.5mm
KM# 11.1
بها: $ 0.48

اسلواکی>جمهوری اسلواکی|1939 - 1945
 دوره

اسلواکی 5 هالیروف - obverseاسلواکی 5 هالیروف - reverse
5 هالیروف
1942
روی, 0.94g, ø 14mm
KM# 8
بها: $ 55.01
اسلواکی 10 هالیرو - obverseاسلواکی 10 هالیرو - reverse
10 هالیرو
1939 - 1942
برنز, 1.66g, ø 16mm
KM# 1
بها: $ 1.83
اسلواکی 20 هالیرو - obverseاسلواکی 20 هالیرو - reverse
20 هالیرو
1940 - 1942
برنز, 2.5g, ø 18mm
KM# 4
بها: $ 2.48

اسلواکی 20 هالیرو - obverseاسلواکی 20 هالیرو - reverse
20 هالیرو
1942 - 1943
آلومینیوم, 0.65g, ø 18mm
KM# 4a
بها: $ 1.4
اسلواکی 50 هالیرو - obverseاسلواکی 50 هالیرو - reverse
50 هالیرو
1940 - 1941
مس - نیکل, 3.33g, ø 20mm
KM# 5
بها: $ 2.27
اسلواکی 50 هالیرو - obverseاسلواکی 50 هالیرو - reverse
50 هالیرو
1943 - 1944
آلومینیوم, 1g, ø 20mm
KM# 5a
بها: $ 1.4

اسلواکی 1 کرونا - obverseاسلواکی 1 کرونا - reverse
1 کرونا
1940 - 1945
مس - نیکل, 5g, ø 22mm
KM# 6
بها: $ 1.13
اسلواکی 5 کرون - obverseاسلواکی 5 کرون - reverse
5 کرون
1939
نیکل, 8g, ø 27mm
KM# 2
بها: $ 2.43
اسلواکی 10 کرون - obverseاسلواکی 10 کرون - reverse
10 کرون
1944
نقره 0.500, 7g, ø 29mm
KM# 9
بها: $ 8.29

uCoin