اسلونی
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

اسلونی - کاتالوگ سکه

اسلونی>اتحادیه اروپا (یورو)|2007 - 2018
 دوره

اسلونی 1 euro cent - obverseاسلونی 1 euro cent - reverse
1 euro cent
2007 - 2018
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 68
بها: $ 0.09
اسلونی 2 euro cent - obverseاسلونی 2 euro cent - reverse
2 euro cent
2007 - 2018
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 69
بها: $ 0.11
اسلونی 5 euro cent - obverseاسلونی 5 euro cent - reverse
5 euro cent
2007 - 2018
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 70
بها: $ 0.15

اسلونی 10 euro cent - obverseاسلونی 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2007 - 2018
برنج, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 71
بها: $ 0.24
اسلونی 20 euro cent - obverseاسلونی 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2007 - 2018
برنج, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 72
بها: $ 0.32
اسلونی 50 euro cent - obverseاسلونی 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2007 - 2018
برنج, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 73
بها: $ 0.57

اسلونی 1 یورو - obverseاسلونی 1 یورو - reverse
1 یورو
2007 - 2018
Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 74
بها: $ 1.35
اسلونی 2 یورو - obverseاسلونی 2 یورو - reverse
2 یورو
2007 - 2018
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 75
بها: $ 2.37

اسلونی>جمهوری اسلونی|1991 - 2006
 دوره

اسلونی 10 استوتینو - obverseاسلونی 10 استوتینو - reverse
10 استوتینو
1992 - 2006
آلومینیوم, 0.55g, ø 16mm
KM# 7
بها: $ 0.01
اسلونی 20 استوتینو - obverseاسلونی 20 استوتینو - reverse
20 استوتینو
1992 - 2006
آلومینیوم, 0.7g, ø 18mm
KM# 8
بها: $ 0.09
اسلونی 50 استوتینو - obverseاسلونی 50 استوتینو - reverse
50 استوتینو
1992 - 2006
آلومینیوم, 0.85g, ø 20mm
KM# 3
بها: $ 0.13

اسلونی 1 تولار - obverseاسلونی 1 تولار - reverse
1 تولار
1992 - 2006
برنج, 4.5g, ø 22mm
KM# 4
بها: $ 0.24
اسلونی 2 تولارجا - obverseاسلونی 2 تولارجا - reverse
2 تولارجا
1992 - 2006
برنج, 5.4g, ø 24mm
KM# 5
بها: $ 0.24
اسلونی 5 تولارجو - obverseاسلونی 5 تولارجو - reverse
5 تولارجو
1992 - 2006
برنج, 6.4g, ø 26mm
KM# 6
بها: $ 0.26

اسلونی 10 تولارجو - obverseاسلونی 10 تولارجو - reverse
10 تولارجو
2000 - 2006
مس - نیکل, 5.75g, ø 22mm
KM# 41
بها: $ 0.44
اسلونی 20 تولارجو - obverseاسلونی 20 تولارجو - reverse
20 تولارجو
2003 - 2006
مس - نیکل, 6.85g, ø 24mm
KM# 51
بها: $ 0.73
اسلونی 50 تولارجو - obverseاسلونی 50 تولارجو - reverse
50 تولارجو
2003 - 2006
مس - نیکل, 8g, ø 26mm
KM# 52
بها: $ 1.3

uCoin