کره جنوبی
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کره جنوبی - کاتالوگ سکه

کره جنوبی>جمهوری کره|1982 - 2018
 دوره

کره جنوبی 1 ون - obverseکره جنوبی 1 ون - reverse
1 ون
1983 - 2017
آلومینیوم, 0.73g, ø 17.2mm
KM# 31
بها: $ 0.07
کره جنوبی 5 ون - obverseکره جنوبی 5 ون - reverse
5 ون
1983 - 2017
برنج, 2.95g, ø 20.4mm
KM# 32
بها: $ 0.08
کره جنوبی 10 ون - obverseکره جنوبی 10 ون - reverse
10 ون
1983 - 2006
برنج, 4.06g, ø 22.86mm
KM# 33
بها: $ 0.15

کره جنوبی 10 ون - obverseکره جنوبی 10 ون - reverse
10 ون
2006 - 2018
آلومینیوم با روکش مس, 1.22g, ø 18mm
KM# 103
بها: $ 0.08
کره جنوبی 50 ون - obverseکره جنوبی 50 ون - reverse
50 ون
1983 - 2017
مس - روی - نیکل, 4.16g, ø 21.16mm
KM# 34
بها: $ 0.18
کره جنوبی 100 ون - obverseکره جنوبی 100 ون - reverse
100 ون
1983 - 2017
مس - نیکل, 5.42g, ø 24mm
KM# 35
بها: $ 0.15

کره جنوبی 500 ون - obverseکره جنوبی 500 ون - reverse
500 ون
1982 - 2017
مس - نیکل, 7.7g, ø 26.5mm
KM# 27
بها: $ 0.51

کره جنوبی>جمهوری کره|1966 - 1982
 دوره

کره جنوبی 1 ون - obverseکره جنوبی 1 ون - reverse
1 ون
1966 - 1967
برنج, 1.7g, ø 17.2mm
KM# 4
بها: $ 0.27
کره جنوبی 1 ون - obverseکره جنوبی 1 ون - reverse
1 ون
1968 - 1982
آلومینیوم, 0.729g, ø 17.2mm
KM# 4a
بها: $ 0.12
کره جنوبی 5 ون - obverseکره جنوبی 5 ون - reverse
5 ون
1966 - 1970
برنز, 2.95g, ø 20.4mm
KM# 5
بها: $ 0.21

کره جنوبی 5 ون - obverseکره جنوبی 5 ون - reverse
5 ون
1971 - 1982
برنج, 2.95g, ø 20.4mm
KM# 5a
بها: $ 0.57
کره جنوبی 10 ون - obverseکره جنوبی 10 ون - reverse
10 ون
1966 - 1970
برنز, 4.06g, ø 22.86mm
KM# 6
بها: $ 0.21
کره جنوبی 10 ون - obverseکره جنوبی 10 ون - reverse
10 ون
1971 - 1982
برنج, 4.06g, ø 22.86mm
KM# 6a
بها: $ 0.13

کره جنوبی 50 ون - obverseکره جنوبی 50 ون - reverse
50 ون
1972 - 1982
مس - نیکل, 4.16g, ø 21.6mm
KM# 20
بها: $ 0.31
کره جنوبی 100 ون - obverseکره جنوبی 100 ون - reverse
100 ون
1970 - 1982
مس - نیکل, 5.42g, ø 24mm
KM# 9
بها: $ 0.41

کره جنوبی>جمهوری کره|1953 - 1962
 دوره

کره جنوبی 10 هوان - obverseکره جنوبی 10 هوان - reverse
10 هوان
1959 - 1961
برنز, 2.46g, ø 19.1mm
KM# 1
بها: $ 2.49
کره جنوبی 50 هوان - obverseکره جنوبی 50 هوان - reverse
50 هوان
1959 - 1961
نیکل - برنج, 3.69g, ø 22.86mm
KM# 2
بها: $ 0.98
کره جنوبی 100 هوان - obverseکره جنوبی 100 هوان - reverse
100 هوان
1959
مس - نیکل, 6.74g, ø 26mm
KM# 3
بها: $ 6.05

uCoin