+

ترکیه > کاتالوگ سکه

ترکیه 1 کوروس - obverseترکیه 1 کوروس - reverse
1 کوروس 2009 - 2018
برنج
, 2.2g, ø 16.5mm
ترکیه - KM# 1239
جمهوری ترکیه
ترکیه 1 کوروس جدید - obverseترکیه 1 کوروس جدید - reverse
1 کوروس جدید 2005 - 2008
برنج
, 2.7g, ø 17mm
ترکیه - KM# 1164
جمهوری ترکیه
ترکیه 5 کوروس - obverseترکیه 5 کوروس - reverse
5 کوروس 2009 - 2018
مس - روی - نیکل
, 2.9g, ø 17.5mm
ترکیه - KM# 1240
جمهوری ترکیه
ترکیه 5 کوروس جدید - obverseترکیه 5 کوروس جدید - reverse
5 کوروس جدید 2005 - 2008
مس - روی - نیکل
, 2.95g, ø 17mm
ترکیه - KM# 1165
جمهوری ترکیه
ترکیه 10 کوروس - obverseترکیه 10 کوروس - reverse
10 کوروس 2009 - 2018
مس - روی - نیکل
, 3.15g, ø 18.5mm
ترکیه - KM# 1241
جمهوری ترکیه
ترکیه 10 کوروس جدید - obverseترکیه 10 کوروس جدید - reverse
10 کوروس جدید 2005 - 2008
مس - روی - نیکل
, 3.85g, ø 19.25mm
ترکیه - KM# 1166
جمهوری ترکیه
بها: $ 0.14 - 0.2
ترکیه 25 کوروس - obverseترکیه 25 کوروس - reverse
25 کوروس 2009 - 2018
مس - روی - نیکل
, 4g, ø 20.5mm
ترکیه - KM# 1242
جمهوری ترکیه
ترکیه 25 کوروس جدید - obverseترکیه 25 کوروس جدید - reverse
25 کوروس جدید 2005 - 2008
مس - روی - نیکل
, 5.3g, ø 21.5mm
ترکیه - KM# 1167
جمهوری ترکیه
ترکیه 50 کوروس - obverseترکیه 50 کوروس - reverse
50 کوروس 2009 - 2018
دو آلیاژی: مرکز برنج، حلقه مس - نیکل - روی
, 6.8g, ø 23.85mm
ترکیه - KM# 1243
جمهوری ترکیه
ترکیه 50 کوروس جدید - obverseترکیه 50 کوروس جدید - reverse
50 کوروس جدید 2005 - 2008
دو آلیاژی: مرکز مسس - نیکل - روی ، حلقه برنج
, 7g, ø 23.85mm
ترکیه - KM# 1168
جمهوری ترکیه
ترکیه 1 لیره - obverseترکیه 1 لیره - reverse
1 لیره 2009 - 2018
دو آلیاژی: مرکز مسس - نیکل - روی ، حلقه برنج
, 8.2g, ø 26.15mm
ترکیه - KM# 1244
جمهوری ترکیه
ترکیه 1 لیره جدید - obverseترکیه 1 لیره جدید - reverse
1 لیره جدید 2005 - 2008
دو آلیاژی: مرکز برنج، حلقه مس - نیکل - روی
, 8.5g, ø 26.15mm
ترکیه - KM# 1169
جمهوری ترکیه
uCoin