ترکیه
×
کشور
×
دوره
×
سری ها
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

ترکیه - کاتالوگ سکه

ترکیه>جمهوری ترکیه|2005 - 2018
 دوره

ترکیه 1 کوروس جدید - obverseترکیه 1 کوروس جدید - reverse
1 کوروس جدید
2005 - 2008
برنج, 2.7g, ø 17mm
KM# 1164
بها: $ 0.1
ترکیه 1 کوروس - obverseترکیه 1 کوروس - reverse
1 کوروس
2009 - 2018
برنج, 2.2g, ø 16.5mm
KM# 1239
بها: $ 0.15
ترکیه 5 کوروس جدید - obverseترکیه 5 کوروس جدید - reverse
5 کوروس جدید
2005 - 2008
مس - روی - نیکل, 2.95g, ø 17mm
KM# 1165
بها: $ 0.16

ترکیه 5 کوروس - obverseترکیه 5 کوروس - reverse
5 کوروس
2009 - 2018
مس - روی - نیکل, 2.9g, ø 17.5mm
KM# 1240
بها: $ 0.07
ترکیه 10 کوروس جدید - obverseترکیه 10 کوروس جدید - reverse
10 کوروس جدید
2005 - 2008
مس - روی - نیکل, 3.85g, ø 19.25mm
KM# 1166
بها: $ 0.13
ترکیه 10 کوروس - obverseترکیه 10 کوروس - reverse
10 کوروس
2009 - 2018
مس - روی - نیکل, 3.15g, ø 18.5mm
KM# 1241
بها: $ 0.08

ترکیه 25 کوروس جدید - obverseترکیه 25 کوروس جدید - reverse
25 کوروس جدید
2005 - 2008
مس - روی - نیکل, 5.3g, ø 21.5mm
KM# 1167
بها: $ 0.22
ترکیه 25 کوروس - obverseترکیه 25 کوروس - reverse
25 کوروس
2009 - 2018
مس - روی - نیکل, 4g, ø 20.5mm
KM# 1242
بها: $ 0.15
ترکیه 50 کوروس جدید - obverseترکیه 50 کوروس جدید - reverse
50 کوروس جدید
2005 - 2008
دو آلیاژی: مرکز مسس - نیکل - روی ، حلقه برنج, 7g, ø 23.85mm
KM# 1168
بها: $ 0.24

ترکیه 50 کوروس - obverseترکیه 50 کوروس - reverse
50 کوروس
2009 - 2018
دو آلیاژی: مرکز برنج، حلقه مس - نیکل - روی, 6.8g, ø 23.85mm
KM# 1243
بها: $ 0.25
ترکیه 1 لیره جدید - obverseترکیه 1 لیره جدید - reverse
1 لیره جدید
2005 - 2008
دو آلیاژی: مرکز برنج، حلقه مس - نیکل - روی, 8.5g, ø 26.15mm
KM# 1169
بها: $ 0.32
ترکیه 1 لیره - obverseترکیه 1 لیره - reverse
1 لیره
2009 - 2018
دو آلیاژی: مرکز مسس - نیکل - روی ، حلقه برنج, 8.2g, ø 26.15mm
KM# 1244
بها: $ 0.3

ترکیه>جمهوری ترکیه|2001 - 2004
 دوره

ترکیه 5.000 لیره - obverseترکیه 5.000 لیره - reverse
5.000 لیره
1998 - 2001
برنج, 3.48g, ø 19.48mm
KM# 1029.2
بها: $ 0.16
ترکیه 10.000 لیره - obverseترکیه 10.000 لیره - reverse
10.000 لیره
1997 - 2001
مس - روی - نیکل, 6.75g, ø 23.5mm
KM# 1027
بها: $ 0.14
ترکیه 25.000 لیره - obverseترکیه 25.000 لیره - reverse
25.000 لیره
2001 - 2004
مس - روی, 2.7g, ø 17mm
KM# 1104
بها: $ 0.24

ترکیه 50.000 لیره - obverseترکیه 50.000 لیره - reverse
50.000 لیره
2001 - 2004
مس - روی - نیکل, 3.2g, ø 17.5mm
KM# 1105
بها: $ 0.17
ترکیه 100.000 لیره - obverseترکیه 100.000 لیره - reverse
100.000 لیره
2001 - 2004
مس - روی - نیکل, 4.6g, ø 21mm
KM# 1106
بها: $ 0.18
ترکیه 250.000 لیره - obverseترکیه 250.000 لیره - reverse
250.000 لیره
2002 - 2004
مس - روی - نیکل, 6.42g, ø 23.4mm
KM# 1137
بها: $ 0.27

ترکیه>جمهوری ترکیه|1981 - 2000
 دوره

ترکیه 1 لیره - obverseترکیه 1 لیره - reverse
1 لیره
1981
آلومینیوم, 1.1g, ø 17mm
KM# 943
بها: $ 0.44
ترکیه 1 لیره - obverseترکیه 1 لیره - reverse
1 لیره
1982
آلومینیوم, 1.1g, ø 17mm
KM# 990
بها: $ 0.48
ترکیه 1 لیره - obverseترکیه 1 لیره - reverse
1 لیره
1984
آلومینیوم, 1.1g, ø 17.2mm
KM# 962.1
بها: $ 0.88

ترکیه 1 لیره - obverseترکیه 1 لیره - reverse
1 لیره
1985 - 1989
آلومینیوم, 1.1g, ø 17.2mm
KM# 962.2
بها: $ 0.31
ترکیه 5 لیره - obverseترکیه 5 لیره - reverse
5 لیره
1981
آلومینیوم, 1.8g, ø 21mm
KM# 944
بها: $ 0.56
ترکیه 5 لیره - obverseترکیه 5 لیره - reverse
5 لیره
1982
آلومینیوم, 1.7g, ø 21mm
KM# 949.1
بها: $ 0.36

ترکیه 5 لیره - obverseترکیه 5 لیره - reverse
5 لیره
1983
آلومینیوم, 1.7g, ø 21mm
KM# 949.2
بها: $ 0.44
ترکیه 5 لیره - obverseترکیه 5 لیره - reverse
5 لیره
1984 - 1989
آلومینیوم, 1.67g, ø 21mm
KM# 963
بها: $ 0.43
ترکیه 10 لیره - obverseترکیه 10 لیره - reverse
10 لیره
1981
آلومینیوم, 2.4g, ø 25mm
KM# 945
بها: $ 0.63

ترکیه 10 لیره - obverseترکیه 10 لیره - reverse
10 لیره
1982
آلومینیوم, 2.4g, ø 25mm
KM# 950.1
بها: $ 0.93
ترکیه 10 لیره - obverseترکیه 10 لیره - reverse
10 لیره
1983
آلومینیوم, 2.4g, ø 25mm
KM# 950.2
بها: $ 0.98
ترکیه 10 لیره - obverseترکیه 10 لیره - reverse
10 لیره
1984 - 1989
آلومینیوم, 2.4g, ø 25mm
KM# 964
بها: $ 0.27

ترکیه 20 لیره - obverseترکیه 20 لیره - reverse
20 لیره
1984 - 1989
مس - نیکل, 7.2g, ø 22.9mm
KM# 965
بها: $ 3
ترکیه 25 لیره - obverseترکیه 25 لیره - reverse
25 لیره
1985 - 1989
آلومینیوم, 2.85g, ø 27mm
KM# 975
بها: $ 0.39
ترکیه 50 لیره - obverseترکیه 50 لیره - reverse
50 لیره
1984 - 1987
مس - روی - نیکل, 9g, ø 26.8mm
KM# 966
بها: $ 0.19

ترکیه 50 لیره - obverseترکیه 50 لیره - reverse
50 لیره
1988 - 1994
آلومینیوم - برنز, 3.3g, ø 18.7mm
KM# 987
بها: $ 0.25
ترکیه 100 لیره - obverseترکیه 100 لیره - reverse
100 لیره
1984 - 1988
مس - روی - نیکل, 11.05g, ø 29.65mm
KM# 967
بها: $ 0.26
ترکیه 100 لیره - obverseترکیه 100 لیره - reverse
100 لیره
1988 - 1996
آلومینیوم - برنز, 4.15g, ø 20.8mm
KM# 988
بها: $ 0.14

ترکیه 500 لیره - obverseترکیه 500 لیره - reverse
500 لیره
1988 - 1997
آلومینیوم - برنز, 6.15g, ø 24mm
KM# 989
بها: $ 0.12
ترکیه 1.000 لیره - obverseترکیه 1.000 لیره - reverse
1.000 لیره
1990 - 1994
مس - روی - نیکل, 8.1g, ø 25.8mm
KM# 997
بها: $ 0.17
ترکیه 1.000 لیره - obverseترکیه 1.000 لیره - reverse
1.000 لیره
1995 - 1997
برنج با روکش برنز, 3.07g, ø 16.93mm
KM# 1028
بها: $ 0.17

ترکیه 2.500 لیره - obverseترکیه 2.500 لیره - reverse
2.500 لیره
1991 - 1997
نیکل - برنز, 9.3g, ø 27.25mm
KM# 1015
بها: $ 0.41
ترکیه 5.000 لیره - obverseترکیه 5.000 لیره - reverse
5.000 لیره
1992 - 1994
نیکل - برنج, 10.3g, ø 28.5mm
KM# 1025
بها: $ 0.33
ترکیه 5.000 لیره - obverseترکیه 5.000 لیره - reverse
5.000 لیره
1995 - 1998
برنج, 5.98g, ø 19.48mm
KM# 1029.1
بها: $ 0.18

ترکیه 5.000 لیره - obverseترکیه 5.000 لیره - reverse
5.000 لیره
1998 - 2001
برنج, 3.48g, ø 19.48mm
KM# 1029.2
بها: $ 0.16
ترکیه 10.000 لیره - obverseترکیه 10.000 لیره - reverse
10.000 لیره
1994 - 1997
مس - روی - نیکل, 9.75g, ø 23.5mm
KM# 1027.1
بها: $ 0.23
ترکیه 10.000 لیره - obverseترکیه 10.000 لیره - reverse
10.000 لیره
1997 - 2001
مس - روی - نیکل, 6.75g, ø 23.5mm
KM# 1027
بها: $ 0.14

ترکیه 25.000 لیره - obverseترکیه 25.000 لیره - reverse
25.000 لیره
1995 - 2000
مس - روی - نیکل, 11.1g, ø 26.5mm
KM# 1041
بها: $ 0.19
ترکیه 50.000 لیره - obverseترکیه 50.000 لیره - reverse
50.000 لیره
1996 - 2000
مس - روی - نیکل, 11.6g, ø 28mm
KM# 1056
بها: $ 0.26
ترکیه 100.000 لیره - obverseترکیه 100.000 لیره - reverse
100.000 لیره
1999 - 2000
مس - روی - نیکل, 7.6g, ø 25mm
KM# 1078
بها: $ 0.33

ترکیه>جمهوری ترکیه|1934 - 1980
 دوره

ترکیه 10 پارا - obverseترکیه 10 پارا - reverse
10 پارا
1940 - 1942
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 17mm
KM# 868
بها: $ 1.49
ترکیه 1 کوروس - obverseترکیه 1 کوروس - reverse
1 کوروس
1935 - 1937
مس - نیکل, 2.5g, ø 18.5mm
KM# 861
بها: $ 2.21
ترکیه 1 کوروس - obverseترکیه 1 کوروس - reverse
1 کوروس
1938 - 1944
مس - نیکل, 2.4g, ø 18.5mm
KM# 867
بها: $ 1.13

ترکیه 1 کوروس - obverseترکیه 1 کوروس - reverse
1 کوروس
1947 - 1951
برنج, 2.1g, ø 18.5mm
KM# 881
بها: $ 0.98
ترکیه 1 کوروس - obverseترکیه 1 کوروس - reverse
1 کوروس
1961 - 1963
برنج, 1g, ø 14.04mm
KM# 895
بها: $ 0.67
ترکیه 1 کوروس - obverseترکیه 1 کوروس - reverse
1 کوروس
1963 - 1974
برنز, 1.02g, ø 14.04mm
KM# 895a
بها: $ 0.35

ترکیه 1 کوروس - obverseترکیه 1 کوروس - reverse
1 کوروس
1975 - 1977
آلومینیوم, 0.4g, ø 14.04mm
KM# 895b
بها: $ 0.27
ترکیه ½2 کوروس - obverseترکیه ½2 کوروس - reverse
½2 کوروس
1948 - 1951
برنج, 3.2g, ø 21mm
KM# 885
بها: $ 1.27
ترکیه 5 کوروس - obverseترکیه 5 کوروس - reverse
5 کوروس
1935 - 1943
مس - نیکل, 4g, ø 21.5mm
KM# 862
بها: $ 1.45

ترکیه 5 کوروس - obverseترکیه 5 کوروس - reverse
5 کوروس
1949 - 1957
برنج, 2.2g, ø 16.3mm
KM# 887
بها: $ 0.48
ترکیه 5 کوروس - obverseترکیه 5 کوروس - reverse
5 کوروس
1958 - 1968
برنز, 2.5g, ø 17mm
KM# 890.1
بها: $ 0.33
ترکیه 5 کوروس - obverseترکیه 5 کوروس - reverse
5 کوروس
1969 - 1973
برنز, 2g, ø 17mm
KM# 890.2
بها: $ 0.34

ترکیه 5 کوروس - obverseترکیه 5 کوروس - reverse
5 کوروس
1974
برنز, 1.35g, ø 17mm
KM# 890.3
بها: $ 1.3
ترکیه 5 کوروس - obverseترکیه 5 کوروس - reverse
5 کوروس
1975 - 1977
آلومینیوم, 0.9g, ø 17mm
KM# 890a
بها: $ 0.23
ترکیه 10 کوروس - obverseترکیه 10 کوروس - reverse
10 کوروس
1935 - 1940
مس - نیکل, 5.8g, ø 25.5mm
KM# 863
بها: $ 2.75

ترکیه 10 کوروس - obverseترکیه 10 کوروس - reverse
10 کوروس
1949 - 1956
برنج, 2.6g, ø 18mm
KM# 888
بها: $ 0.62
ترکیه 10 کوروس - obverseترکیه 10 کوروس - reverse
10 کوروس
1958 - 1968
برنز, 4g, ø 21.3mm
KM# 891.1
بها: $ 0.33
ترکیه 10 کوروس - obverseترکیه 10 کوروس - reverse
10 کوروس
1969 - 1973
برنز, 3.5g, ø 21.3mm
KM# 891.2
بها: $ 0.32

ترکیه 10 کوروس - obverseترکیه 10 کوروس - reverse
10 کوروس
1974
برنز, 2.5g, ø 21.3mm
KM# 891.3
بها: $ 0.76
ترکیه 10 کوروس - obverseترکیه 10 کوروس - reverse
10 کوروس
1975 - 1977
آلومینیوم, 1.38g, ø 21.3mm
KM# 891a
بها: $ 0.36
ترکیه 25 کوروس - obverseترکیه 25 کوروس - reverse
25 کوروس
1935 - 1937
نقره 0.830, 3g, ø 19mm
KM# 864
بها: $ 5.26

ترکیه 25 کوروس - obverseترکیه 25 کوروس - reverse
25 کوروس
1944 - 1946
نیکل - برنز, 3g, ø 19mm
KM# 880
بها: $ 1.06
ترکیه 25 کوروس - obverseترکیه 25 کوروس - reverse
25 کوروس
1948 - 1956
برنج, 4.25g, ø 22.5mm
KM# 886
بها: $ 0.48
ترکیه 25 کوروس - obverseترکیه 25 کوروس - reverse
25 کوروس
1959
فولاد ضد زنگ, 5g, ø 22.6mm
KM# 892.1
بها: $ 0.57

ترکیه 25 کوروس - obverseترکیه 25 کوروس - reverse
25 کوروس
1960 - 1966
فولاد ضد زنگ, 5g, ø 22.6mm
KM# 892.2
بها: $ 0.28
ترکیه 25 کوروس - obverseترکیه 25 کوروس - reverse
25 کوروس
1967 - 1978
فولاد ضد زنگ, 4g, ø 22.6mm
KM# 892.3
بها: $ 0.26
ترکیه 50 کوروس - obverseترکیه 50 کوروس - reverse
50 کوروس
1935 - 1937
نقره 0.830, 6g, ø 24mm
KM# 865
بها: $ 10.32

ترکیه 50 کوروس - obverseترکیه 50 کوروس - reverse
50 کوروس
1947 - 1948
نقره 0.600, 4g, ø 20mm
KM# 882
بها: $ 3.47
ترکیه 50 کوروس - obverseترکیه 50 کوروس - reverse
50 کوروس
1971 - 1979
فولاد ضد زنگ, 6.1g, ø 25mm
KM# 899
بها: $ 0.24
ترکیه 100 کوروس - obverseترکیه 100 کوروس - reverse
100 کوروس
1934
نقره 0.830, 12g, ø 29mm
KM# 860
بها: $ 76.53

ترکیه 1 لیره - obverseترکیه 1 لیره - reverse
1 لیره
1937 - 1939
نقره 0.830, 12g, ø 29mm
KM# 866
بها: $ 11.52
ترکیه 1 لیره - obverseترکیه 1 لیره - reverse
1 لیره
1940 - 1941
نقره 0.830, 12g, ø 29mm
KM# 869
بها: $ 10.1
ترکیه 1 لیره - obverseترکیه 1 لیره - reverse
1 لیره
1947 - 1948
نقره 0.600, 7.5g, ø 25mm
KM# 883
بها: $ 7.19

ترکیه 1 لیره - obverseترکیه 1 لیره - reverse
1 لیره
1957
مس - نیکل, 7.5g, ø 27mm
KM# 889
بها: $ 0.33
ترکیه 1 لیره - obverseترکیه 1 لیره - reverse
1 لیره
1959 - 1966
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 27mm
KM# 889a.1
بها: $ 0.23
ترکیه 1 لیره - obverseترکیه 1 لیره - reverse
1 لیره
1967 - 1980
فولاد ضد زنگ, 7g, ø 27mm
KM# 889a.2
بها: $ 0.22

ترکیه ½2 لیره - obverseترکیه ½2 لیره - reverse
½2 لیره
1960 - 1968
فولاد ضد زنگ, 12g, ø 30mm
KM# 893.1
بها: $ 1.37
ترکیه ½2 لیره - obverseترکیه ½2 لیره - reverse
½2 لیره
1969 - 1980
فولاد ضد زنگ, 9g, ø 30mm
KM# 893.2
بها: $ 0.47
ترکیه 5 لیره - obverseترکیه 5 لیره - reverse
5 لیره
1974 - 1979
فولاد ضد زنگ, 11.1g, ø 32.5mm
KM# 905
بها: $ 0.57

ترکیه>جمهوری ترکیه|1922 - 1933
 دوره

ترکیه 100 پارا - obverseترکیه 100 پارا - reverse
100 پارا
1922 - 1923
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 19mm
KM# 830
بها: $ 15.68
ترکیه 100 پارا - obverseترکیه 100 پارا - reverse
100 پارا
1926 - 1928
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 19mm
KM# 834
بها: $ 5.37
ترکیه 5 کوروس - obverseترکیه 5 کوروس - reverse
5 کوروس
1922 - 1923
آلومینیوم - برنز, 3.92g, ø 22.5mm
KM# 831
بها: $ 6.13

ترکیه 5 کوروس - obverseترکیه 5 کوروس - reverse
5 کوروس
1926 - 1928
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 22.8mm
KM# 835
بها: $ 5.9
ترکیه 10 کوروس - obverseترکیه 10 کوروس - reverse
10 کوروس
1922 - 1923
آلومینیوم - برنز, 7.6g, ø 27.3mm
KM# 832
بها: $ 7.41
ترکیه 10 کوروس - obverseترکیه 10 کوروس - reverse
10 کوروس
1926 - 1928
آلومینیوم - برنز, 7.3g, ø 27mm
KM# 836
بها: $ 12.18

ترکیه 25 کوروس - obverseترکیه 25 کوروس - reverse
25 کوروس
1923
نیکل, 10g, ø 30mm
KM# 833
بها: $ 38.32
ترکیه 25 کوروس - obverseترکیه 25 کوروس - reverse
25 کوروس
1926 - 1928
نیکل, 10g, ø 30mm
KM# 837
بها: $ 12.88

uCoin