اوکراین
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

اوکراین - کاتالوگ سکه

اوکراین>دولت اوکراین|1992 - 2018
 دوره

اوکراین 1 کوپیکا - obverseاوکراین 1 کوپیکا - reverse
1 کوپیکا
1992 - 1996
فولاد ضد زنگ, 1.5g, ø 16mm
KM# 6a
بها: $ 0.11
اوکراین 1 کوپیکا - obverseاوکراین 1 کوپیکا - reverse
1 کوپیکا
2000 - 2018
فولاد ضد زنگ, 1.5g, ø 16mm
KM# 6b
بها: $ 0.05
اوکراین 2 کوپیکی - obverseاوکراین 2 کوپیکی - reverse
2 کوپیکی
1992 - 1996
آلومینیوم, 0.64g, ø 17.3mm
KM# 4a
بها: $ 0.09

اوکراین 2 کوپیکی - obverseاوکراین 2 کوپیکی - reverse
2 کوپیکی
2001 - 2018
فولاد ضد زنگ, 1.8g, ø 17.3mm
KM# 4b
بها: $ 0.05
اوکراین 5 کوپیک - obverseاوکراین 5 کوپیک - reverse
5 کوپیک
1992 - 1996
فولاد ضد زنگ, 4.3g, ø 24mm
KM# 7a
بها: $ 0.05
اوکراین 5 کوپیک - obverseاوکراین 5 کوپیک - reverse
5 کوپیک
2001 - 2018
فولاد ضد زنگ, 4.3g, ø 24mm
KM# 7b
بها: $ 0.04

اوکراین 10 کوپیک - obverseاوکراین 10 کوپیک - reverse
10 کوپیک
1992 - 1996
برنج, 1.7g, ø 16.3mm
KM# 1.1a
بها: $ 0.07
اوکراین 10 کوپیک - obverseاوکراین 10 کوپیک - reverse
10 کوپیک
2001 - 2016
آلومینیوم - برنز, 1.7g, ø 16.3mm
KM# 1.1b
بها: $ 0.06
اوکراین 10 کوپیک - obverseاوکراین 10 کوپیک - reverse
10 کوپیک
2014 - 2018
استیل با روکش برنج, 1.7g, ø 16.3mm
UC# 4
بها: $ 0.05

اوکراین 25 کوپیک - obverseاوکراین 25 کوپیک - reverse
25 کوپیک
1992 - 1996
برنج, 2.9g, ø 20.8mm
KM# 2.1a
بها: $ 0.07
اوکراین 25 کوپیک - obverseاوکراین 25 کوپیک - reverse
25 کوپیک
2001 - 2016
آلومینیوم - برنز, 2.9g, ø 20.8mm
KM# 2.1b
بها: $ 0.07
اوکراین 25 کوپیک - obverseاوکراین 25 کوپیک - reverse
25 کوپیک
2014 - 2018
استیل با روکش برنج, 2.9g, ø 20.8mm
UC# 1
بها: $ 0.05

اوکراین 50 کوپیک - obverseاوکراین 50 کوپیک - reverse
50 کوپیک
1992 - 1996
برنج, 4.2g, ø 23mm
KM# 3.3a
بها: $ 0.03
اوکراین 50 کوپیک - obverseاوکراین 50 کوپیک - reverse
50 کوپیک
2001 - 2016
آلومینیوم - برنز, 4.2g, ø 23mm
KM# 3.3b
بها: $ 0.08
اوکراین 50 کوپیک - obverseاوکراین 50 کوپیک - reverse
50 کوپیک
2013 - 2018
استیل با روکش برنج, 4.2g, ø 23mm
UC# 2
بها: $ 0.1

اوکراین 1 هریونیا - obverseاوکراین 1 هریونیا - reverse
1 هریونیا
1992 - 1996
برنج, 7.1g, ø 26mm
KM# 8a
بها: $ 0.42
اوکراین 1 هریونیا - obverseاوکراین 1 هریونیا - reverse
1 هریونیا
2001 - 2003
آلومینیوم - برنز, 6.8g, ø 26mm
KM# 8b
بها: $ 0.15
اوکراین 1 هریونیا - obverseاوکراین 1 هریونیا - reverse
1 هریونیا
2004 - 2018
Volodymyr the Great
آلومینیوم - برنز, 6.8g, ø 26mm
KM# 209
بها: $ 0.14

اوکراین 1 هریونیا - obverseاوکراین 1 هریونیا - reverse
1 هریونیا
2013 - 2018
آلومینیوم - برنز, 6.8g, ø 26mm
UC# 3
بها: $ 6.4
اوکراین 1 هریونیا - obverseاوکراین 1 هریونیا - reverse
1 هریونیا
2018
استیل با روکش نیکل, 3.3g, ø 18.9mm
UC# 5
بها: $ 0.08
اوکراین 2 هریونی - obverseاوکراین 2 هریونی - reverse
2 هریونی
2018
استیل با روکش نیکل, 4g, ø 20.2mm
UC# 6
بها: $ 0.11

uCoin