+

بریتانیا > کاتالوگ سکه

بریتانیا ½ پنی  - obverseبریتانیا ½ پنی  - reverse
½ پنی  1982 - 1984, الیزابت دوم
برنز
, 1.78g, ø 17.14mm
بریتانیا - KM# 926
ملکه الیزابت دوم
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse
1 پنی 2015 - 2018, الیزابت دوم
استیل با روکش مس
, 3.56g, ø 20.32mm
بریتانیا - UC# 1
ملکه الیزابت دوم
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse
1 پنی 2008 - 2015, الیزابت دوم
استیل با روکش مس
, 3.56g, ø 20.32mm
بریتانیا - KM# 1107
ملکه الیزابت دوم
بها: $ 0.09 - 0.2
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse
1 پنی 1999, الیزابت دوم
برنز
, 3.56g, ø 20.32mm
بریتانیا - KM# 986a
ملکه الیزابت دوم
بها: $ 0.41
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse
1 پنی 1998 - 2008, الیزابت دوم
استیل با روکش مس
, 3.56g, ø 20.32mm
بریتانیا - KM# 986
ملکه الیزابت دوم
بها: $ 0.11 - 0.3
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse
1 پنی 1992 - 1997, الیزابت دوم
استیل با روکش مس
, 3.56g, ø 20.32mm
بریتانیا - KM# 935a
ملکه الیزابت دوم
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse
1 پنی 1985 - 1992, الیزابت دوم
برنز
, 3.56g, ø 20.32mm
بریتانیا - KM# 935
ملکه الیزابت دوم
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse
1 پنی 1982 - 1984, الیزابت دوم
برنز
, 3.56g, ø 20.32mm
بریتانیا - KM# 927
ملکه الیزابت دوم
بریتانیا 2 پنس - obverseبریتانیا 2 پنس - reverse
2 پنس 2015 - 2018, الیزابت دوم
استیل با روکش مس
, 7.128g, ø 25.91mm
بریتانیا - UC# 2
ملکه الیزابت دوم
بریتانیا 2 پنس - obverseبریتانیا 2 پنس - reverse
2 پنس 2008 - 2015, الیزابت دوم
استیل با روکش مس
, 7.12g, ø 25.9mm
بریتانیا - KM# 1108
ملکه الیزابت دوم
بریتانیا 2 پنس - obverseبریتانیا 2 پنس - reverse
2 پنس 1998 - 2008, الیزابت دوم
استیل با روکش مس
, 7.12g, ø 25.9mm
بریتانیا - KM# 987
ملکه الیزابت دوم
بریتانیا 2 پنس - obverseبریتانیا 2 پنس - reverse
2 پنس 1998 - 1999, الیزابت دوم
برنز
, 7.12g, ø 25.9mm
بریتانیا - KM# 987a
ملکه الیزابت دوم
uCoin