بریتانیا
×
کشور
×
دوره
×
سری ها
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

بریتانیا - کاتالوگ سکه

بریتانیا>ملکه الیزابت دوم|1982 - 2019
 دوره

بریتانیا ½ پنی - obverseبریتانیا ½ پنی - reverse
½ پنی
1982 - 1984
برنز, 1.78g, ø 17.14mm
KM# 926
بها: $ 0.24
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse
1 پنی
1982 - 1984
برنز, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 927
بها: $ 0.15
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse
1 پنی
1985 - 1992
برنز, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 935
بها: $ 0.09

بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse
1 پنی
1992 - 1997
استیل با روکش مس, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 935a
بها: $ 0.1
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse
1 پنی
1998 - 2008
استیل با روکش مس, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 986
بها: $ 0.09
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse
1 پنی
1999
برنز, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 986a
بها: $ 0.37

بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse
1 پنی
2008 - 2015
استیل با روکش مس, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 1107
بها: $ 0.08
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse
1 پنی
2015 - 2019
استیل با روکش مس, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 1339
بها: $ 0.11
بریتانیا 2 پنس - obverseبریتانیا 2 پنس - reverse
2 پنس
1982 - 1984
برنز, 7.12g, ø 25.9mm
KM# 928
بها: $ 0.74

بریتانیا 2 پنس - obverseبریتانیا 2 پنس - reverse
2 پنس
1985 - 1992
برنز, 7.12g, ø 25.9mm
KM# 936
بها: $ 0.08
بریتانیا 2 پنس - obverseبریتانیا 2 پنس - reverse
2 پنس
1992 - 1997
استیل با روکش مس, 7.12g, ø 25.9mm
KM# 936a
بها: $ 0.09
بریتانیا 2 پنس - obverseبریتانیا 2 پنس - reverse
2 پنس
1998 - 2008
استیل با روکش مس, 7.12g, ø 25.9mm
KM# 987
بها: $ 0.14

بریتانیا 2 پنس - obverseبریتانیا 2 پنس - reverse
2 پنس
1998 - 1999
برنز, 7.12g, ø 25.9mm
KM# 987a
بها: $ 0.24
بریتانیا 2 پنس - obverseبریتانیا 2 پنس - reverse
2 پنس
2008 - 2015
استیل با روکش مس, 7.12g, ø 25.9mm
KM# 1108
بها: $ 0.08
بریتانیا 2 پنس - obverseبریتانیا 2 پنس - reverse
2 پنس
2015 - 2019
استیل با روکش مس, 7.128g, ø 25.91mm
KM# 1333
بها: $ 0.11

بریتانیا 5 پنس - obverseبریتانیا 5 پنس - reverse
5 پنس
1982 - 1984
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.59mm
KM# 929
بها: $ 1.67
بریتانیا 5 پنس - obverseبریتانیا 5 پنس - reverse
5 پنس
1985 - 1990
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.59mm
KM# 937
بها: $ 0.12
بریتانیا 5 پنس - obverseبریتانیا 5 پنس - reverse
5 پنس
1990 - 1997
مس - نیکل, 3.25g, ø 18mm
KM# 937b
بها: $ 0.15

بریتانیا 5 پنس - obverseبریتانیا 5 پنس - reverse
5 پنس
1998 - 2008
مس - نیکل, 3.25g, ø 18mm
KM# 988
بها: $ 0.15
بریتانیا 5 پنس - obverseبریتانیا 5 پنس - reverse
5 پنس
2008 - 2010
مس - نیکل, 3.25g, ø 18mm
KM# 1109
بها: $ 0.17
بریتانیا 5 پنس - obverseبریتانیا 5 پنس - reverse
5 پنس
2011 - 2015
استیل با روکش نیکل, 3.25g, ø 18mm
KM# 1109d
بها: $ 0.12

بریتانیا 5 پنس - obverseبریتانیا 5 پنس - reverse
5 پنس
2015 - 2019
استیل با روکش نیکل, 3.25g, ø 18mm
KM# 1334
بها: $ 0.16
بریتانیا 10 پنس - obverseبریتانیا 10 پنس - reverse
10 پنس
1982 - 1984
مس - نیکل, 11.31g, ø 28.5mm
KM# 930
بها: $ 1.81
بریتانیا 10 پنس - obverseبریتانیا 10 پنس - reverse
10 پنس
1985 - 1992
مس - نیکل, 11.31g, ø 28.5mm
KM# 938
بها: $ 1.32

بریتانیا 10 پنس - obverseبریتانیا 10 پنس - reverse
10 پنس
1992 - 1997
مس - نیکل, 6.5g, ø 24.5mm
KM# 938b
بها: $ 0.16
بریتانیا 10 پنس - obverseبریتانیا 10 پنس - reverse
10 پنس
1998 - 2008
مس - نیکل, 6.5g, ø 24.5mm
KM# 989
بها: $ 0.16
بریتانیا 10 پنس - obverseبریتانیا 10 پنس - reverse
10 پنس
2008 - 2010
مس - نیکل, 6.5g, ø 24.5mm
KM# 1110
بها: $ 0.19

بریتانیا 10 پنس - obverseبریتانیا 10 پنس - reverse
10 پنس
2011 - 2015
استیل با روکش نیکل, 6.5g, ø 24.5mm
KM# 1110d
بها: $ 0.16
بریتانیا 10 پنس - obverseبریتانیا 10 پنس - reverse
10 پنس
2015 - 2019
استیل با روکش نیکل, 6.5g, ø 24.5mm
KM# 1335
بها: $ 0.2
بریتانیا 20 پنس - obverseبریتانیا 20 پنس - reverse
20 پنس
1982 - 1984
مس - نیکل, 5g, ø 21.4mm
KM# 931
بها: $ 0.31

بریتانیا 20 پنس - obverseبریتانیا 20 پنس - reverse
20 پنس
1985 - 1997
مس - نیکل, 5g, ø 21.4mm
KM# 939
بها: $ 0.31
بریتانیا 20 پنس - obverseبریتانیا 20 پنس - reverse
20 پنس
1998 - 2008
مس - نیکل, 5g, ø 21.4mm
KM# 990
بها: $ 0.31
بریتانیا 20 پنس - obverseبریتانیا 20 پنس - reverse
20 پنس
2008 - 2015
مس - نیکل, 5g, ø 21.4mm
KM# 1111
بها: $ 0.31

بریتانیا 20 پنس - obverseبریتانیا 20 پنس - reverse
20 پنس
2015 - 2019
مس - نیکل, 5g, ø 21.4mm
KM# 1336
بها: $ 0.31
بریتانیا 50 پنس - obverseبریتانیا 50 پنس - reverse
50 پنس
1982 - 1984
مس - نیکل, 13.6g, ø 30mm
KM# 932
بها: $ 1.1
بریتانیا 50 پنس - obverseبریتانیا 50 پنس - reverse
50 پنس
1985 - 1997
مس - نیکل, 13.6g, ø 30mm
KM# 940.1
بها: $ 1.27

بریتانیا 50 پنس - obverseبریتانیا 50 پنس - reverse
50 پنس
1997
مس - نیکل, 8g, ø 27.3mm
KM# 940.2
بها: $ 0.77
بریتانیا 50 پنس - obverseبریتانیا 50 پنس - reverse
50 پنس
1998 - 2008
مس - نیکل, 8g, ø 27.3mm
KM# 991
بها: $ 0.75
بریتانیا 50 پنس - obverseبریتانیا 50 پنس - reverse
50 پنس
2008 - 2015
مس - نیکل, 8g, ø 27.3mm
KM# 1112
بها: $ 0.75

بریتانیا 50 پنس - obverseبریتانیا 50 پنس - reverse
50 پنس
2015 - 2019
مس - نیکل, 8g, ø 27.3mm
KM# 1338
بها: $ 1.39
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse
1 پوند
1983
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 933
بها: $ 1.51
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse
1 پوند
1984
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 934
بها: $ 1.58

بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse
1 پوند
1985 - 1990
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 941
بها: $ 1.55
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse
1 پوند
1986 - 1991
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 946
بها: $ 1.58
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse
1 پوند
1987 - 1992
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 948
بها: $ 1.71

بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse
1 پوند
1988
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 954
بها: $ 4.64
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse
1 پوند
1989
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 959
بها: $ 1.62
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse
1 پوند
1993
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 964
بها: $ 1.57

بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse
1 پوند
1994
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 967
بها: $ 1.54
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse
1 پوند
1995
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 969
بها: $ 1.6
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse
1 پوند
1996
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 972
بها: $ 1.6

بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse
1 پوند
1997
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 975
بها: $ 1.6
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse
1 پوند
1998 - 2008
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 993
بها: $ 1.49
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse
1 پوند
1999
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 998
بها: $ 17.26

بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse
1 پوند
2000
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 1005
بها: $ 1.58
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse
1 پوند
2001
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 1013
بها: $ 1.72
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse
1 پوند
2002
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 1030
بها: $ 1.54

بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse
1 پوند
2004
Forth Bridge
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 1048
بها: $ 1.55
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse
1 پوند
2005
Menai Suspension Bridge
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 1051
بها: $ 1.6
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse
1 پوند
2006
MacNeill's Egyptian Arch
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 1059
بها: $ 1.82

بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse
1 پوند
2007
Gateshead Millennium Bridge
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 1074
بها: $ 1.55
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse
1 پوند
2008 - 2015
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 1113
بها: $ 1.56
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse
1 پوند
2015 - 2016
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 1340
بها: $ 2.73

بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse
1 پوند
2016 - 2019
دو آلیاژی: مرکز مس - نیکل ، حلقه نیکل - برنج, 8.75g, ø 23.43mm
UC# 9
بها: $ 2.26
بریتانیا 2 پوند - obverseبریتانیا 2 پوند - reverse
2 پوند
1997
دو آلیاژی: مرکز مس - نیکل ، حلقه نیکل - برنج, 12g, ø 28.4mm
KM# 976
بها: $ 3.93
بریتانیا 2 پوند - obverseبریتانیا 2 پوند - reverse
2 پوند
1998 - 2015
دو آلیاژی: مرکز مس - نیکل ، حلقه نیکل - برنج, 12g, ø 28.4mm
KM# 994
بها: $ 3.22

بریتانیا 2 پوند - obverseبریتانیا 2 پوند - reverse
2 پوند
2015 - 2019
دو آلیاژی: مرکز مس - نیکل ، حلقه نیکل - برنج, 12g, ø 28.4mm
UC# 8
بها: $ 5.92

بریتانیا>ملکه الیزابت دوم|1968 - 1981
 دوره

بریتانیا ½ پنی جدید - obverseبریتانیا ½ پنی جدید - reverse
½ پنی جدید
1971 - 1981
برنز, 1.78g, ø 17.14mm
KM# 914
بها: $ 0.15
بریتانیا 1 پنی جدید - obverseبریتانیا 1 پنی جدید - reverse
1 پنی جدید
1971 - 1981
برنز, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 915
بها: $ 0.08
بریتانیا 2 پنس جدید - obverseبریتانیا 2 پنس جدید - reverse
2 پنس جدید
1971 - 1981
برنز, 7.12g, ø 25.91mm
KM# 916
بها: $ 0.12

بریتانیا 5 پنس جدید - obverseبریتانیا 5 پنس جدید - reverse
5 پنس جدید
1968 - 1981
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.59mm
KM# 911
بها: $ 0.2
بریتانیا 10 پنس جدید - obverseبریتانیا 10 پنس جدید - reverse
10 پنس جدید
1968 - 1981
مس - نیکل, 11.31g, ø 28.5mm
KM# 912
بها: $ 0.29
بریتانیا 50 پنس جدید - obverseبریتانیا 50 پنس جدید - reverse
50 پنس جدید
1969 - 1981
مس - نیکل, 13.6g, ø 30mm
KM# 913
بها: $ 1.11

بریتانیا>ملکه الیزابت دوم|1953 - 1967
 دوره

بریتانیا 1 فارتینگ - obverseبریتانیا 1 فارتینگ - reverse
1 فارتینگ
1953
برنز, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 881
بها: $ 1
بریتانیا 1 فارتینگ - obverseبریتانیا 1 فارتینگ - reverse
1 فارتینگ
1954 - 1956
برنز, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 895
بها: $ 0.79
بریتانیا ½ پنی - obverseبریتانیا ½ پنی - reverse
½ پنی
1953
برنز, 5.66g, ø 25.4mm
KM# 882
بها: $ 1.47

بریتانیا ½ پنی - obverseبریتانیا ½ پنی - reverse
½ پنی
1954 - 1970
برنز, 5.66g, ø 25.4mm
KM# 896
بها: $ 0.34
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse
1 پنی
1953
برنز, 9.45g, ø 30.8mm
KM# 883
بها: $ 3.36
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse
1 پنی
1961 - 1970
برنز, 9.45g, ø 30.8mm
KM# 897
بها: $ 0.29

بریتانیا 3 پنس - obverseبریتانیا 3 پنس - reverse
3 پنس
1953
نیکل - برنج, 6.86g, ø 21.6mm
KM# 886
بها: $ 0.9
بریتانیا 3 پنس - obverseبریتانیا 3 پنس - reverse
3 پنس
1954 - 1970
نیکل - برنج, 6.86g, ø 21.6mm
KM# 900
بها: $ 0.32
بریتانیا 6 پنس - obverseبریتانیا 6 پنس - reverse
6 پنس
1953
مس - نیکل, 2.83g, ø 19.3mm
KM# 889
بها: $ 0.79

بریتانیا 6 پنس - obverseبریتانیا 6 پنس - reverse
6 پنس
1954 - 1970
مس - نیکل, 2.83g, ø 19.3mm
KM# 903
بها: $ 0.28
بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1953
Scottish shield /one lion/
مس - نیکل, 5.66g, ø 23.59mm
KM# 891
بها: $ 0.92
بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1953
English shield /three lions/
مس - نیکل, 5.66g, ø 23.59mm
KM# 890
بها: $ 1.13

بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1954 - 1970
Scottish shield /one lion/
مس - نیکل, 5.66g, ø 23.59mm
KM# 905
بها: $ 0.55
بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1954 - 1970
English shield /three lions/
مس - نیکل, 5.66g, ø 23.59mm
KM# 904
بها: $ 0.56
بریتانیا شیلینگ (فلورین) 2 - obverseبریتانیا شیلینگ (فلورین) 2 - reverse
شیلینگ (فلورین) 2
1953
مس - نیکل, 11.31g, ø 28.4mm
KM# 892
بها: $ 1.38

بریتانیا شیلینگ (فلورین) 2 - obverseبریتانیا شیلینگ (فلورین) 2 - reverse
شیلینگ (فلورین) 2
1954 - 1970
مس - نیکل, 11.31g, ø 28.4mm
KM# 906
بها: $ 0.62
بریتانیا ½ کرون - obverseبریتانیا ½ کرون - reverse
½ کرون
1953
مس - نیکل, 14.26g, ø 32.2mm
KM# 893
بها: $ 2.66
بریتانیا ½ کرون - obverseبریتانیا ½ کرون - reverse
½ کرون
1954 - 1970
مس - نیکل, 14.26g, ø 32.2mm
KM# 907
بها: $ 1.01

بریتانیا>شاه جرج ششم|1937 - 1952
 دوره

بریتانیا 1 فارتینگ - obverseبریتانیا 1 فارتینگ - reverse
1 فارتینگ
1937 - 1948
برنز, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 843
بها: $ 0.49
بریتانیا 1 فارتینگ - obverseبریتانیا 1 فارتینگ - reverse
1 فارتینگ
1949 - 1952
برنز, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 867
بها: $ 0.56
بریتانیا ½ پنی - obverseبریتانیا ½ پنی - reverse
½ پنی
1937 - 1948
برنز, 5.66g, ø 25.4mm
KM# 844
بها: $ 0.26

بریتانیا ½ پنی - obverseبریتانیا ½ پنی - reverse
½ پنی
1949 - 1952
برنز, 5.66g, ø 25.4mm
KM# 868
بها: $ 0.66
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse
1 پنی
1937 - 1948
برنز, 9.45g, ø 30.8mm
KM# 845
بها: $ 0.52
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse
1 پنی
1949 - 1951
برنز, 9.45g, ø 30.8mm
KM# 869
بها: $ 1.16

بریتانیا 3 پنس - obverseبریتانیا 3 پنس - reverse
3 پنس
1937 - 1944
Silver /gray color/
نقره 0.500, 1.41g, ø 16.25mm
KM# 848
بها: $ 1.83
بریتانیا 3 پنس - obverseبریتانیا 3 پنس - reverse
3 پنس
1937 - 1948
Nickel-Brass /yellow color/
نیکل - برنج, 6.86g, ø 21.6mm
KM# 849
بها: $ 0.47
بریتانیا 3 پنس - obverseبریتانیا 3 پنس - reverse
3 پنس
1949 - 1952
نیکل - برنج, 6.86g, ø 21.6mm
KM# 873
بها: $ 0.62

بریتانیا 6 پنس - obverseبریتانیا 6 پنس - reverse
6 پنس
1937 - 1946
نقره 0.500, 2.83g, ø 19.3mm
KM# 852
بها: $ 2.09
بریتانیا 6 پنس - obverseبریتانیا 6 پنس - reverse
6 پنس
1947 - 1948
مس - نیکل, 2.83g, ø 19.3mm
KM# 862
بها: $ 0.49
بریتانیا 6 پنس - obverseبریتانیا 6 پنس - reverse
6 پنس
1949 - 1952
مس - نیکل, 2.83g, ø 19.3mm
KM# 875
بها: $ 0.54

بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1937 - 1946
English crest /standing lion/
نقره 0.500, 5.66g, ø 23.59mm
KM# 853
بها: $ 3.55
بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1937 - 1946
Scottish crest /seated lion/
نقره 0.500, 5.66g, ø 23.59mm
KM# 854
بها: $ 3.58
بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1947 - 1948
English crest /standing lion/
مس - نیکل, 5.66g, ø 23.59mm
KM# 863
بها: $ 0.68

بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1947 - 1948
Scottish crest /seated lion/
مس - نیکل, 5.66g, ø 23.59mm
KM# 864
بها: $ 0.62
بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1949 - 1951
English crest /standing lion/
مس - نیکل, 5.66g, ø 23.59mm
KM# 876
بها: $ 0.61
بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1949 - 1951
Scottish crest /seated lion/
مس - نیکل, 5.66g, ø 23.59mm
KM# 877
بها: $ 0.69

بریتانیا شیلینگ (فلورین) 2 - obverseبریتانیا شیلینگ (فلورین) 2 - reverse
شیلینگ (فلورین) 2
1937 - 1946
نقره 0.500, 11.31g, ø 28.4mm
KM# 855
بها: $ 5.18
بریتانیا شیلینگ (فلورین) 2 - obverseبریتانیا شیلینگ (فلورین) 2 - reverse
شیلینگ (فلورین) 2
1947 - 1948
مس - نیکل, 11.31g, ø 28.4mm
KM# 865
بها: $ 0.56
بریتانیا شیلینگ (فلورین) 2 - obverseبریتانیا شیلینگ (فلورین) 2 - reverse
شیلینگ (فلورین) 2
1949 - 1951
مس - نیکل, 11.31g, ø 28.4mm
KM# 878
بها: $ 0.62

بریتانیا ½ کرون - obverseبریتانیا ½ کرون - reverse
½ کرون
1937 - 1946
نقره 0.500, 14.26g, ø 32.2mm
KM# 856
بها: $ 5.16
بریتانیا ½ کرون - obverseبریتانیا ½ کرون - reverse
½ کرون
1947 - 1948
مس - نیکل, 14.26g, ø 32.2mm
KM# 866
بها: $ 1.22
بریتانیا ½ کرون - obverseبریتانیا ½ کرون - reverse
½ کرون
1949 - 1951
مس - نیکل, 14.26g, ø 32.2mm
KM# 879
بها: $ 1.49

بریتانیا>شاه جرج پنجم|1910 - 1936
 دوره

بریتانیا ⅓ فارتینگ - obverseبریتانیا ⅓ فارتینگ - reverse
⅓ فارتینگ
1913
برنز, 0.95g, ø 15mm
KM# 823
بها: $ 23.98
بریتانیا 1 فارتینگ - obverseبریتانیا 1 فارتینگ - reverse
1 فارتینگ
1911 - 1925
برنز, 2.8g, ø 20mm
KM# 808
بها: $ 0.79
بریتانیا 1 فارتینگ - obverseبریتانیا 1 فارتینگ - reverse
1 فارتینگ
1926 - 1936
برنز, 2.8g, ø 20mm
KM# 825
بها: $ 0.79

بریتانیا ½ پنی - obverseبریتانیا ½ پنی - reverse
½ پنی
1911 - 1925
برنز, 5.7g, ø 25mm
KM# 809
بها: $ 0.44
بریتانیا ½ پنی - obverseبریتانیا ½ پنی - reverse
½ پنی
1926 - 1927
برنز, 5.7g, ø 25mm
KM# 824
بها: $ 0.78
بریتانیا ½ پنی - obverseبریتانیا ½ پنی - reverse
½ پنی
1928 - 1936
برنز, 5.7g, ø 25mm
KM# 837
بها: $ 0.5

بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse
1 پنی
1911 - 1926
برنز, 9.4g, ø 31mm
KM# 810
بها: $ 0.52
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse
1 پنی
1927
برنز, 9.4g, ø 31mm
KM# 826
بها: $ 0.85
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse
1 پنی
1928 - 1936
برنز, 9.4g, ø 31mm
KM# 838
بها: $ 0.67

بریتانیا 3 پنس - obverseبریتانیا 3 پنس - reverse
3 پنس
1911 - 1919
نقره 0.925, 1.4g, ø 16mm
KM# 813
بها: $ 1.76
بریتانیا 3 پنس - obverseبریتانیا 3 پنس - reverse
3 پنس
1920 - 1926
نقره 0.500, 1.4g, ø 16mm
KM# 813a
بها: $ 1.97
بریتانیا 3 پنس - obverseبریتانیا 3 پنس - reverse
3 پنس
1928 - 1936
نقره 0.500, 1.4g, ø 16mm
KM# 831
بها: $ 1.81

بریتانیا 6 پنس - obverseبریتانیا 6 پنس - reverse
6 پنس
1911 - 1920
نقره 0.925, 3g, ø 19mm
KM# 815
بها: $ 2.73
بریتانیا 6 پنس - obverseبریتانیا 6 پنس - reverse
6 پنس
1921 - 1926
نقره 0.500, 3g, ø 19mm
KM# 815a
بها: $ 1.61
بریتانیا 6 پنس - obverseبریتانیا 6 پنس - reverse
6 پنس
1927
نقره 0.500, 3g, ø 19mm
KM# 828
بها: $ 2.9

بریتانیا 6 پنس - obverseبریتانیا 6 پنس - reverse
6 پنس
1928 - 1936
نقره 0.500, 3g, ø 19mm
KM# 832
بها: $ 1.87
بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1911 - 1919
نقره 0.925, 5.7g, ø 24mm
KM# 816
بها: $ 5.94
بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1920 - 1926
نقره 0.500, 5.7g, ø 24mm
KM# 816a
بها: $ 3.95

بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1927
نقره 0.500, 5.7g, ø 24mm
KM# 829
بها: $ 5.89
بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1927 - 1936
نقره 0.500, 5.7g, ø 24mm
KM# 833
بها: $ 3.78
بریتانیا شیلینگ (فلورین) 2 - obverseبریتانیا شیلینگ (فلورین) 2 - reverse
شیلینگ (فلورین) 2
1911 - 1919
نقره 0.925, 11.3g, ø 28.5mm
KM# 817
بها: $ 11.65

بریتانیا شیلینگ (فلورین) 2 - obverseبریتانیا شیلینگ (فلورین) 2 - reverse
شیلینگ (فلورین) 2
1920 - 1926
نقره 0.500, 11.3g, ø 28.5mm
KM# 817a
بها: $ 3.92
بریتانیا شیلینگ (فلورین) 2 - obverseبریتانیا شیلینگ (فلورین) 2 - reverse
شیلینگ (فلورین) 2
1927 - 1936
نقره 0.500, 11.3g, ø 28.5mm
KM# 834
بها: $ 5.66
بریتانیا ½ کرون - obverseبریتانیا ½ کرون - reverse
½ کرون
1911 - 1919
نقره 0.925, 14.1g, ø 32mm
KM# 818
بها: $ 10.89

بریتانیا ½ کرون - obverseبریتانیا ½ کرون - reverse
½ کرون
1920 - 1926
نقره 0.500, 14.1g, ø 32mm
KM# 818a
بها: $ 6.26
بریتانیا ½ کرون - obverseبریتانیا ½ کرون - reverse
½ کرون
1927
نقره 0.500, 14.1g, ø 32mm
KM# 830
بها: $ 12.29
بریتانیا ½ کرون - obverseبریتانیا ½ کرون - reverse
½ کرون
1928 - 1936
نقره 0.500, 14.1g, ø 32mm
KM# 835
بها: $ 7.37

بریتانیا 1 کرون - obverseبریتانیا 1 کرون - reverse
1 کرون
1927 - 1936
نقره 0.500, 28.3g, ø 39mm
KM# 836
بها: $ 340.3
بریتانیا ½ پوند (نیم سورین) - obverseبریتانیا ½ پوند (نیم سورین) - reverse
½ پوند (نیم سورین)
1911 - 1915
طلا 0.917, 4g, ø 19mm
KM# 819
بها: $ 175
بریتانیا 1 پاوند (سورین) - obverseبریتانیا 1 پاوند (سورین) - reverse
1 پاوند (سورین)
1911 - 1925
طلا 0.917, 8g, ø 22mm
KM# 820
بها: $ 319.2

بریتانیا>شاه ادوارد هفتم|1902 - 1910
 دوره

بریتانیا ⅓ فارتینگ - obverseبریتانیا ⅓ فارتینگ - reverse
⅓ فارتینگ
1902
برنز, 0.95g, ø 15mm
KM# 791
بها: $ 28.03
بریتانیا 1 فارتینگ - obverseبریتانیا 1 فارتینگ - reverse
1 فارتینگ
1902 - 1910
برنز, 2.8g, ø 20mm
KM# 792
بها: $ 1.95
بریتانیا ½ پنی - obverseبریتانیا ½ پنی - reverse
½ پنی
1902 - 1910
برنز, 5.7g, ø 25mm
KM# 793
بها: $ 0.56

بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse
1 پنی
1902 - 1910
برنز, 9.4g, ø 31mm
KM# 794
بها: $ 0.9
بریتانیا 3 پنس - obverseبریتانیا 3 پنس - reverse
3 پنس
1902 - 1910
نقره 0.925, 1.4g, ø 16mm
KM# 797
بها: $ 2.66
بریتانیا 6 پنس - obverseبریتانیا 6 پنس - reverse
6 پنس
1902 - 1910
نقره 0.925, 2.83g, ø 19.3mm
KM# 799
بها: $ 3.86

بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1902 - 1910
نقره 0.925, 5.65g, ø 23.5mm
KM# 800
بها: $ 5.37
بریتانیا شیلینگ (فلورین) 2 - obverseبریتانیا شیلینگ (فلورین) 2 - reverse
شیلینگ (فلورین) 2
1902 - 1910
نقره 0.925, 11.3g, ø 28.5mm
KM# 801
بها: $ 13.56
بریتانیا ½ کرون - obverseبریتانیا ½ کرون - reverse
½ کرون
1902 - 1910
نقره 0.925, 14.13g, ø 32.2mm
KM# 802
بها: $ 18.19

بریتانیا 1 کرون - obverseبریتانیا 1 کرون - reverse
1 کرون
1902
نقره 0.925, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 803
بها: $ 107.4
بریتانیا ½ پوند (نیم سورین) - obverseبریتانیا ½ پوند (نیم سورین) - reverse
½ پوند (نیم سورین)
1902 - 1910
طلا 0.917, 4g, ø 19mm
KM# 804
بها: $ 167.1
بریتانیا 1 پاوند (سورین) - obverseبریتانیا 1 پاوند (سورین) - reverse
1 پاوند (سورین)
1902 - 1910
طلا 0.917, 8g, ø 22mm
KM# 805
بها: $ 319.8

بریتانیا 2 پوند - obverseبریتانیا 2 پوند - reverse
2 پوند
1902
طلا 0.917, 16g, ø 28mm
KM# 806
تعداد ضرب
بریتانیا 5 پوند - obverseبریتانیا 5 پوند - reverse
5 پوند
1902
طلا 0.917, 40g, ø 37mm
KM# 807
تعداد ضرب

بریتانیا>ملکه ویکتوریا|1838 - 1901
 دوره

بریتانیا ¼ فارتینگ - obverseبریتانیا ¼ فارتینگ - reverse
¼ فارتینگ
1839 - 1853
مس, 1.2g, ø 13.5mm
KM# 737
بها: $ 0.02
بریتانیا ⅓ فارتینگ - obverseبریتانیا ⅓ فارتینگ - reverse
⅓ فارتینگ
1844
مس, 1.4g, ø 16mm
KM# 743
بها: $ 36.07
بریتانیا ⅓ فارتینگ - obverseبریتانیا ⅓ فارتینگ - reverse
⅓ فارتینگ
1866 - 1885
برنز, 1g, ø 15mm
KM# 750
بها: $ 8.99

بریتانیا فارتینگ ½ - obverseبریتانیا فارتینگ ½ - reverse
فارتینگ ½
1839 - 1856
مس, 2.4g, ø 18mm
KM# 738
بها: $ 2.26
بریتانیا 1 فارتینگ - obverseبریتانیا 1 فارتینگ - reverse
1 فارتینگ
1838 - 1859
مس, 4.6g, ø 21.5mm
KM# 725
بها: $ 2.06
بریتانیا 1 فارتینگ - obverseبریتانیا 1 فارتینگ - reverse
1 فارتینگ
1860 - 1873
برنز, 2.7g, ø 20mm
KM# 747
بها: $ 1.1

بریتانیا 1 فارتینگ - obverseبریتانیا 1 فارتینگ - reverse
1 فارتینگ
1874 - 1895
برنز, 2.5g, ø 20mm
KM# 753
بها: $ 1.59
بریتانیا 1 فارتینگ - obverseبریتانیا 1 فارتینگ - reverse
1 فارتینگ
1895 - 1901
برنز, 2.8g, ø 20mm
KM# 788
بها: $ 2.81
بریتانیا ½ پنی - obverseبریتانیا ½ پنی - reverse
½ پنی
1838 - 1859
مس, 9.457g, ø 28mm
KM# 726
بها: $ 2.65

بریتانیا ½ پنی - obverseبریتانیا ½ پنی - reverse
½ پنی
1860 - 1873
برنز, 5.7g, ø 25.4mm
KM# 748
بها: $ 1.47
بریتانیا ½ پنی - obverseبریتانیا ½ پنی - reverse
½ پنی
1874 - 1894
برنز, 5.6g, ø 25.56mm
KM# 754
بها: $ 1.08
بریتانیا ½ پنی - obverseبریتانیا ½ پنی - reverse
½ پنی
1895 - 1901
برنز, 5.7g, ø 25.5mm
KM# 789
بها: $ 1.05

بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse
1 پنی
1841 - 1859
مس, 18.8g, ø 34mm
KM# 739
بها: $ 3.44
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse
1 پنی
1860 - 1874
برنز, 9.4g, ø 31mm
KM# 749
بها: $ 0.87
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse
1 پنی
1874 - 1894
برنز, 9.4g, ø 31mm
KM# 755
بها: $ 0.71

بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse
1 پنی
1895 - 1901
برنز, 9.4g, ø 31mm
KM# 790
بها: $ 0.82
بریتانیا ½1 پنس - obverseبریتانیا ½1 پنس - reverse
½1 پنس
1838 - 1862
نقره 0.925, 0.71g, ø 12mm
KM# 728
بها: $ 6.73
بریتانیا 3 پنس - obverseبریتانیا 3 پنس - reverse
3 پنس
1838 - 1887
نقره 0.925, 1.413g, ø 16.26mm
KM# 730
بها: $ 1.47

بریتانیا 3 پنس - obverseبریتانیا 3 پنس - reverse
3 پنس
1887 - 1893
نقره 0.925, 1.413g, ø 16.26mm
KM# 758
بها: $ 2.22
بریتانیا 3 پنس - obverseبریتانیا 3 پنس - reverse
3 پنس
1893 - 1901
نقره 0.925, 1.413g, ø 16.26mm
KM# 777
بها: $ 3.09
بریتانیا 4 پنس - obverseبریتانیا 4 پنس - reverse
4 پنس
1838 - 1855
نقره 0.925, 1.885g, ø 16mm
KM# 731
بها: $ 2.92

بریتانیا 4 پنس - obverseبریتانیا 4 پنس - reverse
4 پنس
1888
نقره 0.925, 1.885g, ø 16mm
KM# 772
بها: $ 36.47
بریتانیا 6 پنس - obverseبریتانیا 6 پنس - reverse
6 پنس
1838 - 1866
نقره 0.925, 3.01g, ø 19.32mm
KM# 733
بها: $ 2.28
بریتانیا 6 پنس - obverseبریتانیا 6 پنس - reverse
6 پنس
1867 - 1880
نقره 0.925, 3.01g, ø 19.32mm
KM# 751
بها: $ 1.3

بریتانیا 6 پنس - obverseبریتانیا 6 پنس - reverse
6 پنس
1880 - 1887
نقره 0.925, 3.01g, ø 19.32mm
KM# 757
بها: $ 4.51
بریتانیا 6 پنس - obverseبریتانیا 6 پنس - reverse
6 پنس
1887
Coat of arms on the reverse
نقره 0.925, 3.01g, ø 19.32mm
KM# 759
بها: $ 16.84
بریتانیا 6 پنس - obverseبریتانیا 6 پنس - reverse
6 پنس
1887 - 1893
نقره 0.925, 3.01g, ø 19.32mm
KM# 760
بها: $ 2.07

بریتانیا 6 پنس - obverseبریتانیا 6 پنس - reverse
6 پنس
1893 - 1901
نقره 0.925, 2.83g, ø 19.5mm
KM# 779
بها: $ 3.89
بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1838 - 1887
نقره 0.925, 5.655g, ø 23.59mm
KM# 734
بها: $ 1.38
بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1887 - 1889
نقره 0.925, 5.655g, ø 23.59mm
KM# 761
بها: $ 14.1

بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1889 - 1892
نقره 0.925, 5.655g, ø 23.59mm
KM# 774
بها: $ 12.76
بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1893 - 1901
نقره 0.925, 5.655g, ø 23.59mm
KM# 780
بها: $ 3.5
بریتانیا شیلینگ (فلورین) 2 - obverseبریتانیا شیلینگ (فلورین) 2 - reverse
شیلینگ (فلورین) 2
1848 - 1849
نقره 0.925, 11.31g, ø 28mm
KM# 745
بها: $ 43.7

بریتانیا شیلینگ (فلورین) 2 - obverseبریتانیا شیلینگ (فلورین) 2 - reverse
شیلینگ (فلورین) 2
1852 - 1887
نقره 0.925, 11.31g, ø 30mm
KM# 746
بها: $ 6.91
بریتانیا شیلینگ (فلورین) 2 - obverseبریتانیا شیلینگ (فلورین) 2 - reverse
شیلینگ (فلورین) 2
1887 - 1892
نقره 0.925, 11.31g, ø 29.5mm
KM# 762
بها: $ 12.46
بریتانیا شیلینگ (فلورین) 2 - obverseبریتانیا شیلینگ (فلورین) 2 - reverse
شیلینگ (فلورین) 2
1893 - 1901
نقره 0.925, 11.31g, ø 28.3mm
KM# 781
بها: $ 9.27

بریتانیا ½ کرون - obverseبریتانیا ½ کرون - reverse
½ کرون
1840 - 1850
نقره 0.925, 14.14g, ø 32mm
KM# 740
بها: $ 21.25
بریتانیا ½ کرون - obverseبریتانیا ½ کرون - reverse
½ کرون
1874 - 1887
نقره 0.925, 14.14g, ø 32mm
KM# 756
بها: $ 11.14
بریتانیا ½ کرون - obverseبریتانیا ½ کرون - reverse
½ کرون
1887 - 1892
نقره 0.925, 14.14g, ø 32mm
KM# 764
بها: $ 13.61

بریتانیا ½ کرون - obverseبریتانیا ½ کرون - reverse
½ کرون
1893 - 1901
نقره 0.925, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 782
بها: $ 7.51
بریتانیا 4 شیلینگ (2 فلورین) - obverseبریتانیا 4 شیلینگ (2 فلورین) - reverse
4 شیلینگ (2 فلورین)
1887 - 1890
نقره 0.925, 22.63g, ø 36mm
KM# 763
بها: $ 15.66
بریتانیا 1 کرون - obverseبریتانیا 1 کرون - reverse
1 کرون
1844 - 1847
نقره 0.925, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 741
بها: $ 41.92

بریتانیا 1 کرون - obverseبریتانیا 1 کرون - reverse
1 کرون
1887 - 1892
نقره 0.925, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 765
بها: $ 18.43
بریتانیا 1 کرون - obverseبریتانیا 1 کرون - reverse
1 کرون
1893 - 1900
نقره 0.925, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 783
بها: $ 34.62
بریتانیا ½ پوند (نیم سورین) - obverseبریتانیا ½ پوند (نیم سورین) - reverse
½ پوند (نیم سورین)
1838 - 1885
طلا 0.917, 3.994g, ø 19mm
KM# 735
تعداد ضرب

بریتانیا ½ پوند (نیم سورین) - obverseبریتانیا ½ پوند (نیم سورین) - reverse
½ پوند (نیم سورین)
1887 - 1893
طلا 0.917, 3.994g, ø 19.3mm
KM# 766
تعداد ضرب
بریتانیا ½ پوند (نیم سورین) - obverseبریتانیا ½ پوند (نیم سورین) - reverse
½ پوند (نیم سورین)
1893 - 1901
طلا 0.917, 3.994g, ø 19.3mm
KM# 784
بها: $ 167.1
بریتانیا 1 پاوند (سورین) - obverseبریتانیا 1 پاوند (سورین) - reverse
1 پاوند (سورین)
1838 - 1874
طلا 0.917, 7.988g, ø 22.05mm
KM# 736
بها: $ 338.9

بریتانیا 1 پاوند (سورین) - obverseبریتانیا 1 پاوند (سورین) - reverse
1 پاوند (سورین)
1871 - 1885
طلا 0.917, 7.988g, ø 22mm
KM# 752
بها: $ 329.3
بریتانیا 1 پاوند (سورین) - obverseبریتانیا 1 پاوند (سورین) - reverse
1 پاوند (سورین)
1887 - 1892
طلا 0.917, 7.988g, ø 22mm
KM# 767
بها: $ 338.9
بریتانیا 1 پاوند (سورین) - obverseبریتانیا 1 پاوند (سورین) - reverse
1 پاوند (سورین)
1893 - 1901
طلا 0.917, 7.988g, ø 22mm
KM# 785
بها: $ 328.2

بریتانیا>شاه ویلیام چهارم|1831 - 1837
 دوره

بریتانیا ⅓ فارتینگ - obverseبریتانیا ⅓ فارتینگ - reverse
⅓ فارتینگ
1835
مس, 1.57g, ø 16mm
KM# 721
بها: $ 10
بریتانیا فارتینگ ½ - obverseبریتانیا فارتینگ ½ - reverse
فارتینگ ½
1837
مس, 2.3g, ø 18mm
KM# 724
بها: $ 144.6
بریتانیا 1 فارتینگ - obverseبریتانیا 1 فارتینگ - reverse
1 فارتینگ
1831 - 1837
مس, 4.7g, ø 21.7mm
KM# 705
بها: $ 4.32

بریتانیا ½ پنی - obverseبریتانیا ½ پنی - reverse
½ پنی
1831 - 1837
مس, 8.8g, ø 28mm
KM# 706
بها: $ 3.67
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse
1 پنی
1831 - 1837
مس, 18.85g, ø 34mm
KM# 707
بها: $ 3.84
بریتانیا ½1 پنس - obverseبریتانیا ½1 پنس - reverse
½1 پنس
1834 - 1837
نقره 0.925, 0.71g, ø 11mm
KM# 719
بها: $ 24.57

بریتانیا 4 پنس - obverseبریتانیا 4 پنس - reverse
4 پنس
1836 - 1837
نقره 0.925, 1.9g, ø 16mm
KM# 723
بها: $ 3.22
بریتانیا 6 پنس - obverseبریتانیا 6 پنس - reverse
6 پنس
1831 - 1837
نقره 0.925, 2.83g, ø 19mm
KM# 712
بها: $ 4.42
بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1834 - 1837
نقره 0.925, 5.65g, ø 23mm
KM# 713
بها: $ 13.7

بریتانیا ½ کرون - obverseبریتانیا ½ کرون - reverse
½ کرون
1834 - 1837
نقره 0.925, 14.14g, ø 32mm
KM# 714
بها: $ 21.66
بریتانیا ½ سورین - obverseبریتانیا ½ سورین - reverse
½ سورین
1834
طلا 0.917, 3.99g, ø 18mm
KM# 720
تعداد ضرب
بریتانیا ½ سورین - obverseبریتانیا ½ سورین - reverse
½ سورین
1835 - 1837
طلا 0.917, 3.99g, ø 18mm
KM# 722
تعداد ضرب

بریتانیا 1 سورین - obverseبریتانیا 1 سورین - reverse
1 سورین
1831 - 1837
طلا 0.917, 7.99g, ø 22mm
KM# 717
تعداد ضرب

بریتانیا>شاه جرج چهارم|1820 - 1830
 دوره

بریتانیا ⅓ فارتینگ - obverseبریتانیا ⅓ فارتینگ - reverse
⅓ فارتینگ
1827
مس, 1.57g, ø 16mm
KM# 703
بها: $ 37.35
بریتانیا فارتینگ ½ - obverseبریتانیا فارتینگ ½ - reverse
فارتینگ ½
1828 - 1830
مس, 2.4g, ø 18mm
KM# 704
بها: $ 84.54
بریتانیا 1 فارتینگ - obverseبریتانیا 1 فارتینگ - reverse
1 فارتینگ
1821 - 1826
مس, 4.5g, ø 21.5mm
KM# 677
بها: $ 3.48

بریتانیا 1 فارتینگ - obverseبریتانیا 1 فارتینگ - reverse
1 فارتینگ
1826 - 1830
مس, 4.5g, ø 21.7mm
KM# 697
بها: $ 4.74
بریتانیا ½ پنی - obverseبریتانیا ½ پنی - reverse
½ پنی
1825 - 1827
مس, 9.34g, ø 28mm
KM# 692
بها: $ 13.97
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse
1 پنی
1825 - 1827
مس, 18g, ø 34mm
KM# 693
بها: $ 5.69

بریتانیا 6 پنس - obverseبریتانیا 6 پنس - reverse
6 پنس
1821
نقره 0.925, 2.83g, ø 19mm
KM# 678
بها: $ 2.88
بریتانیا 6 پنس - obverseبریتانیا 6 پنس - reverse
6 پنس
1824 - 1826
نقره 0.925, 2.83g, ø 19mm
KM# 691
بها: $ 59.9
بریتانیا 6 پنس - obverseبریتانیا 6 پنس - reverse
6 پنس
1826 - 1829
نقره 0.925, 2.83g, ø 19mm
KM# 698
بها: $ 14.29

بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1821
نقره 0.925, 5.65g, ø 24mm
KM# 679
بها: $ 82.95
بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1823 - 1825
نقره 0.925, 5.65g, ø 24mm
KM# 687
بها: $ 20.06
بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1825 - 1829
نقره 0.925, 5.65g, ø 24mm
KM# 694
بها: $ 15.65

بریتانیا ½ کرون - obverseبریتانیا ½ کرون - reverse
½ کرون
1820 - 1823
نقره 0.925, 14.14g, ø 32mm
KM# 676
بها: $ 37.08
بریتانیا ½ کرون - obverseبریتانیا ½ کرون - reverse
½ کرون
1823 - 1824
نقره 0.925, 14.14g, ø 32mm
KM# 688
بها: $ 57.89
بریتانیا ½ کرون - obverseبریتانیا ½ کرون - reverse
½ کرون
1825 - 1829
نقره 0.925, 14.14g, ø 32mm
KM# 695
بها: $ 45.83

بریتانیا 1 کرون - obverseبریتانیا 1 کرون - reverse
1 کرون
1821 - 1822
نقره 0.925, 28.28g, ø 38mm
KM# 680
بها: $ 76.62
بریتانیا ½ سورین - obverseبریتانیا ½ سورین - reverse
½ سورین
1821
طلا 0.917, 3.99g, ø 19mm
KM# 681
تعداد ضرب
بریتانیا ½ سورین - obverseبریتانیا ½ سورین - reverse
½ سورین
1823 - 1825
طلا 0.917, 3.99g, ø 19mm
KM# 689
تعداد ضرب

بریتانیا ½ سورین - obverseبریتانیا ½ سورین - reverse
½ سورین
1826 - 1828
طلا 0.917, 3.99g, ø 19mm
KM# 700
تعداد ضرب
بریتانیا 1 سورین - obverseبریتانیا 1 سورین - reverse
1 سورین
1821 - 1825
طلا 0.917, 7.99g, ø 22mm
KM# 682
تعداد ضرب
بریتانیا 1 سورین - obverseبریتانیا 1 سورین - reverse
1 سورین
1825 - 1830
طلا 0.917, 7.99g, ø 22mm
KM# 696
بها: $ 1,136

بریتانیا>King George III|1760 - 1820
 دوره

بریتانیا 1 فارتینگ - obverseبریتانیا 1 فارتینگ - reverse
1 فارتینگ
1771 - 1775
مس, 4.9g, ø 23mm
KM# 602
بها: $ 5.3
بریتانیا 1 فارتینگ - obverseبریتانیا 1 فارتینگ - reverse
1 فارتینگ
1799
مس, 4.9g, ø 23mm
KM# 646
بها: $ 9.49
بریتانیا 1 فارتینگ - obverseبریتانیا 1 فارتینگ - reverse
1 فارتینگ
1806 - 1807
مس, 4.7g, ø 21mm
KM# 661
بها: $ 5.3

بریتانیا ½ پنی - obverseبریتانیا ½ پنی - reverse
½ پنی
1770 - 1775
مس, 6.3g, ø 27mm
KM# 601
بها: $ 1.87
بریتانیا ½ پنی - obverseبریتانیا ½ پنی - reverse
½ پنی
1799
مس, 12.19g, ø 30.2mm
KM# 647
بها: $ 5.86
بریتانیا ½ پنی - obverseبریتانیا ½ پنی - reverse
½ پنی
1806 - 1807
مس, 9g, ø 28.7mm
KM# 662
بها: $ 3.85

بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse
1 پنی
1763 - 1786
نقره 0.925, 0.5g, ø 12mm
KM# 594
بها: $ 22.58
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse
1 پنی
1792
نقره 0.925, 0.5g, ø 12mm
KM# 610
تعداد ضرب
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse
1 پنی
1795 - 1800
نقره 0.925, 0.5g, ø 12mm
KM# 614
بها: $ 26.91

بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse
1 پنی
1797
مس, 28.35g, ø 36mm
KM# 618
بها: $ 11.57
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse
1 پنی
1806 - 1807
مس, 18.9g, ø 34mm
KM# 663
بها: $ 10.89
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse
1 پنی
1817 - 1820
نقره 0.925, 0.4713g, ø 11mm
KM# 668
بها: $ 88.35

بریتانیا 2 پنس - obverseبریتانیا 2 پنس - reverse
2 پنس
1763 - 1786
نقره 0.925, 1g, ø 14mm
KM# 595
تعداد ضرب
بریتانیا 2 پنس - obverseبریتانیا 2 پنس - reverse
2 پنس
1792
نقره 0.925, 1g, ø 14mm
KM# 611
تعداد ضرب
بریتانیا 2 پنس - obverseبریتانیا 2 پنس - reverse
2 پنس
1795 - 1800
نقره 0.925, 1g, ø 14mm
KM# 615
تعداد ضرب

بریتانیا 2 پنس - obverseبریتانیا 2 پنس - reverse
2 پنس
1797
مس, 56.7g, ø 41mm
KM# 619
بها: $ 90.66
بریتانیا 2 پنس - obverseبریتانیا 2 پنس - reverse
2 پنس
1817 - 1820
نقره 0.925, 0.94g, ø 13.44mm
KM# 669
تعداد ضرب
بریتانیا 3 پنس - obverseبریتانیا 3 پنس - reverse
3 پنس
1762 - 1786
نقره 0.925, 1.505g, ø 17mm
KM# 591
بها: $ 13.91

بریتانیا 3 پنس - obverseبریتانیا 3 پنس - reverse
3 پنس
1792
نقره 0.925, 1.505g, ø 17mm
KM# 612
تعداد ضرب
بریتانیا 3 پنس - obverseبریتانیا 3 پنس - reverse
3 پنس
1795 - 1800
نقره 0.925, 1.505g, ø 17mm
KM# 616
بها: $ 6.44
بریتانیا 3 پنس - obverseبریتانیا 3 پنس - reverse
3 پنس
1817 - 1820
نقره 0.925, 1.41g, ø 16.26mm
KM# 670
تعداد ضرب

بریتانیا 4 پنس - obverseبریتانیا 4 پنس - reverse
4 پنس
1763 - 1786
نقره 0.925, 2g, ø 19mm
KM# 596
تعداد ضرب
بریتانیا 4 پنس - obverseبریتانیا 4 پنس - reverse
4 پنس
1792
نقره 0.925, 2g, ø 19mm
KM# 613
تعداد ضرب
بریتانیا 4 پنس - obverseبریتانیا 4 پنس - reverse
4 پنس
1795 - 1800
نقره 0.925, 2g, ø 19mm
KM# 617
تعداد ضرب

بریتانیا 4 پنس - obverseبریتانیا 4 پنس - reverse
4 پنس
1817 - 1820
نقره 0.925, 1.8851g, ø 17.63mm
KM# 671
تعداد ضرب
بریتانیا 6 پنس - obverseبریتانیا 6 پنس - reverse
6 پنس
1787
نقره 0.925, 3.01g, ø 21mm
KM# 606
بها: $ 42.28
بریتانیا 6 پنس - obverseبریتانیا 6 پنس - reverse
6 پنس
1816 - 1820
نقره 0.925, 2.83g, ø 19mm
KM# 665
بها: $ 3.4

بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1763
نقره 0.925, 6.02g, ø 25mm
KM# 597
تعداد ضرب
بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1787
نقره 0.925, 6.02g, ø 25mm
KM# 607
بها: $ 37.06
بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1816 - 1820
نقره 0.925, 5.65g, ø 24mm
KM# 666
بها: $ 9.18

بریتانیا ½ کرون - obverseبریتانیا ½ کرون - reverse
½ کرون
1817 - 1820
نقره 0.925, 14.138g, ø 32mm
KM# 672
بها: $ 54.02
بریتانیا 1 کرون - obverseبریتانیا 1 کرون - reverse
1 کرون
1818 - 1820
نقره 0.925, 28.276g, ø 38mm
KM# 675
بها: $ 116.7
بریتانیا ¼ guinea - obverseبریتانیا ¼ guinea - reverse
¼ guinea
1762
طلا 0.917, 2.0875g, ø 16mm
KM# 592
تعداد ضرب

بریتانیا ⅓ guinea - obverseبریتانیا ⅓ guinea - reverse
⅓ guinea
1797 - 1800
طلا 0.917, 2.78g, ø 17mm
KM# 620
تعداد ضرب
بریتانیا ⅓ guinea - obverseبریتانیا ⅓ guinea - reverse
⅓ guinea
1801 - 1803
طلا 0.917, 2.78g, ø 17mm
KM# 648
تعداد ضرب
بریتانیا ⅓ guinea - obverseبریتانیا ⅓ guinea - reverse
⅓ guinea
1804 - 1813
طلا 0.917, 2.78g, ø 17mm
KM# 650
تعداد ضرب

بریتانیا ½ سورین - obverseبریتانیا ½ سورین - reverse
½ سورین
1817 - 1820
طلا 0.917, 3.994g, ø 19mm
KM# 673
تعداد ضرب
بریتانیا ½ guinea - obverseبریتانیا ½ guinea - reverse
½ guinea
1762 - 1763
طلا 0.917, 4.175g, ø 20mm
KM# 593
تعداد ضرب
بریتانیا ½ guinea - obverseبریتانیا ½ guinea - reverse
½ guinea
1764 - 1774
طلا 0.917, 4.175g, ø 20mm
KM# 599
تعداد ضرب

بریتانیا ½ guinea - obverseبریتانیا ½ guinea - reverse
½ guinea
1775 - 1786
طلا 0.917, 4.175g, ø 20mm
KM# 605
تعداد ضرب
بریتانیا ½ guinea - obverseبریتانیا ½ guinea - reverse
½ guinea
1787 - 1800
طلا 0.917, 4.18g, ø 20mm
KM# 608
بها: $ 395.4
بریتانیا ½ guinea - obverseبریتانیا ½ guinea - reverse
½ guinea
1801 - 1803
طلا 0.917, 4.175g, ø 20mm
KM# 649
تعداد ضرب

بریتانیا ½ guinea - obverseبریتانیا ½ guinea - reverse
½ guinea
1804 - 1813
طلا 0.917, 4.175g, ø 20mm
KM# 651
تعداد ضرب
بریتانیا 1 سورین - obverseبریتانیا 1 سورین - reverse
1 سورین
1817 - 1820
طلا 0.917, 7.99g, ø 22.05mm
KM# 674
تعداد ضرب
بریتانیا 1 guinea - obverseبریتانیا 1 guinea - reverse
1 guinea
1761
طلا 0.917, 8.35g, ø 24mm
KM# 590
بها: $ 702

بریتانیا 1 guinea - obverseبریتانیا 1 guinea - reverse
1 guinea
1763 - 1764
طلا 0.917, 8.35g, ø 24mm
KM# 598
تعداد ضرب
بریتانیا 1 guinea - obverseبریتانیا 1 guinea - reverse
1 guinea
1765 - 1773
طلا 0.917, 8.35g, ø 24mm
KM# 600
تعداد ضرب
بریتانیا 1 guinea - obverseبریتانیا 1 guinea - reverse
1 guinea
1774 - 1786
طلا 0.917, 8.35g, ø 24mm
KM# 604
تعداد ضرب

بریتانیا 1 guinea - obverseبریتانیا 1 guinea - reverse
1 guinea
1787 - 1799
طلا 0.917, 8.35g, ø 24mm
KM# 609
بها: $ 674.5
بریتانیا 1 guinea - obverseبریتانیا 1 guinea - reverse
1 guinea
1813
طلا 0.917, 8.35g, ø 24mm
KM# 664
تعداد ضرب

بریتانیا>King George II|1727 - 1760
 دوره

بریتانیا 1 فارتینگ - obverseبریتانیا 1 فارتینگ - reverse
1 فارتینگ
1730 - 1739
مس, 4.9g, ø 23mm
KM# 572
بها: $ 4.76
بریتانیا 1 فارتینگ - obverseبریتانیا 1 فارتینگ - reverse
1 فارتینگ
1741 - 1754
مس, 4.9g, ø 23mm
KM# 581
بها: $ 10.07
بریتانیا ½ پنی - obverseبریتانیا ½ پنی - reverse
½ پنی
1729 - 1739
مس, 10g, ø 28mm
KM# 566
بها: $ 0.77

بریتانیا ½ پنی - obverseبریتانیا ½ پنی - reverse
½ پنی
1740 - 1754
مس, 10g, ø 28mm
KM# 579
بها: $ 0.74
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse
1 پنی
1729 - 1760
نقره 0.925, 0.5g, ø 12mm
KM# 567
بها: $ 17.16
بریتانیا 2 پنس - obverseبریتانیا 2 پنس - reverse
2 پنس
1729 - 1760
نقره 0.925, 1g, ø 14mm
KM# 568
بها: $ 26.29

بریتانیا 3 پنس - obverseبریتانیا 3 پنس - reverse
3 پنس
1729 - 1760
نقره 0.925, 1.5g, ø 17mm
KM# 569
تعداد ضرب
بریتانیا 4 پنس - obverseبریتانیا 4 پنس - reverse
4 پنس
1729 - 1760
نقره 0.925, 2g, ø 19mm
KM# 570
تعداد ضرب
بریتانیا 6 پنس - obverseبریتانیا 6 پنس - reverse
6 پنس
1728 - 1741
نقره 0.925, 3g, ø 21mm
KM# 564
تعداد ضرب

بریتانیا 6 پنس - obverseبریتانیا 6 پنس - reverse
6 پنس
1743 - 1758
نقره 0.925, 3g, ø 21mm
KM# 582
بها: $ 43.39
بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1727 - 1741
نقره 0.925, 6g, ø 25mm
KM# 561
تعداد ضرب
بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1743 - 1758
نقره 0.925, 6g, ø 25mm
KM# 583
بها: $ 69.14

بریتانیا ½ کرون - obverseبریتانیا ½ کرون - reverse
½ کرون
1731 - 1741
نقره 0.925, 14.9g, ø 34mm
KM# 574
تعداد ضرب
بریتانیا ½ کرون - obverseبریتانیا ½ کرون - reverse
½ کرون
1743 - 1751
نقره 0.925, 14.9g, ø 34mm
KM# 584
تعداد ضرب
بریتانیا 1 کرون - obverseبریتانیا 1 کرون - reverse
1 کرون
1732 - 1741
نقره 0.925, 30.1g, ø 38.61mm
KM# 575
تعداد ضرب

بریتانیا 1 کرون - obverseبریتانیا 1 کرون - reverse
1 کرون
1743 - 1751
نقره 0.925, 30g, ø 39mm
KM# 585
تعداد ضرب
بریتانیا ½ guinea - obverseبریتانیا ½ guinea - reverse
½ guinea
1728 - 1739
طلا 0.917, 4.2g, ø 20mm
KM# 565
تعداد ضرب
بریتانیا ½ guinea - obverseبریتانیا ½ guinea - reverse
½ guinea
1740 - 1746
طلا 0.917, 4.18g, ø 20mm
KM# 580
تعداد ضرب

بریتانیا ½ guinea - obverseبریتانیا ½ guinea - reverse
½ guinea
1747 - 1760
طلا 0.917, 4.2g, ø 20mm
KM# 587
تعداد ضرب
بریتانیا 1 guinea - obverseبریتانیا 1 guinea - reverse
1 guinea
1727
طلا 0.917, 8.4g, ø 25mm
KM# 562
تعداد ضرب
بریتانیا 1 guinea - obverseبریتانیا 1 guinea - reverse
1 guinea
1727 - 1728
طلا 0.917, 8.4g, ø 25mm
KM# 563
تعداد ضرب

بریتانیا 1 guinea - obverseبریتانیا 1 guinea - reverse
1 guinea
1729 - 1738
طلا 0.917, 8.4g, ø 25mm
KM# 573
تعداد ضرب
بریتانیا 1 guinea - obverseبریتانیا 1 guinea - reverse
1 guinea
1739 - 1746
طلا 0.917, 8.4g, ø 25mm
KM# 577
تعداد ضرب
بریتانیا 1 guinea - obverseبریتانیا 1 guinea - reverse
1 guinea
1747 - 1760
طلا 0.917, 8.4g, ø 25mm
KM# 588
تعداد ضرب

بریتانیا 2 guineas - obverseبریتانیا 2 guineas - reverse
2 guineas
1734 - 1739
طلا 0.917, 16.9g, ø 32mm
KM# 576
تعداد ضرب
بریتانیا 2 guineas - obverseبریتانیا 2 guineas - reverse
2 guineas
1739 - 1740
طلا 0.917, 16.9g, ø 32mm
KM# 578
تعداد ضرب
بریتانیا 2 guineas - obverseبریتانیا 2 guineas - reverse
2 guineas
1748 - 1753
طلا 0.917, 16.7g, ø 32mm
KM# 589
تعداد ضرب

بریتانیا 5 guineas - obverseبریتانیا 5 guineas - reverse
5 guineas
1729 - 1741
طلا 0.917, 41.75g, ø 37mm
KM# 571
تعداد ضرب
بریتانیا 5 guineas - obverseبریتانیا 5 guineas - reverse
5 guineas
1746 - 1753
طلا 0.917, 41.75g, ø 37mm
KM# 586
تعداد ضرب

بریتانیا>King George I|1715 - 1727
 دوره

بریتانیا 1 فارتینگ - obverseبریتانیا 1 فارتینگ - reverse
1 فارتینگ
1717
مس, 5.3g, ø 21mm
KM# 548
تعداد ضرب
بریتانیا 1 فارتینگ - obverseبریتانیا 1 فارتینگ - reverse
1 فارتینگ
1719 - 1724
مس, 5.3g, ø 21mm
KM# 556
بها: $ 8.32
بریتانیا ½ پنی - obverseبریتانیا ½ پنی - reverse
½ پنی
1717 - 1719
مس, 10.3g, ø 25mm
KM# 549
بها: $ 8.22

بریتانیا ½ پنی - obverseبریتانیا ½ پنی - reverse
½ پنی
1719 - 1724
مس, 10.3g, ø 25mm
KM# 557
بها: $ 19.3
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse
1 پنی
1716 - 1727
نقره 0.925, 0.5g, ø 12mm
KM# 544
تعداد ضرب
بریتانیا 2 پنس - obverseبریتانیا 2 پنس - reverse
2 پنس
1717 - 1727
نقره 0.925, 1g, ø 14mm
KM# 550
تعداد ضرب

بریتانیا 3 پنس - obverseبریتانیا 3 پنس - reverse
3 پنس
1717 - 1727
نقره 0.925, 1.5g, ø 17mm
KM# 551
تعداد ضرب
بریتانیا 4 پنس - obverseبریتانیا 4 پنس - reverse
4 پنس
1717 - 1727
نقره 0.925, 2g, ø 19mm
KM# 552
بها: $ 49.4
بریتانیا 6 پنس - obverseبریتانیا 6 پنس - reverse
6 پنس
1717 - 1726
نقره 0.925, 3g, ø 21mm
KM# 553
تعداد ضرب

بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1715 - 1723
نقره 0.925, 6g, ø 26mm
KM# 539
تعداد ضرب
بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1723 - 1727
نقره 0.925, 6g, ø 26mm
KM# 558
بها: $ 17.26
بریتانیا ½ کرون - obverseبریتانیا ½ کرون - reverse
½ کرون
1715 - 1726
نقره 0.925, 15g, ø 34mm
KM# 540
تعداد ضرب

بریتانیا 1 کرون - obverseبریتانیا 1 کرون - reverse
1 کرون
1716 - 1726
نقره 0.925, 30.1g, ø 38.61mm
KM# 545
تعداد ضرب
بریتانیا ¼ guinea - obverseبریتانیا ¼ guinea - reverse
¼ guinea
1718
طلا 0.917, 2.1g, ø 16mm
KM# 555
تعداد ضرب
بریتانیا ½ guinea - obverseبریتانیا ½ guinea - reverse
½ guinea
1715 - 1724
طلا 0.917, 4.2g, ø 20mm
KM# 541
تعداد ضرب

بریتانیا ½ guinea - obverseبریتانیا ½ guinea - reverse
½ guinea
1725 - 1727
طلا 0.917, 4.2g, ø 20mm
KM# 560
تعداد ضرب
بریتانیا 1 guinea - obverseبریتانیا 1 guinea - reverse
1 guinea
1714
طلا 0.917, 8.35g, ø 25.4mm
KM# 538
تعداد ضرب
بریتانیا 1 guinea - obverseبریتانیا 1 guinea - reverse
1 guinea
1715
طلا 0.917, 8.4g, ø 25mm
KM# 542
تعداد ضرب

بریتانیا 1 guinea - obverseبریتانیا 1 guinea - reverse
1 guinea
1716 - 1723
طلا 0.917, 8.4g, ø 25mm
KM# 546
تعداد ضرب
بریتانیا 1 guinea - obverseبریتانیا 1 guinea - reverse
1 guinea
1723 - 1727
طلا 0.917, 8.4g, ø 25mm
KM# 559
تعداد ضرب
بریتانیا 2 guineas - obverseبریتانیا 2 guineas - reverse
2 guineas
1717 - 1726
طلا 0.917, 16.8g, ø 32mm
KM# 554
تعداد ضرب

بریتانیا 5 guineas - obverseبریتانیا 5 guineas - reverse
5 guineas
1716 - 1726
طلا 0.917, 41.75g, ø 37mm
KM# 547
تعداد ضرب

بریتانیا>Queen Anne|1707 - 1714
 دوره

بریتانیا 1 فارتینگ - obverseبریتانیا 1 فارتینگ - reverse
1 فارتینگ
1714
مس, 5.79g, ø 22mm
KM# 537
تعداد ضرب
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse
1 پنی
1703 - 1713
نقره 0.925, 0.5g, ø 12mm
KM# 512
تعداد ضرب
بریتانیا 2 پنس - obverseبریتانیا 2 پنس - reverse
2 پنس
1703 - 1713
نقره 0.925, 1g, ø 14mm
KM# 513
تعداد ضرب

بریتانیا 3 پنس - obverseبریتانیا 3 پنس - reverse
3 پنس
1703 - 1713
نقره 0.925, 1.5g, ø 17mm
KM# 514
تعداد ضرب
بریتانیا 4 پنس - obverseبریتانیا 4 پنس - reverse
4 پنس
1703 - 1713
نقره 0.925, 2g, ø 19mm
KM# 515
تعداد ضرب
بریتانیا 6 پنس - obverseبریتانیا 6 پنس - reverse
6 پنس
1707 - 1711
نقره 0.925, 3g, ø 21mm
KM# 522
تعداد ضرب

بریتانیا 6 پنس - obverseبریتانیا 6 پنس - reverse
6 پنس
1707 - 1710
نقره 0.925, 3g, ø 21mm
KM# 530
تعداد ضرب
بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1707 - 1710
نقره 0.925, 6g, ø 26mm
KM# 523
تعداد ضرب
بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1707 - 1708
نقره 0.925, 6g, ø 26mm
KM# 517
تعداد ضرب

بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1707 - 1709
نقره 0.925, 6g, ø 26mm
KM# 524
تعداد ضرب
بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1710 - 1714
نقره 0.925, 6g, ø 26mm
KM# 533
تعداد ضرب
بریتانیا ½ کرون - obverseبریتانیا ½ کرون - reverse
½ کرون
1707 - 1714
نقره 0.925, 14.9g, ø 34mm
KM# 525
بها: $ 110.4

بریتانیا 1 کرون - obverseبریتانیا 1 کرون - reverse
1 کرون
1713
نقره 0.925, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 536
تعداد ضرب
بریتانیا ½ guinea - obverseبریتانیا ½ guinea - reverse
½ guinea
1707 - 1714
طلا 0.917, 4.2g, ø 20mm
KM# 527
تعداد ضرب
بریتانیا 1 guinea - obverseبریتانیا 1 guinea - reverse
1 guinea
1707 - 1709
طلا 0.917, 8.35g, ø 25mm
KM# 529
تعداد ضرب

بریتانیا 1 guinea - obverseبریتانیا 1 guinea - reverse
1 guinea
1710 - 1714
طلا 0.917, 8.3g, ø 25mm
KM# 534
تعداد ضرب
بریتانیا 2 guineas - obverseبریتانیا 2 guineas - reverse
2 guineas
1709 - 1714
طلا 0.917, 16.8g, ø 32mm
KM# 531
تعداد ضرب
بریتانیا 5 guineas - obverseبریتانیا 5 guineas - reverse
5 guineas
1709
طلا 0.917, 41.75g, ø 38mm
KM# 532
تعداد ضرب

بریتانیا 5 guineas - obverseبریتانیا 5 guineas - reverse
5 guineas
1711 - 1714
طلا 0.917, 41.75g, ø 37mm
KM# 535
تعداد ضرب

uCoin