اتحاد جماهیر شوروی
×
کشور
×
دوره
×
سری ها
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

اتحاد جماهیر شوروی - کاتالوگ سکه

اتحاد جماهیر شوروی>صادر شده توسط بانک دولتی|1991 - 1992
 دوره

اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse
10 کوپک
1991
Government Bank
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 17.6mm
Y# 296
بها: $ 0.15
اتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - reverse
50 کوپک
1991
Government Bank
مس - نیکل, 2.3g, ø 18mm
Y# 292
بها: $ 0.27
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse
1 روبل
1991
Government Bank
مس - نیکل, 3.75g, ø 21mm
Y# 293
بها: $ 0.14

اتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - reverse
5 روبل
1991
مس - نیکل, 5.25g, ø 24mm
Y# 294
بها: $ 0.5
اتحاد جماهیر شوروی 10 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 روبل - reverse
10 روبل
1991 - 1992
دو آلیاژی: مرکز آلومینیوم - برنز ، حلقه مس - نیکل, 6.25g, ø 25mm
Y# 295
بها: $ 0.5

اتحاد جماهیر شوروی>اتحاد جماهیر شوروی|1961 - 1991
 دوره

اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse
1 کوپک
1961 - 1991
برنج, 1g, ø 15mm
Y# 126a
بها: $ 0.03
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse
2 کوپک
1961 - 1991
برنج, 2g, ø 18mm
Y# 127a
بها: $ 0.05
اتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - reverse
3 کوپک
1961 - 1991
برنج, 3g, ø 22mm
Y# 128a
بها: $ 0.06

اتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - reverse
5 کوپک
1961 - 1991
برنج, 5g, ø 25mm
Y# 129a
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse
10 کوپک
1961 - 1991
مس - روی - نیکل, 1.6g, ø 17.3mm
Y# 130
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - reverse
15 کوپک
1961 - 1991
مس - روی - نیکل, 2.5g, ø 19.6mm
Y# 131
بها: $ 0.07

اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse
20 کوپک
1961 - 1991
مس - روی - نیکل, 3.4g, ø 21.8mm
Y# 132
بها: $ 0.07
اتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - reverse
50 کوپک
1961
مس - روی - نیکل, 4.4g, ø 24mm
Y# 133a.1
بها: $ 2.76
اتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - reverse
50 کوپک
1964 - 1991
مس - روی - نیکل, 4.4g, ø 24mm
Y# 133a.2
بها: $ 0.32

اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse
1 روبل
1961
مس - روی - نیکل, 7.5g, ø 27mm
Y# 134a.1
بها: $ 2.87
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse
1 روبل
1964 - 1991
مس - روی - نیکل, 7.5g, ø 27mm
Y# 134a.2
بها: $ 0.28

اتحاد جماهیر شوروی>اتحاد جماهیر شوروی|1924 - 1958
 دوره

اتحاد جماهیر شوروی ½ کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی ½ کوپک - reverse
½ کوپک
1925 - 1928
مس, 1.64g, ø 16mm
Y# 75
بها: $ 6.5
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse
1 کوپک
1924 - 1925
مس, 3.27g, ø 21.3mm
Y# 76
بها: $ 1.19
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse
1 کوپک
1926 - 1935
آلومینیوم - برنز, 1g, ø 15mm
Y# 91
بها: $ 0.82

اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse
1 کوپک
1935 - 1936
آلومینیوم - برنز, 1g, ø 15mm
Y# 98
بها: $ 0.82
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse
1 کوپک
1937 - 1946
آلومینیوم - برنز, 1g, ø 15mm
Y# 105
بها: $ 0.56
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse
1 کوپک
1948 - 1956
آلومینیوم - برنز, 1g, ø 15mm
Y# 112
بها: $ 0.46

اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse
1 کوپک
1957
آلومینیوم - برنز, 1g, ø 15mm
Y# 119
بها: $ 0.49
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse
1 کوپک
1958
برنج, 1g, ø 15mm
Y# 126
تعداد ضرب
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse
2 کوپک
1924 - 1925
مس, 6.5g, ø 24mm
Y# 77
بها: $ 2.23

اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse
2 کوپک
1926 - 1935
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 18mm
Y# 92
بها: $ 0.47
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse
2 کوپک
1935 - 1936
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 18mm
Y# 99
بها: $ 0.73
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse
2 کوپک
1937 - 1946
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 18mm
Y# 106
بها: $ 0.45

اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse
2 کوپک
1948 - 1956
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 18mm
Y# 113
بها: $ 0.39
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse
2 کوپک
1957
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 18mm
Y# 120
بها: $ 0.38
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse
2 کوپک
1958
برنج, 2g, ø 18mm
Y# 127
تعداد ضرب

اتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - reverse
3 کوپک
1924
مس, 9.8g, ø 27.7mm
Y# 78
بها: $ 2.74
اتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - reverse
3 کوپک
1926 - 1935
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 22mm
Y# 93
بها: $ 0.38
اتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - reverse
3 کوپک
1935 - 1936
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 22mm
Y# 100
بها: $ 0.34

اتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - reverse
3 کوپک
1937 - 1946
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 22mm
Y# 107
بها: $ 0.27
اتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - reverse
3 کوپک
1948 - 1956
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 22mm
Y# 114
بها: $ 0.21
اتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - reverse
3 کوپک
1957
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 22mm
Y# 121
بها: $ 0.11

اتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - reverse
3 کوپک
1958
برنج, 3g, ø 22mm
Y# 128
تعداد ضرب
اتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - reverse
5 کوپک
1924
مس, 16.38g, ø 32mm
Y# 79
بها: $ 4.08
اتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - reverse
5 کوپک
1926 - 1935
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 25mm
Y# 94
بها: $ 0.7

اتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - reverse
5 کوپک
1935 - 1936
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 25mm
Y# 101
بها: $ 10.68
اتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - reverse
5 کوپک
1937 - 1946
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 25mm
Y# 108
بها: $ 0.51
اتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - reverse
5 کوپک
1948 - 1956
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 25mm
Y# 115
بها: $ 0.77

اتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - reverse
5 کوپک
1957
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 25mm
Y# 122
بها: $ 0.76
اتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - reverse
5 کوپک
1958
برنج, 5g, ø 25mm
Y# 129
تعداد ضرب
اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse
10 کوپک
1924 - 1931
نقره 0.500, 1.8g, ø 17.27mm
Y# 86
بها: $ 1.92

اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse
10 کوپک
1931 - 1934
مس - نیکل, 1.8g, ø 17.27mm
Y# 95
بها: $ 1.02
اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse
10 کوپک
1935 - 1936
مس - نیکل, 1.8g, ø 17.27mm
Y# 102
بها: $ 1.22
اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse
10 کوپک
1937 - 1946
مس - نیکل, 1.8g, ø 17.27mm
Y# 109
بها: $ 0.45

اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse
10 کوپک
1948 - 1956
مس - نیکل, 1.8g, ø 17.27mm
Y# 116
بها: $ 0.31
اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse
10 کوپک
1957
مس - نیکل, 1.8g, ø 17.27mm
Y# 123
بها: $ 0.23
اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse
10 کوپک
1958
مس - نیکل, 1.6g, ø 17.3mm
Y# A130
بها: $ 452.6

اتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - reverse
15 کوپک
1924 - 1931
نقره 0.500, 2.7g, ø 19.56mm
Y# 87
بها: $ 2.27
اتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - reverse
15 کوپک
1931 - 1934
مس - نیکل, 2.7g, ø 19.56mm
Y# 96
بها: $ 0.68
اتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - reverse
15 کوپک
1935 - 1936
مس - نیکل, 2.7g, ø 19.56mm
Y# 103
بها: $ 1.13

اتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - reverse
15 کوپک
1937 - 1946
مس - نیکل, 2.7g, ø 19.56mm
Y# 110
بها: $ 0.35
اتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - reverse
15 کوپک
1948 - 1956
مس - نیکل, 2.7g, ø 19.56mm
Y# 117
بها: $ 0.23
اتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - reverse
15 کوپک
1957
مس - نیکل, 2.7g, ø 19.56mm
Y# 124
بها: $ 0.23

اتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - reverse
15 کوپک
1958
مس - نیکل, 2.5g, ø 19.6mm
Y# A131
تعداد ضرب
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse
20 کوپک
1924 - 1931
نقره 0.500, 3.6g, ø 21.8mm
Y# 88
بها: $ 2.02
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse
20 کوپک
1931 - 1934
مس - نیکل, 3.6g, ø 21.8mm
Y# 97
بها: $ 0.61

اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse
20 کوپک
1935 - 1936
مس - نیکل, 3.6g, ø 21.8mm
Y# 104
بها: $ 0.7
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse
20 کوپک
1937 - 1946
مس - نیکل, 3.6g, ø 21.8mm
Y# 111
بها: $ 0.4
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse
20 کوپک
1948 - 1956
مس - نیکل, 3.6g, ø 21.8mm
Y# 118
بها: $ 0.29

اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse
20 کوپک
1957
مس - نیکل, 3.6g, ø 21.8mm
Y# 125
بها: $ 0.41
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse
20 کوپک
1958
مس - نیکل, 3.4g, ø 21.8mm
Y# A132
تعداد ضرب
اتحاد جماهیر شوروی 1 poltinnik - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 poltinnik - reverse
1 poltinnik
1924 - 1927
نقره 0.900, 10g, ø 26.67mm
Y# 89
بها: $ 7.8

اتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - reverse
50 کوپک
1958
مس - نیکل, 4.4g, ø 24mm
Y# 133
تعداد ضرب
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse
1 روبل
1924
نقره 0.900, 20g, ø 33.5mm
Y# 90
بها: $ 31.59
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse
1 روبل
1958
مس - نیکل, 7.5g, ø 27mm
Y# 134
تعداد ضرب

اتحاد جماهیر شوروی>جمهوری شوروی |1921 - 1923
 دوره

اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse
10 کوپک
1921 - 1923
نقره 0.500, 1.8g, ø 17.27mm
Y# 80
بها: $ 2.19
اتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - reverse
15 کوپک
1921 - 1923
نقره 0.500, 2.7g, ø 19.56mm
Y# 81
بها: $ 2.56
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse
20 کوپک
1921 - 1923
نقره 0.500, 3.6g, ø 21.8mm
Y# 82
بها: $ 2.56

اتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - reverse
50 کوپک
1921 - 1922
نقره 0.900, 10g, ø 26.67mm
Y# 83
بها: $ 10.69
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse
1 روبل
1921 - 1922
نقره 0.900, 20g, ø 33.65mm
Y# 84
بها: $ 60.07
اتحاد جماهیر شوروی 1 chervonets - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 chervonets - reverse
1 chervonets
1923
طلا 0.900, 8.6g, ø 22mm
Y# 85
بها: $ 2,777

uCoin