ازبکستان
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

ازبکستان - کاتالوگ سکه

ازبکستان>جمهوری ازبکستان|1994 - 2018
 دوره

ازبکستان 1 تی یین - obverseازبکستان 1 تی یین - reverse
1 تی یین
1994
استیل با روکش برنج, 1.74g, ø 17mm
KM# 1
بها: $ 0.36
ازبکستان 3 تی یین - obverseازبکستان 3 تی یین - reverse
3 تی یین
1994
استیل با روکش برنج, 2.7g, ø 20mm
KM# 2
بها: $ 0.49
ازبکستان 5 تی یین - obverseازبکستان 5 تی یین - reverse
5 تی یین
1994
استیل با روکش برنج, 3.4g, ø 21.5mm
KM# 3
بها: $ 0.52

ازبکستان 10 تی یین - obverseازبکستان 10 تی یین - reverse
10 تی یین
1994
استیل با روکش نیکل, 2.87g, ø 18.8mm
KM# 4.2
بها: $ 0.41
ازبکستان 10 تی یین - obverseازبکستان 10 تی یین - reverse
10 تی یین
1994
استیل با روکش نیکل, 2.87g, ø 18.8mm
KM# 4.1
بها: $ 0.44
ازبکستان 20 تی یین - obverseازبکستان 20 تی یین - reverse
20 تی یین
1994
استیل با روکش نیکل, 4g, ø 22mm
KM# 5.2
بها: $ 6.69

ازبکستان 20 تی یین - obverseازبکستان 20 تی یین - reverse
20 تی یین
1994
استیل با روکش نیکل, 4g, ø 22mm
KM# 5.1
بها: $ 0.54
ازبکستان 50 تی یین - obverseازبکستان 50 تی یین - reverse
50 تی یین
1994
استیل با روکش نیکل, 4.75g, ø 23.9mm
KM# 6.2
بها: $ 6.48
ازبکستان 50 تی یین - obverseازبکستان 50 تی یین - reverse
50 تی یین
1994
استیل با روکش نیکل, 4.75g, ø 23.9mm
KM# 6.1
بها: $ 0.56

ازبکستان 1 سوم - obverseازبکستان 1 سوم - reverse
1 سوم
1997 - 1999
استیل با روکش نیکل, 2.72g, ø 19.8mm
KM# 8
بها: $ 1.53
ازبکستان 1 سوم - obverseازبکستان 1 سوم - reverse
1 سوم
2000
استیل با روکش نیکل, 2.83g, ø 18.8mm
KM# 12
بها: $ 0.54
ازبکستان 5 سوم - obverseازبکستان 5 سوم - reverse
5 سوم
1997 - 1999
استیل با روکش نیکل, 4g, ø 22.2mm
KM# 9
بها: $ 0.71

ازبکستان 5 سوم - obverseازبکستان 5 سوم - reverse
5 سوم
2001
استیل با روکش برنج, 3.35g, ø 21.2mm
KM# 13
بها: $ 0.28
ازبکستان 10 سوم - obverseازبکستان 10 سوم - reverse
10 سوم
1997 - 2000
استیل با روکش نیکل, 4.75g, ø 24.1mm
KM# 10
بها: $ 0.33
ازبکستان 10 سوم - obverseازبکستان 10 سوم - reverse
10 سوم
2001
استیل با روکش نیکل, 2.71g, ø 19.75mm
KM# 14
بها: $ 0.34

ازبکستان 50 سوم - obverseازبکستان 50 سوم - reverse
50 سوم
2018
استیل با روکش نیکل, 2g, ø 18mm
UC# 1
بها: $ 0.36
ازبکستان 100 سوم - obverseازبکستان 100 سوم - reverse
100 سوم
2018
استیل با روکش نیکل, 2.5g, ø 20mm
UC# 2
بها: $ 0.43
ازبکستان 200 سوم - obverseازبکستان 200 سوم - reverse
200 سوم
2018
استیل با روکش نیکل, 3.3g, ø 22mm
UC# 3
بها: $ 0.43

ازبکستان 500 سوم - obverseازبکستان 500 سوم - reverse
500 سوم
2018
استیل با روکش نیکل, 3.9g, ø 24mm
UC# 4
بها: $ 0.41

uCoin