+

ازبکستان > کاتالوگ سکه

ازبکستان 1 تی یین - obverseازبکستان 1 تی یین - reverse
1 تی یین 1994
استیل با روکش برنج
, 1.74g, ø 17mm
ازبکستان - KM# 1
جمهوری ازبکستان
بها: $ 0.36
ازبکستان 3 تی یین - obverseازبکستان 3 تی یین - reverse
3 تی یین 1994
استیل با روکش برنج
, 2.7g, ø 20mm
ازبکستان - KM# 2
جمهوری ازبکستان
بها: $ 0.53
ازبکستان 5 تی یین - obverseازبکستان 5 تی یین - reverse
5 تی یین 1994
استیل با روکش برنج
, 3.4g, ø 21.5mm
ازبکستان - KM# 3
جمهوری ازبکستان
بها: $ 0.57
ازبکستان 10 تی یین - obverseازبکستان 10 تی یین - reverse
10 تی یین 1994
استیل با روکش نیکل
, 2.87g, ø 18.8mm
ازبکستان - KM# 4.1
جمهوری ازبکستان
بها: $ 0.48
ازبکستان 10 تی یین - obverseازبکستان 10 تی یین - reverse
10 تی یین 1994
استیل با روکش نیکل
, 2.87g, ø 18.8mm
ازبکستان - KM# 4.2
جمهوری ازبکستان
بها: $ 0.45
ازبکستان 20 تی یین - obverseازبکستان 20 تی یین - reverse
20 تی یین 1994
استیل با روکش نیکل
, 4g, ø 22mm
ازبکستان - KM# 5.1
جمهوری ازبکستان
بها: $ 0.6
ازبکستان 20 تی یین - obverseازبکستان 20 تی یین - reverse
20 تی یین 1994
استیل با روکش نیکل
, 4g, ø 22mm
ازبکستان - KM# 5.2
جمهوری ازبکستان
بها: $ 7.32
ازبکستان 50 تی یین - obverseازبکستان 50 تی یین - reverse
50 تی یین 1994
استیل با روکش نیکل
, 4.75g, ø 23.9mm
ازبکستان - KM# 6.1
جمهوری ازبکستان
بها: $ 7.05
ازبکستان 50 تی یین - obverseازبکستان 50 تی یین - reverse
50 تی یین 1994
استیل با روکش نیکل
, 4.75g, ø 23.9mm
ازبکستان - KM# 6.2
جمهوری ازبکستان
بها: $ 0.62
ازبکستان 1 سوم - obverseازبکستان 1 سوم - reverse
1 سوم 2000
استیل با روکش نیکل
, 2.83g, ø 18.8mm
ازبکستان - KM# 12
جمهوری ازبکستان
بها: $ 0.59
ازبکستان 1 سوم - obverseازبکستان 1 سوم - reverse
1 سوم 1997 - 1999
استیل با روکش نیکل
, 2.72g, ø 19.8mm
ازبکستان - KM# 8
جمهوری ازبکستان
ازبکستان 5 سوم - obverseازبکستان 5 سوم - reverse
5 سوم 2001
استیل با روکش برنج
, 3.35g, ø 21.2mm
ازبکستان - KM# 13
جمهوری ازبکستان
بها: $ 0.3
uCoin