یوگسلاوی
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

یوگسلاوی - کاتالوگ سکه

یوگسلاوی>جمهوری فدرال یوگسلاوی|1992 - 2003
 دوره

یوگسلاوی 1 پارا - obverseیوگسلاوی 1 پارا - reverse
1 پارا
1994
برنج, 2.8g, ø 17.1mm
KM# 161
بها: $ 1.61
یوگسلاوی 5 پارا - obverseیوگسلاوی 5 پارا - reverse
5 پارا
1994 - 1995
برنج, 4.3g, ø 21mm
KM# 164.1
بها: $ 1.04
یوگسلاوی 5 پارا - obverseیوگسلاوی 5 پارا - reverse
5 پارا
1996
برنج, 2.7g, ø 17mm
KM# 164.2
بها: $ 2.12

یوگسلاوی 10 پارا - obverseیوگسلاوی 10 پارا - reverse
10 پارا
1994
مس - روی - نیکل, 3.4g, ø 18mm
KM# 162.1
بها: $ 0.44
یوگسلاوی 10 پارا - obverseیوگسلاوی 10 پارا - reverse
10 پارا
1995
برنج, 3.38g, ø 19mm
KM# 162.2
بها: $ 0.28
یوگسلاوی 10 پارا - obverseیوگسلاوی 10 پارا - reverse
10 پارا
1996 - 1998
برنج, 3.38g, ø 19mm
KM# 173
بها: $ 0.48

یوگسلاوی 50 پارا - obverseیوگسلاوی 50 پارا - reverse
50 پارا
1994
مس - روی - نیکل, 3.8g, ø 20mm
KM# 163
بها: $ 0.23
یوگسلاوی 50 پارا - obverseیوگسلاوی 50 پارا - reverse
50 پارا
1995
برنج, 4.13g, ø 21mm
KM# 163a
بها: $ 0.97
یوگسلاوی 50 پارا - obverseیوگسلاوی 50 پارا - reverse
50 پارا
1996 - 1999
برنج, 4.3g, ø 21mm
KM# 174
بها: $ 0.36

یوگسلاوی 50 پارا - obverseیوگسلاوی 50 پارا - reverse
50 پارا
2000
برنج, 3.26g, ø 18mm
KM# 179
بها: $ 1.54
یوگسلاوی 1 دینار - obverseیوگسلاوی 1 دینار - reverse
1 دینار
1992
مس - روی, 3.55g, ø 19mm
KM# 149
بها: $ 0.92
یوگسلاوی 1 دینار - obverseیوگسلاوی 1 دینار - reverse
1 دینار
1993
مس - روی - نیکل, 3.1g, ø 18mm
KM# 154
بها: $ 0.48

یوگسلاوی 1 دینار - obverseیوگسلاوی 1 دینار - reverse
1 دینار
1994
نیکل - برنج, 5.1g, ø 23mm
KM# 160
بها: $ 0.97
یوگسلاوی 1 دینار نو - obverseیوگسلاوی 1 دینار نو - reverse
1 دینار نو
1994 - 1995
مس - روی - نیکل, 4.6g, ø 22mm
KM# 165
بها: $ 0.36
یوگسلاوی 1 دینار نو - obverseیوگسلاوی 1 دینار نو - reverse
1 دینار نو
1996 - 1999
مس - روی - نیکل, 4.1g, ø 20mm
KM# 168
بها: $ 0.28

یوگسلاوی 1 دینار - obverseیوگسلاوی 1 دینار - reverse
1 دینار
2000 - 2002
مس - روی - نیکل, 4.4g, ø 20mm
KM# 180
بها: $ 0.46
یوگسلاوی 2 دینار - obverseیوگسلاوی 2 دینار - reverse
2 دینار
1992
مس - روی - نیکل, 4.3g, ø 21mm
KM# 150
بها: $ 1.01
یوگسلاوی 2 دینار - obverseیوگسلاوی 2 دینار - reverse
2 دینار
1993
مس - روی - نیکل, 3.8g, ø 20mm
KM# 155
بها: $ 0.48

یوگسلاوی 2 دینار - obverseیوگسلاوی 2 دینار - reverse
2 دینار
2000 - 2002
مس - روی - نیکل, 5.2g, ø 22mm
KM# 181
بها: $ 0.33
یوگسلاوی 5 دینار - obverseیوگسلاوی 5 دینار - reverse
5 دینار
1992
مس - روی - نیکل, 5.15g, ø 23mm
KM# 151
بها: $ 1.11
یوگسلاوی 5 دینار - obverseیوگسلاوی 5 دینار - reverse
5 دینار
1993
مس - روی - نیکل, 4.6g, ø 22mm
KM# 156
بها: $ 0.57

یوگسلاوی 5 دینار - obverseیوگسلاوی 5 دینار - reverse
5 دینار
2000 - 2002
مس - روی - نیکل, 6.23g, ø 24.1mm
KM# 182
بها: $ 0.24
یوگسلاوی 10 دینار - obverseیوگسلاوی 10 دینار - reverse
10 دینار
1992
مس - روی - نیکل, 6.3g, ø 25mm
KM# 152
بها: $ 0.92
یوگسلاوی 10 دینار - obverseیوگسلاوی 10 دینار - reverse
10 دینار
1993
مس - روی - نیکل, 6g, ø 24mm
KM# 157
بها: $ 0.56

یوگسلاوی 50 دینارا - obverseیوگسلاوی 50 دینارا - reverse
50 دینارا
1992
مس - روی - نیکل, 7.45g, ø 27mm
KM# 153
بها: $ 0.63
یوگسلاوی 50 دینارا - obverseیوگسلاوی 50 دینارا - reverse
50 دینارا
1993
مس - روی - نیکل, 7g, ø 26mm
KM# 158
بها: $ 0.73
یوگسلاوی 100 دینارا - obverseیوگسلاوی 100 دینارا - reverse
100 دینارا
1993
برنج, 5g, ø 23mm
KM# 159
بها: $ 0.86

یوگسلاوی 500 دینارا - obverseیوگسلاوی 500 دینارا - reverse
500 دینارا
1993
برنج, 6.45g, ø 25mm
KM# 167
بها: $ 16.57

یوگسلاوی>یوگسلاوی سوسیالیست|1945 - 1992
 دوره

یوگسلاوی 5 پارا - obverseیوگسلاوی 5 پارا - reverse
5 پارا
1965 - 1981
برنج, 1.56g, ø 16mm
KM# 43
بها: $ 0.17
یوگسلاوی 5 پارا - obverseیوگسلاوی 5 پارا - reverse
5 پارا
1965
برنج, 1.56g, ø 16mm
KM# 42
بها: $ 0.2
یوگسلاوی 10 پارا - obverseیوگسلاوی 10 پارا - reverse
10 پارا
1965 - 1981
برنج, 2.97g, ø 21mm
KM# 44
بها: $ 0.11

یوگسلاوی 10 پارا - obverseیوگسلاوی 10 پارا - reverse
10 پارا
1990 - 1991
مس - روی, 3.13g, ø 18.01mm
KM# 139
بها: $ 0.15
یوگسلاوی 20 پارا - obverseیوگسلاوی 20 پارا - reverse
20 پارا
1965 - 1981
برنج, 4g, ø 23.2mm
KM# 45
بها: $ 0.12
یوگسلاوی 20 پارا - obverseیوگسلاوی 20 پارا - reverse
20 پارا
1990 - 1991
مس - روی, 3.8g, ø 20mm
KM# 140
بها: $ 0.3

یوگسلاوی 25 پارا - obverseیوگسلاوی 25 پارا - reverse
25 پارا
1982 - 1983
برنز, 2.3g, ø 17mm
KM# 84
بها: $ 0.36
یوگسلاوی 50 پارا - obverseیوگسلاوی 50 پارا - reverse
50 پارا
1945
روی, 2g, ø 18mm
KM# 25
بها: $ 1.97
یوگسلاوی 50 پارا - obverseیوگسلاوی 50 پارا - reverse
50 پارا
1953
آلومینیوم, 0.6g, ø 17.4mm
KM# 29
بها: $ 0.66

یوگسلاوی 50 پارا - obverseیوگسلاوی 50 پارا - reverse
50 پارا
1965 - 1981
مس - روی, 6.18g, ø 25.5mm
KM# 46
بها: $ 0.15
یوگسلاوی 50 پارا - obverseیوگسلاوی 50 پارا - reverse
50 پارا
1982 - 1984
برنز, 2.85g, ø 19mm
KM# 85
بها: $ 0.16
یوگسلاوی 50 پارا - obverseیوگسلاوی 50 پارا - reverse
50 پارا
1990 - 1991
مس - روی, 4.6g, ø 22mm
KM# 141
بها: $ 0.15

یوگسلاوی 1 دینار - obverseیوگسلاوی 1 دینار - reverse
1 دینار
1945
روی, 3g, ø 20mm
KM# 26
بها: $ 2.08
یوگسلاوی 1 دینار - obverseیوگسلاوی 1 دینار - reverse
1 دینار
1953
آلومینیوم, 0.9g, ø 19.8mm
KM# 30
بها: $ 0.11
یوگسلاوی 1 دینار - obverseیوگسلاوی 1 دینار - reverse
1 دینار
1963
آلومینیوم, 0.9g, ø 19.8mm
KM# 36
بها: $ 0.14

یوگسلاوی 1 دینار - obverseیوگسلاوی 1 دینار - reverse
1 دینار
1965
مس - نیکل, 3.9g, ø 21.8mm
KM# 47
بها: $ 0.21
یوگسلاوی 1 دینار - obverseیوگسلاوی 1 دینار - reverse
1 دینار
1968
مس - نیکل, 3.9g, ø 21.8mm
KM# 48
بها: $ 0.16
یوگسلاوی 1 دینار - obverseیوگسلاوی 1 دینار - reverse
1 دینار
1973 - 1981
مس - روی - نیکل, 4g, ø 21.8mm
KM# 59
بها: $ 0.12

یوگسلاوی 1 دینار - obverseیوگسلاوی 1 دینار - reverse
1 دینار
1982 - 1986
نیکل - برنج, 3.6g, ø 20mm
KM# 86
بها: $ 0.14
یوگسلاوی 1 دینار - obverseیوگسلاوی 1 دینار - reverse
1 دینار
1990 - 1991
مس - روی - نیکل, 6g, ø 24mm
KM# 142
بها: $ 0.17
یوگسلاوی 2 دینار - obverseیوگسلاوی 2 دینار - reverse
2 دینار
1945
روی, 4.1g, ø 22mm
KM# 27
بها: $ 1.94

یوگسلاوی 2 دینار - obverseیوگسلاوی 2 دینار - reverse
2 دینار
1953
آلومینیوم, 1.2g, ø 22.2mm
KM# 31
بها: $ 0.17
یوگسلاوی 2 دینار - obverseیوگسلاوی 2 دینار - reverse
2 دینار
1963
آلومینیوم, 1.2g, ø 22.2mm
KM# 37
بها: $ 0.6
یوگسلاوی 2 دینار - obverseیوگسلاوی 2 دینار - reverse
2 دینار
1971 - 1981
مس - روی - نیکل, 4.9g, ø 24.5mm
KM# 57
بها: $ 0.12

یوگسلاوی 2 دینار - obverseیوگسلاوی 2 دینار - reverse
2 دینار
1982 - 1986
نیکل - برنج, 4.3g, ø 22mm
KM# 87
بها: $ 0.13
یوگسلاوی 2 دینار - obverseیوگسلاوی 2 دینار - reverse
2 دینار
1990 - 1992
مس - نیکل, 6.9g, ø 24.5mm
KM# 143
بها: $ 0.64
یوگسلاوی 5 دینار - obverseیوگسلاوی 5 دینار - reverse
5 دینار
1945
روی, 6g, ø 26.5mm
KM# 28
بها: $ 2.66

یوگسلاوی 5 دینار - obverseیوگسلاوی 5 دینار - reverse
5 دینار
1953
آلومینیوم, 1.6g, ø 24.6mm
KM# 32
بها: $ 0.14
یوگسلاوی 5 دینار - obverseیوگسلاوی 5 دینار - reverse
5 دینار
1963
آلومینیوم, 1.6g, ø 24.6mm
KM# 38
بها: $ 0.41
یوگسلاوی 5 دینار - obverseیوگسلاوی 5 دینار - reverse
5 دینار
1971 - 1981
مس - روی - نیکل, 6.9g, ø 27.5mm
KM# 58
بها: $ 0.24

یوگسلاوی 5 دینار - obverseیوگسلاوی 5 دینار - reverse
5 دینار
1982 - 1986
نیکل - برنج, 5.5g, ø 24mm
KM# 88
بها: $ 0.14
یوگسلاوی 5 دینار - obverseیوگسلاوی 5 دینار - reverse
5 دینار
1990 - 1992
مس - روی - نیکل, 8.7g, ø 27.5mm
KM# 144
بها: $ 0.37
یوگسلاوی 10 دینار - obverseیوگسلاوی 10 دینار - reverse
10 دینار
1955
آلومینیوم - برنز, 3.1g, ø 21mm
KM# 33
بها: $ 0.2

یوگسلاوی 10 دینار - obverseیوگسلاوی 10 دینار - reverse
10 دینار
1963
آلومینیوم - برنز, 3.1g, ø 21mm
KM# 39
بها: $ 0.23
یوگسلاوی 10 دینار - obverseیوگسلاوی 10 دینار - reverse
10 دینار
1976 - 1981
مس - نیکل, 9.8g, ø 30mm
KM# 62
بها: $ 0.2
یوگسلاوی 10 دینار - obverseیوگسلاوی 10 دینار - reverse
10 دینار
1982 - 1988
مس - نیکل, 5.2g, ø 23mm
KM# 89
بها: $ 0.14

یوگسلاوی 10 دینار - obverseیوگسلاوی 10 دینار - reverse
10 دینار
1988 - 1989
برنج, 2.66g, ø 17mm
KM# 131
بها: $ 0.16
یوگسلاوی 20 دینار - obverseیوگسلاوی 20 دینار - reverse
20 دینار
1955
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 23.2mm
KM# 34
بها: $ 0.15
یوگسلاوی 20 دینار - obverseیوگسلاوی 20 دینار - reverse
20 دینار
1963
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 23.2mm
KM# 40
بها: $ 1.27

یوگسلاوی 20 دینار - obverseیوگسلاوی 20 دینار - reverse
20 دینار
1985 - 1987
مس - روی - نیکل, 6.5g, ø 25mm
KM# 112
بها: $ 0.23
یوگسلاوی 20 دینار - obverseیوگسلاوی 20 دینار - reverse
20 دینار
1988 - 1989
برنج, 3.2g, ø 19mm
KM# 132
بها: $ 0.43
یوگسلاوی 50 دینارا - obverseیوگسلاوی 50 دینارا - reverse
50 دینارا
1955
آلومینیوم - برنز, 6g, ø 25.5mm
KM# 35
بها: $ 0.29

یوگسلاوی 50 دینارا - obverseیوگسلاوی 50 دینارا - reverse
50 دینارا
1963
آلومینیوم - برنز, 6g, ø 25.5mm
KM# 41
بها: $ 7.45
یوگسلاوی 50 دینارا - obverseیوگسلاوی 50 دینارا - reverse
50 دینارا
1985 - 1988
مس - روی - نیکل, 7.6g, ø 27mm
KM# 113
بها: $ 0.21
یوگسلاوی 50 دینارا - obverseیوگسلاوی 50 دینارا - reverse
50 دینارا
1988 - 1989
برنج, 4g, ø 21mm
KM# 133
بها: $ 0.27

یوگسلاوی 100 دینارا - obverseیوگسلاوی 100 دینارا - reverse
100 دینارا
1985 - 1988
مس - روی - نیکل, 8.7g, ø 29mm
KM# 114
بها: $ 0.25
یوگسلاوی 100 دینارا - obverseیوگسلاوی 100 دینارا - reverse
100 دینارا
1988 - 1989
برنج, 5.5g, ø 24.1mm
KM# 134
بها: $ 0.3

یوگسلاوی>پادشاهی یوگسلاوی|1918 - 1941
 دوره

یوگسلاوی 5 پارا - obverseیوگسلاوی 5 پارا - reverse
5 پارا
1920
روی, 2.6g, ø 18.8mm
KM# 1
بها: $ 8.9
یوگسلاوی 10 پارا - obverseیوگسلاوی 10 پارا - reverse
10 پارا
1920
روی, 3g, ø 20.85mm
KM# 2
بها: $ 2.9
یوگسلاوی 25 پارا - obverseیوگسلاوی 25 پارا - reverse
25 پارا
1920
نیکل - برنز, 5.7g, ø 24mm
KM# 3
بها: $ 1.86

یوگسلاوی 25 پارا - obverseیوگسلاوی 25 پارا - reverse
25 پارا
1938
برنز, 2.5g, ø 20mm
KM# 17
بها: $ 4.73
یوگسلاوی 50 پارا - obverseیوگسلاوی 50 پارا - reverse
50 پارا
1925
مس - نیکل, 2.6g, ø 18mm
KM# 4
بها: $ 1.06
یوگسلاوی 50 پارا - obverseیوگسلاوی 50 پارا - reverse
50 پارا
1938
آلومینیوم - برنز, 2.1g, ø 18mm
KM# 18
بها: $ 1.04

یوگسلاوی 1 دینار - obverseیوگسلاوی 1 دینار - reverse
1 دینار
1925
مس - نیکل, 4.92g, ø 23mm
KM# 5
بها: $ 1.25
یوگسلاوی 1 دینار - obverseیوگسلاوی 1 دینار - reverse
1 دینار
1938
آلومینیوم - برنز, 3.5g, ø 21mm
KM# 19
بها: $ 0.75
یوگسلاوی 2 دینار - obverseیوگسلاوی 2 دینار - reverse
2 دینار
1925
مس - نیکل, 9.2g, ø 27mm
KM# 6
بها: $ 2.05

یوگسلاوی 2 دینار - obverseیوگسلاوی 2 دینار - reverse
2 دینار
1938
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 24.5mm
KM# 20
بها: $ 1.11
یوگسلاوی 2 دینار - obverseیوگسلاوی 2 دینار - reverse
2 دینار
1938
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 24.5mm
KM# 21
بها: $ 2.36
یوگسلاوی 10 دینار - obverseیوگسلاوی 10 دینار - reverse
10 دینار
1931
نقره 0.500, 7g, ø 25mm
KM# 10
بها: $ 7.94

یوگسلاوی 10 دینار - obverseیوگسلاوی 10 دینار - reverse
10 دینار
1938
نیکل, 5g, ø 23mm
KM# 22
بها: $ 1.77
No ImageNo Image
1 دوکات
1931 - 1934
طلا 0.986, 3.49g, ø 19.75mm
KM# 12
تعداد ضرب
No ImageNo Image
20 دینار
1925
طلا 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 7
تعداد ضرب

یوگسلاوی 20 دینار - obverseیوگسلاوی 20 دینار - reverse
20 دینار
1931
نقره 0.500, 14g, ø 31mm
KM# 11
بها: $ 15.27
یوگسلاوی 20 دینار - obverseیوگسلاوی 20 دینار - reverse
20 دینار
1938
نقره 0.750, 9g, ø 27mm
KM# 23
بها: $ 6.49
یوگسلاوی 50 دینارا - obverseیوگسلاوی 50 دینارا - reverse
50 دینارا
1932
نقره 0.750, 23g, ø 36mm
KM# 16
بها: $ 56.77

یوگسلاوی 50 دینارا - obverseیوگسلاوی 50 دینارا - reverse
50 دینارا
1938
نقره 0.750, 15g, ø 31mm
KM# 24
بها: $ 12.21
No ImageNo Image
4 دوکات
1931 - 1933
طلا 0.986, 13.96g, ø 40mm
KM# 14
تعداد ضرب

uCoin