×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
ÉIRE
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: ÉIRE  | جستجو 

ایرلند>1969 - 2000|جمهوری ایرلند

 دوره
ایرلند ½ پنی  - obverseایرلند ½ پنی  - reverse½ پنی  1971-1986
برنز, 1.78g, ø 17.14mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
ایرلند 1 پنی - obverseایرلند 1 پنی - reverse1 پنی 1971-1988
برنز, 3.56g, ø 20.32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17
ایرلند 1 پنی - obverseایرلند 1 پنی - reverse1 پنی 1988-2000
استیل با روکش مس, 3.56g, ø 20.32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23
ایرلند 2 پنس - obverseایرلند 2 پنس - reverse2 پنس 1971-1988
برنز, 7.12g, ø 25.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23
ایرلند 2 پنس - obverseایرلند 2 پنس - reverse2 پنس 1988-2000
استیل با روکش مس, 7.12g, ø 25.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.27
ایرلند 5 پنس - obverseایرلند 5 پنس - reverse5 پنس 1969-1990
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.59mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36
ایرلند 5 پنس - obverseایرلند 5 پنس - reverse5 پنس 1992-2000
مس - نیکل, 3.25g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
ایرلند 10 پنس - obverseایرلند 10 پنس - reverse10 پنس 1969-1986
مس - نیکل, 11.31g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.33
ایرلند 10 پنس - obverseایرلند 10 پنس - reverse10 پنس 1993-2000
مس - نیکل, 5.45g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.35
ایرلند 20 پنس - obverseایرلند 20 پنس - reverse20 پنس 1986-2000
نیکل - برنز, 8.47g, ø 27.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.77
ایرلند 50 پنس - obverseایرلند 50 پنس - reverse50 پنس 1970-2000
مس - نیکل, 13.5g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.88
ایرلند 1 پوند - obverseایرلند 1 پوند - reverse1 پوند 1990-2000
مس - نیکل, 10g, ø 31.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.59
ایرلند 1 پوند - obverseایرلند 1 پوند - reverse1 پوند 2000
Millennium
مس - نیکل, 10g, ø 31.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 7.53

ایرلند>2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
ایرلند 1 euro cent - obverseایرلند 1 euro cent - reverse1 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.01
ایرلند 2 euro cent - obverseایرلند 2 euro cent - reverse2 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
ایرلند 5 euro cent - obverseایرلند 5 euro cent - reverse5 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
ایرلند 10 euro cent - obverseایرلند 10 euro cent - reverse10 euro cent 2002-2006
برنج, 4.1g, ø 19.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
ایرلند 10 euro cent - obverseایرلند 10 euro cent - reverse10 euro cent 2007-2019
برنج, 4.1g, ø 19.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
ایرلند 20 euro cent - obverseایرلند 20 euro cent - reverse20 euro cent 2002-2006
برنج, 5.74g, ø 22.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23
ایرلند 20 euro cent - obverseایرلند 20 euro cent - reverse20 euro cent 2007-2019
برنج, 5.74g, ø 22.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23
ایرلند 50 euro cent - obverseایرلند 50 euro cent - reverse50 euro cent 2002-2006
برنج, 7.8g, ø 24.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.57
ایرلند 1 یورو - obverseایرلند 1 یورو - reverse1 یورو 2002-2006
دو آلیاژی: مرکز نیکل با روکش مس - نیکل، حلقه نیکل - برنج, 7.5g, ø 23.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.14
ایرلند 1 یورو - obverseایرلند 1 یورو - reverse1 یورو 2007-2019
دو آلیاژی: مرکز نیکل با روکش مس - نیکل، حلقه نیکل - برنج, 7.5g, ø 23.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.14
ایرلند 2 یورو - obverseایرلند 2 یورو - reverse2 یورو 2002-2006
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.27
ایرلند 2 یورو - obverseایرلند 2 یورو - reverse2 یورو 2007-2019
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.27
ایرلند 2 یورو - obverseایرلند 2 یورو - reverse2 یورو 2007
Treaty of Rome
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.78
ایرلند 2 یورو - obverseایرلند 2 یورو - reverse2 یورو 2012
10 Years of Euro Cash
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.87

ایرلند>1939 - 1969|جمهوری ایرلند

 دوره
ایرلند ½ پنی  - obverseایرلند ½ پنی  - reverse½ پنی  1939-1967
برنز, 5.67g, ø 25.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.07
ایرلند 1 پنی - obverseایرلند 1 پنی - reverse1 پنی 1940-1968
برنز, 9.45g, ø 30.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.83
ایرلند 3 پنس - obverseایرلند 3 پنس - reverse3 پنس 1942-1968
مس - نیکل, 3.24g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.04
ایرلند 6 پنس - obverseایرلند 6 پنس - reverse6 پنس 1942-1969
مس - نیکل, 4.54g, ø 20.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.91
ایرلند 1 شیلینگ - obverseایرلند 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1951-1968
مس - نیکل, 5.66g, ø 23.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.05
ایرلند شیلینگ (فلورین) 2  - obverseایرلند شیلینگ (فلورین) 2  - reverseشیلینگ (فلورین) 2  1951-1969
مس - نیکل, 11.31g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.51
ایرلند ½ کرون - obverseایرلند ½ کرون - reverse½ کرون 1951-1967
مس - نیکل, 14.16g, ø 32.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.66

uCoin