×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
азия
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: азия  | جستجو 

اتحاد جماهیر شوروی>1991 - 1992|صادر شده توسط بانک دولتی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - reverse5 روبل 1991
مس - نیکل, 5.25g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.50

اتحاد جماهیر شوروی>1961 - 1991|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1961-1991
برنج, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse2 کوپک 1961-1991
برنج, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.04
اتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - reverse3 کوپک 1961-1991
برنج, 3g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - reverse5 کوپک 1961-1991
برنج, 5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse10 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 1.6g, ø 17.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - reverse15 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 2.5g, ø 19.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07
اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse10 کوپک 1967
دومین سالگرد انقلاب اسلامی ایران
مس - روی - نیکل, 1.6g, ø 17.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.84
اتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - reverse50 کوپک 1967
دومین سالگرد انقلاب اسلامی ایران
مس - روی - نیکل, 6.45g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.54
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1967
دومین سالگرد انقلاب اسلامی ایران
مس - روی - نیکل, 11.25g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.89
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1970
Vladimir Lenin
مس - روی - نیکل, 12.8g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.73
اتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - reverse5 روبل 1989
Pokrovskiy Cathedral
مس - روی - نیکل, 19.8g, ø 35mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.83
اتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - reverse5 روبل 1989
Cathedral of the Annunciation
مس - روی - نیکل, 19.8g, ø 35mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.12

اتحاد جماهیر شوروی>1924 - 1958|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1924-1925
مس, 3.27g, ø 21.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.17
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1926-1935
آلومینیوم - برنز, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.81
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1948-1956
آلومینیوم - برنز, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.46
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse2 کوپک 1926-1935
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.47
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse2 کوپک 1935-1936
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.72
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse2 کوپک 1948-1956
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.39
اتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - reverse3 کوپک 1926-1935
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.38
اتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - reverse3 کوپک 1948-1956
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.20
اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse10 کوپک 1948-1956
مس - نیکل, 1.8g, ø 17.27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
اتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - reverse15 کوپک 1948-1956
مس - نیکل, 2.7g, ø 19.56mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23
اتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - reverse15 کوپک 1957
مس - نیکل, 2.7g, ø 19.56mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse20 کوپک 1937-1946
مس - نیکل, 3.6g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.39
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse20 کوپک 1948-1956
مس - نیکل, 3.6g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28

اتحاد جماهیر شوروی>1921 - 1923|جمهوری شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse20 کوپک 1921-1923
نقره 0.500, 3.6g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.54

اسراییل>1985 - 2017|دولت اسراییل

 دوره
اسراییل 10 آگوروت - obverseاسراییل 10 آگوروت - reverse10 آگوروت 1985-2017
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
اسراییل 2 شکل جدید - obverseاسراییل 2 شکل جدید - reverse2 شکل جدید 2008-2017
استیل با روکش نیکل, 5.7g, ø 21.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.57

اسراییل>1960 - 1980|دولت اسراییل

 دوره
اسراییل 1 لیره - obverseاسراییل 1 لیره - reverse1 لیره 1967-1980
مس - نیکل, 9g, ø 27.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24

ایسلند>1981 - 2011|جمهوری ایسلند

 دوره
ایسلند 10 کرونور - obverseایسلند 10 کرونور - reverse10 کرونور 1984-1994
مس - نیکل, 8g, ø 27.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.35

اندونزی>1965 - 2017|جمهوری اندونزی

 دوره
اندونزی 100 روپیه - obverseاندونزی 100 روپیه - reverse100 روپیه 1999-2005
آلومینیوم, 1.79g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.20

بحرین>1965 - 2018|پادشاهی بحرین

 دوره
بحرین 100 فلس - obverseبحرین 100 فلس - reverse100 فلس 2009-2018
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.40

پاکستان>1961 - 2018|جمهوری اسلامی

 دوره
پاکستان 1 روپیه - obverseپاکستان 1 روپیه - reverse1 روپیه 1998-2006
برنز, 4g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23
پاکستان 5 روپیه - obverseپاکستان 5 روپیه - reverse5 روپیه 2002-2006
مس - نیکل, 6.5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.44

تایلند>1986 - 2017|شاه راما نهم

 دوره
تایلند 25 ساتانگ - obverseتایلند 25 ساتانگ - reverse25 ساتانگ 2008-2017
استیل با روکش مس, 1.9g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
تایلند 1 بات - obverseتایلند 1 بات - reverse1 بات 1986-2008
مس - نیکل, 3.4g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
تایلند 1 بات - obverseتایلند 1 بات - reverse1 بات 2009-2017
استیل با روکش نیکل, 3g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15

تایلند>1947 - 1986|شاه رامای نهم

 دوره
تایلند 5 بات - obverseتایلند 5 بات - reverse5 بات 1972
مس - نیکل, 9g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.81

تایوان>1949 - 2018|جمهوری چین

 دوره
تایوان 1 دلار - obverseتایوان 1 دلار - reverse1 دلار 1960-1980
مس - روی - نیکل, 6g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.20
تایوان 1 دلار - obverseتایوان 1 دلار - reverse1 دلار 1981-2019
آلومینیوم - برنز, 3.8g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.05
تایوان 5 دلار - obverseتایوان 5 دلار - reverse5 دلار 1981-2019
مس - نیکل, 4.4g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.26

ترکیه>2005 - 2019|جمهوری ترکیه

 دوره
ترکیه 1 کوروس - obverseترکیه 1 کوروس - reverse1 کوروس 2009-2019
برنج, 2.2g, ø 16.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
ترکیه 5 کوروس - obverseترکیه 5 کوروس - reverse5 کوروس 2009-2019
مس - روی - نیکل, 2.9g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07
ترکیه 10 کوروس - obverseترکیه 10 کوروس - reverse10 کوروس 2009-2019
مس - روی - نیکل, 3.15g, ø 18.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
ترکیه 25 کوروس جدید - obverseترکیه 25 کوروس جدید - reverse25 کوروس جدید 2005-2008
مس - روی - نیکل, 5.3g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.21
ترکیه 25 کوروس - obverseترکیه 25 کوروس - reverse25 کوروس 2009-2019
مس - روی - نیکل, 4g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
ترکیه 50 کوروس جدید - obverseترکیه 50 کوروس جدید - reverse50 کوروس جدید 2005-2008
دو آلیاژی: مرکز مسس - نیکل - روی ، حلقه برنج, 7g, ø 23.85mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22
ترکیه 50 کوروس - obverseترکیه 50 کوروس - reverse50 کوروس 2009-2019
دو آلیاژی: مرکز برنج، حلقه مس - نیکل - روی, 6.8g, ø 23.85mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24
ترکیه 1 لیره جدید - obverseترکیه 1 لیره جدید - reverse1 لیره جدید 2005-2008
دو آلیاژی: مرکز برنج، حلقه مس - نیکل - روی, 8.5g, ø 26.15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.25

uCoin