×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
Алюминиевая бронза
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: Алюминиевая бронза  | جستجو 

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 20 لیره - obverseایتالیا 20 لیره - reverse20 لیره 1956-2001
آلومینیوم - برنز, 3.6g, ø 21.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 200 لیره - obverseایتالیا 200 لیره - reverse200 لیره 1977-2001
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12

اتحاد جماهیر شوروی>1924 - 1958|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1926-1935
آلومینیوم - برنز, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.81
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1937-1946
آلومینیوم - برنز, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.55
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1948-1956
آلومینیوم - برنز, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.46
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1957
آلومینیوم - برنز, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.48
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse2 کوپک 1926-1935
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.47
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse2 کوپک 1935-1936
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.71
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse2 کوپک 1937-1946
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.45
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse2 کوپک 1948-1956
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.38
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse2 کوپک 1957
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.37
اتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - reverse3 کوپک 1926-1935
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.38
اتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - reverse3 کوپک 1935-1936
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.34
اتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - reverse3 کوپک 1937-1946
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.27
اتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - reverse3 کوپک 1948-1956
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.20
اتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - reverse3 کوپک 1957
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
اتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - reverse5 کوپک 1926-1935
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.69
اتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - reverse5 کوپک 1937-1946
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.50
اتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - reverse5 کوپک 1948-1956
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.76
اتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - reverse5 کوپک 1957
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.75

اتریش >1946 - 2001|جمهوری دوم

 دوره
اتریش  1 شیلینگ - obverseاتریش  1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1959-2001
آلومینیوم - برنز, 4.2g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19

اروگوئه>1994 - 2018|پزو اروگوئه

 دوره
اروگوئه 5 پزو - obverseاروگوئه 5 پزو - reverse5 پزو 2005-2008
آلومینیوم - برنز, 6.27g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30

اسپانیا>1975 - 2001|شاه خوان کارلوس اول

 دوره
اسپانیا 5 پزوتا - obverseاسپانیا 5 پزوتا - reverse5 پزوتا 1993
Year of St. James
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.34
اسپانیا 5 پزوتا - obverseاسپانیا 5 پزوتا - reverse5 پزوتا 1995
Asturias
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
اسپانیا 5 پزوتا - obverseاسپانیا 5 پزوتا - reverse5 پزوتا 1996
La Rioja
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.39
اسپانیا 5 پزوتا - obverseاسپانیا 5 پزوتا - reverse5 پزوتا 1999
Murcia
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.39
اسپانیا 25 پزوتا - obverseاسپانیا 25 پزوتا - reverse25 پزوتا 1994
Canary Islands
آلومینیوم - برنز, 4.25g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.52
اسپانیا 100 پزوتا - obverseاسپانیا 100 پزوتا - reverse100 پزوتا 1982-1990
آلومینیوم - برنز, 9.25g, ø 24.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.84

اسپانیا>1939 - 1975|فرانسیسکو فرانکو

 دوره
اسپانیا 1 پزوتا - obverseاسپانیا 1 پزوتا - reverse1 پزوتا 1944
آلومینیوم - برنز, 3.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56
اسپانیا 1 پزوتا - obverseاسپانیا 1 پزوتا - reverse1 پزوتا 1946-1963
آلومینیوم - برنز, 3.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
اسپانیا 1 پزوتا - obverseاسپانیا 1 پزوتا - reverse1 پزوتا 1966
آلومینیوم - برنز, 3.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22

اسراییل>1985 - 2017|دولت اسراییل

 دوره
اسراییل 1 آگورا - obverseاسراییل 1 آگورا - reverse1 آگورا 1985-1991
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
اسراییل 5 آگوروت - obverseاسراییل 5 آگوروت - reverse5 آگوروت 1985-2007
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
اسراییل 10 آگوروت - obverseاسراییل 10 آگوروت - reverse10 آگوروت 1985-2017
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
اسراییل ½ شکل جدید - obverseاسراییل ½ شکل جدید - reverse½ شکل جدید 1985-2017
آلومینیوم - برنز, 6.5g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17

اسراییل>1980 - 1985|دولت اسراییل

 دوره
اسراییل 5 شکالیم - obverseاسراییل 5 شکالیم - reverse5 شکالیم 1982-1985
آلومینیوم - برنز, 6.2g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.39
اسراییل 20 شکالیم - obverseاسراییل 20 شکالیم - reverse20 شکالیم 1984-1985
آلومینیوم - برنز, 9g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.12

اسراییل>1960 - 1980|دولت اسراییل

 دوره
اسراییل 10 آگوروت - obverseاسراییل 10 آگوروت - reverse10 آگوروت 1960-1977
آلومینیوم - برنز, 4.3g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.27

آفریقای مرکزی>1973 - 2015|فرانک آفریقای مرکزی

 دوره
آفریقای مرکزی 10 فرانک - obverseآفریقای مرکزی 10 فرانک - reverse10 فرانک 1974-2003
مس - آلومینیوم - نیکل, 4g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.39

آلمان>1923 - 1929|جمهوری وایمار (رنتنمارک)

 دوره
آلمان 5 رنتن فنیگ - obverseآلمان 5 رنتن فنیگ - reverse5 رنتن فنیگ 1923-1924
آلومینیوم - برنز, 2.5g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56

آلمان>1924 - 1938|جمهوری وایمار (رایشمارک)

 دوره
آلمان 10 رایش فنیگ - obverseآلمان 10 رایش فنیگ - reverse10 رایش فنیگ 1924-1936
آلومینیوم - برنز, 4.05g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.45

آلمان - رایش سوم>1933 - 1945|آلمان نازی (رایش سوم)

 دوره
آلمان - رایش سوم 10 رایش فنیگ - obverseآلمان - رایش سوم 10 رایش فنیگ - reverse10 رایش فنیگ 1936-1939
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.60

اوکراین>1992 - 2019|دولت اوکراین

 دوره
اوکراین 10 کوپیک - obverseاوکراین 10 کوپیک - reverse10 کوپیک 1992-1996
برنج, 1.7g, ø 16.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07
اوکراین 10 کوپیک - obverseاوکراین 10 کوپیک - reverse10 کوپیک 2001-2016
آلومینیوم - برنز, 1.7g, ø 16.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06

بلژیک>1994 - 2001|شاه آلبرت دوم

 دوره
بلژیک 5 فرانک - obverseبلژیک 5 فرانک - reverse5 فرانک 1994-2001
BELGIQUE
آلومینیوم - برنز, 5.5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16

بلژیک>1948 - 1993|شاه بودوین اول

 دوره
بلژیک 5 فرانک - obverseبلژیک 5 فرانک - reverse5 فرانک 1986-1993
BELGIQUE
آلومینیوم - برنز, 5.51g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
بلژیک 5 فرانک - obverseبلژیک 5 فرانک - reverse5 فرانک 1986-1993
BELGIE
آلومینیوم - برنز, 5.51g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12

بلغارستان>1999 - 2019|جمهوری بلغارستان

 دوره
بلغارستان 2 استوتینکی - obverseبلغارستان 2 استوتینکی - reverse2 استوتینکی 1999-2002
آلومینیوم - برنز, 2.5g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
بلغارستان 5 استوتینکی - obverseبلغارستان 5 استوتینکی - reverse5 استوتینکی 2000
استیل با روکش برنج, 3.5g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12

چکسلواکی>1960 - 1990|جمهوری سوسیالیستی (CSSR)

 دوره
چکسلواکی 1 کرونا - obverseچکسلواکی 1 کرونا - reverse1 کرونا 1961-1990
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15

uCoin