×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
Алюминий
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: Алюминий  | جستجو 

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 5 لیره - obverseایتالیا 5 لیره - reverse5 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 1g, ø 20.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
ایتالیا 10 لیره - obverseایتالیا 10 لیره - reverse10 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 1.6g, ø 23.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09

اتریش >1946 - 2001|جمهوری دوم

 دوره
اتریش  2 گروشن - obverseاتریش  2 گروشن - reverse2 گروشن 1950-1994
آلومینیوم, 0.9g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
اتریش  10 گروشن - obverseاتریش  10 گروشن - reverse10 گروشن 1951-2001
آلومینیوم, 1.1g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10
اتریش  50 گروشن - obverseاتریش  50 گروشن - reverse50 گروشن 1946-1955
آلومینیوم, 1.4g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.43
اتریش  5 شیلینگ - obverseاتریش  5 شیلینگ - reverse5 شیلینگ 1952-1957
آلومینیوم, 4g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.53

آذربایجان>1992 - 2016|جمهوری آذربایجان

 دوره
آذربایجان 10 قپیک - obverseآذربایجان 10 قپیک - reverse10 قپیک 1992
آلومینیوم, 1.05g, ø 18.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.78

آرژانتین>1985 - 1991|آسترال آرژانتین

 دوره
آرژانتین 10 آوسترال - obverseآرژانتین 10 آوسترال - reverse10 آوسترال 1989
آلومینیوم, 2g, ø 23.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.40

آرژانتین>1983 - 1985|آرژانتین پزو آرژانتین

 دوره
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1983
آلومینیوم, 1.5g, ø 20.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.72
آرژانتین 1 پزو - obverseآرژانتین 1 پزو - reverse1 پزو 1984
آلومینیوم, 2.2g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.75

ارمنستان>1994 - 2018|جمهوری ارمنستان

 دوره
ارمنستان 10 لوما - obverseارمنستان 10 لوما - reverse10 لوما 1994
آلومینیوم, 0.6g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.47
ارمنستان 20 لوما - obverseارمنستان 20 لوما - reverse20 لوما 1994
آلومینیوم, 0.75g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.48
ارمنستان 50 لوما - obverseارمنستان 50 لوما - reverse50 لوما 1994
آلومینیوم, 0.95g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.49
ارمنستان 1 درام - obverseارمنستان 1 درام - reverse1 درام 1994
آلومینیوم, 1.4g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.43
ارمنستان 3 درام - obverseارمنستان 3 درام - reverse3 درام 1994
آلومینیوم, 1.63g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.51
ارمنستان 5 درام - obverseارمنستان 5 درام - reverse5 درام 1994
آلومینیوم, 2g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.51
ارمنستان 10 درام - obverseارمنستان 10 درام - reverse10 درام 1994
آلومینیوم, 2.3g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.59

اسپانیا>1975 - 2001|شاه خوان کارلوس اول

 دوره
اسپانیا 1 پزوتا - obverseاسپانیا 1 پزوتا - reverse1 پزوتا 1982-1989
آلومینیوم, 1.2g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
اسپانیا 1 پزوتا - obverseاسپانیا 1 پزوتا - reverse1 پزوتا 1989-2001
آلومینیوم, 0.55g, ø 14mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
اسپانیا 2 پزوتا - obverseاسپانیا 2 پزوتا - reverse2 پزوتا 1982-1984
آلومینیوم, 1.95g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.42

اسپانیا>1939 - 1975|فرانسیسکو فرانکو

 دوره
اسپانیا 5 سنتیمو - obverseاسپانیا 5 سنتیمو - reverse5 سنتیمو 1940-1953
آلومینیوم, 1.2g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.55
اسپانیا 10 سنتیمو - obverseاسپانیا 10 سنتیمو - reverse10 سنتیمو 1940-1953
آلومینیوم, 1.9g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36
اسپانیا 10 سنتیمو - obverseاسپانیا 10 سنتیمو - reverse10 سنتیمو 1959
آلومینیوم, 0.75g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
اسپانیا 50 سنتیمو - obverseاسپانیا 50 سنتیمو - reverse50 سنتیمو 1966
آلومینیوم, 1.1g, ø 20.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28

اسراییل>1980 - 1985|دولت اسراییل

 دوره
اسراییل 1 آگورا جدید - obverseاسراییل 1 آگورا جدید - reverse1 آگورا جدید 1980-1982
آلومینیوم, 0.6g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.18
اسراییل 5 آگوروت جدید - obverseاسراییل 5 آگوروت جدید - reverse5 آگوروت جدید 1980-1984
آلومینیوم, 0.9g, ø 18.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17

اسراییل>1960 - 1980|دولت اسراییل

 دوره
اسراییل 1 آگورا - obverseاسراییل 1 آگورا - reverse1 آگورا 1960-1980
آلومینیوم, 1.03g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
اسراییل 5 آگوروت - obverseاسراییل 5 آگوروت - reverse5 آگوروت 1976-1979
آلومینیوم, 0.77g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.35
اسراییل 10 آگوروت - obverseاسراییل 10 آگوروت - reverse10 آگوروت 1977-1980
آلومینیوم, 1.6g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.20

ایسلند>1944 - 1980|جمهوری ایسلند

 دوره
ایسلند 1 کرونا - obverseایسلند 1 کرونا - reverse1 کرونا 1976-1980
آلومینیوم, 0.565g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28

اسلواکی>1993 - 2008|جمهوری اسلواکی

 دوره
اسلواکی 10 هالیرو - obverseاسلواکی 10 هالیرو - reverse10 هالیرو 1993-2003
آلومینیوم, 0.72g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
اسلواکی 20 هالیرو - obverseاسلواکی 20 هالیرو - reverse20 هالیرو 1993-2003
آلومینیوم, 0.95g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
اسلواکی 50 هالیرو - obverseاسلواکی 50 هالیرو - reverse50 هالیرو 1993-1995
آلومینیوم, 1.2g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23

الجزایر>1964 - 2019|جمهوری دموکراتیک خلق

 دوره
الجزایر 1 سانتیم - obverseالجزایر 1 سانتیم - reverse1 سانتیم 1964
آلومینیوم, 0.5g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.46
الجزایر 5 سانتیمات - obverseالجزایر 5 سانتیمات - reverse5 سانتیمات 1985
4th Five Year Plan
آلومینیوم, 1.5g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.93

آلمان>1919 - 1925|جمهوری وایمار (مارک)

 دوره
آلمان 50 فنیگ - obverseآلمان 50 فنیگ - reverse50 فنیگ 1919-1922
آلومینیوم, 1.6g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.58
آلمان 200 مارک - obverseآلمان 200 مارک - reverse200 مارک 1923
آلومینیوم, 1g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.13

آلمان شرقی>1948 - 1990|آلمان شرقی

 دوره
آلمان شرقی 1 فنیگ - obverseآلمان شرقی 1 فنیگ - reverse1 فنیگ 1948-1950
آلومینیوم, 0.75g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24
آلمان شرقی 1 فنیگ - obverseآلمان شرقی 1 فنیگ - reverse1 فنیگ 1952-1953
آلومینیوم, 0.75g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23
آلمان شرقی 1 فنیگ - obverseآلمان شرقی 1 فنیگ - reverse1 فنیگ 1960-1975
آلومینیوم, 0.75g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
آلمان شرقی 1 فنیگ - obverseآلمان شرقی 1 فنیگ - reverse1 فنیگ 1977-1990
آلومینیوم, 0.75g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.08
آلمان شرقی 5 فنیگ - obverseآلمان شرقی 5 فنیگ - reverse5 فنیگ 1948-1950
آلومینیوم, 1.1g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
آلمان شرقی 5 فنیگ - obverseآلمان شرقی 5 فنیگ - reverse5 فنیگ 1968-1975
آلومینیوم, 1.1g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
آلمان شرقی 5 فنیگ - obverseآلمان شرقی 5 فنیگ - reverse5 فنیگ 1976-1990
آلومینیوم, 1.1g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10
آلمان شرقی 10 فنیگ - obverseآلمان شرقی 10 فنیگ - reverse10 فنیگ 1952-1953
آلومینیوم, 1.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
آلمان شرقی 10 فنیگ - obverseآلمان شرقی 10 فنیگ - reverse10 فنیگ 1963-1990
آلومینیوم, 1.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
آلمان شرقی 50 فنیگ - obverseآلمان شرقی 50 فنیگ - reverse50 فنیگ 1958
آلومینیوم, 2g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
آلمان شرقی 50 فنیگ - obverseآلمان شرقی 50 فنیگ - reverse50 فنیگ 1968-1990
آلومینیوم, 2g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.25
آلمان شرقی 1 مارک - obverseآلمان شرقی 1 مارک - reverse1 مارک 1956-1963
آلومینیوم, 2.5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24
آلمان شرقی 1 مارک - obverseآلمان شرقی 1 مارک - reverse1 مارک 1973-1990
آلومینیوم, 2.5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17

uCoin